PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady konkursu „PS Plus – Okazja do wygrania biletów na mecze UEFA Champions League 2019”

 

Określone zasady

Tytuł konkursu

PS Plus – Okazja do wygrania biletów na mecze UEFA Champions League 2019

Dzień rozpoczęcia

1 kwietnia 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

Dzień zakończenia

30 kwietnia 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

Państwa uczestniczące

Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania.

Uprawnienia

Każdy Uczestnik musi: 

·        w momencie przystąpienia do konkursu mieć już aktywną 12-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus; lub

·        w okresie trwania Konkursu zakupić w PlayStation® Store dwunastomiesięczną subskrypcję PlayStation® Plus.

Po wykonaniu jednej z powyższych czynności każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail („Wiadomość e-mail dotycząca udziału w konkursie”) zawierającą informacje o Konkursie, w tym łącze do strony Uczestnika.

(Uwaga: tylko osoby, które wcześniej wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych/marketingowych od Organizatora, dostaną wiadomość e-mail z informacją o konkursie).

Metoda przystąpienia

Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą (w Okresie trwania Konkursu):

a.         spełnić powyższe kryteria kwalifikacji;

b.         kliknąć łącze w wiadomości e-mail z informacjami o konkursie prowadzące do strony zapisów;

c.          wypełnić wymagane sekcje strony zapisów, w tym pomyślnie odpowiadając na pytanie dotyczące umiejętności;

 

(każdy „Uczestnik” składa „Zgłoszenie”).

Okres trwania Konkursu

[1] kwietnia 2019 r. – [30] kwietnia 2019 r.

Metoda wyboru zwycięzcy

Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który poda odpowiedź najbliższą właściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności. W przypadku odpowiedzi remisowej Organizator wyśle do takich Uczestników dodatkowe pytanie rozstrzygające, aby wyłonić Zwycięzcę (każdy „Zwycięzca”).

Liczba Zwycięzców

2 (dwóch) Zwycięzców.

Metoda powiadamiania

Organizator konkursu powiadomi każdego Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 3 (trzech) dni po Okresie trwania Konkursu.

 

Aby odebrać Nagrodę, każdy Zwycięzca musi w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć.

 

Zwycięzca musi podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko Osoby towarzyszącej oraz wszelkie inne szczegóły, które mogą być wymagane do odbioru biletów na finał UEFA Champions League („Wyznaczony mecz”).

 

Zwycięzcy muszą pamiętać, że po podaniu adresów korespondencyjnych Organizator nie będzie mógł ich zmienić na potrzeby dostarczenia nagród.

 

Jeśli Nagroda ma zostać odebrana na Wyznaczonym meczu, Zwycięzca i Osoba towarzysząca muszą okazać oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.

 

Nagroda

Każdy Zwycięzca otrzyma:

-       1 (jedną) parę biletów na Wyznaczony mecz, obejmującą 1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla zaproszonej Osoby towarzyszącej wybranej przez Zwycięzcę („Osoba towarzysząca”);

-       Podróż do i z Madrytu (miasta Wyznaczonego meczu) dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej; oraz

-       Zakwaterowanie w Madrycie dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej.

 

(razem stanowiące „Nagrodę”).  Wartość nagrody nie przekroczy 1900 EUR (łącznie dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej).

 

Każda Nagroda podlega Warunkom i zasadom dotyczącym biletów UEFA oraz Dodatkowym warunkom meczu.

Zasady dotyczące biletów UEFA

 Pełne warunki są dostępne na stronie https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

Przypomina się Uczestnikom, że nie wolno odsprzedawać biletów na Wyznaczone mecze. Jeśli stwierdzimy, że Zwycięzca odsprzedał bilety, Nagroda zostanie unieważniona i podjęte zostaną dalsze działania.

Dodatkowe warunki meczu

Uczestnicy meczu mogą nie zostać wpuszczeni na wydarzenie w przypadku, gdy wezmą w nim udział w jakichkolwiek elementach stroju drużyny wyjazdowej, w barwach drużyny wyjazdowej lub nie będą zachowywać się odpowiednio na swoich miejscach.

 

Przybywając na Wyznaczony mecz, Zwycięzcy wraz z Osobami towarzyszącymi muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy lub Osoby mu towarzyszącej na daną imprezę, nie ma też wobec Zwycięzcy ani Osoby mu towarzyszącej żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

 

Ogólne warunki i zasady

1.             Konkurs (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób, które skończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Państwach uczestniczących. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do Konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy).

2.             Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie w celu zdobycia Nagród na Wyznaczony mecz.

3.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia.  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania żadnego zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Warunki szczególne (powyżej), uznają też zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

5.             Od Uczestników może być wymagane przedstawienie dowodu kwalifikowania się do wzięcia udziału w Konkursie. Jeśli uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu na żądanie, Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika Konkursu lub wstrzymać wydanie Nagrody.

6.             Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia zgubione, uszkodzone lub opóźnione w wyniku jakiegokolwiek błędu sieci, usług pocztowych, sprzętu lub programu komputerowego.  Dowód wysłania nie zostanie zaakceptowany jako dowód przyjęcia zgłoszenia. Nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia od przedstawicieli, innych firm ani grup zorganizowanych, a także aplikacje automatycznie wygenerowane komputerowo.  

7.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą postępować zgodnie z Metodą przystąpienia do Konkursu.

8.             Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania maksymalnie 1 (jednej) Nagrody w trakcie Konkursu (zgodnie z podaną niżej definicją).

9.             Zwycięzcy zostaną wybrani za pomocą Metodą wyboru Zwycięzcy.

10.          Każdy Zwycięzca zdobędzie Nagrodę.  Liczba Nagród jest ograniczona do liczby Zwycięzców.

11.          Organizator powiadomi każdego Zwycięzcę o wygranej za pomocą Metody powiadamiania.

12.          Nagrody mogą być realizowane przez wyznaczonych partnerów agencyjnych Organizatora. Partnerzy agencyjni będą korzystać wyłącznie z podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Nagrody.

13.          Każdy Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, wszelkie posiłki i napoje, wydatki w trakcie wycieczki oraz transport na Imprezę i powrót z niej.

14.          Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub kontakt nie zostanie nawiązany zgodnie z Metodą powiadamiania Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Nagrody następnemu Uczestnikowi spełniającemu niezbędne warunki wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Szczegółowego.

15.          Organizator zastrzega sobie prawo, by według własnego uznania, zdyskwalifikować dowolnego Uczestnika, którego zachowanie zaprzecza duchowi Ogólnych warunków lub intencjom niniejszego Konkursu.

16.          Nagrody są niezbywalne, nie mogą być odsprzedawane i zależą od ich dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej lub wyższej wartości. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.

17.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

21.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli takie istnieją).

22.          Zwycięzcy rozumieją, że Organizator może być zobowiązany do udostępnienia ich imion i nazwisk oraz kraju zamieszkania w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi promocji nagród.

 

23.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do tych Warunków i zasad albo korzysta z wielu kont lub zautomatyzowanych systemów, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

24.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

25.          Wszelkie warunki, gwarancje oraz oświadczenia stron wyraźne bądź dorozumiane przepisami prawa lub w inny sposób mające związek z nagrodą lub promocją zostają wyłączone w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie.

26.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia lub uszkodzenia poniesione przez Uczestników w bezpośrednim lub pośrednim związku z nagrodą lub promocją. Jednakże Organizator nie czyni żadnych starań w celu wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności za śmierć bądź osobiste obrażenia powstałe w wyniku jego zaniedbania.

27.          Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem UEFA Champions League Ticket Giveaway 2019 Competition na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

28.          Organizatorem jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

29.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.