playstation.com

Informacje prawne

Regulamin -

Zawody FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021

Region EMEA

Wymagania dotyczące udziału w zawodach

 

 

1.               W zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021 (dalej zwanych „Zawodami”) mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Indii (z wyłączeniem stanu Nagaland), Libanu, Kuwejtu, Holandii, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Kataru, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy (zwanych dalej „Państwami uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców, doradców Organizatora (zdefiniowanych w dalszej części dokumentu) oraz członków ich rodzin, podmiotów powiązanych z Organizatorem i innych osób zawodowo związanych z Zawodami (zwane dalej „Uczestnikami”). Kraje uczestniczące tworzą razem Region EMEA.

 

2.               Udział w zawodach mogą wziąć Uczestnicy, którzy są mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii (z wyłączeniem stanu Nagastan), Irlandii, Kataru, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii lub Włoch i ukończyli 18 lat oraz uczestnicy, którzy są mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ukończyli 21 lat (dalej „Wiek minimalny”).

 

3.               Uczestnicy rejestrują się do udziału w Zawodach przy użyciu konta PlayStation™Network („PSN”). Za kraj zamieszkania Uczestnika uważa się kraj zapisany na jego koncie PSN. Rejestracja w PSN wymaga akceptacji Warunków świadczenia usługi PSN i Polityki prywatności PSN (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Niniejszy Regulamin (zgodnie z poniższą definicją) ma zastosowanie do Uczestników, którzy są mieszkańcami Państw uczestniczących, poza Francją.

 

5.               Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienie do wzięcia udziału w Zawodach. Jeżeli Uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu nagrody.

 

6.               Zawody rozpoczynają się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 2:00 CEST („Data rozpoczęcia”), a ostatnie zgłoszenia muszą wpłynąć do 26 września 2021 r. do godz. 1:59 CEST („Data zakończenia”). Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określa się jako „Okres trwania Zawodów”.

 

7.               Aby wziąć udział w Zawodach, Uczestnicy muszą: (1) wypełnić formularz rejestracyjny GT Sport Mode, do którego dostęp otrzymają Uczestnicy, którzy wybiorą tryb „Sport” w grze, (2) w Okresie trwania zawodów Uczestnicy muszą każdorazowo przed rozpoczęciem wyścigu określić, w którym wydarzeniu w ramach Mistrzostw chcą wziąć udział, oraz (3) zaakceptować Regulamin Zawodów. Uznaje się, że Uczestnik, który zastosuje się do powyższego, dokonał „Zgłoszenia”.

 

8.               Uczestnicy muszą zgłosić udział w Zawodach w określony sposób i przed upływem terminu wskazanego jako Data zakończenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

 

9.               Zawody składają się z 2 (dwóch) różnych mistrzostw (każde z nich jest określane dalej jako „Mistrzostwa”):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których o zwycięstwo rywalizują poszczególne państwa i terytoria. Gracz zostanie przypisany automatycznie do państwa/terytorium na podstawie informacji zapisanych na koncie PSN. Nie ma ograniczeń co do państwa pochodzenia samochodów, które będą brać udział w wyścigach.

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (dalej „Manufacturer Series”): Manufacturer Series to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami tego samego producenta. Najpierw będą rywalizować o tytuł mistrzowski dla producenta samochodu, a następnie będą się ścigać z Uczestnikami reprezentującymi innych producentów. Uczestnicy wybierają producenta z listy 25 (dwudziestu pięciu) producentów.

 

Szczegółowe informacje o Mistrzostwach przedstawiono w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Udział w Zawodach jest bezpłatny i nie wymaga żadnego zakupu. Uczestnicy muszą posiadać lub mieć dostęp do PlayStation®4 lub PlayStation®5 i kopii Gran Turismo™ Sport (dalej zwanej „Grą”). Muszą również być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w Okresie trwania Zawodów. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym również postanowienia Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 („Regulamin”).

 

11.            Członkostwo PlayStation®Plus („PS Plus”) jest dostępne tylko dla osób posiadających konto PSN z dostępem do PlayStation™ Store („PS Store”) i szybkie łącze internetowe.  Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus odbywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby poniżej 18. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem obszaru Niemiec, gdzie wszyscy użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – pl.playstation.com/gameservers. Członkostwo w PS Plus jest ciągłe i musi być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od subskrypcji zakupionej w cenie obowiązującej w PS Store, chyba że zostanie anulowane. Bezpłatne wersje próbne PS Plus przechodzą w subskrypcję miesięczną, chyba że zostaną anulowane. Zastosowanie ma Regulamin korzystania z usługi PSN, dostępny pod adresem eu.playstation.com/legal.

 

12.            Każdy Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach.  Aby uniknąć wątpliwości, wyścigi w każdym kalendarzu wyścigowym Mistrzostw będą się odbywać o różnych porach.  Uczestnicy mają możliwość rywalizacji w obu Mistrzostwach, a zwycięzca Nations Cup może być również członkiem zespołu, który wygra w Manufacturer Series.

 

13.            Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu udziału w Zawodach, zwiększenia szans na zakwalifikowanie się do nich lub przejście do ich kolejnych etapów i przeszkadzania innemu Uczestnikowi w wyścigu. Zabronione jest uczestnictwo innej osoby w wyścigu w imieniu Uczestnika i celowe zamienianie się pozycjami. W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników według własnego uznania.

 

14.            Zwycięzców Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Zwycięzca”). Pozostałych Laureatów Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Laureat”).

 

15.            Nagrody zdefiniowane w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 przyjmuje się bez zastrzeżeń, a ich wręczenia nie można odraczać. Nie można ich również przekazać innej osobie ani odsprzedać. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości.

 

16.            Zwycięzcy i Laureaci mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych Nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie zamieszkania, i ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu.

 

17.            Nieodebranie Nagrody w terminie lub w określony sposób spowoduje unieważnienie roszczenia Zwycięzcy, a Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnym Uczestnikom, wybranym zgodnie z Regulaminem. Jeśli wręczenie Nagrody jest ograniczone czasowo i należy wyłonić Zwycięzcę przed upływem określonego terminu, w Regulaminie może zostać określony termin skontaktowania się ze Zwycięzcą, a Organizator skontaktuje się z nim, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu rejestracyjnym do danych Mistrzostw w trybie „GT Sport”. W celu nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą (lub Zwycięzcami) podjęte zostaną adekwatne starania. Jeśli nie będzie można się skontaktować ze Zwycięzcą lub nie uda się to w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, wybranemu zgodnie z Regulaminem. O ile nie określono inaczej, jeśli Zwycięzca nie odbierze Nagrody w przewidziany sposób i w określonym terminie, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

 

18.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu bądź oprogramowania, które mogą skutkować nieudaną rejestracją na Zawody lub utratą związanej z nią korespondencji. Dowód wysłania Zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód jego wpływu. Zgłoszenia przedstawicieli, stron trzecich, grup zorganizowanych oraz zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer nie będą przyjmowane.

 

19.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestnika w związku z Nagrodą i/lub Zawodami. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 

20.            W jak najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza się wszelkie warunki, gwarancje i zapewnienia w odniesieniu do Nagrody i/lub Zawodów, udzielone zarówno wyraźnie, jak i w sposób dorozumiany.

 

21.            Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana.  Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie prawa im przysługują).

 

22.            Każdy Zwycięzca i każdy Laureat wyrażają zgodę na udział w uzasadnionym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża na to zgody, powinien zawiadomić Organizatora.

 

23.            Dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestracji do udziału będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora, spółki z jego grupy oraz jego dostawców i kontrahentów w celu organizacji Zawodów, a także w innych celach, zgodnie z Polityką prywatności Organizatora, opublikowaną na stronie https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/, oraz zgodnie z udokumentowanymi ustaleniami z Uczestnikiem.

 

24.            Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureatów na stronie internetowej Organizatora. Imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata zostanie udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „FIA Gran Turismo™ Championships 2021” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania w terminie 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie imienia i nazwiska, prosimy o kontakt z Organizatorem. Należy pamiętać, że Organizator może być zobowiązany do przekazania tych informacji organowi nadzorującemu.

 

25.            W przypadku sporów decyzje Organizatora są ostateczne. Wyklucza się możliwość prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.

 

26.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów (w całości lub w części) i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne lub z przyczyn niezależnych od niego.

 

27.            Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, niezgodne z prawdą lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2, lub korzysta z wielu kont albo automatycznego systemu do udziału w rozgrywce, zostanie wykluczony z Zawodów, a jego Zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

 

28.            „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

29.            W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii, a umowę pomiędzy każdym z Uczestników a Organizatorem uznaje się za zawartą i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1 – Nations Cup 2021

 

1.     FIA Certified GT Championships Online Series – Nations Cup 2021

 

1.1            Uczestnicy biorą udział w Nations Cup, ścigając się w serii wyścigów Nations Cup Online Series w trybie „Sport” w grze. Uczestnicy muszą zgłosić i potwierdzić chęć uczestnictwa w Nations Cup przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

 

1.2            Rozgrywki Nations Cup Online Series odbywają się wyłącznie w sieci i składają się z:

1.2.1       Dwóch sezonów po 10 (dziesięć) Rund, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kalendarz Nations Cup Online Series 2021

Sezon 1

Sezon 2

Runda 1:

24 kwietnia 2021 r.

Runda 1:

10 lipca 2021 r.

Runda 2:

1 maja 2021 r.

Runda 2:

17 lipca 2021 r.

Runda 3:

8 maja 2021 r.

Runda 3:

31 lipca 2021 r.

Runda 4:

15 maja 2021 r.

Runda 4:

7 sierpnia 2021 r.

Runda 5:

22 maja 2021 r.

Runda 5:

14 sierpnia 2021 r.

Runda 6:

26 maja 2021 r.

Runda 6:

25 sierpnia 2021 r.

Runda 7:

2 czerwca 2021 r.

Runda 7:

1 września 2021 r.

Runda 8:

9 czerwca 2021 r.

Runda 8:

8 września 2021 r.

Runda 9:

16 czerwca 2021 r.

Runda 9:

15 września 2021 r.

Runda 10:

23 czerwca 2021 r.

Runda 10:

22 września 2021 r.

           

1.2.2       Czterech serii zawodów World Series, które odbędą się w następujących terminach:

Zawody

Data

Zawody World Series 1

16 maja 2021 r.

Zawody World Series 2

20 czerwca 2021 r.

Zawody World Series 3

12 września 2021 r.

Zawody World Series 4

17 października 2021 r.

 

1.2.3       Zawodów GT World Series Showdown, które odbywać się będą od godz. 9.00 24 lipca 2021 r. do godz. 1.59 26 lipca 2021 r.

1.2.4       Światowych finałów, które odbędą się 5, 6 i 7 listopada 2021 r.

 

1.3            Uczestnikom Nations Cup Online Series przyznawane będą punkty za:

1.3.1       miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.3.2       średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

 

1.4            Uczestnicy zdobywają punkty, uczestnicząc w wyścigach Nations Cup Online Series, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników. Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone na koniec 10 (dziesięciu) Rund w każdym Sezonie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

 

Sezon 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 4 (cztery) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

 

Sezon 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 4 (cztery) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

 

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w dowolnym Sezonie i dowolnej Rundzie, według własnego uznania. Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w danej Rundzie (tj. jeśli Uczestnik rywalizuje w trzech wyścigach w Rundzie 7. 2 czerwca 2021 r., wzięte pod uwagę zostaną tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu – trzecim tego dnia).

 

1.5            Gwiazdy sportów motorowych

1.5.1       Następujący Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazdy sportów motorowych:

1.5.1.1     W przypadku Sezonu 1. Nations Cup Online Series: 16 (szesnastu) uczestników Światowych finałów Nations Cup w ramach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020.

1.5.1.2     W przypadku Sezonu 2. Nations Cup Online Series: 32 (trzydziestu dwóch) najwyżej sklasyfikowanych graczy w zawodach GT World Series Showdown 2021.

 

1.6            Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.5.1 Załącznika nr 1, otrzyma stosowne powiadomienie w grze Gran Turismo™ Sport. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com. Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest decyzją Uczestnika.

 

1.7            Zarejestrowani użytkownicy, będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S”.

 

1.8            Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd sportów motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji „Zawodów World Series”, zawodów GT World Series Showdown oraz światowych finałów.

 

1.9            Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w Sezonie.

 

2.     Zawody World Series

 

2.1            Rozegrane zostaną 4 (cztery) serie zawodów World Series, które odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.2.2.

 

2.2            W zawodach World Series wezmą udział:

2.2.1       W przypadku zawodów World Series 1 i 2 najlepszych 16 (szesnastu) Uczestników na podstawie wyników osiągniętych w wyścigach Nations Cup w czasie światowych finałów FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (które odbyły się 6 grudnia 2020 r.).

2.2.2       W przypadku zawodów World Series 3 i 4 najlepszych 16 (szesnastu) Uczestników na podstawie wyników osiągniętych w wyścigach Nations Cup w czasie zawodów GT World Series Showdown 2021, które odbędą się w terminie podanym w punkcie 1.2.3.

 

2.3            Uczestnicy „Zawodów World Series” mogą zdobywać punkty zawodów World Series, które będą się liczyć do indywidualnej klasyfikacji generalnej światowych finałów Nations Cup 2021, odpowiednio do zajętego miejsca:

 

·        1. miejsce: 3 punkty,

·        2. miejsce: 2 punkty,

·        3. miejsce: 1 punkt.

 

3.           Zawody GT World Series Showdown

 

3.1            Zawody GT World Series Showdown odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.2.3.

 

3.2            Po zakończeniu sezonu 1. Nations Cup najlepszych 6 (sześciu) Uczestników z regionu EMEA zakwalifikuje się do zawodów GT World Series Showdown (dalej „Uczestnicy sezonu 1. Nations Cup”).  8 (osiem) miejsc zarezerwowanych jest dla finalistów Nations Cup 2020 z regionu EMEA, którzy uczestniczyli w światowych finałach sieciowych FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 rozgrywanych 6 grudnia 2020 (dalej „Zaproszeni Uczestnicy Nations Cup”). Wszyscy wspomniani w tym punkcie Uczestnicy będą nazywani „Finalistami GT World Series Showdown”.

 

3.3            Dopuszcza się udział co najwyżej 2 (dwóch) Uczestników sezonu 1. Nations Cup na Państwo uczestniczące (ograniczenie zwane dalej „Limitem uczestników z poszczególnych państw”), do maksymalnie 6 (sześciu) Uczestników z regionu EMEA. Jeżeli Uczestnik zajmuje trzecie miejsce w Państwie uczestniczącym, do zawodów GT World Series Showdown awansuje następny w kolejności Uczestnik z innego Państwa uczestniczącego. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący trzecią lub niższą pozycję wśród Uczestników z danego Państwa uczestniczącego nie może być finalistą GT World Series Showdown, nawet jeśli osiągnięty przez niego wynik jest wyższy od wyników 2 (dwóch) najlepszych Uczestników z innego Państwa uczestniczącego.

 

3.4            Jeśli co najmniej dwóch Uczestników sezonu 1. Nations Cup będzie mieć tyle samo punktów na koniec sezonu 1., awansujący Uczestnik zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

 

a)     Uczestnik sezonu 1. Nations Cup z najwyższą liczbą punktów we wszystkich rundach.

b)     Jeśli nadal jest remis, Uczestnik sezonu 1. Nations Cup z najwyższą liczbą punktów w jednej rundzie.

 

3.5            Finaliści GT World Series Showdown:

3.5.1       Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych finalistom zawodów World Series przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

3.5.2       Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.5.3       Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.5.4       Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

3.5.5       Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców (dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora) oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

3.5.6       Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.

3.5.7       Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

3.5.8       Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

 

3.6            Punkty będą przyznawane finalistom GT World Series Showdown na podstawie ich pozycji w każdym wyścigu. Punkty zdobyte przez każdego finalistę zostaną dodane do jego wyniku. Finalista GT World Series Showdown, który po zakończeniu wszystkich wyścigów zdobędzie łącznie najwięcej punktów, zostanie Zwycięzcą GT World Series Showdown.

 

3.7            Punkty przyznane Zwycięzcy i Laureatom GT World Series Showdown na podstawie zajętego przez nich miejsca będą uwzględniane w klasyfikacji światowych finałów, według poniższego schematu:

 

·        1. miejsce: 10 punktów,

·        2. miejsce: 9 punktów,

·        3. miejsce: 8 punktów,

·        4. miejsce: 7 punktów,

·        5. miejsce: 6 punktów,

·        6. miejsce: 5 punktów,

·        7. miejsce: 4 punkty,

·        8. miejsce: 3 punkty,

·        9. miejsce: 2 punkty,

·        10. miejsce: 1 punkt.

 

3.8            Zwycięzcy i Laureaci zawodów GT World Series Showdown otrzymają: za 1. miejsce: trofeum, za 2. miejsce: trofeum, za 3. miejsce: trofeum.

 

3.9            Organizator i/lub działająca w jego imieniu firma Polyphony Digital Inc. skontaktuje się ze Zwycięzcami i Laureatami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Nations Cup, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

 

4.     Światowe finały

 

4.1  Światowe finały to wydarzenie sieciowe, które odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2021 r.

 

4.2  Po zakończeniu sezonu 2. Nations Cup najlepszych 6 (sześciu) Uczestników z regionu EMEA zakwalifikuje się do światowych finałów (dalej „Uczestnicy sezonu 2. Nations Cup”). 16 (szesnaście) miejsc zarezerwowanych jest dla najlepszych 16 Uczestników zawodów GT World Series Showdown 2021. Wszyscy wspomniani w tym punkcie Uczestnicy będą nazywani „Światowymi finalistami”.

 

4.3  Dopuszcza się udział co najwyżej 2 (dwóch) Uczestników sezonu 2. Nations Cup na Państwo uczestniczące (ograniczenie zwane dalej „Limitem uczestników z poszczególnych państw”), do maksymalnie 6 (sześciu) Uczestników z regionu EMEA. Jeżeli Uczestnik zajmuje trzecie miejsce w Państwie uczestniczącym, do światowych finałów sieciowych awansuje następny w kolejności Uczestnik z innego Państwa uczestniczącego. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący trzecią lub niższą pozycję wśród Uczestników z danego Państwa uczestniczącego nie może być światowym finalistą sieciowym, nawet jeśli osiągnięty przez niego wynik jest wyższy od wyników dwóch najlepszych Uczestników z innego Państwa uczestniczącego.

 

4.4  Jeśli co najmniej dwóch Uczestników będzie mieć tyle samo punktów na koniec sezonu, awansujący Uczestnik zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

 

c)     Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów we wszystkich rundach.

d)     Jeśli nadal jest remis, Uczestnik z najwyższą liczbą punktów w jednej rundzie.4.5  Światowi finaliści:

4.5.1       Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych światowym finalistom przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

4.5.2       Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

4.5.3       Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

4.5.4       Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

4.5.5       Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców (dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora) oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

4.5.6       Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.

4.5.7       Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

4.5.8       Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

 

4.6  Światowi finaliści wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Po uwzględnieniu punktów, które finaliści zdobyli podczas zawodów World Series oraz GT World Series Showdown, zostanie utworzony ranking finałowy, który wyłoni Zwycięzców i Laureatów.

 

4.7  Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc. przekaże Światowym finalistom sieciowym informacje dotyczące światowych finałów sieciowych za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Nations Cup, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

 

4.8  Zwycięzcy i Laureaci światowych finałów otrzymają: za 1. miejsce: trofeum, za 2. miejsce: trofeum, za 3. miejsce: trofeum.

 

4.9  Organizator i/lub działająca w jego imieniu firma Polyphony Digital Inc. skontaktuje się ze Zwycięzcami i Laureatami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Nations Cup, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

 

5.     Transmisje zawodów World Series, zawodów GT World Series Showdown oraz światowych finałów

 

5.1  Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że udzielają Organizatorowi lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć/wizerunku w transmisjach z zawodów World Series, GT World Series Showdown i światowych finałów, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi Mistrzostwami Gran Turismo. Aby wycofać tę zgodę, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

5.2  Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą ujawniać ani omawiać szczegółowych informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć/filmów z wyścigów, transmisji z wyścigów itp.

 

Załącznik nr 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Uczestnicy biorą udział w Manufacturer Series, wybierając w Grze opcję Manufacturer Series w trybie Sport przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

 

1.2.  Zawody Manufacturer Series odbywają się wyłącznie w sieci i składają się z:

1.2.1.     Dwóch sezonów po 10 (dziesięć) Rund, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kalendarz Manufacturer Series 2021

Sezon 1

Sezon 2

Runda 1:

21 kwietnia 2021 r.

Runda 1:

7 lipca 2021 r.

Runda 2:

28 kwietnia 2021 r.

Runda 2:

14 lipca 2021 r.

Runda 3:

5 maja 2021 r.

Runda 3:

28 lipca 2021 r.

Runda 4:

12 maja 2021 r.

Runda 4:

4 sierpnia 2021 r.

Runda 5:

19 maja 2021 r.

Runda 5:

11 sierpnia 2021 r.

Runda 6:

 29 maja 2021 r.

Runda 6:

28 sierpnia 2021 r.

Runda 7:

5 czerwca 2021 r.

Runda 7:

4 września 2021 r.

Runda 8:

12 czerwca 2021 r.

Runda 8:

11 września 2021 r.

Runda 9:

19 czerwca 2021 r.

Runda 9:

18 września 2021 r.

Runda 10:

26 czerwca 2021 r.

Runda 10:

 25 września 2021 r.

           

1.2.2.     Czterech serii zawodów World Series, które odbędą się w następujących terminach:

Zawody

Data

Zawody World Series 1

16 maja 2021 r.

Zawody World Series 2

20 czerwca 2021 r.

Zawody World Series 3

12 września 2021 r.

Zawody World Series 4

17 października 2021

 

1.2.3.     Zawodów GT World Series Showdown, które odbywać się będą od godz. 9:00 24 lipca 2021 do godz. 1:59 26 lipca 2021.

1.2.4.     Światowych finałów, które odbędą się 5, 6 i 7 listopada 2021 r.

 

1.3.  Uczestnicy ścigają się, reprezentując jednego z 25 (dwudziestu pięciu) producentów (z których każdy zwany jest „Producentem”). Producenci to: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota i Volkswagen.

 

1.4.  Uwaga: jeśli adres zamieszkania Uczestnika nie znajduje się w Państwie uczestniczącym, dla którego rywalizuje, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

 

1.5.  Uczestnikom Manufacturer Series przyznawane będą punkty za:

1.5.1.     miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.5.2.     średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

 

1.6.  Uczestnicy zdobywają punkty, uczestnicząc w wyścigach Manufacturer Series, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników. Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone na koniec serii Rund w każdym Sezonie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

 

Sezon 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 4 (cztery) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

 

Sezon 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 4 (cztery) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

 

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w dowolnym Sezonie i dowolnej Rundzie, według własnego uznania.  Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w danej Rundzie (tj. jeśli Uczestnik rywalizuje w trzech wyścigach w Rundzie 7. 5 czerwca 2021 r., wzięte pod uwagę zostaną tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu – trzecim tego dnia).

 

1.7            Gwiazdy sportów motorowych

1.7.1       Następujący Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazdy sportów motorowych:

1.7.1.1  W przypadku Sezonu 1. Manufacturer Series: 36 (trzydziestu sześciu) uczestników światowych finałów Manufacturer Series w ramach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020.

1.7.1.2  W przypadku Sezonu 2. Manufacturer Series: 36 (trzydziestu sześciu) finalistów Manufacturer Series w ramach zawodów GT World Series Showdown 2021.

 

1.8            Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.7.1 Załącznika nr 2, otrzyma stosowne powiadomienie w grze Gran Turismo™ Sport. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com. Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest decyzją Uczestnika.

 

1.9            Zarejestrowani użytkownicy, będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S”.

 

1.10        Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd sportów motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji zawodów World Series, GT World Series Showdown oraz światowych finałów.

 

1.11        Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w Sezonie.

 

2.     Zawody World Series

 

2.1.  Rozegrane zostaną 4 (cztery) serie zawodów World Series, które odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.2.2.

 

2.2.  W zawodach World Series wezmą udział:

2.2.1.     W przypadku zawodów World Series 1 i 2 najlepszych 12 (dwunastu) Uczestników wybranych na podstawie wyników osiągniętych w wyścigach Manufacturer Series w czasie światowych finałów FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020, które odbyły się 5 grudnia 2020 r. Najlepszy kierowca z każdego spośród 12 Producentów biorących udział w światowych finałach 2020 zostanie wybrany na podstawie końcowej pozycji, pod warunkiem, że najlepszy kierowca podpisał umowę z tym samym Producentem w sezonie 1. Manufacturer Series 2021. W przypadku, gdyby końcowe pozycje były takie same, decydować będą kolejno: Wielki finał > Wyścig 2. > Wyścig 1.

2.2.2.     W przypadku, gdyby wybrani Uczestnicy zawodów World Series (zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1) byli niezdolni do udziału zawodach World Series 1 i 2, do udziału w World Series zostanie zaproszony zawodnik posiadający umowę z odpowiednim Producentem na sezon 1. Manufacturer Series 2021, wybrany na podstawie wyników wyścigów zostanie. Zawodnik ten zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora lub przez Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

2.2.3.     W przypadku zawodów World Series 3 i 4 najlepszych 12 (dwunastu) Uczestników na podstawie wyników osiągniętych w wyścigach Manufacturer Series w czasie zawodów GT World Series Showdown 2021, które odbędą się w terminie podanym w punkcie 1.2.3. Najlepszy kierowca spośród 12 Producentów biorących udział w zawodach GT World Series Showdown 2021 zostanie wybrany na podstawie końcowej pozycji, pod warunkiem, że najlepszy kierowca podpisał umowę z tym samym Producentem w sezonie 2. Manufacturer Series 2021. W przypadku, gdyby końcowe pozycje były takie same, decydować będą kolejno: Wielki finał > Wyścig 2. > Wyścig 1.

2.2.4.     W przypadku, gdyby wybrani Uczestnicy zawodów World Series (zgodnie z opisem w punkcie 2.2.3) byli niezdolni do udziału zawodach World Series 3 i 4, do udziału w World Series zostanie zaproszony zawodnik posiadający umowę z odpowiednim Producentem na sezon 2. Manufacturer Series 2021, wybrany na podstawie wyników wyścigów. Zawodnik ten zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora lub przez Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

 

2.3.  Uczestnicy „wyścigów sieciowych World Series” mogą zdobywać punkty zawodów World Series dla odpowiedniego Producenta, które będą się liczyć do klasyfikacji zespołowej światowych finałów Manufacturer Series 2021, odpowiednio do zajętego miejsca:

 

·        1. miejsce: 3 punkty

·        2. miejsce: 2 punkty,

·        3. miejsce: 1 punkt

 

3.     Zawody GT World Series Showdown

 

3.1.  Zawody GT World Series Showdown odbędą się w terminach podanych w punkcie 1.2.3.

 

3.2.  Finaliści GT World Series Showdown zostaną wybrani na podstawie poniższych kryteriów:

3.2.1.     Najlepsi Uczestnicy z sezonu 1. („Kierowcy reprezentujący”);

3.2.2.     12 najlepszych Producentów z sezonu 1. (wybranych zgodnie z pkt. 3.4);

 

3.3.  Łącznie zostaną wybrani 3 (trzej) Finaliści GT World Series Showdown, którzy będą reprezentować poszczególnych Producentów podczas zawodów GT World Series Showdown. Finaliści zostaną wyłonieni po jednym z trzech uczestniczących regionów:

·        Azja i Oceania

·        Region EMEA

·        Ameryki

 

3.4.  W zawodach GT World Series Showdown będzie rywalizować łącznie 12 (dwunastu) Producentów, wybranych według następujących kryteriów (zgodnie z kolejnością) (dalej „12 najlepszych Producentów”):

3.4.1.     Status oficjalnego Producenta Partnera;

3.4.2.     Pozycja w Globalnym rankingu producentów (zgodnie z pkt. 3.5 w dalszej części dokumentu).

 

3.5.  Na koniec każdego sezonu opracowywany jest Globalny ranking producentów, zgodnie z poniższymi zasadami:

3.5.1.   Producentom reprezentowanym przez Uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki na koniec każdej Rundy w każdym sezonie, zostaną przyznane punkty w rankingu producentów, zgodnie z poniższą tabelą, w celu stworzenia regionalnego rankingu producentów:

           

Klasyfikacja producentów

Punkty w rankingu producentów

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Pod koniec każdego sezonu punkty w rankingu producentów ze wszystkich trzech (3) regionów zostaną zliczone, aby ustalić Globalny ranking producentów. Globalny ranking producentów będzie opublikowany na stronie https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/, a także w części „Sport” w grze.

 

3.6.  Jeśli dwójce albo większej liczbie Kierowców reprezentujących różnych Producentów zostanie przydzielona na koniec Rundy równa liczba punktów, punkty Rankingu producentów zostaną podzielone pomiędzy ich producentów i rozdzielone po równo.

 

3.7.  Jeśli dwójka lub większa liczba Producentów zdobędzie tyle samo punktów w Globalnym rankingu producentów, awansujący Producent zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

3.7.1.     Producent z największą liczbą punktów Rankingu producentów we wszystkich trzech regionach i wszystkich rundach,

3.7.2.     Jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach,

3.7.3.     Jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych we wszystkich rundach przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach.

 

3.8.  Jeżeli Finalista GT World Series Showdown nie może uczestniczyć w GT World Series Showdown, do finału może awansować Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z najwyższym wynikiem w sezonie z regionu, który zajmuje następne w kolejności najwyższe miejsce, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub przez Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

 

3.9.  Finaliści GT World Series Showdown:

 

3.9.1.         Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych finalistom sieciowych zawodów GT World Series przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

3.9.2.         Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.9.3.         Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.9.4.         Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

3.9.5.         Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców (dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora) oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

3.9.6.         Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.

3.9.7.         Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

3.9.8.         Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

 

3.10.     Zwycięski zespół Producenta oraz Laureaci zostaną wybrani na podstawie liczby punktów każdego zespołu Producenta.

 

3.11.     Punkty zdobywane na poczet klasyfikacji do Światowych finałów zostaną przyznane Zwycięzcy i Laureatom spośród Producentów biorących udział w GT World Series Showdown na podstawie zajętego przez nich miejsca, według poniższego schematu:

 

·        1. miejsce: 10 punktów,

·        2. miejsce: 9 punktów,

·        3. miejsce: 8 punktów,

·        4. miejsce: 7 punktów,

·        5. miejsce: 6 punktów,

·        6. miejsce: 5 punktów,

·        7. miejsce: 4 punkty,

·        8. miejsce: 3 punkty,

·        9. miejsce: 2 punkty,

·        10. miejsce: 1 punkt.

 

3.12.     Zwycięzcy i Laureaci zawodów GT World Series Showdown otrzymają: za 1. miejsce: trofeum, za 2. miejsce: trofeum, za 3. miejsce: trofeum.

 

3.13.     Organizator i/lub działająca w jego imieniu firma Polyphony Digital Inc. skontaktuje się ze Zwycięzcami i Laureatami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do zawodów Manufacturer Series, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

 

4.     Światowe finały

 

4.1.        Światowe finały to wydarzenie sieciowe, które odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2021 r.

 

4.2.        Światowi finaliści zostaną wybrani na podstawie poniższych kryteriów:

4.2.1.     Najlepsi Uczestnicy z sezonu 2. („Kierowcy reprezentujący”);

4.2.2.     12 najlepszych Producentów z sezonu 2. (wybranych zgodnie z pkt. 4.4).

 

4.3.        Łącznie zostaną wybrani 3 (trzej) Światowi finaliści, którzy będą reprezentować poszczególnych Producentów podczas światowych finałów. Zostaną wybrani po jednym z uczestniczących regionów:

·        Azja i Oceania

·        Region EMEA

·        Ameryki

 

4.4.        W światowych finałach będzie rywalizować łącznie 12 (dwunastu) Producentów wybranych według następujących kryteriów (zgodnie z kolejnością) (dalej „12 najlepszych Producentów”):

4.4.1.     Status oficjalnego Producenta Partnera;

4.4.2.     Pozycja w Globalnym rankingu producentów (zgodnie z pkt. 4.5 w dalszej części dokumentu).

 

4.5.  Na koniec każdego sezonu opracowywany jest Globalny ranking producentów, zgodnie z poniższymi zasadami:

4.5.1.   Producentom reprezentowanym przez Uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki na koniec każdej Rundy w każdym sezonie, zostaną przyznane punkty w rankingu producentów, zgodnie z poniższą tabelą, w celu stworzenia regionalnego rankingu producentów:

           

Klasyfikacja producentów

Punkty w rankingu producentów

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   Pod koniec każdego sezonu punkty w rankingu producentów ze wszystkich trzech (3) regionów zostaną zliczone, aby ustalić Globalny ranking producentów. Globalny ranking producentów będzie opublikowany na stronie https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/, a także w części „Sport” w grze.

 

4.6.        Jeśli dwójce albo większej liczbie Kierowców reprezentujących różnych Producentów zostanie przydzielona na koniec Rundy równa liczba punktów, punkty Rankingu producentów zostaną podzielone pomiędzy ich producentów i rozdzielone po równo.

 

4.7.        Jeśli dwójka lub większa liczba Producentów zdobędzie tyle samo punktów w Globalnym rankingu producentów, awansujący Producent zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

4.7.1.     Producent z największą liczbą punktów Rankingu producentów we wszystkich trzech regionach i wszystkich rundach,

4.7.2.     Jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach,

4.7.3.     Jeśli nadal będzie remis, producent z największą liczbą punktów indywidualnych zdobytych we wszystkich rundach przez najlepszych kierowców we wszystkich trzech regionach.

 

4.8.        Jeżeli Światowy finalista nie może uczestniczyć w światowych finałach, do finału może awansować Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z najwyższym wynikiem w sezonie z regionu, który zajmuje następne w kolejności najwyższe miejsce, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub przez Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

 

4.9.        Światowi finaliści:

4.9.1.         Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych światowym finalistom sieciowym przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

4.9.2.         Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

4.9.3.         Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

4.9.4.         Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. poprosi o to w imieniu Organizatora.

4.9.5.         Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców (dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora) oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, na prośbę firmy Polyphony Digital Inc. organizującej takie wydarzenia w imieniu Organizatora.

4.9.6.         Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.

4.9.7.         Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

4.9.8.         Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

 

4.10.     Światowi finaliści wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Po uwzględnieniu punktów, które finaliści zdobyli podczas zawodów World Series oraz GT World Series Showdown, zostanie utworzony ranking finałowy, który wyłoni Zwycięzców i Laureatów.

 

4.11.     Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc. działająca w imieniu Organizatora przekaże Światowym finalistom informacje dotyczące Światowych finałów za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Manufacturer Series, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”. 

 

4.12.     Zwycięzcy i Laureaci światowych finałów otrzymają: za 1. miejsce: trofeum, za 2. miejsce: trofeum, za 3. miejsce: trofeum.

 

4.13.     Organizator i/lub działająca w jego imieniu firma Polyphony Digital Inc. skontaktuje się ze Zwycięzcami i Laureatami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do zawodów Manufacturer Series, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

 

5.     Transmisje zawodów World Series, GT World Series Showdown oraz światowych finałów

   

5.1.        Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że udzielają Organizatorowi lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć/wizerunku w transmisjach z zawodów World Series, GT World Series Showdown i światowych finałów, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi Mistrzostwami Gran Turismo. Aby wycofać tę zgodę, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

5.2.        Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą ujawniać ani omawiać szczegółowych informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć/filmów z wyścigów, transmisji z wyścigów itp.