PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Promocja PlayStation® Player Celebration OFICJALNE ZASADY

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI ORAZ MÓC WYGRAĆ I ODEBRAĆ NAGRODĘ, NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU. DOKONANIE ZAKUPU LUB płatności NIE ZWIĘKSZA SZANS UCZESTNIKA NA WYGRANĄ.

1.     Promocja PlayStation® Player Celebration („Promocja”) jest sponsorowana przez spółkę Sony Interactive Entertainment Europe Limited („Sponsor”) z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i administrowana przez spółkę Prize Logic, LLC („Administrator”) z siedzibą pod adresem 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.

2.     Okres promocji: promocja rozpoczyna się 18 lutego 2020 r. o godzinie 05:00 czasu PDT, a kończy się 17 marca 2020 r. o godzinie 23:59:59 czasu PDT („Całkowity okres Promocji”). Pierwsza część promocji (opisana poniżej) odbędzie się w okresie od godziny 05:00 czasu PDT dnia 18 lutego 2020 r. do godziny 23:59:59 czasu PDT dnia 15 marca 2020 r. Druga część promocji (opisana poniżej) odbędzie się 17 marca 2020 r. w godzinach określonych w punkcie 7 poniżej. Oficjalnym zegarem Promocji jest komputer Sponsora.

3.     Warunki uczestnictwa: w Promocji może wziąć udział wyłącznie osoba, która: (i) jest legalnym rezydentem Polska (jeden z „Kraje/Regiony uczestniczące w Promocji”); (ii) ukończyła 18 (osiemnaście) lat i jest pełnoletnia w świetle przepisów obowiązujących w państwie, regionie lub na terytorium, w którym mieszka, biorąc pod uwagę moment przystąpienia do promocji, (iii) ma konsolę PlayStation ®4 lub dostęp do niej w dniu 18 lutego 2020 r.; (iv) ma konto PlayStationTMNetwork („PSN”) („konto PSN”) oraz (v) ma aktywne szybkie połączenie internetowe i jest zalogowana w PSN podczas gry. Każda taka osoba będzie określana jako „Uczestnik”.

Pracownicy Sponsora, Administratora oraz wszystkich ich spółek dominujących i zależnych, podmiotów stowarzyszonych oraz agencji reklamowych i promocyjnych (łącznie „Podmioty zaangażowane w promocję”), a także członkowie ich najbliższej rodziny (np. współmałżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, jak również osoby powiązane z nimi w wyniku kolejnego małżeństwa, bez względu na miejsce ich zamieszkania) oraz osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnione, nie mogą brać udziału w Promocji ani wygrywać przewidzianych w niej nagród. Warunki te są nieważne, jeśli będą sprzeczne z prawem obowiązującym w danym miejscu.

Przystąpienie do niniejszej Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika pełnej i bezwarunkowej zgody na akceptację niniejszych Oficjalnych zasad oraz decyzji i interpretacji Sponsora, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Promocją. Na potrzeby Promocji Sponsor może kontaktować się z Uczestnikami pocztą elektroniczną. Organizator Promocji użyje adresów e-mail powiązanych z identyfikatorami PSN Uczestników podanymi w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnicy nie będą mieli możliwości zmiany adresu e-mail.

Kraje/Regiony uczestniczące w Promocji” to: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Węgry i Wielka Brytania.

4.     STRUKTURA PROMOCJI: Promocja składa się z dwóch części: pierwsza wymaga pracy zespołowej, a w drugiej Uczestnicy działają indywidualnie.

a.     Część pierwsza: każdy Uczestnik zostanie członkiem społeczności składającej się z Uczestników pochodzących z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji („Społeczność”). Część 1 składa się z 3 (trzech) etapów (każdy indywidualnie to „Etap”), które odbędą się w trakcie trwania Całkowitego okresu Promocji. Członkowie Społeczności będą grać wspólnie, a ich zadaniem będzie osiągnięcie dwóch celów wyznaczonych na każdym Etapie („Cele Społeczności”).

b.     Część druga: 17 marca 2020 r. wszyscy Uczestnicy z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji będą mieli szansę wygrania dodatkowych nagród, odpowiadając na pytanie, które pojawi się na stronie playstation.com/playercelebration o godzinie podanej w punkcie 7 poniżej.

5.     JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto PSN na stronie www.playstation.com, kliknąć łącza do przycisku formularza rejestracji w Promocji na stronie playstation.com/playercelebration i wypełnić formularz, akceptując Oficjalne zasady.

Po przystąpieniu do Promocji wszyscy Uczestnicy pozostaną członkami społeczności aż do końca Całkowitego okresu Promocji. Uczestnicy, którzy zarejestrują się między 18 lutego 2020 r. a 23 lutego 2020 r., mogą wziąć udział w Etapach 1, 2 i 3 Części pierwszej. Uczestnicy, którzy zarejestrują się po 23 lutego 2020 r., ale przed zakończeniem Etapu 1, mogą wziąć udział tylko w Etapie 2 i 3 Części pierwszej. Uczestnicy, którzy zarejestrują się po zakończeniu Etapu 1, ale przed końcem Etapu 2, mogą wziąć udział tylko w Etapie 3 Części pierwszej. Wszyscy Uczestnicy, bez względu na czas przystąpienia do Promocji, mogą wziąć udział w Części drugiej.

Limit zgłoszeń: każda osoba może przesłać maksymalnie jedno (1) zgłoszenie w czasie trwania Okresu Promocji. Jeśli zostanie zarejestrowane więcej niż jedno (1) zgłoszenie od tej samej osoby, to wszystkie jej zgłoszenia mogą według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowane. Uczestnicy nie mogą używać więcej niż jednego (1) adresu e-mail ani konta. Nie mogą też używać wielu tożsamości. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczestnik korzysta do celów udziału w Promocji z więcej niż jednego adresu e-mail lub z wielu tożsamości, to może on według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowany i może nie kwalifikować się do otrzymania nagrody.

WAŻNE: w przypadku wypełniania zgłoszenia do PROMOCJI na urządzeniu mobilnym mogą obowiązywać opłaty za wysyłanie wiadomości i przesył danych. Zalecamy Uczestnikom zapoznanie się z cennikiem swojego operatora SIECI KOMÓRKOWEJ. Aby zdobyć nagrodę w NINIEJSZEJ PROMOCJI, nie jest wymagana rejestracja na urządzeniu mobilnym.

6.     CZĘŚĆ PIERWSZA:

Członkowie Społeczności mają za zadanie wspólnie osiągnąć Cele Społeczności wyznaczone dla poszczególnych Etapów.

Cele Społeczności na każdym Etapie obejmują cele związane z: (i) liczbą gier rozegranych przez członków Społeczności („Cel dotyczący gier”) oraz (ii) liczbą trofeów zdobytych przez członków Społeczności („Cel dotyczący trofeów”). Postępy Społeczności będą rejestrowane pod adresem playstation.com/playercelebration.

W przypadku osiągnięcia przez Społeczność celów wyznaczonych dla poszczególnych etapów (Cele Społeczności) otrzymuje ona nagrody za dany etap („Nagrody za Część pierwszą”) i przechodzi do kolejnego Etapu.

 

Daty Etapów

Cel dotyczący gier

Cel dotyczący trofeów

Nagrody za część pierwszą

Etap 1

Od 24 lutego 2020 r. do momentu osiągnięcia Celu 1

 

125 000 gier

500 000 trofeów

Jeden (1) statyczny motyw PS4 i jeden (1) awatar PS4

 

Etap 2

Od momentu osiągnięcia Celu 1 do osiągnięcia Celu 2.

 

375 000 gier

1 500 000 trofeów

Pięć (5) awatarów PS4

Etap 3

Od momentu osiągnięcia Celu 2 do osiągnięcia Celu 3.

 

675 000 gier

2 700 000 trofeów

Jeden (1) dynamiczny motyw PS4

Wymagania dotyczące celu:

Aby osiągnąć Cel dotyczący gier, Uczestnicy mogą grać w dowolnie wybraną przez siebie grę. Gry rozegrane przez Uczestnika na poszczególnych Etapach będą wliczane do całkowitej liczby gier rozegranych przez Społeczność tylko wtedy, gdy Uczestnik grał w grę przez co najmniej jedną godzinę na danym Etapie.

Jeśli chodzi o Cele dotyczące trofeów, to trofea zdobyte przez Uczestnika w trakcie danego Etapu będą liczyły się do całkowitej liczby trofeów zdobytych przez Społeczność na tym Etapie, przy czym obowiązuje limit sześciu trofeów dziennie. Trofea zdobyte w grach z trybem dla wielu graczy będą liczyły się podwójnie do całkowitej liczby trofeów zdobytych przez Społeczność na danym Etapie.

7.     CZĘŚĆ DRUGA: 17 marca 2020 r. wszyscy Uczestnicy z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji będą mieli szansę wygrania dodatkowych nagród, odpowiadając na pytanie („Pytanie z Części drugiej”), które zostanie opublikowane na stronie playstation.com/playercelebration w dniu 17 marca 2020 r. o godzinie podanej w tabeli poniżej. Uczestnik musi kliknąć przycisk „Answer Now” (Odpowiedz teraz). Po kliknięciu zostanie poproszony o zalogowanie się swoim identyfikatorem PSN (chyba że jest już zalogowany na Konto PSN). Po zalogowaniu się Uczestnik musi kliknąć podane łącza i postępować zgodnie z instrukcjami, aby odpowiedzieć na Pytanie z Części drugiej.

11:00 – 23:59:59 czasu PDT

11:00 – 23:59:59 czasu GMT

11:00 – 23:59:59 czasu JST

Argentyna, Brazylia, Chile, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

Arabia Saudyjska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania

Australia, Hongkong, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia, Tajwan

Dwóch pierwszych (2) Uczestników z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w Promocji, którzy poprawnie odpowiedzą na Pytanie z Części drugiej, zostaje zwycięzcami („Zwycięzcy Części drugiej”) (ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Sponsor według własnego uznania). W przypadku ewentualnego remisu pomiędzy Uczestnikami na ich adresy e-mail zostanie wysłane drugie pytanie. Na podstawie odpowiedzi na nie zostanie wyłoniony zwycięzca pojedynku pomiędzy tymi Uczestnikami. Decyzja, kto jest zwycięzcą, należy ostatecznie do Sponsora.

8.     WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD ZA CZĘŚĆ PIERWSZĄ ORAZ SZANSE NA WYGRANĄ

W przypadku ukończenia Etapu należącego do Części pierwszej Uczestnicy, którzy tworzyli daną Społeczność przed rozpoczęciem tego Etapu, otrzymają Nagrody za Część pierwszą („Zwycięzcy Części pierwszej”) należne za ten Etap. Podział nagród jest następujący:

·        Etap 1: jeden (1) statyczny motyw PS4 i jeden (1) awatar PS4 („Nagroda za Etap 1”)

·        Etap 2: pięć (5) awatarów PS4 („Nagroda za Etap 2”)

·        Etap 3: jeden (1) dynamiczny motyw PS4 („Nagroda za Etap 3”)

Nagrody za Etap 1, 2 i 3 stanowią łącznie Nagrody za Część pierwszą.

Zwycięzcy Części pierwszej otrzymają wiadomość od Sponsora z informacją o wygranej oraz Kodami promocyjnymi, przesłaną za pośrednictwem systemu PlayStation Network na konsolę PS4. Aby odebrać Nagrodę za Etap 1, 2 lub 3, należy wpisać te kody w PlayStation Store.

Przybliżona wartość rynkowa każdej z Nagród za Część pierwszą wynosi 0 USD.

A.    Łączna wartość nagród: łączna wartość rynkowa Nagród za Część pierwszą wynosi 0 USD. Nagrody za Część pierwszą nie mają wartości ani zastosowania poza PlayStation Network i nie można ich sprzedać, przekazać ani wymienić na prawdziwe pieniądze lub przedmioty posiadające wartość.

B.    Szanse na wygraną: szanse na wygraną dotyczące wszystkich elementów Nagród za Część pierwszą zależą od tego, kiedy Uczestnik przystąpił do Promocji oraz czy Społeczność osiągnie wszystkie trzy Cele Społeczności.

9.     WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD ZA CZĘŚĆ DRUGĄ ORAZ SZANSE NA WYGRANĄ

Zwycięzcy Części drugiej otrzymają „Pakiet Nagród za Część drugą”, który obejmuje następujące elementy: (i) trofeum PlayStation Platinum z wygrawerowanym identyfikatorem PSN Zwycięzcy Części drugiej, (ii) kupon do PlayStation Store o wartości 100 USD (przekazany w lokalnej walucie zwycięzcy) oraz (iii) kod promocyjny PlayStation Store na cztery (4) gry na PlayStation: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition oraz Uncharted 4: A Thief's End. W ramach Promocji dostępne będą nie więcej niż dwie (2) Nagrody.

Po weryfikacji, Zwycięzcy Części drugiej otrzymają wiadomość e-mail od Sponsora z Kodami promocyjnymi. Aby odebrać elementy (ii) oraz (iii) Pakietu Nagród za Część drugą, należy wpisać te kody w PlayStation Store.

Element (i) Pakietu Nagród za Część drugą, czyli trofeum PlayStation Platinum z wygrawerowanym identyfikatorem PSN Zwycięzcy Części drugiej, zostanie dostarczony na adres zamieszkania Zwycięzcy Części drugiej.

Wartość rynkowa każdego z Pakietów nagród za Część drugą wynosi 550 USD.

A.    Łączna wartość nagród: łączna wartość rynkowa Pakietów Nagród za Część drugą wynosi 1100 USD.

B.    Szanse na wygraną: szanse na wygraną dotyczące Pakietu Nagród za Część drugą zależą od liczby Uczestników z każdego Kraju/regionu uczestniczącego w promocji oraz od tego, kiedy dany Uczestnik odpowie na Pytanie z Części drugiej.

C.    Warunki ogólne: na jedną osobę przypada maksymalnie jeden (1) Pakiet nagród za Część drugą. W żadnym wypadku nie można otrzymać więcej niż dwóch (2) Pakietów nagród za Część drugą.

10.  JAK ODEBRAĆ NAGRODĘ: Sponsor powiadomi potencjalnych zwycięzców pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail powiązanego z kontem PSN zwycięzcy. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych informacji lub niepodpisanie któregoś z dokumentów w wymaganym terminie może spowodować utratę prawa zwycięzcy do Nagrody oraz przyznanie jej innej osobie, o ile pozwoli na to czas. Kraj zamieszkania powiązany z kontem PSN zwycięzcy musi zgadzać się z krajem podanym w adresie zamieszkania podczas weryfikacji zwycięzcy. W przypadku dyskwalifikacji potencjalnego zwycięzcy, uznania go za niekwalifikującego się do wygranej bądź niespełniającego warunków określonych w niniejszych Oficjalnych zasadach lub odmówienia przez niego przyjęcia Nagrody, dana Nagroda może ulec przepadkowi. W takiej sytuacji nagroda może zostać przyznana innej osobie. Nowym zwycięzcą będzie osoba, która jako kolejna poprawnie odpowiedziała na Pytanie zgodnie z opisem w punkcie 7. Jeśli po podjęciu w dobrej wierze próby Sponsor nie jest w stanie przyznać lub dostarczyć Nagrody, to Nagroda może nie zostać ponownie przyznana. Po potwierdzeniu, że zwycięzcy spełniają wymagane warunki, część Nagrody obejmująca trofea zostanie wysłana do zwycięzców na adres zamieszkania (skrytki pocztowe nie są dozwolone) podany podczas weryfikacji, natomiast kupony zostaną przekazane zwycięzcom za pomocą powiadomienia w systemie PS4. Jeżeli zwycięzca nie przyjmie jakiejś części Nagrody, ulegnie ona przepadkowi. Każdy zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich stosownych podatków federalnych, stanowych i lokalnych za wygraną Nagrodę. Odpowiedzialność za opłacenie wszelkich innych kosztów i wydatków, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, należy wyłącznie do danego zwycięzcy. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie potwierdzonym zwycięzcom.

Sponsor podejmie próbę powiadomienia każdego potencjalnego zwycięzcy w sposób opisany powyżej, przy czym Sponsor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wiadomość e-mail nie zostanie dostarczona, w tym między innymi z powodu ustawień prywatności lub filtru antyspamowego w skrzynce e-mail zwycięzcy, z powodu których promocyjne wiadomości e-mail, w tym wiadomości z powiadomieniem o wygranej, mogą być przekierowywane do folderu ze spamem lub śmieci. Nagrody, które nie zostaną odebrane bądź zrealizowane lub zostaną zwrócone jako niedostarczone, nie będą przyznane.  Nagrody nie można przenieść na inną osobę. Nie może ona także zostać zastąpiona inną nagrodą ani zostać wymieniona na inną nagrodę lub ekwiwalent w gotówce, chyba że zrobi to Sponsor. Zastrzega on sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną, o równej lub wyższej wartości, w przypadku niedostępności Nagrody lub wystąpienia siły wyższej. Decyzję w tej sprawie Sponsor podejmie według własnego uznania. Podmioty zajmujące się Promocją nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienia w przyznawaniu Nagród bez względu na ich powód. Trofeum PlayStation® Platinum z wygrawerowanym identyfikatorem PSN zwycięzcy zostanie przesłane na adres podany podczas weryfikacji zwycięzcy (skrytki pocztowe nie są dozwolone) i dostarczone po około dziesięciu (10) tygodniach od potwierdzenia zwycięzcy. Kupon do PlayStation Store o wartości 100 USD oraz kupony na cztery (4) gry z serii PlayStation® Hits zostaną dostarczone za pomocą powiadomienia w systemie PS4 w ciągu około pięciu (5) dni roboczych od potwierdzenia zwycięzcy.

11.  Ograniczenie odpowiedzialności: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ ZAPISANYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH NIE WYŁĄCZA ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPONSORA ZA OSZUSTWO, UMYŚLNE WYKROCZENIE, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA Z MOCY PRAWA. Przystępując do niniejszej Promocji, uczestnicy zgadzają się, że Podmioty zajmujące się Promocją wraz z każdym z ich podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych oraz agencji reklamowych, public relations, promocyjnych, zajmujących się realizacją i marketingowych, a także dostawców stron internetowych wraz z członkami ich kadry kierowniczej, dyrektorami, akcjonariuszami, pracownikami, przedstawicielami, osobami wyznaczonymi i pełnomocnikami („Zwolnione strony”) nie są odpowiedzialne za: (i) zagubienie, opóźnienie w dostarczeniu, niekompletne dostarczenie, kradzież, nieprawidłowe skierowanie, brak części opłaty pocztowej ani brak możliwości dostarczenia wiadomości e-mail/SMS bądź przesyłki pocztowej; (ii) jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, awarie oraz problemy z połączeniem lub dostępnością dotyczące komputera, telefonu, satelity, sieci kablowej, sieci komputerowej, sprzętu elektronicznego bądź internetowego lub oprogramowania; (iii) zniekształconą, nieprawidłową lub zakłóconą transmisję danych, problemy z dostępem do usług/sieci, dostępność lub duży ruch; (iv) jakiekolwiek błędy techniczne, mechaniczne, drukarskie, typograficzne lub inne; (v) nieprawidłowe lub niedokładne zapisanie informacji podawanych podczas rejestracji albo brak zapisania bądź utratę takich informacji; (vi) jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, usterki, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, błędy techniczne, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do Promocji; (vii) jakiekolwiek obrażenia oraz uszkodzenia komputera związane z uczestnictwem w promocji bądź przyjęciem Nagrody ani (viii) zgłoszenia przesłane po terminie, sfałszowane, zagubione, nieodpowiednio umieszczone, niewłaściwie skierowane, zmanipulowane, niekompletne, usunięte, uszkodzone, zniekształcone lub z innego powodu niezgodne z Oficjalnymi zasadami. Poza tym Podmioty zajmujące się Promocją nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku braku odebrania lub dostarczenia powiadomienia wysłanego do zwycięzcy.     

Przystępując do promocji, każdy uczestnik: (i) przyjmuje niniejsze Oficjalne zasady, w tym wymogi dotyczące przystąpienia do Promocji; (ii) zrzeka się wszelkich praw do roszczeń dotyczących niejednoznaczności niniejszych Oficjalnych zasad; (iii) zrzeka się wszystkich swoich praw do wnoszenia roszczeń i występowania na drogę sądową przeciwko którejkolwiek ze Zwolnionych stron w związku z Promocją oraz (iv) zgadza się bez ograniczenia czasowego i nieodwołalnie zwolnić każdą ze Zwolnionych stron z odpowiedzialności dotyczącej wszelkich roszczeń, procesów sądowych, postanowień, przyczyn powództwa, postępowań, żądań, grzywien, kar, obciążeń, kosztów i wydatków (w tym m.in. uzasadnionych kosztów adwokackich), które mogą powstać w związku z: (a) Promocją, w tym między innymi działaniami związanymi z Promocją lub ich elementami, a także zgłoszeniami uczestnika, uczestnictwem lub brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji; (b) naruszeniem prywatności, praw osobistych, praw ochrony wizerunku lub praw własności stron trzecich; (c) przyjęciem, obecnością, odbiorem, podróżą związaną z udziałem, dostarczeniem, posiadaniem, wadami, wykorzystaniem, brakiem wykorzystania, niewłaściwym wykorzystaniem, niezdolnością do wykorzystania, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem w związku z wykorzystaniem Nagrody (lub jej dowolnej części); (d) wszelkimi zmianami dotyczącymi Nagród (lub ich części); (e) błędem ludzkim; (f) jakimkolwiek bezprawnym, niestarannym bądź nieuprawnionym działaniem lub zaniechaniem przez Zwolnioną Stronę; (g) zaginięciem, opóźnionym dostarczeniem, kradzieżą, niewłaściwym skierowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem nagród (bądź jakiejkolwiek ich części) lub (h) zaniedbaniem bądź umyślnym wykroczeniem przez uczestnika.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Promocja nie będzie mogła się odbyć zgodnie z planem, Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania, czy anulować, zakończyć, zmienić bądź zawiesić Promocję, czy też ją kontynuować. Prawo to dotyczy również wyboru zwycięzcy w sposób, który Sponsor uzna za sprawiedliwy i uzasadniony, w tym wybór zwycięzcy spośród kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych przed anulowaniem, zakończeniem, modyfikacją lub zawieszeniem. W żadnym wypadku nie zostanie przyznane więcej Nagród, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach. Jeśli z powodu błędu technicznego, typograficznego, mechanicznego, administracyjnego, drukarskiego, produkcyjnego, komputerowego lub innego, więcej osób, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach, zostanie wskazanych jako zwycięzcy, to w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy będzie przeprowadzone losowanie spośród osób, które złożą roszczenie do zwycięstwa.

BEZ OGRANICZENIA DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ WSZYSTKO, CO JEST ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ PROMOCJĄ, W TYM NAGRODY, ZOSTANIE DOSTARCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI.

12.  SPORY: NINIEJSZA PROMOCJA PODLEGA PRAWU STANU MICHIGAN I BĘDZIE INTERPRETOWANA ZGODNIE Z NIM. MIEJSCEM ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW BĘDZIE HRABSTWO OAKLAND W STANIE MICHIGAN. JEŻELI SPÓR BĄDŹ ROSZCZENIE NIE ZOSTANĄ ROZSTRZYGNIĘTE W DRODZE BEZPOŚREDNICH ROZMÓW LUB MEDIACJI, TO ICH ROZSTRZYGNIĘCIE NASTĄPI POPRZEZ OSTATECZNY I WIĄŻĄCY ARBITRAŻ PRZEPROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ JAMS ZGODNIE Z AKTUALNĄ LUB PRZYSZŁĄ WERSJĄ PRZYJĘTYCH PRZEZ NIĄ ZASAD I PROCEDUR ARBITRAŻOWYCH („ZASADY JAMS”). NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD WYBORU ARBITRA OKREŚLONYCH PRZEZ JAMS, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ARBITER MUSI BYĆ DOŚWIADCZONY I MIEĆ KWALIFIKACJE PRAWNICZE WYMAGANE W STANIE MICHIGAN. WSZELKIE POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE ZGODNIE Z NINIEJSZYM USTĘPEM BĘDĄ PROWADZONE W HRABSTWIE OAKLAND W STANIE MICHIGAN. ZADOŚĆUCZYNIENIE W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA BĘDZIE OGRANICZONE DO FAKTYCZNEJ SZKODY I W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE MIAŁA PRAWA DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZA SZKODY DOMNIEMANE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ ANI ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE. NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ MIAŁA PRAWA DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA POMNOŻONEGO ANI POWIĘKSZONEGO W ŻADEN INNY SPOSÓB, W TYM O KOSZTY ADWOKACKIE LUB INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z WNIESIENIEM ROSZCZENIA. POZA TYM STRONĄ NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEJ UMOWY ANI DO UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE NAKAZU SĄDOWEGO BĄDŹ UZYSKANIE INNEGO SPRAWIEDLIWEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA. UCZESTNICY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE SPRAWY DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW KAŻDEGO UCZESTNIKA, PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROMOCJĄ LUB KAŻDEJ INNEJ STRONY BĘDĄ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, BEZ STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK POZWÓW GRUPOWYCH. WNIOSKI O ARBITRAŻ NALEŻY SKŁADAĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZAKOŃCZENIA OKRESU PROMOCYJNEGO, W PRZECIWNYM RAZIE POWÓD ROSZCZENIA ZOSTANIE PRZEDAWNIONY.

13.  PRYWATNOŚĆ: polityka prywatności Sponsora jest dostępna pod adresem https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op-privacy-policy/.

14.  Prawa ochrony wizerunku: biorąc udział w niniejszej Promocji, każdy Uczestnik udziela zezwolenia Sponsorowi i osobie przez niego wyznaczonej na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, adresu (miasto i stan), informacji biograficznych, podobizny, identyfikatora PSN, awatara, zdjęcia oraz innych informacji i treści przekazanych w związku z Promocją do celów promocyjnych, handlowych, komercyjnych i reklamowych we wszystkich mediach na całym świecie, w tym m.in. w telewizji i Internecie, bez powiadomienia oraz bez przedstawienia do oceny lub zatwierdzenia, a także bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków, w których takie działanie jest zabronione przez prawo.

 

15.  Postanowienia ogólne: udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie powoduje nieważność takiego udziału. Sponsor i Administrator zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, co do którego stwierdzą lub którego będą podejrzewać według własnego uznania, że manipulował przy systemie obsługi Promocji, działa z naruszeniem niniejszych Oficjalnych zasad, postępuje w sposób niesportowy lub zamierza zakłócić prawidłowe działanie niniejszej Promocji. Udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszych Oficjalnych zasadach powoduje nieważność takiego udziału. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba zarejestrowała się lub próbowała zarejestrować się więcej niż raz, używając wielu numerów telefonów, adresów e-mail, adresów zamieszkania, wielu tożsamości, adresów IP lub korzystała z serwerów proxy bądź stosowała podobne metody, to wszystkie zgłoszenia tej osoby zostaną uznane za nieważne, a osoba ta nie otrzyma żadnej Nagrody, do której mogła uzyskać uprawnienie. Korzystanie z metod opartych na robotyzacji, automatyzacji, stosowaniu makr bądź programowaniu lub metod stworzonych przez strony trzecie, a także innych, podobnych metod, spowoduje unieważnienie przystąpienia do Promocji oraz dyskwalifikację dopuszczającej się tego osoby. Uczestnicy lub potencjalni zwycięzcy mogą zostać zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości oraz potwierdzenia, że spełniają warunki kwalifikacyjne wymagane przez Sponsora lub Administratora. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości zwycięzcy zwycięskim zgłoszeniem będzie to, którego dokonała osoba będąca uprawnionym posiadaczem konta, do którego przynależy adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym powiązanym z tym zgłoszeniem. „Uprawniony posiadacz konta” oznacza osobę fizyczną, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę internetowego, dostawcę usług internetowych lub inną organizację (np. firmę, instytucję oświatową) odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny związanej z podanym adresem e-mail. Od każdego uczestnika może być wymagane okazanie dowodu na to, że jest on uprawnionym posiadaczem konta. UWAGA: WSZELKIE PRÓBY UMYŚLNEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAKŁÓCENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PROMOCJI STANOWIĄ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA LUB INNEGO RODZAJU ZADOŚĆUCZYNIENIA OD OSOBY BĄDŹ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE TEJ PRÓBY W PEŁNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad — lub jakiekolwiek użyte w nich słowo, wyrażenie, klauzula, zdanie bądź inny fragment — zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne bądź nieważne, to postanowienie takie lub jego fragment zostanie zmienione albo usunięte w taki sposób, aby pozostałe postanowienia niniejszych Oficjalnych zasad pozostały ważne i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad albo dokumentów dotyczących Nagrody nie wpływa na ważność ani wykonalność któregokolwiek innego postanowienia. Żaden uczestnik nie ma prawa do zmieniania niniejszych Oficjalnych zasad ani wprowadzania do nich poprawek. Nieegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie stanowi zniesienia tego postanowienia, które pozostaje w pełni obowiązujące. Wszystkie przesłane zgłoszenia oraz materiały stają się własnością Sponsora i nie będą zwracane. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy zasadami Promocji zawartymi w niniejszych Oficjalnych zasadach a zasadami Promocji zawartymi w jakichkolwiek materiałach promocyjnych (w tym między innymi w materiałach dostępnych w punktach sprzedaży, w reklamach telewizyjnych i drukowanych, na opakowaniach i w innych materiałach promocyjnych) pierwszeństwo mają zasady Promocji określone w niniejszych Oficjalnych zasadach.

16.  Lista zwycięzców: aby uzyskać listę zwycięzców, zainteresowane osoby powinny wysłać zaadresowaną na siebie kopertę na adres: Winners List, PlayStation® Player Celebration 2020 Promotion, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Wnioski dotyczące listy zwycięzców muszą do nas dotrzeć do 17 maja 2020 r. Jeśli Zwycięzca nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie swojego imienia i nazwiska, prosimy o kontakt ze Sponsorem. Należy pamiętać, że Sponsor może zostać zobowiązany do przekazania pełnej listy zwycięzców organowi regulacyjnemu lub innym stronom trzecim, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lokalnego.

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.