PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja PlayStation®Plus, 4 miesiące w cenie 3

Promocja PlayStation®Plus, 4 miesiące w cenie 3 —  Wiele krajów — kwiecień 2016

 

„Dzień zakończenia”

06-05-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®Vita, sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation®Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

21-04-2016 r., godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Brak.

„Produkt z Kuponem”

Kod kuponu można wykorzystać do nabycia 4-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus w Kwalifikujących się sklepach w cenie subskrypcji 3-miesięcznej.  Na koniec okresu subskrypcji zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejne 3-miesięczne okresy, w bieżącej cenie w PlayStation®Store.

„Dzień wygaśnięcia kodu kuponu”

06-05-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

 

1.             Z niniejszej oferty PlayStation®Plus („Oferta”) mogą skorzystać mieszkańcy Państw uczestniczących, którzy ukończyli 18 lat i są posiadaczami konta głównego Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network (“PSN”)) („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą:

a. mieć konto główne SEN zarejestrowane w Państwie uczestniczącym i wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail; 

b. odebrać wiadomość e-mail z zaproszeniem do udziału w Ofercie, wysłaną na adres e-mail powiązany ze swoim identyfikatorem PSN przez Organizatora; oraz

c. wykonać odpowiednie Kroki w Okresie promocyjnym.

 

4.             W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie Kroki wykonane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu promocyjnego nie będą uwzględnione w tej Ofercie.

 

5.             Kwalifikujące się osoby, które wykonają odpowiednie Kroki zgodnie z pkt. 3 powyżej, otrzymają kod kuponu („Kod kuponu”), który wygasa w Dniu wygaśnięcia kodu kuponu, na zakup Produktu z Kuponem.

 

6.             Instrukcje dotyczące wykorzystania Kodu kuponu będą się znajdować w wiadomości e-mail.

 

7.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

8.             Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania:http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Kody kuponów nie będą wymieniane w przypadku ich zgubienia, zniszczenia, kradzieży, lub gdy zostaną wysłane pod nieprawidłowy adres podany przez Kwalifikującą się osobę.

 

10.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.  Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

11.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

12.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

13.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu kuponu, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej. 

 

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Kodu kuponu.

 

17.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

18.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.