playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO PLAYSTATION®VITA I/LUB PLAYSTATION®TV LUB PLAYSTATION®VITA TV (wersja 1.4)

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO ("UMOWĘ"), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). DOSTĘP DO LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO W SYSTEMIE PlayStation®Vita I/LUB PlayStation®TV LUB PlayStation®Vita TV ("system PS Vita") JEST UWARUNKOWANE ZGODĄ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKUJĄC system PS Vita, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY ZGODNIE Z PRAWAMI GO OBOWIĄZUJĄCYMI I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Umowa ma zastosowanie do wszelkiego oprogramowania systemowego i oprogramowania przeglądarki internetowej dołączonego do systemu PS Vita, a także wszelkich poprawek, aktualizacji, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania systemowego, oprogramowania firmware i oprogramowania przeglądarki internetowej dostarczonego lub udostępnionego dla systemu PS Vita za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi lub sieci firmy SCE lub Sony, sieci PlayStation™Network, witryny internetowej firmy SCE lub nośnika z grą dla systemu PS Vita. Całość opisanego w tym paragrafie oprogramowania i oprogramowania firmware jest określana zbiorczo mianem "oprogramowania systemowego".

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESEM, ZAWIERA W SEKCJI 8 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH UMOWY W ZWIĄZKU ZE "SPORAMI" (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A "JEDNOSTKĄ SONY" (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 8.

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków i postanowień niniejszej Umowy firma SCE udziela użytkownikowi niewyłącznych praw do niekomercyjnego wykorzystania oprogramowania systemowego wyłącznie w posiadanym przez niego systemie PS Vita. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania systemowego innych niż bieżąca jego wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego zainstalowanego w systemie PS Vita.

Niektóre warunki licencyjne na licencjonowane przez SCE oprogramowanie firm trzecich lub licencjonowane usługi może wymagać przedstawienia przez SCE uwag i warunków umowy tego oprogramowania lub usługi firmy trzeciej. Wspomniane uwagi i warunki licencyjne zostaną udostępnione pod adresem http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html lub w innym miejscu, które SCE uzna za właściwe.

Wszelkie prawa do użytkowania oprogramowania systemowego są udzielane jedynie na zasadzie licencji, użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do oprogramowania systemowego. Firma SCE i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania systemowego. Wszelkie korzystanie z oprogramowania systemowego lub dostęp do niego podlega warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie firma SCE i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do oprogramowania systemowego.

2. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, udzielać podlicencji, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć oprogramowania systemowego. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania systemowego, tworzyć dzieł pochodnych ani podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania systemowego na podstawie kodu skompilowanego. Nie jest dozwolone (i) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z oprogramowaniem systemowym; (ii) korzystanie z narzędzi służących do omijania lub wyłączania mechanizmów szyfrujących, zabezpieczających lub uwierzytelniających w systemie PS Vita; (iii) ponowna instalacja wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego ("obniżanie wersji"), (iv) naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SCE lub firm trzecich w związku z użytkowaniem oprogramowania systemowego lub dostępem do niego; (v) korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania, które ma na celu korzystanie z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania lub urządzeń albo ich zaakceptowanie przez oprogramowanie systemowe; (vi) pozyskanie oprogramowania systemowego w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez SCE metody dystrybucji lub (vii) wykorzystywanie oprogramowania systemowego w inny sposób niż użycie z systemem PS Vita zgodnie z dołączoną dokumentacją i w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem, łącznie z użyciem oprogramowania systemowego w celu projektowania, wdrażania, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania w celu wykorzystania w związku z systemem PS Vita.

Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym dozwolonym przez prawo lokalne zakresie.

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; ZAWARTOŚĆ I UMOWY FIRM TRZECICH

SCE może dostarczać użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje oprogramowania systemowego. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą być dostarczane automatycznie bez powiadomienia po zalogowaniu do sieci PlayStation™Network, inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny firmy SCE lub autoryzowanych kanałów. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie przez SCE tych automatycznych aktualizacji, uaktualnień i usług. Usługi mogą obejmować między innymi najnowsze aktualizacje lub pobieranie nowych wydań oprogramowania systemowego zawierających poprawki zabezpieczeń, nowe technologie lub zmodyfikowane ustawienia i funkcje, które mogą zapobiegać dostępowi do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości oraz korzystaniu z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z systemem PS Vita. Użytkownik musi zainstalować lub umożliwić zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego, tak szybko jak jest to możliwe. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji. SCE zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych, w których przypadku jest to możliwe.

Firmy trzecie mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub zawartość, mogą też wymagać zaakceptowania odrębnych warunków i postanowień oraz zasad ochrony danych osobowych. Oprogramowanie systemowe może odwoływać się, wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy trzecie ("zawartość i łącza firm trzecich"). Firma SCE i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują zawartości i łącz firm trzecich ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakiejkolwiek zawartości i łączy firm trzecich. Firma SCE i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość i łącza firm trzecich. Użytkownik korzysta z zawartości i łączy firm trzecich na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia.

Informacje dotyczące możliwości kontrolowania dostępu do zawartości i łączy firm trzecich za pośrednictwem mechanizmu kontroli rodzicielskiej systemu PS Vita lub sieci PlayStation™Network znajdują się w dokumentacji systemu PS Vita.

4. FUNKCJE INTERNETOWE

Korzystanie z funkcji oprogramowania systemowego, które wymagają połączenia internetowego ("funkcje internetowe") mogą wymagać usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu od niezależnego dostawcy lub operatora sieci komórkowej ("dostawcy usług internetowych"). Dostęp do Internetu może być NIEDOSTĘPNY w danej lokalizacji, płatny lub podlegać zakłóceniom i przerywaniu połączenia. Aby korzystać z oferowanych przez dostawców usług internetowych usług dla systemu PS Vita, należy zawszeć z nimi odpowiednie umowy na te usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

Działanie niektórych funkcji internetowych może być uzależnione od czynników połączenia internetowego, na które SCE nie ma wpływu. Przeglądanie witryn internetowych, uruchamiane czy pobieranie programów lub danych może spowodować zarażenie wirusami, utratę lub uszkodzenie danych, a także inne problemy. Użytkownik przejmuje pełnię odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z tych działań przy użyciu systemu PS Vita.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po włączeniu usług lokalizacyjnych w określonych aplikacjach firm trzecich w systemie PS Vita SCEI może wysyłać firmie trzeciej dane o szerokości i długości geograficznej położenia użytkownika oraz adres IP lub MAC w celu umożliwienia realizacji zamówionej usługi przez firmę trzecią. Korzystanie z usług firm trzecich może wymagać zaakceptowania przedstawionych przez nie odrębnych warunków i postanowień oraz zasad ochrony danych osobowych. Informacje na temat wykorzystania udostępnianych przez użytkownika danych można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych firm trzecich.

5. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprogramowanie systemowe jest dostarczane w stanie "TAK JAK JEST", bez udzielania żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych. Firma SCE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SCE, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

6. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SCE

W przypadku stwierdzenia przez firmę SCE naruszenia warunków niniejszej umowy przez użytkownika może ona, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp do całości lub części oprogramowania systemowego, odmówić dostępu do usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług świadczonych dla systemu PS Vita, zakończyć świadczenie dostępu do sieci PlayStation™Network, zastosować uaktualnienia lub mechanizmy mające na celu zakończenie nieautoryzowanego dostępu oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec użytkowaniu zmodyfikowanego oprogramowania systemowego lub niedozwolonemu jego użytkowaniu. Firma SCE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Firma SCE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań użytkownika związanych z oprogramowaniem systemowym.

7. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie systemowe może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym system PS Vita nie może być eksportowany ani reeksportowany do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z oprogramowania systemowego wymaga przestrzegania tych praw.

8. ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW

Następujące warunki w sekcji 8 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą użytkownika jedynie, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej.

Termin "spór" oznacza jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a SCE, Sony Computer Entertainment America LLC lub inną firmą stowarzyszoną SCE ("jednostką Sony") odnośnie użytkowania oprogramowania systemowego, niezależnie od tego czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji 8 (za wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). "Spór" ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie. W przypadku sporu z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony ("przeciwnej jednostki Sony"), które nie mogą zostać rozwiązane w drodze negocjacji jak opisano w dalszej części poniżej w sprawach innych niż opisane w wyjątkach od klauzuli arbitrażu użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu tego sporu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 8 i nie rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DROBNYCH WYKROCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ sekcji 8.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 8, MUSI POWIADOMIĆ PISEMNIE SCE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO FIRMY SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI. Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 8.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe, może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, "AAA"), www.adr.org, lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 8.

O możliwości arbitrażu w sporach dotyczących handlu międzystanowego decyduje federalna ustawa arbitrażowa (Federal Arbitration Act, "FAA"). Na istotę sporu mogą wpływać jednak także stosowne prawa federalne lub stanowe. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów konsumenckich AAA ("procedury uzupełniające"), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe. Reguły AAA można uzyskać w witrynie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje jak opisano powyżej i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę wygrywającą, będzie on uprawniony do uzyskania pokrycia kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia zgodnie z właściwym prawem stanowym lub federalnym. Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie wyda uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, za wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą rozpocząć arbitraż w okręgu San Mateo w Kalifornii lub w okręgu, w którym rezyduje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym przebywa użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 8 (za wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 8, a pozostała część sekcji 8 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 8 staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 8 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio, Japonia.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii lub Federacji Rosyjskie, niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowane zgodnie z nim z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu drobnych wykroczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

10. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej umowy. SCE może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy. Bieżącą wersję niniejszej umowy w postaci do druku można znaleźć pod adresem http://www.scei.co.jp/psvita-eula. Wskazany adres URL należy sprawdzać od czasu do czasu, aby zapoznać się ze zmianami umowy. Kontynuowanie dostępu lub użytkowania oprogramowania systemowego będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej umowy może narazić SCE na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SCE ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu innych dostępnych prawnie środków naprawczych. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i SCE w odniesieniu do oprogramowania systemowego i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wypływających z niniejszej umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. SCE może przekazać dowolne swoje prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnej firmie stowarzyszonej SCE.