PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „Rozgrywki playoff PS4”

 

1.                W konkursie „Rozgrywki playoff PS4” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (według definicji poniżej) odnoszą się do Uczestników będących mieszkańcami Państw uczestniczących innych niż Francja.

2.                Uczestnicy w wieku od 15 (dwunastu) do 17 (siedemnastu) lat włącznie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie i odebranie Nagrody (określonej poniżej).

3.                Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 12-07-2019 r., godz. 13:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 16-07-2019 r., godz. 00:59 czasu polskiego („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

4.                Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania żadnego zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

5.                Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a.      Przejść do strony playstation.com/PS4Playoffs;

b.      Podać informacje o sobie: adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia i kraj zamieszkania;

c.      Jak najszybciej odpowiedzieć prawidłowo na 4 (cztery) pytania wielokrotnego wyboru; oraz

d.      Kliknąć przycisk „Prześlij”, aby przesłać swoje zgłoszenie oraz swój wynik czasowy;

łącznie określane mianem „Zgłoszenia”.

6.                Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) Zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

7.                Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 4 (czterech) finalistów („Finalista”). Zwycięzca i Finaliści zostaną wybrani na podstawie uzyskanych czasów podania poprawnych odpowiedzi na wszystkie 4 (cztery) pytania wielokrotnego wyboru.

8.                Organizator powiadomi Zwycięzcę i Finalistów pocztą elektroniczną na adresy podane przez nich w momencie przesłania Zgłoszeń lub telefonicznie pod numery telefonów podane przez nich w momencie przesłania Zgłoszeń. Powiadomienia zostaną przesłane w ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia.

9.                Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca oraz każdy z Finalistów musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przesłania Zgłoszenia, w przeciwnym razie Zwycięzca i każdy z Finalistów może zostać zdyskwalifikowany.

10.             Jeżeli Zwycięzca lub Finalista nie ma skończonych 18 lat, w momencie zgłaszania się po Nagrodę musi przedstawić zgodę rodziców.

11.             Zwycięzca wygra:

a)     2 (dwa) bilety na Wielki Finał FIFA eWorld Cup w Londynie (2–4 sierpnia 2019 r.) („Finał FIFA eWorld Cup”) (dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej);

b)     Podróż na Finał FIFA eWorld Cup dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej;

c)      Zakwaterowanie w trakcie Finału FIFA eWorld Cup (maksymalnie 4 (cztery) noclegi) dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej;

d)     1 (jedną) skrzynkę z gadżetami PlayStation (zawierającą takie przedmioty jak kurtka, szalik i breloczek do kluczy z symbolami PlayStation);

e)     1 (jedno) zamówienie przedpremierowe na cyfrową kopię gry FIFA 20 na PlayStation 4, w formie kodu kuponu, który należy zrealizować do 30 września 2019 r. w PlayStation®Store; oraz

f)       1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus w formie kodu kuponu, który musi zostać zrealizowany w PlayStation®Store do 30 września 2019 r.;

łącznie określane mianem „Nagrody dla Zwycięzcy”.

12.   Nagroda dla Zwycięzcy ma łączną przybliżoną wartość 1500 (tysiąca pięciuset) euro.

13.   Pierwszy Finalista otrzyma:

a)     a) 1 (jedną) skrzynkę z gadżetami PlayStation (zawierającą takie przedmioty jak kurtka, szalik i breloczek do kluczy z symbolami PlayStation);

b) 1 (jedno) zamówienie przedpremierowe na cyfrową kopię gry FIFA 20 na PlayStation 4, w formie kodu kuponu, który należy zrealizować do 30 września 2019 r. w PlayStation®Store; oraz

c) 1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus w formie kodu kuponu, który musi zostać wykorzystany w PlayStation®Store do 30 września 2019 r.;

łącznie określane mianem „Nagrody dla pierwszego Finalisty”.

14.    „Nagroda dla Pierwszego Finalisty” ma łączną przybliżoną wartość 250,00 (dwustu pięćdziesięciu) euro.

15.   Wszyscy pozostali Finaliści (2, 3 i 4 Finalista) otrzymają 1 (jedną) skrzynkę z gadżetami PlayStation (zawierającą takie przedmioty jak kurtka, szalik i breloczek do kluczy z symbolami PlayStation) o łącznej przybliżonej wartości 100,00 (stu) euro (każda określana mianem „Nagrody dla Finalisty”).

16.   Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać pocztą poleconą/e-mailem:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy do Zwycięzcy;

b)     Nagrodę dla Pierwszego Finalisty do Pierwszego Finalisty oraz

c)      Nagrody dla Finalistów do pozostałych Finalistów;

w ciągu 4 (czterech) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

17.             W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, do Nagrody dla Pierwszego Finalisty, jak i do Nagród dla Finalistów, zależnie od kontekstu.

18.             Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

19.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – eu.playstation.com/gameservers.  Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

20.             Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

21.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie Zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

22.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

23.             Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

24.             Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

25.             Zwycięzca, Pierwszy Finalista oraz pozostali Finaliści wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

26.   Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia Zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 2, 3, 4, 5, 6, 9 lub 10, albo korzysta z wielu kont lub jakichkolwiek systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego Zgłoszenie zostanie unieważnione.

27.             Od Zwycięzcy, Pierwszego Finalisty oraz pozostałych Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

28.             Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy, Pierwszego Finalisty oraz pozostałych Finalistów na swoich stronach internetowych.  Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „#PS4 Playoffs” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.             Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

30.             „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

31.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.