PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

PlayStation Plus – 25% rabatu na 12-miesięczną subskrypcję

Wiele krajów – wrzesień 2018

 

„Wymagania uprawniające”

Wszystkie z poniższych:

  • nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus (w tym wersji próbnej) w momencie zakupu Kwalifikującego się produktu;
  • muszą mieć ukończone 7 lat, a użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców;
  • muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących.
  • muszą:

a.   otrzymać wiadomość e-mail od Organizatora z informacją o Ofercie, zawierającą łącze do Kwalifikującego się produktu („E-mail z ofertą”). Uwaga: z Oferty mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy wybrani przez Organizatora, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od niego korespondencji promocyjnej/marketingowej).

„Kwalifikujący się produkt”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie niższej o 25 %.

 

Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy (za subskrypcję 12-miesięczną) pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

„Kwalifikujący się sklep”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep online znany jako PlayStation® Store, z wyłączeniem wszystkich pozostałych sposobów zakupu, innych sklepów PlayStation®Store oraz możliwości zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

28 września 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

Do wyczerpania zapasów.

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.         jeśli otrzymały E-mail z ofertą: kliknąć łącze do Kwalifikującego się produktu w Kwalifikującym się sklepie, znajdujące się w E-mailu z ofertą;

b.         zalogować się do PSN; oraz

c.         zakupić Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

1.             Z tej oferty („Oferta”) mogą skorzystać użytkownicy, którzy mają konto PlayStation™Network („PSN”) i spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej Oferty. Subskrypcje PlayStation®Plus, która zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Oferty. 

4.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą (i) kupić Kwalifikujący się produkt, otwierając łącze do niego zawarte w E-mailu z ofertą; lub (ii) zostać wybrane przez Organizatora, a Kwalifikujący się produkt musi być dla nich dostępny w Kwalifikującym się sklepie bez konieczności użycia łącza w wiadomości e-mail. Kwalifikujące się osoby nie mogą przesłać E-maila z ofertą żadnej innej osobie. Oferta ta nie podlega przeniesieniu.  Jeśli osoba inna niż Kwalifikująca się osoba kupi Kwalifikujący się produkt za pośrednictwem łącza w E-mailu z ofertą, nie będzie mogła skorzystać z Oferty.

5.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

6.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty. 

7.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

8.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store

9.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta PSN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

W przypadku subskrypcji 12-miesięcznej:

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·         Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

·         Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co 12 miesięcy.

·         Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że zostało automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

11.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

12.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

13.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto PSN, odebraniu E-maila z ofertą, lub w wykonaniu Kroków, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.  Żeby otrzymać E-mail z ofertą, Kwalifikujące się osoby muszą mieć prawidłowy, aktywny adres e-mail powiązany ze swoim kontem SEN, umożliwiający odbieranie wiadomości od Organizatora.

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.