playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO PLAYSTATION®VR (wersja 1.1)

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO PLAYSTATION®VR („UMOWĘ”), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA JEST ZAWIERANA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE Inc”). UŻYTKOWANIE LUB DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PLAYSTATION®VR SPÓŁKI SIE Inc („URZĄDZENIA”) WYMAGA ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KORZYSTAJĄC Z URZĄDZENIA, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE POSIADA ZDOLNOŚĆ DO ZAWIERANIA UMÓW NA MOCY PRAWA DANEJ JURYSDYKCJI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą umowę w imieniu swoim i innych osób korzystających z lub mających dostęp do: (i) URZĄDZENIA użytkownika; lub (ii) konta użytkownika w sieci PlayStation™Network („konto”) w połączeniu z URZĄDZENIEM, które użytkownik posiada lub kontroluje. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie URZĄDZENIA przez inne osoby oraz za zachowanie przez nie zgodności z warunkami niniejszej umowy.

SIE Inc zastrzega prawo do zmiany warunków niniejszej umowy w dowolnym momencie, bez obowiązku powiadamiania użytkownika. Aktualna wersja niniejszej umowy zastępuje wszelkie poprzednie wersje.

Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszelkiego oprogramowania systemowego i sprzętowego dołączonego do URZĄDZENIA, a także wszelkich poprawek, uaktualnień, aktualizacji i nowych wersji wspomnianego oprogramowania. Oprogramowanie systemowe i sprzętowe, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest zwane dalej zbiorczo „oprogramowaniem”.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 8 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE „SPORAMI” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A „JEDNOSTKĄ SONY” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 8.

1. UDZIELENIE LICENCJI

Zgodnie z warunkami niniejszej umowy spółka SIE Inc udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niekomercyjnego, nieprzenoszalnego, odwołalnego prawa do użytkowania oprogramowania wyłącznie w połączeniu z URZĄDZENIEM. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania innych niż jego aktualna wersja wygasają z chwilą otrzymania lub wejścia użytkownika w posiadanie najnowszej wersji oprogramowania zainstalowanego na URZĄDZENIU.

Niektóre warunki licencji na licencjonowane przez SIE Inc oprogramowanie, technologie lub usługi osób trzecich mogą wymagać przedstawienia przez SIE Inc uwag i warunków licencyjnych dotyczących danego oprogramowania, technologii lub usług osób trzecich. Wspomniane uwagi i warunki licencyjne są dostępne dla użytkownika pod adresem http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-oss/ oraz we wszelkich innych miejscach, które SIE Inc uzna za stosowne.

Wszelkie prawa do użytkowania oprogramowania są udzielane jedynie na zasadzie licencji, użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do oprogramowania. Spółka SIE Inc i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania. Użytkowanie lub dostęp do oprogramowania podlega warunkom niniejszej umowy i obowiązującym przepisom prawa własności intelektualnej. O ile nie określono w umowie inaczej, spółka SIE Inc i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do oprogramowania.

2. OGRANICZENIA

Użytkownikowi nie wolno (i) rozprowadzać, kopiować, wynajmować, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć oprogramowania lub udzielać na nie sublicencji; (ii) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych ani podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania na podstawie kodu skompilowanego; (iii) użytkować oprogramowania w połączeniu z nieautoryzowanym, nielegalnym, fałszywym lub modyfikowanym sprzętem albo oprogramowaniem; (iv) używać narzędzi do obejścia, ominięcia lub wyłączenia jakichkolwiek obecnych na URZĄDZENIU systemów bezpieczeństwa, szyfrowania lub uwierzytelnienia; (v) instalować wcześniejszych wersji oprogramowania („downgrading”); (vi) naruszać przepisów, rozporządzeń, ustaw lub praw SIE Inc albo osób trzecich w związku z dostępem do lub korzystaniem z oprogramowania przez użytkownika; (vii) korzystać z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mającego na celu zmuszenie oprogramowania do przyjęcia lub wykorzystania nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania lub sprzętu; (viii) pozyskiwać oprogramowania w sposób inny niż poprzez autoryzowane metody dystrybucji SIE Inc lub (ix) wykorzystywać oprogramowania do celów innych niż użytkowanie URZĄDZENIA zgodnie z dołączoną do niego dokumentacją i z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem — w szczególności zabrania się używania oprogramowania do projektowania, rozwijania, aktualizowania lub rozprowadzania nieautoryzowanego oprogramowania lub sprzętu przeznaczonego do użytkowania w związku z URZĄDZENIEM.

Powyższe ograniczenia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; UMOWY I ZAWARTOŚĆ OSÓB TRZECICH

SIE Inc może dostarczać użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub usługi związane z oprogramowaniem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi są dostarczane automatycznie bez powiadomienia użytkownika po zalogowaniu do PlayStation™ Network, zaś inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny internetowej lub autoryzowanych kanałów SIE Inc. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne dostarczanie mu aktualizacji, uaktualnień i usług przez SIE Inc. Usługi obejmują między innymi najnowsze aktualizacje lub pobranie nowej wersji oprogramowania zawierającej poprawki zabezpieczeń, nową technologię lub zmienione ustawienia i funkcje, które mogą uniemożliwić dostęp do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości albo uniemożliwić korzystanie z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w związku z URZĄDZENIEM. Wspomniane aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą wpłynąć na działanie URZĄDZENIA, a SIE Inc nie ponosi odpowiedzialności za takie skutki ani szkody spowodowane procedurą instalacji.

Użytkownik musi zainstalować lub umożliwić zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania tak szybko, jak jest to możliwe. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji.

Osoby trzecie mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub inną zawartość oraz wymagać od niego przyjęcia osobnych warunków i zasad prywatności. Oprogramowanie może wyświetlać lub przekazywać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn obsługiwanych lub utrzymywanych niezależnie przez osoby trzecie („łącza i zawartość osób trzecich”) albo zawierać odniesienia do nich.

Spółka SIE Inc i jej podmioty stowarzyszone nie kontrolują, prowadzą, monitorują, zatwierdzają, polecają ani nie sponsorują łączy i zawartości osób trzecich. Spółka SIE Inc i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą wobec użytkownika odpowiedzialności z tytułu łączy i zawartości osób trzecich. Użytkownik korzysta z łączy i zawartości osób trzecich na własne ryzyko oraz ponosi wszelką odpowiedzialność i konsekwencje z tego tytułu.

4. GROMADZENIE INFORMACJI/UWIERZYTELNIANIE

W związku z obsługą działalności spółki SIE Inc oraz z dostarczaniem produktów i usług SIE Inc może gromadzić i pozyskiwać informacje o URZĄDZENIU i oprogramowaniu oraz sposobie jego użytkowania. Te informacje mogą być wykorzystywane do monitorowania/diagnostyki systemu, do celów marketingowych, do uwierzytelniania oraz do innych celów. SIE Inc ma również możliwość pozyskania unikalnego identyfikatora, który jest automatycznie przypisywany URZĄDZENIU przez SIE Inc, gdy użytkownik podłączy URZĄDZENIE do systemu PlayStation®4 Computer Entertainment System („systemu PS4™ ”) podczas połączenia z Internetem, i może powiązać te informacje z innymi danymi pozyskanymi z systemu PS4™ użytkownika. Gdy użytkownik zaloguje się na konto z systemu PS4™, SIE Inc może powiązać te informacje z jego kontem oraz innymi informacjami powiązanymi z kontem. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są te dane oraz do kogo użytkownik może kierować pytania, znajdują się w Polityce prywatności PlayStation™ Network dla regionu użytkownika, do której link można znaleźć w witrynie z dokumentami prawnymi SIE Inc pod adresem http://doc.dl.playstation.net/doc/legal.

5. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprogramowanie jest dostarczane w bieżącym stanie i w miarę dostępności, bez wyraźnych ani domniemanych gwarancji. SIE Inc może zmienić oprogramowanie lub jego część w dowolnym momencie, bez powiadamiania użytkownika. Spółka SIE Inc, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy wyraźnie wyłączają domniemane gwarancje zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA SIE Inc, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY ALBO SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

6. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SIE Inc

W przypadku stwierdzenia przez spółkę SIE Inc naruszenia warunków niniejszej umowy przez użytkownika może ona, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp lub korzystanie z całości lub części oprogramowania, uniemożliwić korzystanie z URZĄDZENIA w trybie online lub offline, uniemożliwić dostęp do sieci PlayStation™ Network, odmówić dostępu do usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług świadczonych dla URZĄDZENIA, zastosować automatyczne lub obowiązkowe uaktualnienia lub mechanizmy mające na celu zakończenie nieupoważnionego dostępu oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec użytkowaniu zmodyfikowanego oprogramowania lub niedozwolonemu jego użytkowaniu.

Spółka SIE Inc, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Spółka SIE Inc zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań użytkownika związanych z oprogramowaniem.

7. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym URZĄDZENIE użytkownika nie może być eksportowane ani reeksportowane do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z oprogramowania wymaga przestrzegania tych praw.

8. ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW

Następujące warunki w sekcji 8 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą tylko użytkownika, który jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej.

Termin „spór” oznacza jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersję pomiędzy użytkownikiem a SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, ich dowolnymi obecnymi lub wcześniejszymi podmiotami stowarzyszonymi lub jakimkolwiek podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawym tych podmiotów, w tym Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC („jednostką Sony”) odnośnie do użytkowania oprogramowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postanowień kontraktu, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, wprowadzenia w błąd, zachęty do oszustwa lub zaniedbania), czy jakichkolwiek innych przepisów prawa lub im równoważnych, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność albo zakres niniejszej sekcji 8 (z wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). „Spór” ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie.

W przypadku sporu (innego niż opisany poniżej jako wykluczony z arbitrażu) z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony („przeciwnej jednostki Sony”), który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zgodnie z opisanymi poniżej wymogami, użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu tego sporu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 8 i nie rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DROBNYCH WYKROCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ SEKCJI 8.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH NA MOCY NINIEJSZEJ SEKCJI 8, MUSI POWIADOMIĆ O TYM PISEMNIE SIE Inc W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO SPÓŁKI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA ADRES SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT — WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR LOGOWANIA, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO SPÓŁKI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA ADRES SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT — DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 8.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, „AAA”), www.adr.org, lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 8.

O możliwości arbitrażu w sporach dotyczących handlu międzystanowego decyduje federalna ustawa arbitrażowa (Federal Arbitration Act, „FAA”). Na istotę sporu mogą wpływać jednak także stosowne prawa federalne lub stanowe. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów konsumenckich AAA („procedury uzupełniające”), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe.

Informacje o regułach AAA można uzyskać w witrynie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje, jak opisano powyżej, i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę wygrywającą, użytkownik będzie uprawniony do uzyskania pokrycia kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia wynikających z właściwego prawa stanowego lub federalnego.

Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie musi wydać uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, z wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą rozpocząć arbitraż w okręgu San Mateo w Kalifornii lub w okręgu, w którym rezyduje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym przebywa użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 8 (z wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 8, a pozostała część sekcji 8 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 8 staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 8 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

9. PRAWO WŁAŚCIWE I LOKALIZACJA

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio, Japonia.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowana zgodnie z nim z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu drobnych wykroczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji, w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

10. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej umowy. SIE Inc może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy. Bieżącą wersję niniejszej umowy w postaci do druku można znaleźć pod adresem http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula. Wskazany adres URL należy sprawdzać od czasu do czasu, aby zapoznać się ze zmianami umowy. Kontynuowanie dostępu do lub użytkowania oprogramowania poprzez używanie URZĄDZENIA będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej umowy może narazić SIE Inc na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SIE Inc ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu do innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i SIE Inc w odniesieniu do oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wynikających z niniejszej umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. SIE Inc może przekazać dowolne swoje prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnemu podmiotowi stowarzyszonemu SIE Inc.