PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin – szczegółowe zasady organizacji mistrzostw „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” – region EMEA

 

Wymagania dotyczące udziału w zawodach

1.            W zawodach „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” (dalej zwanych „Zawodami”) mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Libanu, Kuwejtu, Holandii, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii (zwanych dalej „Państwami uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców i doradców Organizatora (zdefiniowanych w dalszej części dokumentu) i członków ich rodzin, podmiotów powiązanych z Organizatorem i innych osób zawodowo związanych z Zawodami (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.            Udział w zawodach mogą wziąć Uczestnicy, którzy są mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Libanu, Holandii, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Kataru, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii i ukończyli 18. rok życia oraz Uczestnicy, którzy są rezydentami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ukończyli 21. rok życia (dalej „Wiek minimalny”).

3.            Niniejszy Regulamin (zgodnie z definicją poniżej) ma zastosowanie do Uczestników, którzy są mieszkańcami Państw uczestniczących, poza Francją.

4.            Zawody rozpoczynają się w dniu 23 marca 2019 r. o godz. 16:45 GMT (dalej „Data rozpoczęcia”), a ostatnich zgłoszeń można dokonać 7 września 2019 r. do godz. 23:59 GMT (dalej „Data zakończenia”).  Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określa się jako „Okres trwania zawodów”.

5.            Aby wziąć udział w Zawodach, Uczestnicy muszą wypełnić formularz rejestracyjny GT Sport Mode, do którego dostęp otrzymają Uczestnicy, którzy wybiorą tryb „Sport” w grze w Okresie trwania zawodów (dalej „Zgłoszenie”).  Uczestnicy muszą określić, w których Mistrzostwach chcą wziąć udział każdorazowo przed rozpoczęciem wyścigu.

6.            Zawody składają się z 2 (dwóch) różnych mistrzostw (każde z nich jest określane dalej jako „Mistrzostwa”):

a.   FIA GT Championships Nations Cup (zwane dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których o zwycięstwo rywalizują poszczególne państwa i terytoria. Gracz zostanie przypisany automatycznie do państwa/terytorium na podstawie informacji o koncie dostępu do PlayStation™Network. Nie ma ograniczeń co do państwa pochodzenia samochodów, które będą brać udział w wyścigach.

b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (zwane dalej „Manufacturer Series”)Manufacturer Series to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami tego samego producenta. Najpierw Uczestnicy będą rywalizować o tytuł mistrzowski dla producenta samochodu, a następnie będą ścigać się z Uczestnikami reprezentującymi innych producentów. Uczestnicy wybierają producenta z listy 25 (dwudziestu pięciu) producentów.

Szczegółowe informacje o Mistrzostwach przedstawiono w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series). 

7.            Udział w Zawodach jest bezpłatny i nie jest wymagany żaden zakup. Uczestnicy muszą posiadać lub mieć dostęp do PlayStation®4 i kopii Gran Turismo™ Sport na PlayStation®4 (dalej zwaną „Grą”). Uczestnicy muszą być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w Okresie trwania zawodów. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”), jak również Ogólne zasady (dostępne tutaj).

8.            Rejestracja w PlayStation™Network (dalej „PSN”) wymaga akceptacji Warunków świadczenia usługi PSN i Umowy z użytkownikiem oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

9.            Każdy Uczestnik może zarejestrować swój udział w Mistrzostwach tylko jeden raz.  Aby uniknąć wątpliwości, wyścigi w każdym kalendarzu wyścigowym Mistrzostw będą odbywać się o różnych porach.  Uczestnicy mają możliwość rywalizacji w obu Mistrzostwach, a zwycięzca Nations Cup może być również członkiem zespołu, który zwycięży w Manufacturer Series.

10.          Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont, które brałyby udział w zawodach, aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie się do Zawodów lub na przejście do ich kolejnych etapów.  W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takich Uczestników, według własnego uznania.

11.          Zwycięzców Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Zwycięzca”). Pozostałych Laureatów Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Laureat”).

12.          Nagrody zdefiniowano odpowiednio w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series). Wręczane nagrody muszą być zgodne z opisem i nie można odraczać ich wręczenia. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości.

13.          Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, nieprawidłowe działanie lub jakiekolwiek inne problemy, które mogą skutkować nieudaną rejestracją na Zawody lub utratą jakiejkolwiek korespondencji.

14.          Abonament PlayStation®Plus jest dostępny tylko dla posiadaczy kont dostępu do PlayStation™Network z dostępem do PlayStation™ Store i szybkiego łącza internetowego.  Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus dobywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, przy czym użytkownicy w Niemczech muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – eu.playstation.com/gameservers. Abonament PS Plus automatycznie odnawia się pod koniec okresu abonamentowego, a jego koszt określono w PS Store.  Zastosowanie ma Regulamin korzystania z usługi PSN, dostępny pod adresem eu.playstation.com/legal.

15.          W przypadku sporu, decyzja Organizatora jest ostateczna i wyklucza się prowadzenie jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zawodów i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne lub z przyczyn niezależnych od niego.

17.          Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana.  Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie prawa im przysługują).

18.          Każdy Zwycięzca i Laureat wyraża zgodę na udział w rozsądnym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

19.          Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, oszukańcze lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym między innymi do pkt. 1, 2, 7, 8, 9 lub 19 Regulaminu, Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2, lub korzysta z wielu kont lub automatycznego systemu do udziału w rozgrywce, zostanie wykluczony z Zawodów, a jego zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

20.          Zwycięzca i Laureaci mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie zamieszkania i to oni ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu.

21.          Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureatów na stronie internetowej Organizatora.  Imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata zostanie udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” na następujący adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w terminie 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia.

22.          Zawody odbywają się na Ogólnych zasadach.  Ogólne zasady dostępne są tutaj.

23.          Organizatorem jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

24.          W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii, a umowę pomiędzy każdym z Uczestników a Organizatorem uznaje się za zawartą i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1 – Nations Cup

 

1.         Rozgrywki Nations Cup Online Series

1.1          Uczestnicy biorą udział w Zawodach ścigając się w serii wyścigów Nations Cup Online Series w trybie „Sport” w grze. Uczestnicy muszą zgłosić i potwierdzić chęć uczestnictwa w Nations Cup przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.2          Rozgrywki Nations Cup Online Series składają się z 4 (czterech) Etapów, a każdy z nich z 10 (dziesięciu) Rund, zgodnie z poniższą tabelą:

Kalendarz FIA Gran Turismo Championship 2019 Nations Cup

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Runda 1: 23 marca 2019 r.

Runda 11: 1 maja 2019 r.

Runda 21: 8 czerwca 2019 r.

Runda 31: 3 sierpnia 2019 r.

Runda 2: 27 marca 2019 r.

Runda 12: 4 maja 2019 r.

Runda 22: 12 czerwca 2019 r.

Runda 32: 7 sierpnia 2019 r.

Runda 3: 30 marca 2019 r.

Runda 13: 8 maja 2019 r.

Runda 23: 15 czerwca 2019 r.

Runda 33: 14 sierpnia 2019 r.

Runda 4: 3 kwietnia 2019 r.

Runda 14: 11 maja 2019 r.

Runda 24: 6 lipca 2019 r.

Runda 34: 17 sierpnia 2019 r.

Runda 5: 6 kwietnia 2019 r.

Runda 15: 15 maja 2019 r.

Runda 25: 10 lipca 2019 r.

Runda 35: 21 sierpnia 2019 r.

Runda 6: 10 kwietnia 2019 r.

Runda 16: 18 maja 2019 r.

Runda 26: 13 lipca 2019 r.

Runda 36: 24 sierpnia 2019 r.

Runda 7: 13 kwietnia 2019 r.

Runda 17: 22 maja 2019 r.

Runda 27: 17 lipca 2019 r.

Runda 37: 28 sierpnia 2019 r.

Runda 8: 20 kwietnia 2019 r.*

Runda 18: 25 kwietnia 2019 r.*

Runda 28: 20 lipca 2019 r.

Runda 38: 31 sierpnia 2019 r.

Runda 9: 24 kwietnia 2019 r.

Runda 19: 29 maja 2019 r.

Runda 29: 24 lipca 2019 r.

Runda 39: 4 września 2019 r.

Runda 10: 27 kwietnia 2019 r.

Runda 20: 1 czerwca 2019 r.

Runda 30: 27 lipca 2019 r.*

Runda 40: 7 września 2019 r.*


1.3       Daty wyścigów oznaczone gwiazdką (*) oznaczają daty wyścigów „Top 16 Superstars” (zgodnie z opisem w pkt 1.8 niniejszego Załącznika nr 1).

1.4       Uczestnikom przyznawane są punkty za:

1.4.1    miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.4.2    średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

1.5       Punkty zostaną podliczone na koniec serii Rund w każdym Etapie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

Nations Cup: Uczestnicy zdobywają punkty uczestnicząc w wyścigach Nations Cup, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników. Od ogólnej rangi każdego Uczestnika zależy, czy zostanie zaproszony do udziału w turniejach World Tour Live Events i przejdzie do kolejnych etapów zawodów. Ostateczny wynik Uczestnika oblicza się w następujący sposób:

Etap 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 3 (trzy) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu) (od Rundy 1 do Rundy 10).

Etap 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 5 (pięć) najlepszych Rund Uczestnika spośród 20 (dwudziestu) (od Rundy 1 do Rundy 20).

Etap 3: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 8 (osiem) najlepszych Rund Uczestnika spośród 30 (trzydziestu) (od Rundy 1 do Rundy 30).

Etap 4: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 10 (dziesięć) najlepszych Rund Uczestnika spośród 40 (czterdziestu) (od Rundy 1 do Rundy 40).

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w ramach dowolnego Etapu, według własnego uznania.  Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w tej Rundzie (tj. jeśli Uczestnik rywalizuje w trzech wyścigach w Rundzie 7 13 kwietnia 2019 r., wzięte pod uwagę zostaną tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu (trzecim tego dnia).

1.6       Pozycję Uczestnika w „Rankingu online” określa Wynik końcowy uzyskany w każdym Etapie.

1.7       Gwiazdy sportów motorowych

1.7.1    Z zastrzeżeniem pkt. 1.7.2 i 1.7.3, Uczestnicy nogą zarejestrować się jako Gwiazda sportów motorowych, jeśli:

1.7.1.1 znajdują się w pierwszej dwusetce w Rankingu online na koniec poprzedniego Etapu,

1.7.1.2 znajdują się w pierwszej dziesiątce w Rankingu online wśród uczestników z ich Państwa uczestniczącego.

1.7.2    Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.7.1 niniejszego Załącznika nr 1, otrzyma stosowne powiadomienie w grze Gran Turismo™ Sport. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia, Uczestnicy mogą zarejestrować się jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com.  Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest obowiązkiem Uczestnika.

1.7.3    Zarejestrowani użytkownicy będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”) zostaną oznaczeni literą „S” i będą uprawnieni do udziału w wyścigach Top 16 Superstars, zgodnie z pkt. 1.8 niniejszego Załącznika nr 1.

1.7.4    Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych, tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w kolejnym Etapie rozgrywek Online Series.

1.8       Wyścigi Top 16 Superstars

1.8.1    Wyścigi Top 16 Superstars odbywają się okresowo przez cały czas trwania rozgrywek Online Series. Zgodnie z pkt. 1.3 wyścigi Superstar oznaczono gwiazdką (*) w harmonogramie wyścigów w pkt. 1.2.

1.8.2    Uczestnicy rywalizujący w wyścigach Top 16 Superstars mogą zdobyć dodatkowe punkty w ramach rozgrywek Online Series.

1.8.3    Uczestnik musi być Gwiazdą sportów motorowych, aby wziąć udział w wyścigu Top 16 Superstars.

1.8.4    Uczestnicy mogą zgłosić udział w wyścigu Top 16 Superstars do 15 (piętnastu) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.8.5    W każdym wyścigu Top 16 Superstars weźmie udział 16 Gwiazd sportów motorowych o najwyższych pozycjach w rankingu, które zgłosiły się do udziału w nim. Pozycja w ranking może zależeć od rangi Uczestnika lub od łącznej liczby punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób, w jaki Gwiazdy sportów motorowych będą klasyfikowane do startu w wyścigu Top 16 Superstars, zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem każdego wyścigu z tej serii.

1.8.6    W Nations Cup nie mogą brać udziału więcej niż 2 (dwie) Gwiazdy sportów motorowych z każdego Państwa uczestniczącego, które mogą ścigać się w wyścigu „Top 16 Superstars”.

1.8.7    Jeśli przed rozpoczęciem wyścigu Top 16 Superstars wybrano mniej niż 16 Gwiazd sportów motorowych do udziału, ograniczenia określone w pkt. 1.8.5 i 1.8.6 przestają obowiązywać. Gwiazdy sportów motorowych będą następnie wybierane na podstawie ich wyniku w Rankingu online, zależnie od przypadku.

1.9       Po zakończeniu każdego Etapu, 10 (dziesięciu) zawodników z Regionu EMEA weźmie udział w wydarzeniu Nations Cup World Tour Live Event (każdy z nich określany jest jako „Finalista World Tour”).

1.10       Finaliści World Tour wygrywają:

1.10.1   zaproszenie do wzięcia udziału w następnym World Tour Live Event i uczestnictwa w zawodach (zgodnie z pkt 2.1 Załącznika nr 1),

1.10.2   powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autokarowe lub bilety kolejowe na imprezę World Tour (zależnie od przypadku i zgodnie z decyzją Organizatora),

1.10.3   zakwaterowanie podczas World Tour Live Event (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator),

1.10.4   w dniach odlotów i przylotów oraz odjazdów i przyjazdów, transport na lotnisko, terminal autobusowy lub dworzec kolejowy (zależnie od przypadku) oraz transport powrotny – do miejsca zakwaterowania,

1.10.5   transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji World Tour Live Event,

1.10.6   wszystkie posiłki podczas World Tour Live Event.

Informacje dotyczące transportu i zakwaterowania zostaną potwierdzone przez Organizatora lub Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu każdego Etapu (zgodnie z pkt 1.2). Łącznie powyższe nagrody zwane są „Nagrodami Online Series”, a każda z osobna „Nagrodą Online Series”.

2.         Turnieje Nations Cup World Tour Live Event

2.1       Turnieje Nations Cup World Tour Live Event to 5 (pięć) wydarzeń transmitowanych na żywo, podczas których Finaliści World Tour ścigają się, aby wyłonić Zwycięzcę Nations Cup World Tour w regionie EMEA (każdy turniej zwany jest „Nations Cup World Tour Live Event”).

2.2       Turnieje Nations Cup World Tour Live Event odbywają się w dniu i miejscu potwierdzonym przez Organizatora lub Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora, pocztą elektroniczną po zakończeniu każdego Etapu. Turnieje Nations Cup World Tour Live Events mają wstępnie odbyć się w marcu, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. w różnych miastach na całym świecie. 

2.3       Regulamin turnieju Nations Cup World Tour Live Event ogłosi Polyphony Digital przed rozpoczęciem każdego wydarzenia.

2.4.      Finaliści turniejów Nations Cup World Tour Live Event to:

2.4.1  w przypadku World Tour 1 – 24 (dwudziestu czterech) Uczestników wybranych spośród zawodników, którzy wzięli udział w rozgrywkach Nations Cup w Światowym Finale mistrzostw FIA Certified Gran Turismo Championships w 2018 r. (które odbyły się w dniach 16–18 listopada 2018 r. w Monako) na podstawie i w kolejności osiągniętych przez nich wyników.

          w przypadku World Tour 2, 3, 4 i 5, z zastrzeżeniem Limitu uczestników z poszczególnych państw, zdefiniowanego w pkt. 2.5 i z zastrzeżeniem pkt. 2.6, Uczestnicy zajmujący 10 (dziesięć) najwyższych pozycji w Rankingu online, którzy rywalizowali w wyścigach Nations Cup Online Series, zgodnie z poniższym:

World Tour 2: na podstawie wyników rankingu online na koniec Etapu 1.

World Tour 3: na podstawie wyników rankingu online na koniec Etapu 2.

World Tour 4: na podstawie wyników rankingu online na koniec Etapu 3.

World Tour 5: na podstawie wyników rankingu online na koniec Etapu 4.

2.5       Dopuszcza się udział maksymalnie 2 (dwóch) Finalistów World Tour na Państwo uczestniczące (ograniczenie zwane dalej „Limitem uczestników z poszczególnych państw”), do maksymalnie 10 (dziesięciu) Uczestników z regionu EMEA. Jeżeli Uczestnik zajmuje trzecie miejsce w Państwie uczestniczącym, w EMEA Nations Cup World Tour weźmie udział następny w kolejności Uczestnik z innego Państwa uczestniczącego. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący trzecią lub niższą pozycję wśród Uczestników z danego Państwa uczestniczącego nie może być Finalistą World Tour, nawet jeśli osiągnięty przez niego wynik jest wyższy od wyników dwóch najlepszych Uczestników z innego Państwa uczestniczącego.

2.6       W przypadku, gdy World Tour Live Event odbywa się w państwie z regionu EMEA, do udziału w wydarzeniu World Tour Event zostanie zaproszonych 2 (dwóch) kolejnych Uczestników z regionu EMEA, wybranych zgodnie z ich pozycją w Rankingach online.

2.7       Z zastrzeżeniem Limitu uczestników z poszczególnych państw, określonego w pkt. 2.5, w przypadku, gdy Finalista World Tour z regionu EMEA nie może uczestniczyć w wydarzeniu World Tour Live Event, uczestnik z następnym najwyższym wynikiem w Rankingu online (który nie jest jeszcze Finalistą World Tour) może zostać zaproszony do udziału w Nations Cup World Tour Live Event w regionie EMEA i zostanie o tym powiadomiony przez Polyphony Digital Inc.

2.8       Zwycięzcą finału Nations Cup World Tour będzie Finalista World Tour o najwyższym wyniku ze wszystkich wyścigów podczas Nations Cup World Tour Live Event. Laureatami będą Finaliści World Tour o drugim i trzecim najwyższym wyniku ze wszystkich wyścigów podczas Nations Cup World Tour Live Event.

2.9       Finaliści World Tour z najwyższą liczbą zwycięstw w World Tour ze wszystkich turniejów Nations Cup World Tour Live Event (zwani „Światowymi Finalistami Nations Cup”) awansują do Światowego Finału Nations Cup. Światowy Finał Nations Cup odbędzie się w ramach osobnego wydarzenia podczas finału Gran Turismo™ Championships World Finals 2019 (zwanego „Światowymi Finałami”), zaplanowanego na listopad 2019 roku. Regulamin zostanie przesłany każdemu Światowemu Finaliście Nations Cup pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem wydarzenia.

2.10     W rozgrywkach weźmie udział 16 (szesnastu) Światowych Finalistów Nations Cup (zgodnie z definicją w pkt 2.9 Załącznika nr 1) z regionu EMEA.  Będą to Światowi Finaliści Nations Cup, wyłonieni zgodnie z pkt 2.9, oraz Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższy wynik w Rankingu online na koniec Rundy 40.

2.11     Na każde Państwo uczestniczące dopuszcza się maksymalnie 3 (trzech) Światowych Finalistów (dalej „Limit uczestników z poszczególnych państw”), a liczba Uczestników z regionu EMEA ograniczona jest do 16 (szesnastu). Jeżeli Uczestnik zajmuje czwartą pozycję w rankingu w jego Państwie uczestniczącym, do Światowego Finału wejdzie Uczestnik o niższej pozycji w rankingu z innego Państwa uczestniczącego. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący czwartą lub niższą pozycję w Państwie uczestniczącym nie może zostać Światowym Finalistą, nawet jeżeli zdobył wynik wyższy od Uczestnika z innego Państwa uczestniczącego, który zajął trzecią pozycję.

2.12     Jeżeli Światowy Finalista Nations Cup nie może uczestniczyć w Światowym Finale, Finalista World Tour o następnym w kolejności wyniku w Rankingu online może zostać zaproszony do udziału jako Światowy Finalista Nations Cup, o czym zostanie powiadomiony przez Polyphony Digital Inc.

2.13     Światowi Finaliści Nations Cup będą powiadamiani o zaproszeniu do uczestnictwa po zakończeniu każdego World Tour Live Event i będą mogli wówczas odebrać nagrodę (zgodnie z definicją w pkt 2.15 w Załączniku nr 1). Organizator przekaże informacje o Światowym Finale (zgodnie z definicją w pkt 2.9) Światowym Finalistom Nations Cup pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym GT Sport Mode.

2.13       Zwycięzcy Nations Cup World Tour wygrywają:

2.14.1   zaproszenie do wzięcia udziału w mistrzostwach „FIA Certified Gran Turismo Championships 2019”, które są wydarzeniem transmitowanym na żywo, podczas którego odbędzie się Światowy Finał Nations Cup i Światowy Finał Manufacturer Series 2019 (zwane dalej „Światowymi Finałami”),

2.14.2   powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autokarowe lub bilety kolejowe na Światowe Finały (zależnie od przypadku i zgodnie z decyzją Organizatora),

2.14.3   zakwaterowanie podczas Światowych Finałów (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator),

2.14.4   w dniach odlotów i przylotów oraz odjazdów i przyjazdów, transport na lotnisko, terminal autobusowy lub dworzec kolejowy (zależnie od przypadku) oraz transport powrotny – do miejsca zakwaterowania,

2.14.5   transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji Światowych Finałów,

2.14.6   wszystkie posiłki podczas Światowych Finałów.

2.15     Poza zaproszeniem, będącym częścią Nagrody, o której mowa powyżej, Zwycięzcy i Laureaci Nations Cup World Tour zdobędą również trofeum.

2.16     Nagrody wymienione w pkt. 2.14 i 2.15 zwane są „Nagrodami World Tour”.

2.17     Aby odebrać zaproszenie do udziału w Światowym Finale (zgodnie z definicją w pkt 2.14), każdy Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail przesłaną przez Organizatora w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty jej wysłania, podając swoje pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia.  Podany adres do korespondencji musi być zgodny z adresem podanym przy rejestracji, pod rygorem dyskwalifikacji Zwycięzcy.

 

Załącznik nr 2 – Manufacturer Series

 

1.         Zawody Manufacturer Series Online Series

1.1          Uczestnicy biorą udział w Konkursie, wybierając opcję Manufacturer Series w sekcji Tryb Sport przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.2          Rozgrywki Manufacturer Series Online Series składają się z 2 (dwóch) Etapów poprzedzonych wyścigami przedsezonowymi, a każdy z nich z 10 (dziesięciu) Rund. Harmonogram przedstawiono poniżej:

Kalendarz FIA Gran Turismo Championship 2019 Manufacturer Series:

Przedsezonowe

Etap 1

Etap 2

Runda 1: 1 maja 2019 r.

Runda 1: 8 czerwca 2019 r.

Runda 11: 3 sierpnia 2019 r.

Runda 2: 4 maja 2019 r.

Runda 2: 12 czerwca 2019 r.

Runda 12: 7 sierpnia 2019 r.

Runda 3: 8 maja 2019 r.

Runda 3: 15 czerwca 2019 r.

Runda 13: 14 sierpnia 2019 r.

Runda 4: 11 maja 2019 r.

Runda 4: 6 lipca 2019 r.

Runda 14: 17 sierpnia 2019 r.

Runda 5: 15 maja 2019 r.

Runda 5: 10 lipca 2019 r.

Runda 15: 21 sierpnia 2019 r.

Runda 6: 18 maja 2019 r.

Runda 6: 13 lipca 2019 r.

Runda 16: 24 sierpnia 2019 r.

Runda 7: 22 maja 2019 r.

Runda 7: 17 lipca 2019 r.

Runda 17: 28 sierpnia 2019 r.

Runda 8: 25 maja 2019 r.*

Runda 8: 20 lipca 2019 r.

Runda 18: 31 sierpnia 2019 r.

Runda 9: 29 maja 2019 r.

Runda 9: 24 lipca 2019 r.

Runda 19: 4 września 2019 r.

Runda 10: 1 czerwca 2019 r.

Runda 10: 27 lipca 2019 r.*

Runda 20: 7 września 2019 r.*


1.3       Daty wyścigów oznaczone gwiazdką (*) to daty wyścigów „Top 16 Superstars” (zgodnie z opisem w pkt 1.13 niniejszego Załącznika nr 2).

1.4          Uczestnicy biorą udział w wyścigach, reprezentując jednego z następujących 25 (dwudziestu pięciu) producentów (każdy zwany dalej „Producentem”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota i Volkswagen.

1.5          Rywalizują ze sobą Uczestnicy z następujących pięciu (5) regionów: (a) Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), (b) Ameryka Północna, (c) Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa, (d) Azja oraz (e) Oceania (każdy zwany dalej „Regionem”).

1.6          Uczestnikom przyznawane są punkty za:

1.6.1    miejsca w poszczególnych wyścigach,

1.6.2    średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.

1.7       Uczestnicy zdobywają punkty, uczestnicząc w wyścigach Manufacturer Series Online Series, na podstawie których powstaje ogólny ranking zawodników.

1.8       Od ogólnej rangi każdego Uczestnika zależy, czy zostanie zaproszony do udziału w turniejach Live Event. Punkty zostaną podliczone na koniec serii Rund w każdym Etapie w następujący sposób (dalej „Wynik końcowy”):

Wyścigi przedsezonowe: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 3 (trzy) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu). Celem wyścigów przedsezonowych jest wyłącznie kwalifikacja do kategorii „Gwiazda sportów motorowych” (status przenosi się jednorazowo do kolejnego Etapu).

Punkty zostaną zresetowane po zakończeniu rundy przedsezonowej.

Etap 1: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 3 (trzy) najlepsze Rundy Uczestnika spośród 10 (dziesięciu), czyli łącznie od Rundy 1. do Rundy 10.

Etap 2: Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 5 (pięć) najlepszych Rund Uczestnika spośród 20 (dwudziestu), czyli łącznie od Rundy 1. do Rundy 20.

Uczestnicy mogą brać udział w dowolnym wyścigu w ramach dowolnego Etapu, według własnego uznania. Tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu w danym dniu zostaną uwzględnione w rankingu w tej Rundzie (np. jeśli Uczestnik rywalizuje 17 lipca 2019 r. w trzech wyścigach w Rundzie 7, zostaną uwzględnione tylko punkty zdobyte w ostatnim wyścigu, trzecim tego dnia).

1.9       Pozycję Uczestnika w „Rankingu online” określa Wynik końcowy uzyskany w każdym Etapie.

1.10     Po zakończeniu Etapu 1. (lub Rundy 10.) jeden Uczestnik (zwany dalej „Finalistą Live Event”) może wziąć udział w wydarzeniu Manufacturer Series World Tour 4 Live Event, jeśli wybrany zostanie jego producent i Region (zgodnie z pkt. 3).

1.11     Po zakończeniu Etapu 2. (lub Rundy 20.) jeden Uczestnik (zwany dalej „Finalistą Światowym”) może wziąć udział w (a) wydarzeniu Manufacturer Series World Tour 5 Live Event oraz (b) w Światowym Finale Manufacturer Series, jeśli wybrany zostanie jego Producent i Region (zgodnie z pkt. 3).

1.12     Gwiazdy sportów motorowych

1.12.1  Z zastrzeżeniem pkt. 1.12.2 i 1.12.3, Uczestnicy mogą zarejestrować się jako Gwiazda sportów motorowych, jeśli:

1.12.1.1           znajdują się w pierwszej dwusetce w Rankingu online na koniec poprzedniego Etapu,        

1.12.1.2          znajdują się w pierwszej dziesiątce w Rankingu online w kategorii ich Producenta.

1.12.2  Jeżeli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w pkt. 1.12.1 niniejszego Załącznika nr 2, otrzyma stosowne powiadomienie w grze. Po otrzymaniu powiadomienia Uczestnicy mogą zarejestrować się jako Gwiazda sportów motorowych na stronie gran-turismo.com. Rejestracja jako Gwiazda sportów motorowych jest obowiązkiem Uczestnika.

1.12.3  Zarejestrowani użytkownicy, będący Gwiazdami sportów motorowych (zwani dalej „Gwiazdami sportów motorowych”), zostaną oznaczeni literą „S” i będą uprawnieni do udziału w wyścigach Top 16 Superstars, zgodnie z pkt. 1.13 niniejszego Załącznika nr 2.

1.12.4  Po uzyskaniu przez Uczestnika statusu Gwiazdy sportów motorowych tytuł będzie obowiązywał wyłącznie w kolejnym Etapie rozgrywek Online Series.

1.13     Wyścigi Top 16 Superstars

1.13.1  Wyścigi Top 16 Superstars odbywają się okresowo przez cały czas trwania rozgrywek Online Series. Zgodnie z pkt. 1.3 wyścigi Superstar oznaczono gwiazdką (*) w harmonogramie wyścigów w pkt. 1.2.

1.13.2  Uczestnicy rywalizujący w wyścigach Top 16 Superstars mogą zdobyć dodatkowe punkty w ramach rozgrywek Online Series.

1.13.3  Uczestnik musi być Gwiazdą sportów motorowych, aby wziąć udział w wyścigu Top 16 Superstars.

1.13.4  Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w wyścigu Top 16 Superstars do 15 (piętnastu) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

1.13.5  W każdym wyścigu Top 16 Superstars weźmie udział 16 Gwiazd sportów motorowych o najwyższych pozycjach w rankingu, które zgłosiły się do udziału w nim. Pozycja w rankingu może zależeć od rangi Uczestnika lub od łącznej liczby punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób, w jaki Gwiazdy sportów motorowych będą klasyfikowane do startu w wyścigu Top 16 Superstars, zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem każdego wyścigu z tej serii.

1.13.6  W Manufacturer Series nie mogą brać udziału więcej niż 2 (dwie) Gwiazdy sportów motorowych, jeżdżące dla danego Producenta, które mogą się ścigać w „Top 16 Superstars”.

1.13.7  Jeśli przed rozpoczęciem wyścigu Top 16 Superstars wybrano do udziału mniej niż 16 Gwiazd sportów motorowych, ograniczenia określone w pkt. 1.13.5 i 1.13.6 przestają obowiązywać. Gwiazdy sportów motorowych będą następnie wybierane na podstawie wyniku w Rankingu online, zależnie od przypadku.

1.14        Finaliści Live Event wygrywają:

1.14.1   zaproszenie do udziału w następnym Live Event i uczestnictwa w zawodach (zgodnie z pkt 2.1 Załącznika nr 2),

1.14.2   powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autokarowe lub kolejowe na Live Event (zależnie od przypadku i zgodnie z decyzją Organizatora),

1.14.3   zakwaterowanie podczas Live Event (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator),

1.14.4   w dniach odlotów i przylotów oraz odjazdów i przyjazdów transport na lotnisko, terminal autobusowy lub dworzec kolejowy (zależnie od przypadku) oraz transport powrotny – do miejsca zakwaterowania,

1.14.5   transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji Live Event,

1.14.6   wszystkie posiłki podczas Live Event.

1.15        Światowy Finalista wygrywa:

1.15.1   zaproszenie do udziału w Finałach mistrzostw FIA Certified Gran Turismo Championships 2019, wydarzeniu transmitowanym na żywo, podczas którego odbędzie się Światowy Finał Nations Cup i Światowy Finał Manufacturer Series 2019 (zwanych dalej „Światowym Finałem”),

1.15.2   powrotne bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety autokarowe lub kolejowe na Światowy Finał (zależnie od przypadku i zgodnie z decyzją Organizatora),

1.15.3   zakwaterowanie podczas Światowego Finału (wyboru zakwaterowania dokonuje Organizator),

1.15.4   w dniach odlotów i przylotów oraz odjazdów i przyjazdów transport na lotnisko, terminal autobusowy lub dworzec kolejowy (zależnie od przypadku) oraz transport powrotny – do miejsca zakwaterowania,

1.15.5   transport powrotny z miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji Światowego Finału,

1.15.6   wszystkie posiłki podczas Światowego Finału.

Informacje dotyczące transportu i zakwaterowania zostaną potwierdzone przez Organizatora lub Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu każdego Etapu (zgodnie z pkt 1.2). Łącznie powyższe nagrody zwane są „Nagrodami Online Series”, a każda z osobna „Nagrodą Online Series”.

2.         Wydarzenia Manufacturer Series World Tour Live Event

2.1       Wydarzenia Manufacturer Series World Tour Live Event to wydarzenia transmitowane na żywo, podczas których Uczestnicy będą rywalizować w wyścigach pokazowych (zwanych „Live Event”).

2.2       Wydarzenia Manufacturer Series Live Event:

World Tour 3: dla Uczestników zakwalifikowanych po wyścigach przedsezonowych w 2019 r. (zgodnie z pkt 1.2),

World Tour 4: dla Uczestników zakwalifikowanych na koniec Etapu 1. (Runda 10.) (zgodnie z pkt 1.2),

World Tour 5: dla Uczestników zakwalifikowanych na koniec Etapu 2. (Runda 20.) (zgodnie z pkt 1.2).

2.3.      Wyścigi odbywające się podczas Manufacturer Series Live Event mają charakter wyłącznie pokazowy, a Uczestnicy nie zdobywają punktów, aby wziąć udział w Światowym Finale Manufacturer Series.

2.4       Wydarzenia Live Event odbywają się w dniu i miejscu potwierdzonym przez Organizatora lub Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu każdego Etapu. Wydarzenia Live Event mają wstępnie odbyć się w czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. w różnych miastach na całym świecie.

2.5       Regulamin Live Event Polyphony Digital opublikuje przed rozpoczęciem każdego wydarzenia.

2.6       Każdy zwycięzca i laureat Manufacturer Series Live Event zdobywa trofeum.

2.7       Nagrody wymienione w pkt. 2.6 zwane są „Nagrodami Live Event”.

2.8       Aby odebrać zaproszenie do udziału w wydarzeniu Live Event, każdy Finalista Live Event musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail przesłaną przez Organizatora w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty jej wysłania, podając swoje pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Podany adres do korespondencji musi być zgodny z adresem podanym przy rejestracji, pod rygorem dyskwalifikacji Zwycięzcy.

3.         Wybór Finalistów Live Event i Finalistów Światowych

3.1      Finaliści Live Event i Finaliści Światowi dobierani są na podstawie następujących kryteriów:

3.1.1    Uczestnicy o najwyższym wyniku,

3.1.2    12 najlepszych Producentów (wybranych zgodnie z pkt. 3.3),

3.1.3  trzy Regiony Reprezentujące (zgodnie z pkt. 3.6).

3.2       Łącznie zostaną wybrani 3 (trzej) Finaliści Live Event i Finaliści Światowi (zależnie od przypadku), reprezentujący poszczególnych Producentów podczas wydarzenia Live Event lub Finału Światowego (zależnie od przypadku), z których każdy będzie mieszkańcem Regionu Reprezentującego.

3.3       W każdym wydarzeniu Live Event będzie rywalizować łącznie 12 (dwunastu) Producentów wybranych według następujących kryteriów (zgodnie z pierwszeństwem) (dalej „Top 12”):

3.3.1  status oficjalnego „Partnera Producenta” lub „Zespołu Roboczego” Konkursu,

3.3.2  pozycja w Globalnym Rankingu Producentów (zgodnie z pkt. 3.4).

3.4       Pod koniec każdego Etapu zostanie opracowany „Globalny Ranking Producentów”, a zasady jego tworzenia przedstawiono poniżej:

3.4.1  Producenci, których kierowcy zdobędą najwyższy końcowy wynik po Etapie 1. lub 2. (World Tour 4 oraz World Tour 5), zdobędą punkty według poniższej tabeli, co pozwoli na stworzenie Globalnego Rankingu Producentów:

Klasyfikacja Producenta

Punkty rankingowe Producenta

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Proces ten powtarza się we wszystkich pięciu Regionach, a Punkty w Rankingu Producentów ze wszystkich pięciu Regionów posłużą do stworzenia „Globalnego Rankingu Producentów”.

3.5       Pod koniec każdego Etapu zostanie opracowany „Globalny Ranking Producentów” oraz ustalany jest skład grupy Top 12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ oraz w części „Sport” w grze.

3.6       Uczestnicy z 3 (trzech) Regionów o najwyższych wynikach, które uzyskały najwięcej punktów w Rankingu Producentów (każdy zwany dalej „Regionem Reprezentującym”) dla każdego z Producentów znajdujących się w grupie Top 12, wezmą udział w Live Event lub Światowym Finale.

3.7       Jeśli dwa Regiony mają tyle samo punktów w Globalnym Rankingu Producentów, zostaną zastosowane następujące kryteria:

a)    Region z największą liczbą punktów we wszystkich rundach uplasuje się wyżej w rankingu;

b)    Jeśli nadal jest remis, wybrany zostanie region z najwyższą liczbą zarejestrowanych uczestników producenta na koniec serii 2019.

3.8       Jeżeli Światowy Finalista Live Event lub Finalista Światowy nie może uczestniczyć w Live Event lub w Światowym Finale, Uczestnik z danego Regionu o następnym w kolejności najwyższym wyniku w danym Etapie może zostać zaproszony do udziału jako Finalista Live Event lub Finalista Światowy (zależnie od przypadku), o czym zostanie powiadomiony przez Polyphony Digital Inc.

3.9       Finaliści zostaną powiadomieni o wyborze po zakończeniu zawodów Online Series i będą mogli odebrać Nagrodę w dowolnym momencie. Organizator przekaże informacje o wydarzeniach Live Event pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym GT Trybu Sport.