PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Określone zasady konkursu „LBP Tearaway"

INSERT TEXT HERE!!Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „LBP Tearaway" („Konkurs") udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące"), którzy ukończyli 13 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych zOrganizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy").

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 14-08-2013, godz. 13:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia") do dn. 14-09-2013, godz. 0:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem („Okresu trwania konkursu").

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicyakceptują i uznają za wiążące jego warunki i zasady („Warunki").

 

4.             W ramach Konkursu Uczestnicy muszą utworzyć poziom w grzeLittleBigPlanet™2 na PlayStation®3 lub LittleBigPlanet™ PlayStation®Vita („Oryginalny poziom"). Uczestnicy muszą utworzyć Oryginalny poziom w takim samym stylu artystycznym jak Tearaway.

 

5.             Uczestnicy mogą dostosować i/lub udekorować swój Oryginalny poziom, pobierając pakiet LBP składający się z 36 naklejek i jednego utworu muzycznego „Tearaway Competition Pack" („Pakiet"). Pakiet będzie dostępny do pobrania od dn. 14-08-2013, godz. 13:00 czasu polskiego do dn. 04-09-2013, godz. 18:00 czasu polskiego („Okres pobierania").

 

6.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Czasie trwania Konkursu:

 

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN") (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zalogować się do konta SEN;

c)     jeśli zdecydują się udać do PlayStation®Store i pobrać Pakiet, w Okresie pobierania postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie;

d)    utworzyć i zaprojektować Oryginalny poziom, przy pomocy lub bez pomocy Pakietu; oraz

e)     umieścić Oryginalny poziom w witrynie LBP (http://lbp.me/) za pośrednictwem swojego konta SEN i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, umieszczając w tytule zgłoszenia „[TearawayCompetitionEU]".

f)     Uczestnicy muszą upewnić się, że Oryginalny poziom jest zgodny zWarunkami korzystania znajdującymi się na stronie eu.playstation.com.

 

7.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN).

 

8.             Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

9.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

10.          Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowiniewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

 

11.          Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez Uczestników.Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

12.          Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca") i czterech (4) finalistów („Finalista"). Zwycięzca i Finaliści wybrani przez niezależne jury oceniające oryginalność i kreatywność prac.

 

13.          Organizator jest zobowiązany powiadomić Zwycięzcę i Finalistów — za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres powiązany z kontem SEN Zwycięzcy i Finalistów — o swoim wyborze w ciągu trzydziestu (30) dni od Daty zakończenia.

 

14.          W celu potwierdzenia chęci odbioru nagrody Zwycięzca i Finaliścimuszą w ciągu 2 (dwóch) tygodni odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail i adres pocztowy.

 

15.          Nagrodą dla Zwycięzcy jest 1 (jeden) przenośny system rozrywkowy PlayStation®Vita Wi-Fi oraz 1 (jeden) elitarny kostium do pobrania, znany w grze jako „rzadka korona" w formie kuponu z kodem („Nagroda dlaZwycięzcy"). Łączna wartość nagrody wynosi około:

 

a)     349.95 AUD;

b)    249.99 EUR;

c)     5490 CZK;

d)    1899 DKK;

e)     449.95 NZD;

f)     1898.91 NOK;

g)    1050.60 PLN;

h)     1299 RUB;

i)      2150 SEK;

j)      289.9 CHF; and

k)     219.99 GBP.

 

Każdy Finalista otrzyma jedną (1) grafikę koncepcyjną Tearaway(„Nagroda dla Finalisty"), która nie ma żadnej wartości pieniężnej.

 

W niniejszych Warunkach termin („Nagroda") odnosi się zarówno doNagrody dla Zwycięzcy, jak i do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

16.          Kupony z kodem podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

17.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, aleOrganizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia doKonkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursubądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

21.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

 

a)     pierwszą Nagrodę dla Zwycięzcy, czyli przenośny system rozrywkowy PlayStation®Vita Wi-Fi, przesyłką poleconą;

b)    drugą Nagrodę dla Zwycięzcy, czyli rzadką koronę, pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z kontem SEN Zwycięzcy, w formie kuponu z kodem; oraz

c)     Nagrodę dla Finalisty przesyłką poleconą,

 

w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania danych Zwycięzcy lub Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

22.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

23.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

24.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „LBP Tearaway" na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia.

 

25.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

26.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

27.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby poznać Regulamin ogólny.

 

28.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

29.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.