PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

określone zasady konkursu „Invizimals™: Drużyna”

Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „Invizimals™: Drużyna” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji i Szwecji, („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 14 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 29-11-2013 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 29-12-2013 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin”).

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić witrynę internetową Konkursu na stronie PlayStation® („Witryna”);

b)    kliknąć konkurs „Invizimals™: Drużyna” w Witrynie;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk Start, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i po zakończeniu kliknąć przycisk Wyślij, aby zatrzymać zegar; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                                                   i.        adres e-mail (taki sam jak adres e-mail podany w kroku (c) powyżej);

                                                  ii.        imię i nazwisko;

                                                 iii.        data urodzenia; oraz

                                                 iv.        kraj zamieszkania; oraz

        g) Uczestnicy muszą spełniać wymogi Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że w ramach Konkursu Uczestnik używał fałszywego adresu e-mail lub wielu adresów e-mail albo w inny sposób postępował nieuczciwie.

 

 

6.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz 5 (pięciu) finalistów („Finalista”), wyłonionych w następujący sposób:

 

a)      Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik, Zwycięzcą będzie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie;

c)     W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy.

d)    Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 5 (pięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

7.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę oraz każdego Finalistę o dokonanym wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z podanych przez Uczestników adresów e-mail, w ciągu trzech (3) tygodni od Daty zakończenia.

 

8.             Zwycięzca wygra 1 (jeden) system PS Vita® Wi-Fi oraz 1 (jedną) kopię gry Invizimals™: Drużyna („Nagroda dla Zwycięzcy”), o przybliżonej wartości:

a)     199,99 EUR;

b)    268,00 AUD;

c)     5490,00 CZK;

d)    8990 RUB;

e)     1599 DKK;

f)     1599 NOK;

g)    999,00 PLN;

h)     449,00 NZD; oraz

i)      1569,00 SEK.

 

  1.  Każdy Finalista otrzyma 1 (jedną) kopię gry Invizimals™: Drużyna, 1 (jedną) koszulkę Invizimals, oraz 1 (jeden) breloczek na klucze Tigershark („Nagroda dla Finalisty”), o przybliżonej wartości:

a)     29,99 EUR;

b)    39,95 AUD;

c)     699 CZK;

d)    1299 RUB;

e)     229,95 DKK;

f)     249,00 NOK;

g)    129,99 PLN;

h)     54,99 NZD; oraz

i)      266,99 SEK.

 

10.          W niniejszych Warunkach, „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy i/lub Nagrodę dla Finalisty, odpowiednio do kontekstu.

 

11.          Aby odebrać swoją nagrodę, każdy Zwycięzca i każdy Finalista musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio odpowiedzieć na nią, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy oraz kraj zamieszkania.

 

12.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

13.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

16.          Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy oraz Nagrodę dla Finalisty na podane przez nich adresy pocztowe w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania danych adresowych Zwycięzcy lub Finalisty.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

18.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Invizimals™: The Alliance” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 3 (trzech) tygodni od Daty zakończenia.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

20.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin ogólny.

 

22.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

23.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.