playstation.com

Informacje prawne

Gwarancja na naprawiony lub wymieniony produkt

Termin „Produkt” oznacza naprawiony lub wymieniony system PlayStation® zwrócony użytkownikowi przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

Uwaga: oprogramowanie systemowe zainstalowane fabrycznie w Produkcie lub dostarczone później w ramach aktualizacji jest przekazane użytkownikowi w formie licencji, nie zostało mu sprzedane i można z niego korzystać wyłącznie jako z części Produktu. Warunki licencji oprogramowania systemowego są dostępne pod adresem playstation.com/legal.

Niniejszej gwarancji udziela użytkownikowi firma SIEE. Gwarancja ma charakter osobisty i nie może być wykorzystana przez żadną inną osobę. Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do przysługujących użytkownikowi ustawowych praw konsumenckich (w ramach obowiązującego prawa) i nie ma na nie żadnego wpływu.

Gwarancja wobec użytkownika: firma SIEE gwarantuje, że niniejszy Produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, które mogą spowodować uszkodzenie Produktu podczas zwykłego użytkowania zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej. Ponadto firma SIEE przez 3 (trzy) miesiące lub przez pozostały czas oryginalnej gwarancji producenta udzielonej przez firmę SIEE („Okres gwarancji”) (w zależności od tego, który okres jest dłuższy) bezpłatnie naprawi lub, w zależności od decyzji firmy SIEE, wymieni niniejszy Produkt, jeśli uszkodzenie produktu wynika z wad materiałowych bądź produkcyjnych. Wymiana będzie dokonana na nową lub, według uznania SIEE, odnowioną konsolę. Każda taka naprawa lub wymiana jest objęta gwarancją na okres 3 (trzech) miesięcy lub pozostałego czasu oryginalnej gwarancji producenta, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych użytkownika; jakiegokolwiek oprogramowania lub gier PlayStation®; jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych PlayStation® i akcesoriów PlayStation®; ani innych urządzeń peryferyjnych lub akcesoriów.

WAŻNE

1. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta https://www.playstation.com/support/contact-us/ w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu produktu.

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje w przypadku, gdy firma SIEE zwróci niniejszy Produkt użytkownikowi w dowolnym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Wyspach Normandzkich, Chorwacji, Gibraltarze, Grenlandii, Wyspie Man, Macedonii, Monako, Czarnogórze, Republice San Marino, Serbii, Turcji lub Watykanie.

3. SIEE zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia na mocy niniejszej gwarancji, jeżeli:

a. żadna pieczęć gwarancyjna i numer seryjny na produkcie nie są uszkodzone, zmienione, zamazane ani usunięte; oraz

b. istnieją dowody, że podjęto próbę (udaną bądź nie) otwarcia lub usunięcia obudowy Produktu.

4. W ramach niniejszej gwarancji firma SIEE może według własnego uznania dokonać naprawy Produktu albo wymienić go na nowy. Wszystkie wymienione produkty staną się własnością SIEE.

5. Naprawa albo wymiana może wiązać się z zainstalowaniem najnowszego oprogramowania lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego niniejszego Produktu.

6. Produkty z wymiennym dyskiem twardym („dysk twardy”)

a. Przekazując Produkty wyposażone w wymienny dysk twardy do naprawy gwarancyjnej w ramach niniejszej Gwarancji, należy je przekazać wraz z oryginalnym dyskiem twardym.

b. Naprawa lub wymiana Produktu będzie obejmować sformatowanie dysku twardego.

c. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że sformatowanie dysku twardego wiąże się z całkowitą utratą zapisanych na nim danych, plików i oprogramowania. Aby uniknąć utraty wszelkiego oprogramowania, danych lub plików, które użytkownik chce zachować, przed przekazaniem Produktu z wymiennym dyskiem twardym do naprawy gwarancyjnej należy stworzyć kopię zapasową żądanych danych i usunąć je z dysku twardego. Wylogowanie się z PlayStation™Network na konsoli PlayStation® pomoże chronić wszelkie informacje uznawane przez użytkownika za poufne.

7. Produkty z napędem Solid State Drive („SSD”)

a. Naprawa lub wymiana produktu będzie obejmować sformatowanie napędu SSD.

b. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że sformatowanie napędu SSD wiąże się z całkowitą utratą zapisanych na nim danych, plików i oprogramowania. Aby uniknąć utraty jakiegokolwiek oprogramowania, danych lub plików, które użytkownik chce zachować, przed przekazaniem produktu do naprawy gwarancyjnej należy stworzyć ich kopię zapasową i usunąć je z napędu SSD. Wylogowanie się z PlayStation™Network na konsoli PlayStation® pomoże chronić wszelkie informacje uznawane przez użytkownika za poufne.

8. Aby uniknąć uszkodzenia, utraty lub usunięcia innych wymiennych nośników danych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów lub nieoryginalnych komponentów, należy je usunąć przed przekazaniem Produktu do naprawy w ramach gwarancji.

9. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przechowywanych danych, plików ani oprogramowania. Firma SIEE nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę lub uszkodzenie danych, plików lub oprogramowania w związku z korzystaniem z niniejszej gwarancji.

10. Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe dysku twardego, aby uniknąć utraty lub modyfikacji danych, plików bądź oprogramowania, choć niektórych danych nie można zapisać w kopii zapasowej i muszą one być ponownie zainstalowane przez użytkownika.

11. Użytkownik nie może skorzystać z niniejszej gwarancji, jeśli Produkt został uszkodzony w wyniku:

a. użytku komercyjnego, wypadku, zaniedbania, nadużycia lub niewłaściwego obchodzenia się z nim (w tym, bez ograniczeń, używania niniejszego Produktu niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania oraz konserwacji bądź instalacji lub użytkowania w sposób niespójny z obowiązującymi lokalnymi standardami technicznymi i standardami bezpieczeństwa);

b. użycia w połączeniu z jakimkolwiek nieautoryzowanym urządzeniem peryferyjnymi lub komponentem (w tym, bez ograniczeń, z urządzeniami ulepszającymi grę, dyskami twardymi, adapterami i zasilaczami);

c. jakichkolwiek adaptacji, modyfikacji lub zmian Produktu dokonanych w sposób inny niż zgodny z instrukcjami dotyczącymi właściwego użytkowania i konserwacji Produktu;

d. konserwacji albo naprawy bądź próby przeprowadzenia konserwacji lub naprawy przez podmiot inny niż punkt serwisowy autoryzowany przez firmę SIEE;

e. użycia nieautoryzowanego oprogramowania, zainfekowania wirusem, pożaru, powodzi lub innej katastrofy naturalnej; lub

f. obsługi albo użytkowania niniejszego Produktu w sposób niezgodny z zasadami normalnego osobistego lub domowego użycia bądź obsługi Produktu niezgodnie z jego specyfikacjami.

12. Użytkownik nie może skorzystać z niniejszej gwarancji, jeśli złamał warunki licencji oprogramowania systemowego (patrz playstation.com/legal).

13. Firma SIEE zastrzega sobie prawo odmowy naprawy lub wymiany Produktu na mocy niniejszej gwarancji, jeśli firma SIEE nie będzie w stanie potwierdzić stanu gwarancji, a użytkownik nie będzie w stanie przedstawić wymaganego dowodu zakupu oryginalnego systemu PlayStation.

14. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zadośćuczynienie wobec użytkownika za wady w niniejszym Produkcie, a wszelkie inne gwarancje, rękojmie, warunki, wyraźne bądź dorozumiane przepisami prawa lub w inny sposób mające związek z Produktem, zostają wyłączone i firma SIEE, żaden inny podmiot Sony ani żaden ich dostawca i autoryzowany punkt serwisowy nie będzie odpowiedzialny za żadne specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe straty lub zniszczenia, w tym za utratę danych, niezależnie od tego, kto je spowodował.

15. Firma SIEE nie daje gwarancji na żadne produkty ani usługi innych firm, które mogły być oferowane wraz z Produktem.

Jeśli niniejszy Produkt wymaga jakiejkolwiek naprawy, której niniejsza gwarancja nie obejmuje, należy skontaktować się z lokalną linią pomocy PlayStation lub odwiedzić stronę https://www.playstation.com/support/contact-us/, aby uzyskać poradę.