PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin – szczegółowe zasady konkursu „Tryb zdjęć w grze Horizon Zero Dawn™”

 

1.            W konkursie „Tryb zdjęć w grze Horizon Zero Dawn™” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 16 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu można przesyłać od „Dnia rozpoczęcia” (zdefiniowanego poniżej) do „Dnia zakończenia” (również zdefiniowanego poniżej), zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli.  Okres od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia określa się mianem „Tygodnia konkursowego, co tydzień odbywa się 1 (jeden) Konkurs, przez 9 (dziewięć) kolejnych tygodni („Okres konkursowy”).

 

Tydzień konkursowy

Dzień rozpoczęcia

Dzień zakończenia

1

23 kwietnia 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

30 kwietnia 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

2

30 kwietnia 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

07 maja 2017 r., godz. 00.59 (czasu polskiego)

3

07 maja 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

14 maja 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

4

14 maja 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego).

21 maja 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

5

21 maja 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego).

28 maja 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

6

28 maja 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego).

04 czerwca 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

7

04 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

11 czerwca 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

8

11 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

17 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

9

18 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

24 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego)

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, jednakże Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 i gry Horizon Zero Dawn na PlayStation®4 („Gra”).  Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Tygodniu konkursowym: 

a)     jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zagrać w grę Horizon Zero Dawn™ na PlayStation®4 i zatrzymać ją w momencie, w którym chcą zrobić zrzut ekranu;

c)     nacisnąć przycisk „OPTIONS”;

d)    wybrać„Tryb zdjęć”;

e)     zmodyfikować swój zrzut ekranu według własnego uznania, korzystając z narzędzi dostępnych w Trybie zdjęć (modyfikacje są dozwolone wyłącznie przy użyciu narzędzi Trybu zdjęć);

f)     nacisnąć przycisk „X”, żeby ukryć interfejs użytkownika;

g)    nacisnąć przycisk „SHARE”;

h)     wybrać „Zapisz zrzut ekranu” („Zrzut ekranu”);

i)      skopiować zrzut ekranu na urządzenie pamięci masowej USB (więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć na stronie http://manuals.playstation.net/document/pl/ps4/share/screenshot.html); oraz

j)      przesłać swój zrzut ekranu pocztą elektroniczną na adres community@guerrilla-games.com, wpisując w temacie „Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition” oraz swoje imię i nazwisko.

 

5.             Rejestracja w PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń, ale w Okresie konkursowym może wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę (jak opisano poniżej).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          W każdym Tygodniu konkursowym będzie 1 (jeden) zwycięzca, czyli w sumie będzie 9 (dziewięciu) zwycięzców Konkursu (każdy z nich określany mianem „Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany przez jury w składzie:

a)     Jan-Bart van Beek – dyrektor artystyczny w firmie Guerrilla Games;

b)    Jeroen Roding – kierownik ds. społecznościowych w firmie Guerrilla Games;

c)     Roderick van der Steen – twórca oświetlenia gier w firmie Guerrilla Games; oraz

d)    Evan Bronstein – moderator subredditu gry Horizon Zero Dawn™.

Nie mają oni prawa wziąć udziału w konkursie. Prace będą oceniać na podstawie oryginalności i kreatywności Zrzutu ekranu. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

11.          Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 1 (jednego) tygodnia od Dnia zakończenia.

 

12.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, oraz:

a)     jeżeli mieszka w Portugalii i ma nie mniej niż 16 (szesnaście) lat, a nie więcej niż 17 (siedemnaście) lat, podać Organizatorowi adres e-mail swojego rodzica/opiekuna, na który Organizator napisze, aby uzyskać zgodę rodzicielską na udział uczestnika w Konkursie i zorganizować dostarczenie Nagrody („Wiadomość e-mail z prośbą o zgodę rodzicielską”). Jeżeli rodzic/opiekun Zwycięzcy nie odpowie w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia przesłania przez Organizatora Wiadomości e-mail z prośbą o zgodę rodzicielską albo nie wyrazi zgody na udział uczestnika w Konkursie, niezależny sędzia przyzna nagrodę kolejnemu zwycięskiemu Uczestnikowi; lub

b)    jeżeli ma ukończone 18 (osiemnaście) lat, podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

13.          Zwycięzca otrzyma 1 (jeden) wydruk swojego Zrzut ekranu na papierze Radiant White 720 gsm w rozmiarach 38 x 21 cm (w przypadku zrzutu ekranu z PS4 PRO) lub 19 x 10 cm (w przypadku zrzutu ekranu z PS4) podpisany przez pracowników firmy Guerrilla Games. Przybliżona wartość wydruku to 20 EUR/17 GBP/536 CZK/28 AUD/30 NZD/190 SEK/149 DKK/183 NOK/85 PLN/1240 RUB („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

14.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy pocztą poleconą do Zwycięzcy w ciągu 3 (trzech) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

15.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

16.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

17.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

18.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

20.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

21.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

22.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

26.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

27.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.