PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin – Kup 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus i odbierz 3-miesięczny abonament Netflix – sierpień 2018 r.

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Użytkownik musi:

(i)             otrzymać wiadomość e-mail od Organizatora z informacją o promocji, zawierającą łącze do Kwalifikującego się produktu („E-mail promocyjny”). Uwaga: udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie użytkownicy wybrani przez Organizatora, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od niego korespondencji promocyjnej/marketingowej). i/lub

(ii)            zostać wybrany przez Organizatora, a Kwalifikujący się produkt musi być dla nich dostępny w Kwalifikującym się sklepie bez konieczności użycia łącza w wiadomości e-mail.

 

Aby móc wziąć udział w Promocji, użytkownik musi mieć skończone 18 lat.

„Kwalifikujący się produkt”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus stworzona specjalnie do celów niniejszej Promocji, dostępna jedynie dla Kwalifikujących się osób w Kwalifikującym się sklepie, która upoważnia Kwalifikujące się osoby od skorzystania z Oferty Netflix.

„Kwalifikujący się sklep”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep online znany jako PlayStation® Store, z wyłączeniem wszystkich pozostałych sklepów PlayStation®Store oraz możliwości zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

7 wrzesień 2018 r. o 11:00 (czasu polskiego) lub do wyczerpania zapasów.

„Okres dystrybucji”

Do 5 dni po wykonaniu powyższych kroków.

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Oferta Netflix”

Umożliwia użytkownikowi korzystanie przez 3 miesiące z usługi Netflix w ramach standardowego abonamentu Netflix (HD).

„Dzień rozpoczęcia”

28 sierpnia 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.         jeśli otrzymały E-mail promocyjny: kliknąć łącze do Kwalifikującego się sklepu znajdujące się w E-mailu promocyjnym;

b.         zalogować się na konto SEN;

c.         dodać Kwalifikujący się produkt do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

d.         zrealizować transakcję zakupu Kwalifikującego się produktu.

 

1.         Z tej promocji („Promocja”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)), którzy są mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.         Ta Promocja rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

3.         W ramach tej Promocji Kwalifikujące się osoby, które wykonają wymagane Czynności w trakcie Okresu promocyjnego, otrzymają Ofertę Netflix. Należy pamiętać, że w celu skorzystania z tej Promocji Kwalifikujące się osoby muszą (i) kupić Kwalifikujący się produkt, otwierając łącze do niego zawarte w E-mailu promocyjnym. lub (ii) zostać wybrane przez Organizatora, a Kwalifikujący się produkt musi być dla nich dostępny w Kwalifikującym się sklepie bez konieczności użycia łącza w wiadomości e-mail. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Promocji.  Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej promocji. Kwalifikujące się osoby nie mogą przesłać E-maila promocyjnego żadnej innej osobie. Tej Promocji ani Oferty Netflix nie można przekazać nikomu innemu.  Jeśli osoba inna niż Kwalifikująca się osoba kupi Kwalifikujący się produkt za pośrednictwem łącza w E-mailu promocyjnym, nie będzie mogła skorzystać z Oferty Netflix.

4.         Kwalifikujące się osoby, które wykonają wymagane Czynności w trakcie Okresu promocyjnego, otrzymają w Okresie dystrybucji wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym skorzystanie z Oferty Netflix.

5.         Oferta Netflix wygasa 30 września 2018 roku, dlatego trzeba z niej skorzystać do tej daty. W momencie zrealizowania Oferty Netflix kwalifikujące się osoby będą uprawnione do korzystania przez 3 miesiące z usługi Netflix w ramach abonamentu standardowego (HD), kosztującego normalnie 43 zł (łączna wartość to 129 zł). Do oglądania usługi Netflix niezbędne są kompatybilne urządzenie (produkowane i sprzedawane oddzielnie) oraz szerokopasmowe połączenie internetowe.

6.         Oferty Netflix nie można wymienić lub zwrócić za gotówkę, podlega ona odpowiednim przepisom prawnym, nie można jej też wymienić na subskrypcję upominkową Netflix ani żaden inny produkt alternatywny. Kwalifikujące się osoby mogą zastosować wartość Oferty Netflix do innego abonamentu Netflix. Dokonana w ten sposób wymiana może wpłynąć na czas trwania Oferty Netflix. Ceny abonamentu usługi Netflix mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.netflix.com/termsofuse.

7.         Usługa Netflix jest oferowana przez firmę Netflix International B.V. i podlega regulaminowi korzystania z usługi Netflix, który można znaleźć na stronie www.netflix.com/termsofuse.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za świadczenie usługi Netflix.

8.         Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty Netflix.

9.         Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

10.       Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.

11.       Subskrypcje PlayStation®Plus są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Aby wziąć udział w tej Promocji, użytkownik musi mieć skończone 18 lat. Użytkownicy muszą mieć skończone 7 lat, by móc korzystać z PlayStation®Plus, a użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców na korzystanie z PlayStation®Plus. Zastrzeżenie to nie dotyczy użytkowników z Niemiec, którzy muszą mieć skończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·         Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: [240 zł] do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

·         Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co dwanaście miesięcy.

·         Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że zostało automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

12.       W przypadku Kwalifikujących się osób, które korzystają już z miesięcznej, trzymiesięcznej lub 12-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus i chcą wziąć udział w promocji, ich nowa 12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus rozpocznie się w momencie należności kolejnej miesięcznej lub kwartalnej płatności za subskrypcję. Od tej pory osoby te będą obciążane regularnie co roku, do momentu, gdy zdecydują się anulować subskrypcję (nie będą obciążane co miesiąc lub co trzy miesiące, tak jak wcześniej).

13.       Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

14.       Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszego regulaminu, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty Netflix.

15.       Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszego regulaminu lub intencjom niniejszej Promocji.

16.       Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na konto SEN lub w otrzymaniu E-maila promocyjnego, wykonaniu wymaganych Czynności, bądź otrzymaniu lub wykorzystaniu Oferty Netflix, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

17.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Promocji, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

18.       W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

19.       W zakresie przewidzianym przez prawo niniejszy regulamin jest tworzony i interpretowany zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.