PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Zrób trailer do gry Broforce!”

 

Regulamin 

 

1.             W konkursie „Zrób trailer do gry Broforce!” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 2 marca 2016, godz. 11:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 17 marca 2016 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Broforce na system PlayStation®4 („Gra”). Uczestnicy muszą być członkami PlayStation®Plus w okresie trwania konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation (język Polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Zrób trailer do gry Broforce!” http://community.eu.playstation.com/t5/PS-Plus/KONKURS-Zr%C3%B3b-trailer-do-gry-Broforce/m-p/24045233 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     zapisać, edytować i modyfikować oryginalne wideo, stworzone podczas grania w Gry na PlayStation®4 korzystając z funkcji  SHAREfactory™,  dostępnej na PlayStation®4 w menu PSN (“Klip Wideo”);

f)     udostępnić zapisany Klip Wideo w YouTube za pomocą przycisku SHARE na kontrolerze PlayStation®4

g) opublikować odpowiedź w Wątku, załączając Klip Wideo. Klip Wideo nie może być dłuższy niż jedną (1) minutę, oraz musi zawierać efekt Time Bend  SHAREfactory™;

h) Nadesłany Klip Wideo musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika; oraz Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Zwycięzca”) i liczba finalistów wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Finalista”). Zwycięzca i Finalista zostaną wybrani przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność Obrazu. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

11.          Organizator zawiadomi Zwycięzcę i Finalistę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

12.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca i Finalista muszą w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie Zwycięzca i Finalista może zostać zdyskwalifikowany.

 

13.          Zwycięzca otrzyma:

Jeden (1) kredyt do PlayStation®Store w wysokości 50 EUR, w formie kodu kuponu który należy wykorzystać w PlayStation®Store do 2 marca 2017 r.,

Jedna (1) kopia cyfrowa gry Action Henk! Na PlayStation®4, w formie kodu kuponu który należy wykorzystać w PlayStation®Store do 2 marca 2017 r.,

Jedna (1) kopia cyfrowa gry Assault Android Cactus na PlayStation®4, w formie kodu kuponu który należy wykorzystać w PlayStation®Store do 2 marca 2017 r.,

o przybliżonej łącznej wartości PLN 360 /EUR 80 / GBP 68 („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

14.          Finalista otrzyma:

Jeden (1) kredyt do PlayStation®Store w wysokości 20 EUR, w formie kodu kuponu który należy wykorzystać w PlayStation®Store do 2 marca 2017 r. („Nagroda dla Finalisty”).

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę do Zwycięzcy wiadomością prywatną oraz

b)    Nagrodę do Finalisty wiadomością prywatną

 w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i/lub Finalisty.

 

16.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagroda dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

17.          Kupony z kodem są objęte regulaminem użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

18.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

19.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

20.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

21.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

22.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

23.          Zwycięzca i Finalista wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

24.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

25.          Od Zwycięzcy i Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

26.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i Finalisty na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i Finalisty zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Zrób trailer do gry Broforce Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

28.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

 

Informacja dotycząca serwisu YouTube:

Zgłoszenia niespełniające Warunków korzystania i Wskazówek społecznościowych serwisu YouTube zostaną zdyskwalifikowane.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zalecany, administrowany ani powiązany z serwisem YouTube. Każdy Uczestnik przekazuje informacje Organizatorowi, a nie serwisowi YouTube. Informacje przekazane przez Uczestnika zostaną wykorzystane jedynie w celu administrowania Zawodami. Każdy Uczestnik potwierdza, że serwis YouTube nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Konkursem.