PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Przyszłość świata gier”

Warunki i zasady

 

1.             W konkursie „Przyszłość świata gier” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu będą przyjmowane od dn. 2015-04-01 r., godz. 09:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 02-05-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „Przyszłość świata gier”;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Zostanie wyłoniony tylko jeden (1) zwycięzca (dalej w skrócie jako Zwycięzca). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)     każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)    zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najlepszy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)     jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe jest najbliższa poprawnej odpowiedzi; oraz

d)    jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

7.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

8.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

 

9.             Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)      2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na targi E3, które odbędą się w Los Angeles Convention Center, w Stanach Zjednoczonych, w dniach 16–18 czerwca 2015 r. („Wydarzenie”);

b)      bilety lotnicze w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej, z kraju Zwycięzcy na określone lotnisko w Los Angeles, wylot 14-06-2015 r, powrót 19-06-2015 r. (loty mogą nie być bezpośrednie);

c)      5 (pięć) noclegów w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej 4-gwiazdkowym hotelu w West Hollywood („Hotel”);

d)      transport z określonego lotniska w Los Angeles do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      50 GBP (lub równowartość w walucie Zwycięzcy, obliczona w dniu, gdy pieniądze będą wysyłane do Zwycięzcy) na transport pomiędzy Hotelem a miejscem Wydarzenia w dniach 16–18-06-2015 r.;

f)       zabawa na wodnych odrzutowcach dla dwóch osób, w Los Angeles, USA;

g)      ubezpieczenie podróżne (zgodnie z punktem 18 poniżej) oraz

h)      500 GBP (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki, takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki. („Pieniądze na drobne wydatki”).

 

10.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     3880 GBP; i

b)    5518 EUR/7669 AUD/150 667 CZK/41 122 DKK/8055 NZD/47 727 NOK/22 870 PLN/366 874 RUB/50 196 SEK/5878 CHF

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody.

 

11.          W ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w związku z organizacją podróży (na przykład w celu ustalenia preferowanego lotniska wylotu oraz godzin lotów), jednak kwestie przelotów, zakwaterowania w hotelach i transportu leżą wyłącznie w gestii Agencji.

 

12.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą podać wszystkie informacje i wypełnić formularz akceptacji nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na prośbę Agencji Zwycięzca poda szczegółowe dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może w uzasadniony sposób wymagać Agencja.

 

13.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na drobne wydatki.

 

14.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

15.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

17.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca muszą okazać oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport lub prawo jazdy, aby uzyskać wstęp na Wydarzenie.

 

18.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela. Zwycięzca i/lub Osoba towarzysząca odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości lub ubezpieczenia dla osób powyżej 65 roku życia (jeśli dotyczy).

 

19.          Agencja dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrody Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę, bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji na przeloty, Wydarzenie, transport, ubezpieczenie podróżne i zakwaterowanie („Hotel”). Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów; oraz

b)    przelewem bankowym, na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę, lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą, na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę, Pieniędzy na drobne wydatki,

w ciągu 2 (dwóch) tygodni od momentu, w którym wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane przez Zwycięzcę Agencji, zgodnie z wymogami.

 

20.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

21.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

22.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

23.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

24.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

25.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

26.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę i Osobę towarzyszącą w trakcie Wydarzenia. Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca i jego Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, na całym świecie i zawsze bezpłatnie, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów i/lub usług Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

27.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

28.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 i 27, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

29.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

30.          Przybywając na Wydarzenie, Zwycięzca wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzcy żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

31.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy zostanie udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Future of Play Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia.

 

32.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

33.          „Organizatorem” jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

34.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.