PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

 

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie niższej o 30%

Wiele krajów — czerwiec 2018

„Wymagania uprawniające”

·         Użytkownicy muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących; oraz

·         Muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep online znany jako PlayStation® Store, z wyłączeniem wszystkich pozostałych sposobów zakupu, innych sklepów PlayStation® Store oraz możliwości zakupów w grach.

„Kwalifikujący się produkt”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie niższej o 30% przy zakupie online w Kwalifikujących się sklepach. Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation® Store.

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

8 czerwca 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

19 czerwca 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

  1. zalogować się na konto SEN;
  2. skorzystać z oferty Kwalifikującego się sklepu i umieścić jeden z Kwalifikujących się produktów w koszyku; oraz
  3. zrealizować transakcję przed Dniem zakończenia. 

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

1.          Z oferty PlayStation®Plus („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze konta głównego Sony Entertainment Network („SEN”) (wcześniej znanych jako konta PlayStation® Network („PSN”)), którzy spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.          Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

3.          Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki. Oferta obejmuje jedynie Kwalifikujący się produkt, wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone. Subskrypcje PlayStation®Plus, które zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Promocji.

4.          Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

5.          Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

6.          Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.

7.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·         Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

·         Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co dwanaście miesięcy.

·         Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

8.          W przypadku Kwalifikujących się osób, które korzystają już z miesięcznej lub trzymiesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus i chcą skorzystać z Oferty, ich nowa 12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus rozpocznie się w momencie należności kolejnej miesięcznej lub kwartalnej płatności za subskrypcję. Od tej pory osoby te będą obciążane regularnie co roku, do momentu, gdy zdecydują się anulować subskrypcję (nie będą obciążane co miesiąc lub co trzy miesiące, tak jak wcześniej).

9.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

10.        Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

11.        Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

12.        Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w wykonaniu Kroków, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

13.        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

14.        W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

15.        W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.