PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady – szczegółowe zasady konkursu „Prace fanów związane z grą Shadow of the Colossus”

 

1.             W konkursie „Prace fanów związane z grą Shadow of the Colossus” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.              Uczestnicy w wieku od 12 (dwunastu) do 17 (siedemnastu ) lat muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie i odebranie Nagrody (określonej poniżej).

 

3.             Zgłoszenia w ramach Konkursu będą przyjmowane od dn. 24 stycznia 2018 r., godz. 09:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 22 lutego 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu: 

a)       Projekt i oryginalny obraz z motywem z gry Shadow of the Colossus. Obraz musi mieć szerokość 210 mm i wysokość 280 mm oraz rozdzielczość 300 dpi.

b)    Uczestnicy mogą tworzyć obrazy za pomocą:

(i) dowolnego programu komputerowego lub

(ii) używając dowolnej innej metody i materiałów.

c)     Gdy obraz będzie gotowy, Uczestnicy muszą zapisać jego cyfrową kopię („Obraz”);

d)    Następnie muszą zalogować się na konto Twitter (jeśli nie mają konta Twitter, utworzyć je bezpłatnie, odwiedzając stronę https://twitter.com/signup).

e)     Stworzyć wpis na swoim koncie Twitter, używając hashtagu #ColossusArt („Tweet”).

f)     Dodać Obraz do Tweeta.

g)    Przesłać Tweet.

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). 

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora. Obejmuje to, między innymi, dodanie Obrazu do Nagrody dla Zwycięzcy, którą Organizator lub strony trzecie mogą dystrybuować lub wykorzystywać komercyjnie według własnego uznania.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Wybranych zostanie 50 (pięćdziesięciu) zwycięzców („Zwycięzcy”).  Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależnego sędziego, który nie ma prawa do wzięcia udziału w Konkursie. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność Obrazu. Decyzja sędziego jest ostateczna.

 

11.          W ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia Organizator powiadomi każdego Zwycięzcę wiadomością prywatną („WP”) na Twitterze.

 

12.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania WP od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę urodzenia oraz powody, dla których zdecydował się stworzyć obraz.  Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację danego Zwycięzcy.

 

13.           Każdy Zwycięzca otrzyma: 1 (jedną) książkę Prace fanów związane z grą Shadow of the Colossus, o przybliżonej wartości 62 GBP („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

14.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą; oraz

b)    w ciągu 6 (sześciu) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

15.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

16.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

17.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

18.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

20.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

21.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

22.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i 12, albo korzysta z wielu kont lub z systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych.  Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Shadow of the Colossus Fan Art Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

26.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

27.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

 

 

Informacja dotycząca serwisu Twitter:

 

Informacje o sposobie wzięcia udziału w Konkursie oraz wygrywania nagród stanowią część warunków uczestnictwa.  Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków oraz zasad korzystania z serwisu Twitter (dostępnych pod adresem: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).