playstation.com

Informacje prawne

Gwarancja na naprawiony lub wymieniony produkt

Termin „Produkt” oznacza naprawiony lub wymieniony system PlayStation® zwrócony użytkownikowi przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”) z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

Uwaga: oprogramowanie systemowe zainstalowane fabrycznie w Produkcie lub dostarczone później w ramach aktualizacji jest przekazane użytkownikowi w formie licencji, nie zostało mu sprzedane i można z niego korzystać wyłącznie jako z części Produktu. Warunki licencji oprogramowania systemowego są dostępne pod adresem http://www.eu.playstation.com/legal.

Niniejszej gwarancji udziela użytkownikowi firma SIEE. Gwarancja ma charakter osobisty i nie może być wykorzystana przez żadną inną osobę. Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do przysługujących użytkownikowi ustawowych praw konsumenckich w ramach obowiązującego prawa (które mogą uprawniać użytkownika do bezpłatnych świadczeń ze strony sprzedawcy) i nie ma na nie żadnego wpływu.

Gwarancja wobec użytkownika: firma SCEE gwarantuje, że niniejszy Produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, które mogą spowodować uszkodzenie Produktu podczas zwykłego użytkowania zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej. Ponadto firma SCEE przez 3 (trzy) miesiące lub przez pozostały czas oryginalnej gwarancji producenta udzielonej przez firmę SCEE („Okres gwarancji”) (w zależności od tego, który okres jest dłuższy) bezpłatnie naprawi lub, w zależności od decyzji firmy SCEE, wymieni niniejszy Produkt, jeśli uszkodzenie produktu wynika z wad materiałowych bądź produkcyjnych. Wymiana będzie polegała na wymianie całego systemu lub jego komponentu na nowy lub, w zależności od decyzji firmy SIEE, odnowiony produkt, na który zostanie udzielona gwarancja na 3 (trzy) miesiące lub pozostały czas oryginalnej gwarancji producenta udzielonej przez firmę SIEE, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych użytkownika; żadnego oprogramowania ani gier PlayStation; żadnych urządzeń peryferyjnych PlayStation; żadnych akcesoriów PlayStation; ani innych urządzeń peryferyjnych lub akcesoriów.

WAŻNE

1. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta lub odwiedzić stronę eu.playstation.com/contact-us w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu produktu.

2. W przypadku, gdy firma SCEE zwróci niniejszy Produkt użytkownikowi w dowolnym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Wyspach Normandzkich, Chorwacji, Gibraltarze, Grenlandii, Wyspie Man, Macedonii, Monako, Czarnogórze, Republice San Marino, Serbii, Turcji lub Watykanie, niniejsza gwarancja obowiązuje we wszystkich tych krajach, jeśli:

a. wszelkie plomby gwarancyjne i numery seryjne na produkcie nie są uszkodzone, zmienione, zamazane ani usunięte; oraz

b. nie ma żadnych dowodów, że podjęto próbę (udaną bądź nie) otwarcia lub usunięcia obudowy Produktu.

3. Firma SIEE może według własnego uznania dokonać naprawy Produktu albo wymienić go na nowy.

4. Naprawa albo wymiana może wiązać się z zainstalowaniem najnowszego oprogramowania lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego niniejszego Produktu.

5. Produkty z wymiennym dyskiem twardym („dysk twardy”)

a. Przekazując Produkty wyposażone w wymienny dysk twardy do naprawy gwarancyjnej w ramach niniejszej Gwarancji należy je przekazać wraz z dyskiem twardym.

b. Naprawa lub wymiana Produktu będzie obejmować sformatowanie dysku twardego.

c. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że sformatowanie dysku twardego wiąże się z całkowitą utratą zapisanych na nim danych, plików i oprogramowania. Aby uniknąć utraty wszelkiego oprogramowania, danych lub plików, które użytkownik chce zachować, przed przekazaniem Produktu z wymiennym dyskiem twardym do naprawy gwarancyjnej należy stworzyć kopię zapasową żądanych danych i usunąć je z dysku twardego. Skasowanie hasła PlayStation®Network pomoże w zabezpieczeniu wszelkich informacji uznawanych przez użytkownika za poufne.

6. Aby uniknąć uszkodzenia, utraty lub usunięcia innych wymiennych nośników danych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów lub nieoryginalnych komponentów, należy je usunąć przed przekazaniem Produktu do naprawy w ramach gwarancji.

7. Użytkownik rozumie i zgadza się, że niniejsza gwarancja nie obejmuje zapisanych danych, plików ani oprogramowania oraz że firma SCEE nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie danych, plików bądź oprogramowania w związku ze skorzystaniem przez użytkownika z niniejszej gwarancji.

8. Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe dysku twardego, aby uniknąć utraty lub modyfikacji danych, plików bądź oprogramowania, choć niektórych danych nie można zapisać w kopii zapasowej i muszą one być ponownie zainstalowane przez użytkownika.

9. Użytkownik nie może skorzystać z niniejszej gwarancji, jeśli Produkt został uszkodzony w wyniku:

a. użytku komercyjnego, wypadku, normalnego zużycia, zaniedbania, nadużycia lub niewłaściwego obchodzenia się z nim (w tym, bez ograniczeń, używania niniejszego Produktu niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i/lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania oraz konserwacji bądź instalacji lub użytkowania w sposób niespójny z obowiązującymi lokalnymi standardami technicznymi i standardami bezpieczeństwa);

b. użycia w połączeniu z jakimkolwiek nieautoryzowanym urządzeniem peryferyjnymi lub komponentem (w tym, bez ograniczeń, z urządzeniami ulepszającymi grę, dyskami twardymi, adapterami i zasilaczami);

c. jakiejkolwiek zmiany, poprawki lub modyfikacji Produktu przeprowadzonej z dowolnego powodu, niezależnie od tego, czy została ona wykonana prawidłowo, czy też nie;

d. konserwacji lub naprawy bądź próby przeprowadzenia konserwacji lub naprawy przez podmiot inny niż punkt serwisowy autoryzowany przez firmę SIEE;

e. użycia nieautoryzowanego oprogramowania, zainfekowania wirusem, pożaru, powodzi lub innej katastrofy naturalnej; lub

f. obsługi lub użytkowania niniejszego Produktu w sposób niezgodny z zasadami normalnego osobistego lub domowego użycia bądź obsługi Produktu niezgodnie z jego specyfikacjami.

10. Użytkownik nie może skorzystać z niniejszej gwarancji, jeśli złamał warunki licencji oprogramowania systemowego (patrz http://www.eu.playstation.com/legal).

11. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zadośćuczynienie wobec użytkownika za wady w niniejszym Produkcie, a wszelkie inne gwarancje, rękojmie, warunki, wyraźne bądź dorozumiane przepisami prawa lub w inny sposób mające związek z Produktem, zostają wyłączone i firma SCEE, żaden inny podmiot Sony ani żaden ich dostawca i autoryzowany punkt serwisowy nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe straty lub zniszczenia, w tym za utratę danych, niezależnie od tego, kto je spowodował.

12. Firma SIEE zastrzega sobie prawo odmowy naprawy i/lub wymiany Produktu na mocy niniejszej gwarancji, jeśli firma SIEE nie będzie w stanie potwierdzić stanu gwarancji, a użytkownik nie będzie w stanie przedstawić wymaganego dowodu zakupu oryginalnego systemu PlayStation.

13. Firma SIEE nie daje gwarancji na jakiekolwiek produkty ani usługi innych firm, które mogły być oferowane wraz z Produktem.

Jeśli niniejszy Produkt wymaga jakiejkolwiek naprawy, której niniejsza gwarancja nie obejmuje, należy skontaktować się z lokalną linią pomocy PlayStation lub odwiedzić stronę eu.playstation.com/contact-us, aby uzyskać poradę.