Informacje prawne

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
Sony Interactive Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.     Informacje wstępne

1.1.     Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: Informacja) jest spełnienie obowiązku jaki nakłada na Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. (dalej: Spółka) art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych[1], zgodnie z którym Informację zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 kwietnia 2022 r. i zakończył się 31 marca 2023 r. (dalej: Rok Podatkowy).

1.2.     O Spółce

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i marketingu konsol, gier oraz akcesoriów produktów PlayStation.

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. należy do grupy SONY o zasięgu globalnym i pod przewodnictwem Sony Corporation z siedzibą w Tokio (Japonia). Grupa SONY jest jednym z największych światowych producentów elektroniki użytkowej, w tym konsol do gier, telewizorów, smartfonów, laptopów i aparatów cyfrowych.

2.    Informacja o realizowanej strategii podatkowej

2.1.     Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania działu finansowo-księgowego w pełni pozwalały na terminowe i rzetelne realizowanie obowiązków podatkowych przez Spółkę, zarówno w roli podatnika jak i płatnika poszczególnych podatków.

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą m.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, a także rozliczania wynagrodzeń pracowniczych dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.

W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również ich interpretacji przez organy podatkowe i sądy, wszyscy pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej rozliczenia podatkowe obowiązani są do systematycznego pogłębiania wiedzy podatkowej w oparciu o aktualny stan prawny, stosownie do wykonywanych przez nich zadań.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka wykorzystuje oparte na codziennej praktyce lub sformalizowane wewnętrzne procesy i procedury.

Wśród ww. procesów i procedur należy wskazać:

 • procedury, których przyjęcie wymagają powszechnie obowiązujące przepisy (m.in.  AML i RODO),
 • procedury i procesy związane z rozliczeniami podatkowymi,
 • procedura akceptacji/podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki,
 • procedury obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • procedura zakupowa,
 • polityka cen transferowych.

– przy czym niektóre z nich zostały spisane.

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zarządzanie obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Wszystkie procedury oraz zasady postępowania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych, w jej otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji, a także na wypadek zidentyfikowania nowych ryzyk i wystąpienia wyjątkowych sytuacji.

Ponadto, Spółka przeprowadza regularnie rewizję procedur i procesów w niej obowiązujących (w tym procedur oraz procesów w zakresie rozliczeń podatkowych) poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty tych procedur.

2.2.    Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W przypadku kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2.3.    Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka w Roku Podatkowym realizowała obowiązki podatkowe w zakresie następujących danin publicznych:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jako podatnik,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jako płatnik zaliczek na podatek od dochodów pracowników Spółki,
 • podatek od towarów i usług (VAT) jako podatnik.

2.4.    Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (z podziałem na podatki, których dotyczą)

W ramach wewnętrznych analiz Spółka nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego, jak również nie otrzymała w tym czasie informacji od innych podmiotów, aby jakiekolwiek działania Spółki były częścią schematu podatkowego. W konsekwencji Spółka w Roku Podatkowym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ani jednej informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), jak również innych informacji dotyczących MDR.

2.5.    Transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki

Spółka w Roku Podatkowym dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Rozpoznana transakcja stanowi zakup towarów do dalszej odsprzedaży. Szczegóły wskazanej transakcji objęte są tajemnicą handlową.

2.6.    Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych ani nie planowała takich działań, w tym mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką.

2.7.    Złożone przez Spółkę wnioski o wydanie ogólnych/indywidualnych interpretacji podatkowych lub wiążącej informacji stawkowej/akcyzowej

2.7.1.       Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych
w Roku Podatkowym.

2.7.2.      Indywidualne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w Roku Podatkowym.

2.7.3.      Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych
w Roku Podatkowym.

2.7.4.      Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych
w Roku Podatkowym.

2.8.    Rozliczenia podatkowe Spółki dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W trakcie Roku Podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226, tekst jedn. z dnia 21 lutego 2024 r.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 600).

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5) Królestwo Bahrajnu;

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

8) Wspólnota Dominiki;

9) Grenada; 

10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

12) Republika Liberii;

13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14) Republika Malediwów;

15) Republika Wysp Marshalla;

16) Republika Mauritiusu;

17) Księstwo Monako;

18) Republika Nauru;

19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

20) Republika Panamy;

21) Niezależne Państwo Samoa;

22) Republika Seszeli;

23) Saint Lucia;

24) Królestwo Tonga;

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

26) Republika Vanuatu.

Wykaz krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2022 r. poz. 992 z dnia 18 października 2022 r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2023 r. poz. 236 z dnia 28 lutego 2023 r.).

Kraje niechętne współpracy dla celów podatkowych:

1) Bahamy;

2) Republika Fidżi;

3) Guam;

4) Republika Kostaryki;

5) Republika Palau;

6) Republika Trynidadu i Tobago;

7) Federacja Rosyjska;

8) Turks i Caicos;

9) Samoa Amerykańskie.

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. | Siedziba: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa NIP: 108-000-38-56 | REGON: 141230943 | KRS nr 0000297746 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy | XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 50 000 PL

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Sony Interactive Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.     Informacje wstępne

1.1.     Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: Informacja) jest spełnienie obowiązku jaki nakłada na Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. (dalej: Spółka) art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych[1], zgodnie z którym Informację zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i zakończył się 31 marca 2022 r. (dalej: Rok Podatkowy).

1.2.     O Spółce

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i marketingu konsol, gier oraz akcesoriów produktów PlayStation.

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. należy do grupy SONY o zasięgu globalnym i pod przewodnictwem Sony Corporation z siedzibą w Tokio (Japonia). Grupa SONY jest jednym z największych światowych producentów elektroniki użytkowej, w tym konsol do gier, telewizorów, smartfonów, laptopów i aparatów cyfrowych.

2.     Informacja o realizowanej strategii podatkowej

2.1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania działu finansowo-księgowego, w pełni pozwalały na terminowe i rzetelne realizowanie obowiązków podatkowych przez Spółkę, zarówno w roli podatnika jak i płatnika poszczególnych podatków.  

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą m.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, a także rozliczania wynagrodzeń pracowniczych dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.

W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również ich interpretacji przez organy podatkowe i sądy, wszyscy pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej rozliczenia podatkowe obowiązani są do systematycznego pogłębiania wiedzy podatkowej w oparciu o aktualny stan prawny, stosownie do wykonywanych przez nich zadań.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka wykorzystuje oparte na codziennej praktyce lub sformalizowane wewnętrzne procesy i procedury.

Wśród ww. procesów i procedur należy wskazać:

 • procedury, których przyjęcie wymagają powszechnie obowiązujące przepisy (m.in.  AML i RODO),
 • procedury i procesy związane z rozliczeniami podatkowymi,
 • procedura akceptacji/podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki, ❖ procedury obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • procedura zakupowa,
 • polityka cen transferowych.

– przy czym niektóre z nich zostały spisane.

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zarządzanie obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Wszystkie procedury oraz zasady postępowania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych, w jej otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji, a także na wypadek zidentyfikowania nowych ryzyk i wystąpienia wyjątkowych sytuacji.

Ponadto, Spółka przeprowadza regularnie rewizję procedur i procesów w niej obowiązujących (w tym procedur oraz procesów w zakresie rozliczeń podatkowych) poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty tych procedur.

2.2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W przypadku kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2.3. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka w Roku Podatkowym realizowała terminowo i z dochowaniem należytej staranności obowiązki podatkowe w zakresie następujących danin publicznych:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jako podatnik,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jako płatnik zaliczek na podatek od dochodów pracowników Spółki,
 • podatek od towarów i usług (VAT) jako podatnik.

Spółka przekazała także w Roku Podatkowym darowiznę na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej związaną z przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie.

2.4. Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (z podziałem na podatki których dotyczą)

W ramach wewnętrznych analiz Spółka nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego, jak również nie otrzymała w tym czasie informacji od innych podmiotów, aby jakiekolwiek działania Spółki były częścią schematu podatkowego. W konsekwencji Spółka w Roku Podatkowym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ani jednej informacji o schemacie podatkowym (MDR1) jak również innych informacji dotyczących MDR. 

2.5. Transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki

Spółka w Roku Podatkowym dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Rozpoznana transakcja stanowi zakup towarów do dalszej odsprzedaży. Szczegóły wskazanej transakcji objęte są tajemnicą handlową.

2.6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, ani nie planowała takich działań, w tym mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką.  

2.7. Złożone przez Spółkę wnioski o wydanie ogólnych/indywidualnych interpretacji podatkowych lub wiążącej informacji stawkowej/akcyzowej

              2.7.1.    Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych w Roku Podatkowym.

              2.7.2.    Indywidualne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w Roku Podatkowym.

              2.7.3.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w Roku Podatkowym.

              2.7.4.    Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w Roku Podatkowym.

2.8. Rozliczenia podatkowe Spółki dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W trakcie Roku Podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, t.j. z dnia 16 grudnia 2022 r. ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 600).

 

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1)      Księstwo Andory;

2)      Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 3) Antigua i Barbuda;

4)      Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5)      Królestwo Bahrajnu;

6)      Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

7)      Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

8)      Wspólnota Dominiki;

9)      Grenada; 

10)    Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

11)    Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 12) Republika Liberii;

13)    Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14)    Republika Malediwów;

15)    Republika Wysp Marshalla;

16)    Republika Mauritiusu;

17)    Księstwo Monako;

18)    Republika Nauru;

19)    Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

20)    Republika Panamy;

21)    Niezależne Państwo Samoa;

22)    Republika Seszeli;

23)    Saint Lucia;

24)    Królestwo Tonga;

25)    Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych; 26) Republika Vanuatu.

 

Wykaz krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2022 r. poz. 992).

 

Kraje niechętne współpracy dla celów podatkowych:

1)      Bahamy;

2)      Republika Fidżi;

3)      Guam;

4)      Republika Palau;

5)      Republika Trynidadu i Tobago;

6)      Turks i Caicos;

7)      Samoa Amerykańskie.

 

[1] Tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2022 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 2587 ze zm.  

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. | Siedziba: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa NIP: 108-000-38-56 | REGON: 141230943 | KRS nr 0000297746 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy | XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 50 000 PL

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

w roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY:

Sony Interactive Entertainment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Informacje wstępne

1.1. Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej: Informacja) jest spełnienie obowiązku jaki nakłada na Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. (dalej: Spółka) art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych1, zgodnie z którym Informację zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 kwietnia 2020 r. i zakończył się 31 marca 2021 r. (dalej: Rok Podatkowy).

1.2. O Spółce

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i marketingu konsol, gier oraz akcesoriów produktów PlayStation.

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. należy do grupy SONY o zasięgu globalnym i pod przewodnictwem Sony Corporation z siedzibą w Tokio (Japonia). Grupa SONY jest jednym z największych światowych producentów elektroniki użytkowej, w tym konsol do gier, telewizorów, smartfonów, laptopów i aparatów cyfrowych.

2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

2.1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania działu finansowo-księgowego, w pełni pozwalały na terminowe i rzetelne realizowanie obowiązków podatkowych przez Spółkę, zarówno w roli podatnika jak i płatnika poszczególnych podatków.

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą m.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, a także rozliczania wynagrodzeń pracowniczych dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS.

W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również ich interpretacji przez organy podatkowe i sądy, wszyscy pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej rozliczenia

podatkowe obowiązani są do systematycznego pogłębiania wiedzy podatkowej w oparciu o aktualny stan prawny, stosownie do wykonywanych przez nich zadań.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka wykorzystuje oparte na codziennej praktyce lub sformalizowane wewnętrzne procesy i procedury. Wśród ww. procesów i procedur należy wskazać:

- procedury, których przyjęcie wymagają powszechnie obowiązujące przepisy (m.in. AML i RODO),

- procedury i procesy związane z rozliczeniami podatkowymi,

- procedura akceptacji/podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki,

- procedury obiegu i archiwizacji dokumentów,

- procedura zakupowa,

- polityka cen transferowych.

- przy czym niektóre z nich zostały spisane.

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zarządzanie obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Wszystkie procedury oraz zasady postępowania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych, w jej otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji, a także na wypadek zidentyfikowania nowych ryzyk i wystąpienia wyjątkowych sytuacji.

Ponadto Spółka przeprowadza regularnie rewizję procedur i procesów w niej obowiązujących (w tym procedur oraz procesów w zakresie rozliczeń podatkowych) poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty tych procedur.

2.2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W przypadku kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2.3. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka w Roku Podatkowym realizowała terminowo i z dochowaniem należytej staranności obowiązki podatkowe w zakresie następujących danin publicznych:

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jako podatnik,

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jako płatnik zaliczek na podatek od dochodów pracowników Spółki,

- podatek od towarów i usług (VAT) jako podatnik.

2.4. Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (z podziałem na podatki których dotyczą)

W ramach wewnętrznych analiz Spółka nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego, jak również nie otrzymała w tym czasie informacji od innych podmiotów, aby jakiekolwiek działania Spółki były częścią schematu podatkowego. W konsekwencji Spółka w Roku Podatkowym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ani jednej informacji o schemacie podatkowym (MDR-1) jak również innych informacji dotyczących MDR.

2.5. Transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki

Spółka w Roku Podatkowym dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Rozpoznane transakcje składają się dwie grupy transakcji jednorodnych, będących transakcjami zakupu towarów i zakupu kodów do gier. Szczegóły wskazanych transakcji objęte są tajemnicą handlową.

2.6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała, ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, w tym mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką.

2.7. Złożone przez Spółkę wnioski o wydanie ogólnych/indywidualnych interpretacji podatkowych lub wiążącej informacji stawkowej/akcyzowej

2.7.1. Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych w Roku Podatkowym.

2.7.2. Indywidualne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w Roku Podatkowym.

2.7.3. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w Roku Podatkowym.

2.7.4. Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w Roku Podatkowym.

2.8. Rozliczenia podatkowe Spółki dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W trakcie Roku Podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600).

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5) Królestwo Bahrajnu;

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

8) Wspólnota Dominiki;

9) Grenada;

10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

12) Republika Liberii;

13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14) Republika Malediwów;

15) Republika Wysp Marshalla;

16) Republika Mauritiusu;

17) Księstwo Monako;

18) Republika Nauru;

19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

20) Republika Panamy;

21) Niezależne Państwo Samoa;

22) Republika Seszeli;

23) Saint Lucia;

24) Królestwo Tonga;

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

26) Republika Vanuatu.

Wykaz krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji

niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów

i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej

(M.P. z 2021 r. poz. 940).

Kraje niechętne współpracy dla celów podatkowych:

1) Republika Fidżi;

2) Guam;

3) Republika Palau;

4) Republika Trynidad i Tobago;

5) Samoa Amerykańskie.

 

1 Tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 1800.

Sony Interactive Entertainment Polska sp. z o.o. | Siedziba: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa NIP: 108-000-38-56 | REGON: 141230943 | KRS nr 0000297746 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy | XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy 50 000 PL