PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

szczegółowe zasady konkursu „Cosplay Bloodborne”

Warunki i zasady 

 

 

1.             W konkursie „Cosplay Bloodborne” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 02-03-2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 28-03-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)      jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network (konto „PSN”)) należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)      odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

c)      kliknąć łącze do konkursu „Bloodborne Cosplay” („Strona”);

d)    przygotować zdjęcie oryginalnego kostiumu cosplay nawiązującego do gry Bloodborne.

e)     Po ukończeniu zdjęcia Uczestnicy muszą:

f)     zapisać cyfrową kopię gotowego zdjęcia („Obraz”);

g)    przesłać Obraz na Stronę. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 3 Mb. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online PSN Uczestnika.

h)     Wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”:

                               I.        tytuł Obrazu;

                              II.        adres e-mail;

                             III.        imię i nazwisko;

                            IV.        data urodzenia; oraz

                             V.        kraj zamieszkania.

i)      Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service (Warunków świadczenia usługi SEN) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN) (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Wybranych zostanie 3 (trzech) zwycięzców („Zwycięzcy”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależny zespół sędziowski, a także przez Hidetakę Miyazakiego, którzy ocenią każdy Obraz pod kątem jego (i) oryginalności, (ii) wartości artystycznej, i (iii) stopnia nawiązania do motywu Bloodborne. Decyzja sędziów jest ostateczna. Sami sędziowie nie mają prawa do wzięcia udziału w konkursie.

 

11.          Organizator konkursu powiadomi każdego Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

 

12.          Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”).

 

13.           Każdy Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)      2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na targi Japan Expo, które odbędą się w centrum wystawienniczym Paris-Nord Villepinte w Paryżu we Francji, 3-5 lipca 2015 r. („Wydarzenie”);

b)      bilety lotnicze w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej, z kraju Zwycięzcy na określone lotnisko w Paryżu, wylot 2-07-2015 r, powrót 5-07-2015 r. (loty mogą nie być bezpośrednie);

c)      3 (trzy) noclegi ze śniadaniem w co najmniej 4-gwiazdkowym hotelu Mama Shelter w Paryżu („Hotel”) w pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym podwójnym;

d)      transport z określonego lotniska w Paryżu do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      transport z Hotelu do miejsca Wydarzenia i z powrotem, każdego dnia trwania Wydarzenia;

f)       profesjonalna sesja fotograficzna w kostiumach cosplay w Paryżu; oraz

g)      ubezpieczenie podróżne (zgodnie z klauzulą 20 poniżej).

 

14.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie zależeć od zapewnionego środka transportu i zakwaterowania. Przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT) to:

3136 EUR/87 048 CZK/23 364 DKK/4797 NZD/26 909 NOK/13 180 PLN/233 563 RUB/29 602 SEK/3283 CHF/2329 GBP („Nagroda”).

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody.

 

15.          W ciągu 2 (dwóch) dni od daty podania informacji o sobie Organizatorowi skontaktuje się on ze Zwycięzcami, aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Organizator może konsultować się z każdym Zwycięzcą w związku z organizacją podróży (na przykład w celu ustalenia preferowanego lotniska wylotu oraz godzin lotów), jednak kwestie przelotów, zakwaterowania w hotelach i transportu leżą wyłącznie w gestii Organizatora.

 

16.          Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszące muszą podać wszystkie informacje i wypełnić formularz akceptacji nagrody, a także przekazać Organizatorowi kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na prośbę Organizatora Zwycięzcy podadzą szczegółowe dane osobowe (swoje i Osób towarzyszących), jakich może w uzasadniony sposób wymagać Organizator.

 

17.          Zwycięzcy odpowiadają za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje.

 

18.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzcy zobowiązani są przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

19.          Każdy Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca musi posiadać paszport, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

20.          Zwycięzcy oraz Osoby towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzców oraz Osób towarzyszących może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Francji. Zwycięzcy i Osoby towarzyszące mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Francji bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

21.          Przed odlotem Organizator zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzców oraz Osób towarzyszących. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela. Zwycięzcy i/lub Osoby towarzyszące odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości lub ubezpieczenia dla osób powyżej 65 roku życia (jeśli dotyczy).

 

22.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrody do Zwycięzców pocztą elektroniczną i przesyłką poleconą na adresy podane przez każdego Zwycięzcę, bilety elektroniczne, potwierdzenia rezerwacji lotów, udziału w Wydarzeniu, transportu, ubezpieczeń podróżnych i Hotelu w ciągu 4 (czterech) tygodni od momentu, w którym wszystkie niezbędne szczegóły zostały podane przez Zwycięzców Organizatorowi zgodnie z wymogami.

 

 

23.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

24.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

25.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

26.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

27.          Zwycięzcy i Osoby towarzyszące wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzców i Osoby towarzyszące w trakcie Wydarzenia. Biorąc udział w Wydarzeniu i podpisując formularz zgody, Zwycięzcy oraz Osoby towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

28.          Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszące zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

29.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 i 27, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

30.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

31.          Przybywając na Wydarzenie, Zwycięzcy wraz z Osobami towarzyszącymi muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia któregoś ze Zwycięzców na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzców żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

32.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Bloodborne Cosplay Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

33.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

34.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

35.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.