PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 Region EMEA

Wymagania dotyczące udziału w zawodach

1.               W zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (dalej zwanych „Zawodami”) mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Libanu, Kuwejtu, Holandii, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, Turcji, Rumunii, Grecji Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy (zwanych dalej „Państwami uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców, doradców Organizatora (zdefiniowanych w dalszej części dokumentu) oraz członków ich rodzin, podmiotów powiązanych z Organizatorem i innych osób zawodowo związanych z Zawodami (zwane dalej „Uczestnikami”). Kraje uczestniczące tworzą razem Region EMEA.

2.               Udział w zawodach mogą wziąć Uczestnicy, którzy są mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Libanu, Holandii, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Kataru, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Grecji, Rumuni, Turcji, Wielkiej Brytanii lub Ukrainy i ukończyli 18 lat oraz Uczestnicy, którzy są rezydentami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ukończyli 21 lat (dalej „Wiek minimalny”).

3.               Uczestnicy rejestrują się do udziału w Zawodach przy użyciu konta PlayStation™Network („PSN”). Za kraj zamieszkania Uczestnika uważa się kraj zapisany na jego koncie PSN. Rejestracja w PSN wymaga akceptacji Warunków świadczenia usługi PSN i Polityki prywatności PSN (http://eu.playstation.com/legal/).

4.               Niniejszy Regulamin (zgodnie z poniższą definicją) ma zastosowanie do Uczestników, którzy są mieszkańcami Państw uczestniczących, poza Francją.

5.               Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienie do wzięcia udziału w Zawodach. Jeżeli Uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu Nagrody.

6.               Zawody rozpoczynają się 25 kwietnia 2020 roku o godz. 02.00 GMT („Data rozpoczęcia”), a ostatnie zgłoszenia muszą wpłynąć do 8 sierpnia 2020 roku do godz. 23.59 GMT („Data zakończenia”). Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określa się jako „Okres trwania Zawodów”.

7.               Aby wziąć udział w Zawodach, Uczestnicy muszą: (1) wypełnić formularz rejestracyjny GT Sport Mode, do którego dostęp otrzymają Uczestnicy, którzy wybiorą tryb „Sport” w grze, (2) w Okresie trwania zawodów Uczestnicy muszą każdorazowo przed rozpoczęciem wyścigu określić, w którym wydarzeniu w ramach Mistrzostw chcą wziąć udział, oraz (3) zaakceptować Regulamin Zawodów. Uznaje się, że Uczestnik, który zastosuje się do powyższego, dokonał „Zgłoszenia”.

8.               Uczestnicy muszą zgłosić udział w Zawodach w określony sposób i przed upływem terminu wskazanego jako Data zakończenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

9.               Zawody składają się z 2 (dwóch) różnych mistrzostw (każde z nich jest określane dalej jako „Mistrzostwa”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których o zwycięstwo rywalizują poszczególne państwa i terytoria. Gracz zostanie przypisany automatycznie do państwa/terytorium na podstawie informacji zapisanych na koncie PSN. Nie ma ograniczeń co do państwa pochodzenia samochodów, które będą brać udział w wyścigach.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (dalej „Manufacturer Series”): Manufacturer Series to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami tego samego producenta. Najpierw będą rywalizować o tytuł mistrzowski dla producenta samochodu, a następnie będą się ścigać z Uczestnikami reprezentującymi innych producentów. Uczestnicy wybierają producenta z listy 25 (dwudziestu pięciu) producentów.

Szczegółowe informacje o Mistrzostwach przedstawiono w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series). 

10.            Udział w Zawodach jest bezpłatny i nie wymaga żadnego zakupu. Uczestnicy muszą posiadać lub mieć dostęp do PlayStation®4 i kopii Gran Turismo™ Sport na PlayStation®4 (dalej zwanej „Grą”). Muszą również być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w Okresie trwania Zawodów. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym również postanowienia Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 („Regulamin”).

11.            Członkostwo PlayStation®Plus („PS Plus”) jest dostępne tylko dla osób posiadających konto PSN z dostępem do PlayStation™ Store („PS Store”) i szybkie łącze internetowe.  Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus odbywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem obszaru Niemiec, na którym wszyscy użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – eu.playstation.com/gameservers. Członkostwo w PS Plus jest ciągłe i musi być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od subskrypcji wykupionej w cenie obowiązującej w PS Store, chyba że zostanie anulowane. Bezpłatne wersje próbne PS Plus przekształcają się w miesięczną subskrypcję, chyba że zostaną anulowane. Zastosowanie ma Regulamin korzystania z usługi PSN, dostępny pod adresem eu.playstation.com/legal.

12.            Każdy Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach.  Aby uniknąć wątpliwości, wyścigi w każdym kalendarzu wyścigowym Mistrzostw będą się odbywać o różnych porach.  Uczestnicy mają możliwość rywalizacji w obu Mistrzostwach, a zwycięzca Nations Cup może być również członkiem zespołu, który wygra w Manufacturer Series.

13.            Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu udziału w Zawodach, zwiększenia szans na zakwalifikowanie się do nich lub przejście do ich kolejnych etapów i przeszkadzania innemu Uczestnikowi w wyścigu. Zabronione jest uczestnictwo innej osoby w wyścigu w imieniu Uczestnika i celowe zamienianie się pozycjami.  W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników według własnego uznania.

14.            Zwycięzców Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Zwycięzca”). Pozostałych Laureatów Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Laureat”).

15.            Nagrody zdefiniowane w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 przyjmuje się bez zastrzeżeń, a ich wręczenia nie można odraczać. Nie można ich również przekazać innej osobie ani odsprzedać. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości. O ile nie określono inaczej, Nagrody nie obejmują kosztu przejazdów ani innych wydatków (np. wyżywienia, wydatków osobistych, podwyższenia standardu itp.). Wszystkie powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Zwycięzcę. Jeśli Nagroda obejmuje odbycie podróży zagranicznej, Zwycięzca musi być dostępny w wyznaczonym terminie i posiadać ważny paszport, niezbędne wizy oraz wszelkie pozostałe dokumenty. Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie przedstawić wymaganych do podróży dokumentów na czas wyjazdu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu Nagrody.

16.            Zwycięzca i Laureaci mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie zamieszkania, i ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu.

17.            Nieodebranie Nagrody w terminie lub w określony sposób spowoduje unieważnienie roszczenia Zwycięzcy, a Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnym Uczestnikom, wybranym zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy wręczenie Nagrody jest ograniczone czasowo i należy wyłonić Zwycięzcę przed upływem określonego terminu, w Regulaminie może zostać określony termin skontaktowania się ze Zwycięzcą, a Organizator skontaktuje się z nim, wysyłając e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu rejestracyjnym na dane Mistrzostwa w trybie „GT Sport”. W celu nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą (lub Zwycięzcami) podjęte zostaną adekwatne starania. Jeśli nie będzie można się skontaktować ze Zwycięzcą lub jeśli nie uda się to w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, wybranemu zgodnie z Regulaminem. O ile nie określono inaczej, jeśli Zwycięzca nie odbierze Nagrody w przewidziany sposób i w określonym terminie, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

18.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu bądź oprogramowania, które mogą skutkować nieudaną rejestracją na Zawody lub utratą związanej z nią korespondencji. Dowód wysłania Zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód jego wpływu. Zgłoszenia przedstawicieli, stron trzecich, grup zorganizowanych oraz zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer nie będą przyjmowane.

19.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestnika w związku z Nagrodą i/lub Zawodami. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Organizatora.

20.            W jak najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza się wszelkie warunki, gwarancje i zapewnienia w odniesieniu do Nagrody i/lub Zawodów, udzielone zarówno wyraźnie, jak i dorozumiane.

21.            Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana.  Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie im przysługują).

22.            Każdy Zwycięzca i Laureat wyraża zgodę na udział w uzasadnionym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża na to zgody, powinien zawiadomić Organizatora.

23.            Dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestracji do udziału będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora, spółki z jego grupy oraz jego dostawców i kontrahentów w celu organizacji Zawodów, a także w innych celach, zgodnie z Polityką prywatności Organizatora, opublikowaną na stronie https://www.playstation.com/pl-pl/legal/privacy-policy/, oraz zgodnie z udokumentowanymi ustaleniami z Uczestnikiem.

24.            Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata na stronie internetowej Organizatora. Imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata zostanie udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „FIA Gran Turismo™ Championships 2020” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania w terminie 6 (sześciu) tygodni od Dat zakończenia. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie imienia i nazwiska, prosimy o kontakt z Organizatorem. Należy pamiętać, że Organizator może być zobowiązany do przekazania tych informacji organowi nadzorującemu.

25.            W przypadku sporów decyzje Organizatora są ostateczne. Wyklucza się możliwość prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.

26.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów (w całości lub w części) i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne lub z przyczyn niezależnych od niego.

27.            Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, niezgodne z prawdą lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2, lub korzysta z wielu kont albo automatycznego systemu do udziału w rozgrywce, zostanie wykluczony z Zawodów, a jego Zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

28.            „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

29.            W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii, a umowę pomiędzy każdym z Uczestników a Organizatorem uznaje się za zawartą i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1 – Nations Cup 2020

1.     Rozgrywki Nations Cup Online Series

1.1             Uczestnicy biorą udział w Nations Cup, ścigając się w serii wyścigów Nations Cup Online Series w trybie „Sport” w grze. Uczestnicy muszą zgłosić i potwierdzić chęć uczestnictwa w Nations Cup przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.2             Rozgrywki Nations Cup Online Series składają się z 3 (trzech) Etapów po 10 (dziesięć) Rund, zgodnie z poniższą tabelą:

Kalendarz FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Runda 1: 25 kwietnia

Runda 11: 2 czerwca

Runda 21: 7 lipca

Runda 2: 28 kwietnia

Runda 12: 6 czerwca

Runda 22: 11 lipca

Runda 3: 2 maja*

Runda 13: 9 czerwca

Runda 23: 14 lipca

Runda 4: 5 maja

Runda 14: 13 czerwca

Runda 24: 18 lipca*

Runda 5: 9 maja

Runda 15: 16 czerwca

Runda 25: 21 lipca

Runda 6: 12 maja

Runda 16: 20 czerwca*

Runda 26: 25 lipca

Runda 7: 16 maja*

Runda 17: 23 czerwca

Runda 27: 28 lipca

Runda 8: 19 maja

Runda 18: 27 czerwca

Runda 28: 1 sierpnia*

Runda 9: 23 maja

Runda 19: 30 czerwca

Runda 29: 4 sierpnia

Runda 10: 30 maja*

Runda 20: 4 lipca*

Runda 30: 8 sierpnia*

1.3             Daty wyścigów oznaczone gwiazdką (*) oznaczają wyścigi „Top 16 Superstars” (zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Załącznika nr 1).

1.4             Uczestnikom przyznawane są punkty za:

1.4.1 miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.4.2 średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

1.5             Uczestnicy zdobywają punkty, uczestnicząc w wyścigach Nations Cup Online Series, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników.

Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone na koniec 10 (dziesięciu) Rund w każdym Etapie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

Etap 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 3 (trzy) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

Etap 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 5 (pięć) najlepszych Rund Uczestnika spośród 20 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 20.).

Etap 3: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 8 (osiem) najlepszych Rund Uczestnika spośród 30 (trzydziestu) (od Rundy 1. do Rundy 30.).

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w dowolnym Etapie i dowolnej Rundzie, według własnego uznania. Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w danej Rundzie (tj. jeśli Uczestnik rywalizuje w trzech wyścigach w Rundzie 7. 16 maja 2020 r., wzięte pod uwagę zostaną tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu – trzecim tego dnia).

1.6             Gwiazdy sportów motorowych

1.6.1       Z zastrzeżeniem pkt. 1.6.2 i 1.6.3 Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych, jeśli:

1.6.1.1  znajdują się w pierwszej dwusetce w Rankingu online na koniec poprzedniego Etapu lub

1.6.1.2  znajdują się w pierwszej dziesiątce w Rankingu online wśród uczestników z ich Państwa uczestniczącego.

1.6.2       Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.6.1 Załącznika nr 1, otrzyma stosowne powiadomienie w grze Gran Turismo™ Sport. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com.  Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest decyzją Uczestnika.

1.6.3       Zarejestrowani użytkownicy, będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S” i będą uprawnieni do udziału w wyścigach Top 16 Superstars, zgodnie z pkt. 1.7 Załącznika nr 1.

1.6.4       Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd sportów motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji „Top 16 Superstars Races”.

1.6.5       Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w kolejnym Etapie rozgrywek Online Series.

1.7             Top 16 Superstars Race

1.7.1       Wyścigi Top 16 Superstars odbywają się okresowo przez cały czas trwania rozgrywek Nations Cup Online Series. Zgodnie z pkt. 1.3, wyścigi Superstar oznaczono gwiazdką (*) w harmonogramie wyścigów w pkt. 1.2.

1.7.2       Uczestnicy rywalizujący w wyścigach Top 16 Superstars mogą zdobyć dodatkowe punkty w ramach rozgrywek Nations Cup Online Series.

1.7.3       Uczestnik musi być Gwiazdą sportów motorowych, aby wziąć udział w wyścigu Top 16 Superstars.

1.7.4       Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w wyścigu Top 16 Superstars do 15 (piętnastu) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.7.5       W każdym wyścigu Top 16 Superstars weźmie udział 16 Gwiazd sportów motorowych o najwyższych pozycjach w rankingu, które zgłosiły się do udziału w nim. Pozycja w rankingu może zależeć od rangi Uczestnika lub łącznej liczby punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób, w jaki Gwiazdy sportów motorowych będą klasyfikowane do startu w wyścigu Top 16 Superstars, zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem każdego wyścigu z tej serii.

1.7.6       W Nations Cup nie mogą brać udziału więcej niż 3 (trzy) Gwiazdy sportów motorowych z każdego Państwa uczestniczącego, które mogą się ścigać w wyścigu „Top 16 Superstars”.

1.7.7       Jeśli przed rozpoczęciem wyścigu Top 16 Superstars wybrano do udziału mniej niż 16 Gwiazd sportów motorowych, ograniczenia określone w pkt. 1.7.5 i 1.7.6 przestają obowiązywać. Gwiazdy sportów motorowych będą następnie wybierane na podstawie wyniku w Rankingu online, zależnie od przypadku.

1.8             Pozycję Uczestnika w Rankingu online w danym Etapie określa Wynik końcowy uzyskany w poszczególnych rundach.

1.9             Za te zawody nie przewidziano nagród.

 

Załącznik nr 2 – Manufacturer Series 2020

1.     Zawody Manufacturer Series Online Series

1.1.  Uczestnicy biorą udział w Manufacturer Series, wybierając w Grze opcję Manufacturer Series w trybie Sport przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.2.  Zawody Manufacturer Series Online Series składają się z 3 (trzech) Etapów po 10 (dziesięć) Rund, zgodnie z poniższą tabelą:

Kalendarz FIA Gran Turismo Championship 2020 Manufacturer Series:

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Runda 1: 25 kwietnia

Runda 11: 3 czerwca

Runda 21: 8 lipca

Runda 2: 29 kwietnia

Runda 12: 6 czerwca

Runda 22: 11 lipca

Runda 3: 2 maja*

Runda 13: 10 czerwca

Runda 23: 15 lipca

Runda 4: 6 maja

Runda 14: 13 czerwca

Runda 24: 18 lipca*

Runda 5: 9 maja

Runda 15: 17 czerwca

Runda 25: 22 lipca

Runda 6: 13 maja

Runda 16: 20 czerwca*

Runda 26: 25 lipca

Runda 7: 16 maja*

Runda 17: 24 czerwca

Runda 27: 29 lipca

Runda 8: 20 maja

Runda 18: 27 czerwca

Runda 28: 1 sierpnia*

Runda 9: 23 maja

Runda 19: 1 lipca

Runda 29: 5 sierpnia

Runda 10: 30 maja*

Runda 20: 4 lipca*

Runda 30: 8 sierpnia*

1.3.  Daty wyścigów oznaczone gwiazdką (*) oznaczają wyścigi „Top 16 Superstars” (zgodnie z opisem w pkt. 1.9 Załącznika nr 2).

1.4.  Uczestnicy ścigają się, reprezentując jednego z 25 (dwudziestu pięciu) producentów (z których każdy zwany jest „Producentem”). Producenci to: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota i Volkswagen.

1.5.  Uwaga: jeśli adres zamieszkania Uczestnika nie znajduje się w Państwie uczestniczącym, dla którego rywalizuje, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

1.6.  Uczestnikom przyznawane są punkty za:

1.6.1.   miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.6.2.   średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

1.7.  Uczestnicy zdobywają punkty, uczestnicząc w wyścigach Manufacturer Series Online Series, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników.

Aby ustalić wynik ogólny Uczestnika, punkty zostaną podliczone na koniec serii Rund w każdym Etapie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

Etap 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 3 (trzy) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 10.).

Etap 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 5 (pięć) najlepszych Rund Uczestnika spośród 20 (dziesięciu) (od Rundy 1. do Rundy 20.).

Etap 3: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 8 (osiem) najlepszych Rund Uczestnika spośród 30 (trzydziestu) (od Rundy 1. do Rundy 30.).

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w dowolnym Etapie i dowolnej Rundzie, według własnego uznania.  Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w danej Rundzie (tj. jeśli Uczestnik rywalizuje w trzech wyścigach w Rundzie 7. 16 maja 2020 r., wzięte pod uwagę zostaną tylko punkty zdobyte w ostatnim z trzech wyścigów).

1.8.  Gwiazdy sportów motorowych

1.8.1.   Z zastrzeżeniem pkt. 1.8.2 i 1.8.3 Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych, jeśli:

1.8.1.1.    znajdują się w pierwszej dwusetce w Rankingu online na koniec poprzedniego Etapu lub

1.8.1.2.    znajdują się w pierwszej dziesiątce w Rankingu online wśród uczestników reprezentujących wybranego przez nich Producenta.

1.8.2.   Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.8.1 Załącznika nr 2, otrzyma stosowne powiadomienie w Grze. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą się zarejestrować jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com. Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest decyzją Uczestnika.

1.8.3.   Zarejestrowani użytkownicy, będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S” i będą uprawnieni do udziału w wyścigach Top 16 Superstars, zgodnie z pkt. 1.9 Załącznika nr 2.

1.8.4.   Prawdziwe imiona i nazwiska Gwiazd sportów motorowych będą wyświetlane oprócz ich identyfikatorów PSN podczas transmisji „Top 16 Superstars Races”.

1.8.5.   Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych, tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w kolejnym Etapie rozgrywek Manufacturer Series Online Series.

1.9.  Top 16 Superstars Race

1.9.1.   Wyścigi Top 16 Superstars odbywają się okresowo przez cały czas trwania rozgrywek Manufacturer Series Online Series. Zgodnie z pkt. 1.3, wyścigi Superstar oznaczono gwiazdką (*) w harmonogramie wyścigów w pkt. 1.2.

1.9.2.   Uczestnicy rywalizujący w wyścigach „Top 16 Superstars” mogą zdobyć dodatkowe punkty w ramach rozgrywek Manufacturer Series Online Series.

1.9.3.   Uczestnik musi być Gwiazdą sportów motorowych, aby wziąć udział w wyścigu Top 16 Superstars.

1.9.4.   Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w wyścigu Top 16 Superstars do 15 (piętnastu) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.9.5.   W każdym wyścigu Top 16 Superstars weźmie udział 16 Gwiazd sportów motorowych o najwyższych pozycjach w rankingu, które zgłosiły się do udziału w nim. Pozycja w rankingu może zależeć od rangi Uczestnika lub łącznej liczby punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób, w jaki Gwiazdy sportów motorowych będą klasyfikowane do startu w wyścigu Top 16 Superstars, zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem każdego wyścigu z tej serii.

1.9.6.   W Manufacturer Series Online Series nie mogą brać udziału więcej niż 2 (dwie) Gwiazdy sportów motorowych reprezentujące tego samego Producenta, które mogą się ścigać w wyścigu „Top 16 Superstars”.

1.9.7.   Jeśli przed rozpoczęciem wyścigu Top 16 Superstars wybrano do udziału mniej niż 16 Gwiazd sportów motorowych, ograniczenia określone w pkt. 1.9.5 i 1.9.6 przestają obowiązywać. Gwiazdy sportów motorowych będą następnie wybierane na podstawie wyniku w Rankingu online, zależnie od przypadku.

1.10.  Pozycję Uczestnika w Rankingu online w danym Etapie określa Wynik końcowy uzyskany w poszczególnych rundach.

1.11.  Za te zawody nie przewidziano nagród.