PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki

szczegółowe zasady konkursu „FIA Gran Turismo® Championships 2018”

 

1.             W konkursie „FIA Gran Turismo® Championship 2018” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („Państwa uczestniczące”), którzy spełniają wymóg Minimalnego wieku, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (według definicji poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Minimalny wiek wynosi 18 lat dla mieszkańców Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kataru, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa oraz 21 lat dla mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niniejsze Warunki (według definicji poniżej) odnoszą się do Uczestników będących mieszkańcami Państw uczestniczących innych niż Francja.

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 20 czerwca 2018 r., godz. 17:45 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 9 września 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, jednakże Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 i gry Gran Turismo® Sport na PlayStation®4 („Gra”). W Okresie trwania konkursu Uczestnicy muszą być aktywnymi subskrybentami PlayStation®Plus. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             Zasady dotyczące Konkursu są określone w Załączniku nr 1.

5.             Rejestracja w PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody w stosownych przypadkach (zgodnie z podaną niżej definicją).

7.             W konkursie zostanie w następujący sposób wyłonionych 26 (dwudziestu sześciu) zwycięzców (każdy z nich zwany dalej „Mistrzem”):

(a)   Szesnastu (16) Finalistów Serii Producentów (zgodnie z definicją w Punkcie 5.4 Załącznika nr 1),

(b)   Dziesięciu (10) Finalistów Pucharu Świata [RT1] (zgodnie z definicją w Punkcie 4.9 Załącznika nr 1), w tym Mistrza Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA i dwóch (2) Wicemistrzów (zgodnie z definicją w Punkcie 4.8 Załącznika nr 1).

Każdy Mistrz i każdy Wicemistrz zostanie wybrany w sposób określony w Załączniku nr 1.

8.             Finaliści Pucharu Świata zostaną powiadomieni o tym, czy zostali wybrani, w czasie Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA, i w tym momencie mogą zgłosić chęć odebrania nagrody („Nagroda”). W ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia Organizator powiadomi Finalistów Serii Producentów o wyborze pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane na formularzach GT Sport Mode. Organizator przekaże Mistrzom informacje dotyczące imprezy FIA World Live Live Event (zgodnie z definicją w Punkcie 10 ust. a)) oraz Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym GT Sport.

9.             Aby wziąć udział w imprezie FIA World Live Live Event (zgodnie z definicją w Punkcie 10 ust. a)) stanowiącej część Nagrody (określonej poniżej), każdy z Mistrzów musi w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora stosownie na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.  Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Mistrza.

10.           Każdy Mistrz otrzyma:

(a)   zaproszenie do udziału w imprezie „FIA World Final Live Event", która będzie transmitowanym na żywo wydarzeniem, w czasie którego odbędzie się Finał Pucharu Świata 2018 i Światowy Finał Serii Producentów;

(b)   lot w obie strony klasą ekonomiczną, bilety autobusowe lub kolejowe na imprezę FIA World Final Live Event (w zależności od tego, które z powyższych jest najbardziej stosowne według wyłącznego uznania Organizatora); oraz

(c)   zakwaterowanie na czas trwania imprezy FIA World Live Live Event (według wyłącznego uznania Organizatora),

.

Oprócz zaproszenia stanowiącego element Nagrody, o którym mowa powyżej, Mistrz Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA zdobywa również trofeum,

każdy Wicemistrz (zgodnie z definicją w Punkcie 4.8 Załącznika nr 1) otrzyma 1 (jedno) trofeum (zwane łącznie „Nagrodami”, zaś z osobna „Nagrodą”).

11.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

12.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

13.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – eu.playstation.com/gameservers.  Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

16.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Mistrzowi lub Wicemistrzom (jeśli ich dotyczą).

17.          Każdy Mistrz wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

18.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 3, 5, 6, 9 lub Załącznika nr 1, albo korzysta z wielu kont lub z systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

19.          Od każdego Mistrza i każdego Wicemistrza może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Mistrza i każdego Wicemistrza na swoich witrynach internetowych.  Nazwisko Mistrza i każdego z Wicemistrzów zostanie udostępnione na zasadne żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „FIA Gran Turismo Championship 2018” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

22.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

23.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1

 

1.         W ramach FIA Gran Turismo Championship 2018 odbędą się następujące dwa mistrzostwa:

 

1.1        Mistrzostwa Pucharu Świata FIA GT (zwane dalej „Pucharem Świata”): Puchar Świata to mistrzostwa, w których państwa i lokalizacje będą walczyć o zwycięstwo. Państwo i lokalizacje związane z graczem będą automatycznie określane przez państwo ich konta w sieci Sony Entertainment Network (SEN). Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie państwa pochodzenia samochodów, które będą prowadzone.

 

1.2        Mistrzostwa Serii Producenta FIA GT (zwane dalej „Serią Producentów”): Seria Producentów to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami wyprodukowanymi przez producenta jednego rodzaju. Uczestnicy będą ścigać się, żeby ustalić, kto jest najlepszym kierowcą pojazdów danego producenta, a następnie będą ścigać się, żeby pokonać Uczestników reprezentujących innych producentów. Uczestnicy wybierają swojego producenta z wcześniej określonej listy dwudziestu pięciu producentów.

 

2.         Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą wypełnić formularz rejestracji GT Sport Mode, przedstawiony Uczestnikom, którzy wybrali „GT Sport Mode” w Grze w trakcie Okresu Konkursu.

 

 

3.         Seria Internetowa

 

3.1        Z zastrzeżeniem Punktu 2 Załącznika nr 1 Uczestnicy wezmą udział w Konkursie, uczestnicząc w serii wyścigów Serii Internetowej za pomocą GT Sport Mode w ramach Gry. Seria Internetowa składa się z trzech następujących sezonów:

 

3.1.1     Sezon 1 i Sezon 2: w Sezonach 1 i 2 Uczestnicy mogą ścigać się, żeby poprawić swoją klasyfikację, co pozwoli im na zdobycie dodatkowych punktów za uczestnictwo w wyścigach w trakcie Konkursu. Punkty zgromadzone w Sezonach 1 i 2 będą wykorzystywane wyłącznie w celu poprawienia klasyfikacji Uczestników i nie wpłyną na ostateczny wynik Uczestnika w Serii Internetowej;

 

3.1.2     Sezon 3: Uczestnicy muszą uczestniczyć w wyścigach podczas Sezonu 3, aby uzyskać punkty, które będą wykorzystywane do wyliczenia ogólnego rankingu zdobytego przez Uczestników w Serii Internetowej. Ogólny ranking każdego Uczestnika będzie określać, czy przejdą oni do następnej rundy mistrzostw. Ostateczne wyniki Uczestników są obliczane jako suma pięciu wyścigów w Sezonie 3, w których uzyskali najwięcej punktów (zwane dalej „Wynikami końcowymi”),

 

Uczestnicy mogą uczestniczyć w każdym wyścigu w każdym sezonie według własnego uznania. Harmonogram każdego sezonu określa Punkt 3.2 poniżej.

3.2          Harmonogram Serii Internetowej jest następujący:

 

Sezon 1 – daty wyścigów

Sezon 2 – daty wyścigów

Sezon 3 – daty wyścigów

Runda 1

20 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

8 sierpnia 2018 r.

Runda 2

23 czerwca 2018 r.

7 lipca 2018 r.

11 sierpnia 2018 r.

Runda 3

27 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r.

15 sierpnia 2018 r.

Runda 4

30 czerwca 2018 r.

14 lipca 2018 r.*

18 sierpnia 2018 r.

Runda 5

n/d

18 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

Runda 6

n/d

21 lipca 2018 r.

25 sierpnia 2018 r.*

Runda 7

n/d

25 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Runda 8

n/d

28 lipca 2018 r.*

1 września 2018 r.*

Runda 9

n/d

n/d

5 września 2018 r.

Runda 10

n/d

n/d

8 września 2018 r.*

3.3        Daty wyścigów z symbolem* oznaczają jeden z Wyścigów 24 Supergwiazd (według definicji z Punktu 7 Załącznika nr 1).

3.4        Uczestnicy zdobywają punkty w oparciu o:

3.4.1     ich ranking w każdym wyścigu; oraz

3.4.2     średnią klasyfikację uzyskaną przez Uczestników, z którymi się mierzyli w danym wyścigu.

3.5        W trakcie Sezonu 3 Uczestnicy mogą wybrać, czy punkty przyznawane za udział w wyścigu będą przekładać się na całkowitą liczbę punktów na potrzeby Pucharu Świata czy Serii Producentów. Przed rozpoczęciem każdego wyścigu Uczestnicy muszą potwierdzić, czy chcą, żeby punkty, które zdobędą w danym wyścigu, były dodawane do całkowitej liczby punktów na potrzeby Pucharu Świata czy Serii Producentów. Uczestnicy mogą wybrać jedno mistrzostwo dla każdego wyścigu, w którym uczestniczą.

3.6        Podczas Serii Internetowej Uczestnicy mogą brać udział tylko w Pucharze Świata, tylko w Serii Producentów bądź jednocześnie w Pucharze Świata i Serii Producentów.

4.         Zasady i struktura Pucharu Świata

4.1          Aby przystąpić do Pucharu Świata, Uczestnicy muszą wybrać Puchar Świata przed rozpoczęciem co najmniej jednego wyścigu w Sezonie 3 (zgodnie z Punktem 3.5 Załącznika nr 1).

4.2          Po zakończeniu Sezonu Internetowego do Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA przejdzie 30 (trzydziestu) Uczestników (każdy z nich zwany będzie „Finalistą Regionalnym”). Z zastrzeżeniem Limitu Państwowego zgodnie z Punktem 4.3 Uczestnicy z 30 (trzydziestoma) najwyższymi Wynikami Końcowymi zostaną Finalistami Regionalnymi.

4.3          Na każde Państwo Uczestniczące może przypadać maksymalnie 3 (trzech) Finalistów Regionalnych („Limit Państwowy”). W przypadku, gdy Uczestnik zajmie czwarte miejsce w swoim Państwie Uczestniczącym, do Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA przejdzie Uczestnik z innego Państwa Uczestniczącego z kolejnym najwyższym rankingiem. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący 4 lub niższe miejsce spośród Uczestników z danego Państwa Uczestniczącego nie będzie mógł zostać Finalistą Regionalnym, nawet jeśli wynik takiego Uczestnika jest wyższy niż wynik Uczestnika zajmującego jedną z 3 najwyższych pozycji w innym Państwie Uczestniczącym.

4.4        Finały Regionalne Pucharu Świata EMEA to wydarzenie transmitowane na żywo, które odbędzie się w terminie i miejscu, które zostaną potwierdzone przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu Sezonu 3.

4.5        Organizator lub firma Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora zapewni każdemu Finaliście Regionalnemu:

           

4.5.1     lot w obie strony klasą ekonomiczną, bilety autobusowe lub kolejowe (w zależności od tego, które z powyższych jest najbardziej stosowne według wyłącznego uznania Organizatora); oraz

4.5.2     zakwaterowanie na czas trwania Finałów Regionalnych Pucharu Świata EMEA „na żywo” (według wyłącznego uznania Organizatora),

            Informacje dotyczące podróży i zakwaterowania zostaną potwierdzane przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu sezonu 3.

4.6        Przewiduje się, że Finały Regionalne Pucharu Świata EMEA będą mieć miejsce w październiku 2018 r. Finaliści Regionalni zdobędą punkty w sposób określony przez firmę Digital przed rozpoczęciem imprezy.

4.7 Z     Z zastrzeżeniem Limitu Państwowego zgodnie z Punktem 4.3, w przypadku gdy Finalista Regionalny nie może uczestniczyć w Finałach Regionalnych Pucharu Świata EMEA, Uczestnik niebędący Finalistą Regionalnym, a posiadający kolejny najwyższy wynik w Sezonie 3, może otrzymać zaproszenie uczestnictwa w Finałach Regionalnych Pucharu Świata EMEA, o czym zostanie powiadomiony przez firmę Polyphony Digital Inc.

4.8        „Mistrzem Finału Regionalnego Pucharu Świata EMEA” będzie Finalista Regionalny posiadający najwyższy wynik na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego Pucharu Świata EMEA. „Wicemistrzami” będą Finaliści Regionalni z drugim i trzecim najwyższym wynikiem na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego Pucharu Świata EMEA.

4.9        10 (dziesięciu) Finalistów Regionalnych z dziesięcioma najwyższymi wynikami na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego Pucharu Świata EMEA (każdy z nich zwany będzie „Finalistą Pucharu Świata”) przejdzie do Finału Pucharu Świata. Finał Pucharu Świata odbędzie się jako oddzielny konkurs w trakcie FIA World Final Live Event, który ma odbyć się w listopadzie 2018 r. Warunki zostaną wysłane do każdego z Finalistów Pucharu Świata pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem imprezy.

4.10      W przypadku, gdy Finalista Pucharu Świata nie może uczestniczyć w Finałach Pucharu Świata, Finalista Regionalny posiadający jedenasty najwyższy wynik może otrzymać zaproszenie do uczestnictwa jako Finalista Pucharu Świata, o czym zostanie powiadomiony przez firmę Polyphony Digital Inc.

5          Zasady i struktura Serii Producentów

 

5.1        Seria Producentów jest ogólnoświatowym konkursem z różnymi Organizatorami dla krajów uczestniczących innych niż Państwa uczestniczące.

5.2        Żeby móc uczestniczyć w Serii Producentów, każdy z Uczestników musi:

5.2.1     wybrać z jednego z dwudziestu pięciu producentów samochodów przed wzięciem udziału w pierwszym wyścigu Serii Producentów w trakcie Sezonu Internetowego. Do każdego Uczestnika przypisane będą dwa samochody należące do wybranego producenta, które Uczestnicy ci będą prowadzić aż do końca Serii Producentów.  W trakcie Sezonu Internetowego 2018 Uczestnicy nie będą mogli zmienić wybranego producenta ani wyznaczonych samochodów po dokonaniu wyboru. oraz

5.2.2     wybrać Serię Producenta przed wzięciem udziału w co najmniej jednym wyścigu.

 

5.3        Uczestnicy otrzymają punkty w sposób określony w Punktach 3.4 i 3.5 Załącznika nr 1).

 

5.4        Producenci z szesnastoma najwyższymi wynikami spośród wszystkich wyników konkursów ogólnoświatowych będą reprezentowani w Finałach Serii Producentów (każdy z nich zwany będzie „Producentem Finalistą").

5.5        Uczestnik o najwyższym wyniku dla danego Producenta Finalisty pod koniec Sezonu 3 przejdzie do Światowego Finału Serii Producentów (każdy z nich zwany będzie „Finalistą Serii Producentów”). Regulamin Światowego Finału Serii Producentów zostanie ogłaszany przed imprezą FIA World Final Live Event.

6.         Gracze będące Gwiazdami

 

6.1        Z zastrzeżeniem Punktów 6.2 i 6.3 poniżej, Uczestnik będzie mieć prawo zarejestrować się jako gwiazda, jeśli spełnia którykolwiek z poniższych warunków:

            6.1.1     jest graczem zajmującym jedno z 200 najwyższych miejsc w rankingu dla danego sezonu, lub

           

            6.1.2     jest graczem zajmującym jedno z 10 najwyższych miejsc w rankingu w Państwie uczestniczącym; lub

           

6.1.3     jest graczem zajmującym jedno z 10 najwyższych miejsc w rankingu dla danego producentach (tylko Seria Producentów).

6.2        W przypadku Pucharu Świata z Państwa uczestniczącego nie może pochodzić więcej niż 3 (trzech) Uczestników, którzy mogą zostać Gwiazdami (według definicji z Punktu 6.5 poniżej).

6.3        W przypadku Serii Producentów z Państwa uczestniczącego nie może pochodzić więcej niż 2 (dwóch) Uczestników, którzy mogą zostać Gwiazdami (według definicji z Punktu 6.5 poniżej).

6.4        Jeśli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w Punkcie 5.1 Załącznika nr 1, otrzyma w Gran Turismo® Sport powiadomienie, że kwalifikuje się. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą zarejestrować się jako gwiazdy na stronie gran-turismo.com.

6.5        Zarejestrowani gracze będący gwiazdami (zwani dalej „Gwiazdami") otrzymają klasyfikację „S” i będą mieć prawo uczestnictwa w Wyścigu 24 Supergwiazd, o którym mowa w Punkcie 7 Załącznika nr 1.

6.6        Jak tylko Uczestnik otrzyma klasyfikację właściwą dla gracza będącego gwiazdą, klasyfikacja te będzie stosować się do ich profilu kierowcy na potrzeby jednego Sezonu Internetowego.

7.         Wyścig 24 Supergwiazd

 

7.1        Wyścigi 24 Supergwiazd odbywają się kilkakrotnie w ciągu Sezonu Internetowego.

7.2        Uczestnicy Wyścigu 24 Supergwiazd będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów w czasie Sezonu Internetowego.

7.3        Uczestnik, żeby móc zarejestrować się na potrzeby Wyścigu 24 Supergwiazd, musi być Gwiazdą.

7.4        Uczestnicy mogą zarejestrować się na potrzeby Wyścigu 24 Supergwiazd na piętnaście (15) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

7.5        Na potrzeby każdego Wyścigu 24 Supergwiazd wybranych zostanie 24 najwyżej notowanych na rankingu graczy będących Gwiazdami, którzy zarejestrują do odpowiedniego wyścigu. Ten ranking może opierać się na ocenach każdego Uczestnika lub całkowitej liczbie punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób notowania Gwiazd na rankingu na potrzeby wyboru do Wyścigu 24 Supergwiazd zostanie określony przed rozpoczęciem każdego danego Wyścigu 24 Supergwiazd.