PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin

szczegółowe zasady konkursu „Assassin’s Creed Syndicate: Ulice wiktoriańskiego Londynu!”

 

1.             W konkursie „Assassin’s Creed Syndicate: Ulice wiktoriańskiego Londynu!” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 9 listopada 2015, godz. 14:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 22 listopada 2015 o 23:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs” – „Assassin’s Creed: Ulice wiktoriańskiego Londynu!” http://community.eu.playstation.com/t5/S/Assassin-s-Creed-Ulice-wiktoria%C5%84skiego-Londynu/m-p/23770867 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Opublikować odpowiedź w Wątku na forum, podając swój identyfikator SEN wraz z odpowiedzią na dziesięć (10) pytań, zadanych w wątku (dalej w skrócie jako „Odpowiedź”);

f)     Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)      Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił Odpowiedzi, zaczynając od Daty rozpoczęcia („Czas”);

b)      Zwycięzcą zostanie Uczestnik z jednym (1) najwyższym Wynikiem. W sytuacji, gdy więcej niż jeden (1) Uczestnik uzyska najlepszy Wynik, Zwycięzcą będzie ten Uczestnik z najwyższym Wynikiem, który opublikował Odpowiedź w najkrótszym Czasie;

c)      Jeśli wynik będzie remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego (1) Zwycięzcy.

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

 

10.             Zwycięzca otrzyma jedną (1) kopię gry Assassin’s Creed Syndicate o przybliżonej łącznej wartości 280 PLN („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

11.             Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy.

 

12.             W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

13.            Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.             Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.             Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

18.             Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, i 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.             Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.             Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Competition Assassin’s Creed Syndicate: Ulice wiktoriańskiego Londynu!” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.             Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.             „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.