PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki – szczegółowe zasady konkursu „FIA Gran Turismo™ Championships 2018”

 

1.             W konkursie „FIA Gran Turismo™ Championships 2018” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich („Państwa uczestniczące”), którzy spełniają wymóg Minimalnego wieku, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (według definicji poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Do celów Finałów Regionalnych na żywo EMEA Nations Cup określonego w punkcie 4.7 Załącznika nr 1 Włochy także są traktowane jako Państwo uczestniczące. Minimalny wiek wynosi 18 lat dla mieszkańców Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kataru, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa oraz 21 lat dla mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niniejsze Warunki (według definicji poniżej) odnoszą się do Uczestników będących mieszkańcami Państw uczestniczących innych niż Francja.

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 20 czerwca 2018 r., godz. 17:45 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 9 września 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, jednakże Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 i gry Gran Turismo™ Sport na PlayStation®4 („Gra”). W Okresie trwania konkursu Uczestnicy muszą być aktywnymi subskrybentami PlayStation®Plus. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             Zasady dotyczące Konkursu są określone w Załączniku nr 1.

5.             Rejestracja w PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody w stosownych przypadkach (zgodnie z podaną niżej definicją).

7.             W konkursie zostanie w następujący sposób wyłonionych 56 (pięćdziesięciu sześciu) zwycięzców (każdy z nich zwany dalej „Mistrzem”):

(a)   Zgodnie z punktem 5.6 Załącznika nr 1 – 16 (szesnastu) Finalistów Manufacturer Series  (wyłonionych zgodnie z definicją w punkcie 5.5 Załącznika nr 1);

(b)   30 (trzydziestu) Finalistów Regionalnych (wyłonionych zgodnie z definicją w punkcie 4.3 Załącznika nr 1);

(c)   10 (dziesięciu) Finalistów Światowych Nations Cup (zgodnie z definicją w punkcie 4.11 Załącznika nr 1), w tym Mistrza Finałów Regionalnych EMEA Nations Cup i 2 (dwóch) Wicemistrzów (zgodnie z definicją w punkcie 4.10 Załącznika nr 1).

Każdy Mistrz i każdy Wicemistrz zostanie wybrany w sposób określony w Załączniku nr 1.

8.             Finaliści Światowi Nations Cup zostaną powiadomieni o tym, czy zostali wybrani, w czasie Finałów Regionalnych EMEA Nations Cup, i w tym momencie mogą zgłosić chęć odebrania nagrody („Nagroda”). W ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia Organizator powiadomi Finalistów Manufacturer Series o wyborze pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane na formularzach w trybie GT Sport. Organizator przekaże Mistrzom informacje dotyczące Finału Światowego Gran Turismo™ Championships (zgodnie z definicją w punkcie 10(a)) oraz Finałów Regionalnych EMEA Nations Cup pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w trybie GT Sport.

9.             Aby wziąć udział w Finale Światowym Gran Turismo™ Championships (zgodnie z definicją w punkcie 10(a)) stanowiącej część Nagrody (określonej poniżej), każdy z Mistrzów musi w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora stosownie na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.  Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Mistrza.

10.           Każdy Finalista Manufacturer Series i Finalista Światowy Nations Cup wygra:

(a)   zaproszenie do udziału w imprezie „Finału Światowego Gran Turismo™ Championships”, która jest transmitowanym na żywo wydarzeniem, w czasie którego odbędzie się Finał Światowy Nations Cup 2018 i Finał Światowy Manufacturer Series;

(b)   lot w obie strony klasą ekonomiczną, bilety autobusowe lub kolejowe na imprezę Finału Światowego Gran Turismo Championships (w zależności od tego, które z powyższych jest najbardziej stosowne według wyłącznego uznania Organizatora); oraz

(c)   zakwaterowanie na czas trwania imprezy Finału Światowego Gran Turismo Championships (według wyłącznego uznania Organizatora),

Oprócz zaproszenia stanowiącego element Nagrody, o którym mowa powyżej, Mistrz Finałów Regionalnych EMEA Nations Cup zdobywa również (d) trofeum,

Każdy Finalista Regionalny Nations Cup wygra:

(e)   Zaproszenie do udziału i uczestnictwa w Finale Regionalnym na żywo EMEA Nations Cup (zgodnie z definicją w punkcie 4.7 Załącznika nr 1);

(f)    lot w obie strony klasą ekonomiczną, bilety autobusowe lub kolejowe na imprezę Finału Regionalnego na żywo EMEA Nations Cup  (w zależności od tego, które z powyższych jest najbardziej stosowne według wyłącznego uznania Organizatora); oraz

(g)   zakwaterowanie na czas trwania Finału Regionalnego na żywo EMEA Nations Cup (według wyłącznego uznania Organizatora),

Informacje dotyczące podróży i zakwaterowania zostaną potwierdzane przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu sezonu 3 (tak jak określono w Załączniku nr 1),

 (łącznie określane mianem „Nagrody”,  każda z nich to „Nagroda”).

11.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

12.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

13.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStationStore i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – eu.playstation.com/gameservers. Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

16.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Mistrzowi lub Wicemistrzom (jeśli ich dotyczą).

17.          Każdy Mistrz wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

18.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 3, 5, 6, 9 lub Załącznika nr 1, albo korzysta z wielu kont lub z systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

19.          Od każdego Mistrza i każdego Wicemistrza może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Mistrza i każdego Wicemistrza na swoich witrynach internetowych.  Nazwisko Mistrza i każdego z Wicemistrzów zostanie udostępnione na zasadne żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „FIA Gran Turismo Championship 2018” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

22.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

23.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1

 

1.         W ramach FIA Gran Turismo Championships 2018 odbędą się następujące dwa mistrzostwa:

1.1        FIA GT Championship Nations Cup (zwane dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których państwa i lokalizacje będą walczyć o zwycięstwo. Państwo i lokalizacje związane z graczem będą automatycznie określane przez państwo ich konta w sieci Sony Entertainment Network (SEN). Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie państwa pochodzenia samochodów, które będą prowadzone.

1.2        FIA GT Championship Manufacturer Series (zwane dalej „Manufacturer Series”): Manufacturer Series to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami wyprodukowanymi przez producenta jednego rodzaju. Uczestnicy będą ścigać się, żeby ustalić, kto jest najlepszym kierowcą pojazdów danego producenta, a następnie będą ścigać się, żeby pokonać Uczestników reprezentujących innych producentów. Uczestnicy wybierają swojego producenta z wcześniej określonej listy dwudziestu pięciu producentów.

2.         Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą wypełnić formularz rejestracji w trybie GT Sport, przedstawiony Uczestnikom, którzy wybrali tryb „GT Sport” w Grze w trakcie Okresu Konkursu.

3.         Seria Internetowa

3.1        Z zastrzeżeniem Punktu 2 Załącznika nr 1 Uczestnicy wezmą udział w Konkursie, uczestnicząc w serii wyścigów Serii Internetowej za pomocą trybu GT Sport w ramach Gry. Seria Internetowa składa się z trzech następujących sezonów:

3.1.1     Sezon 1 i Sezon 2: w Sezonach 1 i 2 Uczestnicy mogą ścigać się, żeby poprawić swoją klasyfikację, co pozwoli im na zdobycie dodatkowych punktów za uczestnictwo w wyścigach w trakcie Konkursu. Punkty zgromadzone w Sezonach 1 i 2 będą wykorzystywane wyłącznie w celu poprawienia klasyfikacji Uczestników i nie wpłyną na ostateczny wynik Uczestnika w Serii Internetowej;

3.1.2     Sezon 3: Uczestnicy muszą uczestniczyć w wyścigach podczas Sezonu 3, aby uzyskać punkty, które będą wykorzystywane do wyliczenia ogólnego rankingu zdobytego przez Uczestników w Serii Internetowej. Ogólny ranking każdego Uczestnika będzie określać, czy przejdą oni do następnej rundy mistrzostw. Ostateczne wyniki Uczestników są obliczane jako suma pięciu wyścigów w Sezonie 3, w których uzyskali najwięcej punktów (zwane dalej „Wynikami końcowymi”),

Uczestnicy mogą uczestniczyć w każdym wyścigu w każdym sezonie według własnego uznania. Harmonogram każdego sezonu określa Punkt 3.2 poniżej.

3.2          Harmonogram Serii Internetowej jest następujący:

 

Sezon 1 – daty wyścigów

Sezon 2 – daty wyścigów

Sezon 3 – daty wyścigów

Runda 1

20 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

8 sierpnia 2018 r.

Runda 2

23 czerwca 2018 r.

7 lipca 2018 r.

11 sierpnia 2018 r.

Runda 3

27 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r.

15 sierpnia 2018 r.

Runda 4

30 czerwca 2018 r.

14 lipca 2018 r.*

18 sierpnia 2018 r.

Runda 5

n/d

18 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

Runda 6

n/d

21 lipca 2018 r.

25 sierpnia 2018 r.*

Runda 7

n/d

25 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Runda 8

n/d

28 lipca 2018 r.*

1 września 2018 r.*

Runda 9

n/d

n/d

5 września 2018 r.

Runda 10

n/d

n/d

8 września 2018 r.*

3.3        Daty wyścigów z symbolem* oznaczają jeden z Wyścigów 24 Największych Gwiazd (według definicji z Punktu 7 Załącznika nr 1).

3.4        Każda data wyścigu obejmuje dwa wyścigi:

            3.4.1     1 (jeden) wyścig Manufacturer Series; oraz           

            3.4.2     1 (jeden) wyścig Nations Cup,

            każdy wyścig mistrzowski odbywa się o innej godzinie danego dnia.

3.5        Uczestnicy zdobywają punkty w oparciu o:

3.5.1     ich ostateczną pozycję w każdym wyścigu; oraz

3.5.2     średnią klasyfikację uzyskaną przez Uczestników, z którymi się mierzyli w danym wyścigu.

3.6        W trakcie Sezonu 3, każdego dnia wyścigu przed rozpoczęciem każdego wyścigu Uczestnicy będą musieli potwierdzić, czy chcą wziąć udział w wyścigu Manufacturer Series, czy też w wyścigu Nations Cup. Punkty zdobyte w tym wyścigu zostaną doliczone do łącznej liczby punktów w odpowiednich rozgrywkach mistrzowskich. Uczestnicy mogą wybrać jedno mistrzostwo dla każdego wyścigu, w którym startują, ale danego dnia wyścigów mogą uczestniczyć w obu rozgrywkach mistrzowskich.

3.7        Podczas Serii Internetowej Uczestnicy mogą brać udział tylko w  Nations Cup, tylko w Manufacturer Series bądź jednocześnie w Nations Cup i Manufacturer Series.

4.           Zasady i struktura Nations Cup

4.1          Aby przystąpić do Nations Cup, Uczestnicy muszą wybrać Nations Cup przed rozpoczęciem co najmniej jednego wyścigu w Sezonie 3 (zgodnie z Punktem 3.6 Załącznika nr 1).

4.2          Uczestnicy otrzymają punkty w sposób określony w Punktach 3.5 i 3.6 Załącznika nr 1.

4.3          Po zakończeniu Sezonu Internetowego do Finału Regionalnego na żywo EMEA Nations Cup przejdzie 30 (trzydziestu) rywalizujących zawodników (każdy z nich zwany będzie „Finalistą Regionalnym”).

4.4          Z zastrzeżeniem Limitu Państwowego określonego w punkcie 4.6 poniżej, Finalistami Regionalnymi zostaną:

4.4.1   Z zastrzeżeniem podpunktu 4.4.2 poniżej, Uczestnicy, którzy zdobyli 30 (trzydzieści) najwyższych Wyników Końcowych osiągniętych w ramach rywalizacji w wyścigach Nations Cup podczas serii internetowej;

4.4.2   Jeśli zawodnik z Włoch uczestniczący we włoskich zawodach o nazwie „Scendi in pista con GT Sport” zdobędzie na zakończenie sezonu online wyższy wynik finałowy niż 30 (trzydzieści) najwyższych Wyników Końcowych, to taki zawodnik zostanie Finalistą Regionalnym.

4.5          Kraje uczestniczące w wydarzeniu Finału Regionalnego na żywo EMEA Nations Cup to Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Katar, Kuwejt, Liban, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Węgry, Włochy, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie („Państwa uczestniczące w Finałach Regionalnych”).

4.6          Na każde Państwo Uczestniczące może przypadać maksymalnie 3 (trzech) Finalistów Regionalnych („Limit Państwowy”). W przypadku, gdy Uczestnik zajmie czwarte miejsce w swoim Państwie Uczestniczącym, do Finałów Regionalnych EMEA Nations Cup przejdzie Uczestnik z innego Państwa Uczestniczącego z kolejnym najwyższym rankingiem. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący 4 lub niższe miejsce spośród Uczestników z danego Państwa Uczestniczącego nie będzie mógł zostać Finalistą Regionalnym, nawet jeśli wynik takiego Uczestnika jest wyższy niż wynik Uczestnika zajmującego jedną z 3 najwyższych pozycji w innym Państwie Uczestniczącym.

4.7        Finał Regionalny EMEA Nations Cup to wydarzenie odbywające się na żywo, podczas którego Finaliści Regionalni zmierzą się ze sobą, by wyłonić Zwycięzcę Regionalnego EMEA Nations Cup („Finał Regionalny na żywo EMEA Nations Cup”). Finał Regionalny na żywo EMEA Nations Cup to wydarzenie na żywo, które odbędzie się w terminie i miejscu, które zostaną potwierdzone przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc w imieniu Organizatora pocztą elektroniczną po zakończeniu Sezonu 3.

4.8        Przewiduje się, że Finały Regionalne EMEA Nations Cup będą mieć miejsce w październiku 2018 r. Finaliści Regionalni zdobędą punkty w sposób określony przez firmę Digital przed rozpoczęciem imprezy.

4.9        Z zastrzeżeniem Limitu Państwowego zgodnie z Punktem 4.6, w przypadku gdy Finalista Regionalny nie może uczestniczyć w Finałach Regionalnych EMEA Nations Cup, Uczestnik niebędący Finalistą Regionalnym, a posiadający kolejny najwyższy Wynik Końcowy uzyskany w Sezonie 3, może otrzymać zaproszenie do uczestnictwa w Finałach Regionalnych EMEA Nations Cup, o czym zostanie powiadomiony przez firmę Polyphony Digital Inc.

4.10      „Mistrzem Finału Regionalnego EMEA Nations Cup” będzie Finalista Regionalny posiadający najwyższy wynik na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego EMEA Nations Cup. „Wicemistrzami” będą Finaliści Regionalni z drugim i trzecim najwyższym wynikiem na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego EMEA Nations Cup.

4.11      10 (dziesięciu) Finalistów Regionalnych z dziesięcioma najwyższymi wynikami na podstawie wszystkich stosownych wyścigów Finału Regionalnego EMEA Nations Cup (każdy z nich zwany będzie „Finalistą  Nations Cup”) przejdzie do Finału Światowego  Nations Cup. Finał Światowy Nations Cup odbędzie się jako oddzielny konkurs w trakcie Finału Światowego Gran Turismo™ Championships 2018, który ma odbyć się w listopadzie 2018 r. Warunki zostaną wysłane do każdego z Finalistów Nations Cup pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem imprezy.

4.12      W przypadku, gdy Finalista Nations Cup nie może uczestniczyć w Finałach Światowych  Nations Cup, Finalista Regionalny posiadający jedenasty najwyższy wynik może otrzymać zaproszenie do uczestnictwa jako Finalista Światowy Nations Cup, o czym zostanie powiadomiony przez firmę Polyphony Digital Inc.

5          Zasady i struktura Manufacturer Series

5.1        Manufacturer Series jest ogólnoświatowym konkursem z różnymi Organizatorami dla krajów uczestniczących innych niż Państwa uczestniczące.

5.2        Żeby móc uczestniczyć w Manufacturer Series, każdy z Uczestników musi:

5.2.1     wybrać z jednego z dwudziestu pięciu producentów samochodów przed wzięciem udziału w pierwszym wyścigu Manufacturer Series w trakcie Sezonu Internetowego. Do każdego Uczestnika przypisane będą dwa samochody należące do wybranego producenta, które Uczestnicy ci będą prowadzić aż do końca Manufacturer Series.  W trakcie Sezonu Internetowego 2018 Uczestnicy nie będą mogli zmienić wybranego producenta ani wyznaczonych samochodów po dokonaniu wyboru oraz

5.2.2     wybrać Manufacturer Series przed rozpoczęciem co najmniej jednego wyścigu (jak określono w punkcie 3.6 Załącznika nr 1).

5.3        Uczestnicy otrzymają punkty w sposób określony w Punktach 3.5 i 3.6 Załącznika nr 1).

5.4        Producenci z szesnastoma najwyższymi wynikami spośród wszystkich wyników konkursów ogólnoświatowych będą reprezentowani w Finale Manufacturer Series (każdy z nich zwany będzie „Producentem Finalistą").

5.5        Z zastrzeżeniem punktu 5.6 poniżej, Uczestnik, który uzyskał najwyższy Wynik Końcowy dla swojego Producenta Finalisty w Sezonie 3, zakwalifikuje się do Finału Światowego Manufacturer Series (każdy z nich będzie określany mianem „Finalisty Manufacturer Series”), który odbędzie się podczas Finału Światowego Gran Turismo™ Championships.

5.6        Jeśli zawodnik z Włoch uczestniczący we włoskich zawodach o nazwie „Scendi in pista con GT Sport” zdobędzie na zakończenie sezonu online wyższy wynik finałowy dla swojego Producenta Finalisty niż najwyższy Wynik Końcowy osiągnięty przez Uczestnika tego Producenta Finalisty, to taki zawodnik z Włoch zostanie zaproszony do wzięcia udziału w Finale Światowym Manufacturer Series i zostanie Finalistą Manufacturer Series zamiast wspomnianego wcześniej Uczestnika.

5.7        Warunki Finału Światowego Manufacturer Series zostaną ogłoszone przed Finałem Światowym Gran Turismo™ Championships 2018, który ma zostać rozegrany w listopadzie 2018 r.

6.         Gracze będący Gwiazdami

6.1        Z zastrzeżeniem Punktów 6.2 i 6.3 poniżej, Uczestnik będzie mieć prawo zarejestrować się jako gwiazda, jeśli spełnia którykolwiek z poniższych warunków:

            6.1.1     jest graczem zajmującym jedno z 200 najwyższych miejsc w rankingu dla danego sezonu, lub

            6.1.2     jest graczem zajmującym jedno z 10 najwyższych miejsc w rankingu w Państwie uczestniczącym; lub           

            6.1.3     jest graczem zajmującym jedno z 10 najwyższych miejsc w rankingu dla danego producentach (tylko Manufacturer Series).

6.2        Jeśli Uczestnik spełnia jeden z warunków określonych w Punkcie 6.1 Załącznika nr 1, otrzyma w Gran Turismo™ Sport powiadomienie, że kwalifikuje się. Po otrzymaniu powyższego powiadomienia Uczestnicy mogą zarejestrować się jako gwiazdy na stronie gran-turismo.com.

6.3        Zarejestrowani gracze będący gwiazdami (zwani dalej „Gwiazdami") otrzymają klasyfikację „S” i będą mieć prawo uczestnictwa w Wyścigu 24 Największych Gwiazd, o którym mowa w Punkcie 7 Załącznika nr 1.

6.4        Jak tylko Uczestnik otrzyma klasyfikację właściwą dla gracza będącego gwiazdą, klasyfikacja te będzie stosować się do ich profilu kierowcy na potrzeby jednego Sezonu Internetowego.

7.         Wyścig 24 Największych Gwiazd

7.1        Wyścigi 24 Największych Gwiazd odbywają się kilkakrotnie w ciągu Sezonu Internetowego.

7.2        Uczestnicy Wyścigu 24 Największych Gwiazd będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów w czasie Sezonu Internetowego.

7.3        Uczestnik, żeby móc zarejestrować się na potrzeby Wyścigu 24 Największych Gwiazd, musi być Gwiazdą.

7.4        Uczestnicy mogą zarejestrować się na potrzeby Wyścigu 24 Największych Gwiazd na piętnaście (15) minut przed planowanym rozpoczęciem każdego wyścigu.

7.5        Na potrzeby każdego Wyścigu 24 Największych Gwiazd wybranych zostanie 24 najwyżej notowanych na rankingu graczy będących Gwiazdami, którzy zarejestrują do odpowiedniego wyścigu. Ten ranking może opierać się na ocenach każdego Uczestnika lub całkowitej liczbie punktów zdobytych w danym sezonie. Sposób notowania Gwiazd na rankingu na potrzeby wyboru do Wyścigu 24 Największych Gwiazd zostanie określony przed rozpoczęciem każdego danego Wyścigu 24 Największych Gwiazd.

7.6        W rozgrywkach Nations Cup w Wyścigu 24 Największych Gwiazd nie może uczestniczyć więcej niż 3 (trzech) Graczy będących Gwiazdami z każdego Państwa uczestniczącego.

7.7        W  Manufacturer Series w Wyścigu 24 Największych Gwiazd nie może uczestniczyć więcej niż 2 (dwóch) Graczy będących Gwiazdami reprezentujących każdego producenta.

7.8        Jeżeli przed rozpoczęciem Wyścigu 24 Największych Gwiazd okaże się, że wybrano mniej niż 24 Graczy będących Gwiazdami, nie będą miały zastosowania ograniczenia oznaczone w punktach 7.6 i 7.7. Gracze będący Gwiazdami zostaną odpowiednio wybrani w oparciu o ich pozycję w mistrzostwach.