PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Szczegółowe zasady konkursu „Overwatch™: Dzień z życia…”

 

Regulamin  

 

1.            W konkursie „Overwatch: Dzień z życia…” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.            Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 06 czerwca 2016, godz. 11:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 12 czerwca 2016 o 23:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu. Konkurs składa się z siedmiu (7) różnych wyzwań (każdy "Wyzwanie Dnia"), gdzie Wyzwania Dnia będą publikowane codziennie o 11:00 czasu polskiego przez kolejnych siedem (7) dni trwania konkursu ("Kolejnych Dni"). Na każde z Wyzwań Dnia należy odpowiedzieć nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia, w którym zostało zadane Wyzwanie Dnia.

 

3.            Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Overwatch na system PlayStation®4 („Gra”). Uczestnicy muszą być członkami PlayStation®Plus w okresie trwania konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.            Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation język polski na stronie http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL („Forum”);

c)     zalogować się na konto SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Overwatch: Dzień z życia…” http://community.eu.playstation.com/t5/S/KONKURS-Overwatch-Dzie%C5%84-z-%C5%BCycia/m-p/24303853 („Wątek”);

e)     opublikować odpowiedź, załączając Zrzuty w Wątku. Zrzuty muszą być zapisane w formacie .jpeg, a rozmiar pliku nie może przekraczać 1000 kilobajtów;  Identyfikator online SEN Uczestnika musi być wyraźnie widoczny na przesłanych Zrzutach.

 

5.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Wyzwania Dnia, razem jest ich dwadzieścia siedem (7) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”).

a) Zwycięzcami zostaną Uczestnicy z jednym (1) najwyższym wynikiem;

b) jeśli wynik będzie remisowy, Uczestnicy z taką samą liczbą punktów odpowiedzą na 1 (jedno) pytanie finałowe, które wyłoni Zwycięzców („Odpowiedź”). Zwycięzców wybierze Najbardziej ceniony użytkownik PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jeden (1) pracownik Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność Odpowiedzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

11.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

12.            Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

 

13.          Każdy Zwycięzca otrzyma jedną (1) Nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Codziennego Wyzwania („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kolejne Dni

Nagroda dla Zwyciężcy

6 czerwca 2016

Jedna (1) figurka Baby Winston Mini o przybliżonej łącznej wartości PLN 30

7 czerwca 2016

Jedna (1) figurka Baby Winston Mini o przybliżonej łącznej wartości PLN 30

8 czerwca 2016

Jeden (1) zestaw odznak Overwatch o przybliżonej łącznej wartości PLN 60

9 czerwca 2016

Jedna (1) figurka Baby Winston Mini o przybliżonej łącznej wartości PLN 30

10 czerwca 2016

Jedna (1) figurka Baby Winston Mini o przybliżonej łącznej wartości PLN 30

11 czerwca 2016

Jeden (1) zestaw odznak Overwatch o przybliżonej łącznej wartości PLN 60

12 czerwca 2016

Jedna (1) figurka Baby Winston Mini o przybliżonej łącznej wartości PLN 30

14.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy.

 

15.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

16.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

17.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

18.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

20.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

21.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

22.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Overwatch: Dzień z życia…” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

26.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.