PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „DRIVECLUB™ – Pokonaj twórcę gry”

 

Regulamin

1.             Konkurs „DRIVECLUB – Pokonaj twórcę gry” (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 18 lat i mieszkających na stałe w Austria, Belgia, Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania (dalej w skrócie jako „Kraje uczestników”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 27 lipca 2015, godz. 10.00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dnia 10 sierpnia 2015, godz. 00:59 czasu polskiego („Data zakończenia”).  Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określanym mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnik musi mieć dostęp do konsoli PlayStation 4 (”System”) oraz gry DRIVECLUB™ dla PlayStation®4 lub DRIVECLUB™ PlayStation®Plus Edition dla PlayStation®4. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)       Jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network (konto „PSN”)) należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)      Wpisać się do swojego konta SEN na Systemie

c)       Uruchomić grę

d)      Wybrać „Jazda”

e)       Wybrać „Pojedyńcze zawody”

f)       Wybrać „Próba czasowa”

g)      Wybrać „India”

h)       Wybrać tor drogowy: „Bandipur Reverse”

i)        Wybrać „Graj”

j)        Wybrać samochód: Mercedes-Benz A 45 AMG

k)       Wybrać „Lakier”

l)        Przejechać tor i spróbować przejechać okrążenie szybciej niż 1 minuta i 25,429 sekund ( czas w jakim przejechał twórca DRIVECLUB, Paul Rustchynsky) („Czas toru”)

m)     Kiedy już czas przejechanego okrążenia będzie satysfakcjonujący , nacisnąć przycisk „Option” na Dualshock’u 4 i wybrać „Zakończ zawody”

n)       Nacisnąć przycisk SHARE w celu zrobienia zdjęcia strony z „Time trial results” („Zdjęcie”) ( w celu uzyskania dalszych informacji jak zrobić zrzut z ekranu w PS4 odwiedź stronę : http://faq.en.playstation.com/app/answers/detail/a_id/9529

o)     Otworzyć wątek http://community.eu.playstation.com/t5/Staff-Room/KONKURS-DRIVECLUB-Pokonaj-tw%C3%B3rc%C4%99-gry/td-p/22482045 na PlayStation Forum na stronie forum http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL

p)    Wpisz się do konta SEN

q)    Kliknąć na wątek „ [KONKURS] DRIVECLUB – Pokonaj twórcę gry” http://community.eu.playstation.com/t5/Staff-Room/KONKURS-DRIVECLUB-Pokonaj-tw%C3%B3rc%C4%99-gry/td-p/22482045 („Wątek”)

r)      Opublikować wątek ze zdjęciem. Zdjęcie musi być w formacie .jpeg, nie większe niż 600 pikseli szerokie i nie przekraczające 1000 kilobajtów. PSN ID uczestników muszą być widoczne na zdjęciu.

 

5.            Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service (Warunków świadczenia usługi SEN) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN). (http://uk.playstation.com/legal/).

 

6.            Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi (1) jeden ( dalej w skrócie jako „Zwycięzca”).

a)     Zwycięzcą będzie uczestnik z najszybszym czasem przejazdu okrążenia. Czas będzie odliczany do 3 miejsc po przecinku.

b)    W sytuacji gdy więcej niż jeden (1) zawodnik uzyska identyczny czas, uczestnicy będą musieli w terminie do siedmiu dni przejechać kolejny tor ‘Bandipur Reverse – India’ samochodem MINI John Cooper Works GP. W sytuacji gdy czas ponownie się powtórzy, organizator wybierze kolejny samochód do przejazdu na tym samym torze ‘Bandipur Reverse – India’ aż do wyłonienia Zwycięzcy.

 

11.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia Organizator powiadomi [każdego] Zwycięzcę wiadomością prywatną (dalej w skrócie jako „Wiadomość PM”) za pośrednictwem Forum.

 

12.          Aby potwierdzić możliwość odebrania Nagrody, Zwycięzca musi odpowiedzieć na Wiadomość PM przesłaną przez Organizatora na Forum w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili jej otrzymania, podając swoje imię, nazwisko, adres pocztowy do korespondencji oraz datę urodzenia.

 

13.          Zwycięzca wygra jedną (1) kierownicę Thrustmaster T300 RS Steering Wheel o wartości GBP 289.99, EUR 369.99, 1,550.79 PLN (“Nagroda”).

 

14.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

15.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

18.          Organizator podejmie starania aby wysłać Nagrodę kurierem Zwycięzcy w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania jego danych.

 

19.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

20.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania,] nazwisko Zwycięzcy na swoich stronach internetowych.  Nazwisko Zwycięzcy zostanie udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia konkursu prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem       „KONKURS – DRIVECLUB – Pokonaj twórcę gry” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

25.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

26.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.