PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

Wybrani posiadacze kont SEN, którzy otrzymali wiadomość e-mail z ofertą: Wydaj co najmniej 126 zł na punkty FIFA 18 Ultimate Team i odbierz 1600 dodatkowych punktów

– Wiele krajów – luty–marzec 2018

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Użytkownicy muszą otrzymać bezpośrednio od Organizatora wiadomość e-mail dotyczącą tej promocji, która jest dostępna tylko w przypadku kont PSN podanych w wiadomości e-mail.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujący się produkt”

Pakiety punktów FIFA 18 Ultimate Team.

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep w grze FIFA 18, z wyłączeniem pozostałych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

 7 marca 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

„Dzień rozpoczęcia”

27 lutego 2018 r., godz. 01:01 (czasu polskiego).

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą:

a.   wpisać się na swoje konto SEN w Okresie promocyjnym i

b.   w Kwalifikujących się sklepach kupić Kwalifikujące się produkty za łączną kwotę równą co najmniej Wymaganemu progowi.

„Punkty FIFA”

1600 punktów FIFA 18 Ultimate Team.

„Okres dystrybucji punktów FIFA”

Rozpoczyna się po wykonaniu Kroków, a kończy po 14 dniach od Dnia zakończenia.

„Wymagany próg”

126 zł

 

1.             Niniejsze punkty FIFA („Oferta”) są dostępne dla posiadaczy kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”), którzy spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki. Uwzględniane są wyłącznie Kwalifikujące się produkty zakupione w Kwalifikujących się sklepach.  Wymagany próg za Kwalifikujące się produkty można osiągnąć, realizując dowolną liczbę transakcji w Okresie promocyjnym.

4.             Na każe konto SEN przysługuje tylko jedna Oferta (nie zostaną przyznane dodatkowe punkty FIFA w ramach tej oferty za kolejne zakupy dodatkowych Kwalifikujących się produktów ponad pierwszą kwotę Wymaganego progu wydaną w Okresie promocyjnym).

5.             Oferty nie można przekazywać innym osobom. Kwalifikujące się konta SEN to te, które otrzymają bezpośrednio od Organizatora wiadomość e-mail na temat Oferty, wysłaną na adres powiązany z kontem.

6.             Kwalifikujące się osoby, które wykonają podane kroki, w trakcie Okresu dystrybucji punktów FIFA otrzymają wiadomość w systemie PS4 lub wiadomość e-mail, w której:

                    a.   zostaną powiadomione, że Punkty FIFA zostały dodane do ich konta SEN; lub

                    b.   zostanie podany kod kuponu i instrukcje wykorzystania dotyczące Punktów FIFA (w takim przypadku Punkty FIFA należy wykorzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości).

7.             Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Punktów FIFA. Ponadto Punktów FIFA nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

8.             Aby wykorzystać punkty FIFA, konto SEN uczestniczące w Ofercie musi mieć dostęp do danej wersji gry FIFA 18.

9.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

10.          Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

11.          Punkty FIFA nie mają terminu ważności, ale można je wykorzystać tylko w wersjach gry FIFA 18. Wszystkie inne gry FIFA są wyłączone z promocji.

12.          Punkty FIFA podlegają warunkom i zasadom korzystania: patrz sekcje 3 i 6 Umowy użytkownika EA.

13.          Nie można otrzymać nowych Punktów FIFA w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

14.          Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Punkty FIFA nie zostaną mu przekazane. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

15.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

16.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Punktów FIFA.

17.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Punktów FIFA, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

18.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

21.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

22.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.