PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady - określone zasady promocji w serwisie Facebook „Beyond: Dwie dusze - wiele twarzy Jodie Holmes"

1. W promocji w serwisie Facebook „Beyond: Dwie dusze - wiele twarzy Jodie Holmes" („Promocja") udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące"), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, , firm powiązanych z Organizatorem, a także wszelkich innych osób zawodowo związanych z Promocją („Uczestnicy").

2. Zgłoszenia w ramach Promocji są przyjmowane od dn. 25-10-2013 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia")do dn. 01-12-2013 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania Promocji".

3. Udział w promocji jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Promocji Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jej regulamin oraz zasady („Regulamin").

4. Celem Promocji jest utworzenie obrazu Jodie Holmes (głównej postaci w grze „Beyond: Dwie dusze") („Obraz") zestawionego ze zdjęć profilowych z serwisu Facebook przesłanych przez Uczestników.

5. Aby przystąpić do Promocji, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania promocji:

   a) odwiedzić stronę internetową gry Beyond: Dwie dusze pod adresem beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife („Witryna");

   b) kliknąć kartę „Beyond: Dwie dusze - Niezwykłe życie" („Aplikacja") w Witrynie;

   c)  kliknąć polecenie „Połącz z Facebookiem";

   d) przesłać swoje zdjęcie profilowe z serwisu Facebook do aplikacji za pośrednictwem opcji „Połączenie z Facebookiem";

   e)  Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

6. Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie.

7.  Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

   a) pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

   b) zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

   c)  treści napastliwych lub zniesławiających;

   d)  treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

   e)  treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności,

   f)   religii, grup etnicznych czy narodowości;

   g)  zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

   h)  spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

8. Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Promocją, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

9. Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Uczestnicy zaręczają, że ich zgłoszenie nie przedstawia innej osoby. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez Uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

10. Zgodnie z niniejszymi Warunkami zgłoszenie każdego Uczestnika stanie się częścią Obrazu. Obraz będzie wyświetlany online w Witrynie od dnia podanego przez Organizatora, nie później niż 6 (sześć) tygodni od Daty zakończenia. Kiedy Obraz zostanie zaprezentowany, Uczestnicy mogą pobierać, drukować i wykorzystywać Obraz przez co najmniej 4 (cztery) tygodnie po publikacji Obrazu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Promocji oraz innych przesłanych informacji.

12. W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tej Promocji bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

14. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Uczestnika na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Uczestnika zostanie udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion" na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

16. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia.

17. Z chwilą nadesłania zgłoszenia oraz wszystkie materiały stworzone, opracowane lub wyprodukowane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem stają się własnością Organizatora. Uczestnicy przenoszą niniejszym na Organizatora wszelkie prawa własności intelektualnej (również te, które zaistnieją w przyszłości) dotyczące Zgłoszenia oraz w jakikolwiek sposób z niego wynikające. Uczestnicy zrzekają się również wszelkich moralnych praw związanych ze zgłoszeniem, do których mogą mieć teraz lub w dowolnym momencie w przyszłości prawo zgodnie z Ustawą o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988 roku (Copyright, Designs and Patents Act 1988) wraz z wprowadzanymi co jakiś czas poprawkami oraz zgodnie z podobnymi przepisami obowiązującymi na całym świecie. Uczestnicy wyrażają zgodę na podjęcie takich działań oraz podpisanie dokumentów koniecznych do uprawomocnienia tej klauzuli.

18. Organizator nie gwarantuje, że wykorzysta zgłoszenie danego Uczestnika lub udostępni je w jakikolwiek inny sposób.

19. Dane osobowe przekazane przez Uczestników w momencie zgłoszenia będą przechowywane i wykorzystywane jedynie przez Organizatora, spółki wchodzące w skład jego grupy oraz jego dostawców i kontrahentów w celu zarządzania promocją i w innych celach zgodnych z Polityką prywatności Organizatora, na co Uczestnicy udzielają wyraźnej zgody.

20. Wszelkie warunki, gwarancje oraz oświadczenia stron wyraźne bądź dorozumiane przepisami prawa lub w inny sposób mające związek z Promocją zostają wyłączone w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia lub uszkodzenia poniesione przez Uczestników w bezpośrednim lub pośrednim związku z Promocją. Jednakże Organizator nie czyni żadnych starań w celu wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności za śmierć bądź osobiste obrażenia powstałe w wyniku jego zaniedbania lub świadomego wprowadzenia przez niego w błąd.

22. Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

23. W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

Informacja dotycząca serwisu Facebook:

Niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, zalecana, administrowana ani powiązana z serwisem Facebook. Każdy Uczestnik przekazuje informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje przekazane przez Uczestnika zostaną wykorzystane jedynie w celu administrowania Promocją. Każdy Uczestnik potwierdza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Promocją.