PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Szczegółowe zasady konkursu “Quiz: co wiesz o grach z serii Resident Evil™?”

 

Regulamin

 

1.            W konkursie “Quiz: co wiesz o grach z serii Resident Evil™?” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 26 stycznia 2016, godz. 20:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 26 stycznia 2016 o 20:40 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – co wiesz o grach z serii Resident Evil™?” http://community.eu.playstation.com/t5/Horror/QUIZ-Jak-dobrze-znasz-si%C4%99-na-Resident-Evil/m-p/24868791#M516 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     napisać odpowiedź w Wątku na forum, podając w niej swój identyfikator online SEN oraz odpowiedź na każde z dziesięciu (10) pytań konkursowych podanych w Wątku na forum („Odpowiedź”); oraz

f)     Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił Odpowiedzi, zaczynając od Daty rozpoczęcia („Czas”);

b)    Zwycięzcą zostanie Uczestnik z jednym (1) najwyższym Wynikiem. W sytuacji, gdy więcej niż dwóch (2) Uczestników uzyska najlepsze Wyniki, Zwycięzcą będzie ten Uczestnik z najwyższym Wynikiem, którzy opublikował Odpowiedź w najkrótszym Czasie;

c)     jeśli wynik będzie remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań, aby wyłonić Zwycięzcy zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego (1) Zwycięzcy;

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

10.          Każdy Zwycięzca otrzyma jedną (1) kopię gry Resident Evil™ 6 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości 100 PLN („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzców.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

18.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6 lub 9 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Quiz : co wiesz o grach z serii Resident Evil™?” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.          „Organizator” to: Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.