PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Batman: Arkham Knight”

Warunki i zasady

 

1.              W konkursie „Batman: Arkham Knight” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 20-04-2015 r., godz.10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 16-05-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „Batman: Arkham Knight”;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 5 (pięciu) finalistów („Finalista”). Zwycięzca i każdy z Finalistów zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)     każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)     jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe jest najbliższa poprawnej odpowiedzi;

d)    jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy; oraz

e)     Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 10 (dziesięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b), c) i d) powyżej.

 

7.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

8.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca oraz każdy z Finalistów musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzca i każdy z Finalistów może zostać zdyskwalifikowany.

 

9.             Zwycięzca otrzyma:

a)   1 (jeden) system PlayStation®4 Special Edition Batman: Arkham Knight;

b)   1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 Special Edition Batman: Arkham Knight; oraz

c)   1 (jedną) płytę z grą Batman: Arkham Knight na PlayStation®4,

o łącznej przybliżonej wartości 725 EUR/1029 AUD/19 773 CZK/5403 DKK/1070 NZD/6183 NOK/3003 PLN/48 588 RUB/6673 SEK/777 CHF/525 GBP („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

10.          Każdy z Finalistów otrzyma 1 (jedną) płytę z grą Batman: Arkham Knight na PlayStation®4, o łącznej przybliżonej wartości 83 EUR/117 AUD/2260 CZK/617 DKK/122 NZD/706 NOK/343 PLN/5555 RUB/762 SEK/89 CHF/60 GBP („Nagroda dla Finalisty”).

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką kurierską; oraz

b)    przesyłką poleconą,

 w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, jak i do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

18.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 8 i 18, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Batman: Arkham Knight Competition” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 6 (trzech) tygodni od Daty zakończenia.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.          „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.