PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

BEZPŁATNA, 14-DNIOWA WERSJA PRÓBNA PLAYSTATION®PLUS

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONÓW Z KODEM

1.       Ten kupon z kodem („Kupon z kodem") jest wydawany przez firmę Sony Network Entertainment Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (nr rej. 6020283) („my", „nas", „nasze"). W niniejszym dokumencie słowa „Użytkownik" i „Użytkownika" odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kuponu z kodem.

2.       Aby wykorzystać Kupon z kodem, niezbędne jest posiadanie (i) określonego sprzętu; (ii) konta Sony Entertainment Network („SEN") (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network); i (iii) usług internetowych (np. Internet szerokopasmowy, Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanej platformy Sony). Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

3.       W celu założenia konta SEN użytkownik musi mieć co najmniej 7 lat i musi zaakceptować SEN Terms of Service and User Agreement (Warunki świadczenia usługi SEN i Umowę użytkownika) oraz Privacy Policy (Zasady prywatności), z którymi można się zapoznać na stronie eu.playstation.com/legal. Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika musi założyć konto główne SEN i utworzyć konto podrzędne dla Użytkownika.

4.       O ile nie postanowiono inaczej, Kupon z kodem można wykorzystać tylko raz, na jednym koncie SEN. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Kuponów z kodem nie wolno wymieniać, przekazywać, sprzedawać, wykorzystywać lub zwracać w celu uzyskania gotówki lub kredytu (z tym zastrzeżeniem, że kupiony przez Użytkownika Kupon z kodem można dać komuś w prezencie).

5.       Kupony z kodem należy wykorzystać przed upływem podanego terminu wygaśnięcia ich ważności. Informacje o terminie ważności oraz innych ograniczeniach zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z Kuponem z kodem.

6.       Kupony z kodem nie będą wymieniane w przypadku ich zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub wykorzystania bez zgody Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika i żądania alternatywnych metod płatności, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony naszych interesów, w przypadku nielegalnego nabycia i wykorzystania Kuponu z kodem w SEN lub w celu opłacenia usług PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited lub Music Unlimited („Usługi"). Jeżeli konto SEN Użytkownika zostanie zamknięte lub zawieszone z powyższych powodów, Użytkownik może utracić niewykorzystane fundusze w portfelu SEN.

7.       Niektóre materiały dostępne za pośrednictwem Kuponów z kodem mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania. Dzieci mogą nie mieć dostępu do materiałów objętych ograniczeniem wiekowym wyższym niż ich wiek.

8.       Kupon z kodem można wykorzystać wyłącznie w krajach, gdzie Usługi są dostępne. Wymiana może być objęta także innymi ograniczeniami terytorialnymi.

9.       Jeśli Kupon z kodem będzie wadliwy, naszym jedynym zadośćuczynieniem wobec Użytkownika będzie wymiana takiego Kuponu z kodem. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi licencjobiorcy, spółki zależne i licencjodawcy nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w stosunku do Kuponów z kodem, łącznie z wyraźnymi lub dorozumianymi gwarancjami dotyczącymi rynkowości lub przydatności kodów kuponów do danego celu, a także nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z używaniem Kuponów z kodem. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa konsumenckie, których nie obejmują niniejsze Warunki i zasady.

10.   Możemy przekazać tę Umowę każdej spółce będącej członkiem grupy Sony bez zgody Użytkownika pod warunkiem, że to przekazanie nie będzie naruszało praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków i zasad.

11.   W przypadkach, gdy Kupony z kodem są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji, a nie do nas.

12.   Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania wyłącznie jednego Kuponu z kodem na 14-dniową bezpłatną wersję próbną PlayStation®Plus. Użytkownik może wykorzystać niniejszy Kupon z kodem wyłącznie wtedy, gdy nie jest bieżącym subskrybentem PlayStation®Plus i nigdy wcześniej nie subskrybował PlayStation®Plus ani nie korzystał z wersji próbnej tego serwisu. Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta.

13.   Wymagane podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej. Na koniec 14-dniowego okresu próbnego, jeżeli Użytkownik nie podejmie żadnych działań, okres ten zostanie automatycznie odnowiony do miesięcznego członkostwa płatnego, zgodnie z SEN Terms of Service and User Agreement (Warunkami świadczenia usługi i Umową użytkownika SEN), a Użytkownik zostanie obciążony opłatą w wysokości 37.00 zł pobraną z funduszy w portfelu SEN. Jeżeli w portfelu SEN nie ma wystarczającej ilości funduszy, brakująca kwota zostanie pobrana z karty kredytowej/debetowej połączonej z portfelem SEN. Należy odwiedzić stronę często zadawanych pytań (FAQ) pod adresem http://eu.playstation.com/psn/support/, aby dowiedzieć się więcej na temat anulowania subskrypcji. 14-dniową wersję próbną można anulować w dowolnym momencie. Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w dokumentach SEN Terms of Service and User Agreement (Warunki świadczenia usługi i Umowa użytkownika SEN) pod adresem eu.playstation.com/legal/.

14.   W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym Anglii. Kontrakt pomiędzy nami a Użytkownikiem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

15.   Wszelkie pytania o korzystanie z Kuponów z kodem należy kierować do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem strony eu.playstation.com/redeemvouchercode/.