PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Międzynarodowe wyzwanie Project CARS”

Regulamin

 

1.     W konkursie „Międzynarodowe wyzwanie Project CARS” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.     Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 13 lipca 2015, godz. 11:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 24 sierpnia 2015 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.     Konkurs będzie polegał na zakończeniu 6 (sześć) różnych torów (każdy "Torem tygodnia”), a poszczególne Tory tygodnia będą ogłaszane co poniedziałek o 10:00 czasu polskiego w Okresie trwania konkursu. Każdy Tor tygodnia musi być zakończony do 23:59 w dniu przed ogłoszeniem nowego Toru tygodnia (czasu polskiego) („Czas zakończenia”).

 

4.     Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation® 4 oraz kopii gry Project CARS na system PlayStation® 4 („Gra”). Uczestnicy muszą być członkami PlayStation®Plus w okresie trwania konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.     Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język [insert relevant language]) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs” – „Międzynarodowe wyzwanie Project CARS” http://community.eu.playstation.com/t5/SR/KONKURS-Project-CARS/m-p/23426572 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Zagrać w grę w trybie online i wykonać wymagane czynności, wymienione w wątku;

f)     Zrobić zdjęcie lub zapisać zrzut ekranu z uzyskanym czasem („Obraz”);

g)    Opublikować Obraz w Wątku na forum. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika.

h)     Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

6.     Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

7.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie na poszczególny Tor tygodnia i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dla  poszczególnego Toru tygodnia (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

8.             Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Toru tygodnia, łącznie jest ich sześć (6) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     Zwycięzcą zostanie Uczestnik z najlepszym Czasem. W sytuacji, gdy więcej niż jeden (1) Uczestnik uzyska najlepszy Czas, Zwycięzcą będzie ten Uczestnik z najszybszym Czasem, który opublikował Odpowiedź na forum w najkrótszym Czasie;

b)    Jeśli wynik wciąż będzie remisowy, Zwycięzca zostanie wybrany przez Sędziów, kryterium wyboru będzie zademonstrowana umiejętność przez Uczestników.

 

9.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

10.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. [Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę do Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

13.          Każdy Finalista otrzyma nagrodę. Co tydzień będzie to nagroda dla poszczególnego Toru tygodnia („Nagroda dla Finalisty”), zgodnie z poniższą tabelą:

 

Tor Tygodnia

Nagroda

13 lipca 2015

kopia gry NHL 15 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

20 lipca 2015

kopia gry Tour de France Season 2015 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

27 lipca 2015

kopia gry Dynasty Warriors 8: Empires na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

3 sierpnia 2015

kopia gry Toukiden: Kiwami na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

10 sierpnia 2015

kopia gry Tropico:5  na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

17 sierpnia 2015

kopia gry Bladestorm: Nightmare na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

 

 

14.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

15.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

19.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Konkurs: Międzynarodowe wyzwanie Project CARS” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

24.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.