PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „Piąta Rocznica PlayStation Plus”

 

1.            W konkursie „Piąta rocznica PlayStation Plus” („Konkurs”) mogą wziąć udział mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, za wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (zgodnie z definicją poniżej) oraz członków ich najbliższych rodzin, pracowników firm stowarzyszonych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Poniższe warunki dotyczą Uczestników zameldowanych w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 19-06-2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 01-07-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, ale Uczestnicy muszą być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w okresie trwania konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niezgodności między niniejszymi Warunkami a Warunkami ogólnymi pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    zalogować się na swoim koncie Sony Entertainment Network („SEN”);

c)     kliknąć łącze do konkursu „Piąta rocznica PlayStation Plus”, aby przejść do strony Konkursu;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”:

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Zostanie wyłoniony jeden zwycięzca („Zwycięzca”).

Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)         każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)         Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)         jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe jest najbliższa poprawnej odpowiedzi;

d)         jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na targi gamescom 2015, które odbędą się w hali Koelnmesse w Kolonii, w Niemczech, w dniach od 06-08-2015 do 09-08-2015 włącznie („Wydarzenie”);

b)    1 (jeden) bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej dla Osoby towarzyszącej z kraju zamieszkania Zwycięzcy do lotniska Kolonia-Bonn w Kolonii, w Niemczech, z wylotem 05-08-2015 i powrotem 09-08-2015 (loty mogą nie być bezpośrednie);

c)      3 (trzy) noclegi w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej pięciogwiazdkowym hotelu („Hotel”) w Kolonii, ze śniadaniem.

d)      transport z lotniska Kolonia-Bonn do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      przejazd z Hotelu na Wydarzenie w dniu 06-08-2015 i z powrotem;

f)       ubezpieczenie podróżne (zgodnie z punktem 19 poniżej) oraz

g)      1000 EUR (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na drobne wydatki”);

 

11.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     2350 GBP; oraz

b)    3240 EUR/4575 AUD/88 885 CZK/24 182 DKK/4755 NZD/27 201 NOK/13 039 PLN/187 780 RUB/30 192 SEK/3402 CHF.

 

12.          W ciągu jednego tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w związku z organizacją podróży (na przykład w celu ustalenia preferowanego lotniska wylotu oraz godzin lotów), jednak kwestie przelotów, zakwaterowania w hotelach i transportu leżą wyłącznie w gestii Agencji.

 

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na drobne wydatki.

 

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Niemiec. Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Niemiec bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

19.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela. Zwycięzca i/lub Osoba towarzysząca odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości i/lub ubezpieczenia dla osób powyżej 65 roku życia (jeśli dotyczy).

 

20.          Agencja dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę, bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji na przeloty, Wydarzenie, transport, ubezpieczenie podróżne i zakwaterowanie („Dokumenty”). Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów; oraz

b)    przelewem bankowym, na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę, lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą, na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę, Pieniędzy na drobne wydatki,

w ciągu dwóch tygodni od momentu, w którym wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane przez Zwycięzcę Agencji, zgodnie z wymogami.

 

21.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

22.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

23.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

24.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

25.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

26.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę i Osobę towarzyszącą w trakcie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca i jego Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, na całym świecie i zawsze bezpłatnie, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów i/lub usług Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

27.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

28.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5 i 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

29.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

30.          Przybywając na Imprezę, Zwycięzca wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa w Imprezie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzcy żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

31.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Piąta rocznica PlayStation Plus” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

32.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

33.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

34.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.