PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

określone zasady konkursu „Dla graczy"

Warunki i zasady 

1. W konkursie „Dla graczy" („Konkurs") udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące") , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy").

2. Zgłoszenia w ramach konkursu są przyjmowane od dn. 01-11-2013 r., godz. 13:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia") do dn. 31-12-2013 r., 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu".

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin").

4. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a) Odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b) Kliknąć łącze do konkursu „Dla graczy";

c) Wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d) Kliknąć przycisk „Start", aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e) Jak najszybciej odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru, wpisać wyświetlany unikalny kod CAPCHA i kliknąć jeden raz polecenie „Wyślij", aby zatrzymać zegar; oraz

f)  Wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                i.   potwierdzenie adresu e-mail;

                ii.   imię i nazwisko;

                iii.  data urodzenia; oraz

                iv.  kraj zamieszkania.

g) Uczestnicy muszą spełniać wymogi Warunków korzystania z witrynyeu.playstation.com.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

6. W konkursie zostanie w następujący sposób wyłoniony jeden (1) zwycięzca („Zwycięzca"):

a)  Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik"), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij" („Czas"). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b) Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik, Zwycięzcą będzie Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie;

c)  W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy.

7. Organizator poinformuje pocztą elektroniczną Zwycięzcę o wyborze w ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia.

8.  Zwycięzca wygra następujące nagrody, o łącznej wartości wynoszącej ok. 4136,67 AUD / 2468,94 GBP / 2910,00 EUR / 74 345 CZK / 21 705 DKK / 4690,60 NZD / 23 670 NOK / 12 180 PLN oraz 127 360 RUB („Nagroda"):

a)  1 (jeden) system PlayStation®4 oraz 1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4;

b)  1 (jeden) telewizor Sony Bravia - KDL40W905A;

c)   1 (jeden) system PS®Vita (Wi-Fi + 3G);

d)   1 (jeden) smartfon Xperia Z1; oraz

e)   3 (trzy) gry na PS4TM (KnackTM, Assassin's Creed® IV Black FlagTM i KillzoneTM: Shadow Fall).

9.  W celu odebrania Nagrody Zwycięzca musi w terminie 30 (trzydziestu) dni odpowiedzieć na wiadomość e-mail od Organizatora, podając swoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres pocztowy.

10. Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

12. W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

14.  Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę pocztą poleconą do Zwycięzcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania danych Zwycięzcy.

15. Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

16. Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

17. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „4 The Players" na adresSony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

18. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

19. Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

20. Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin ogólny.

21. Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

22. W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.