PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki – szczegółowe zasady „Konkursu PS4 Pro 500 Million Limited Edition”

 

1.        W „Konkursie PS4 Pro 500 Million Limited Edition” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).  Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Austrii, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.

2.             Konkurs trwa od 23 sierpnia 2018 r., godz.16:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 1 września 2018 r., godz. 00.59 (czasu polskiego) („Data Zakończenia”) z uwzględnieniem konieczności zadania ewentualnych dodatkowych pytań rozstrzygających. Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę z konkursami PlayStation® dostępną pod adresem https://www.playstation.com/competitions/;

b)    kliknąć link „Konkurs PS4 Pro 500 Million Limited Edition”

;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Enter”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie 5 (pięć) pytań wielokrotnego wyboru, podać odpowiedź na 1 (jedno) pytanie „rozstrzygające” („pytanie rozstrzygające”) (jeśli uczestnik w swojej odpowiedzi na 1 (jedno) pytanie rozstrzygające wpisze znaki inne niż cyfry bez odstępów, Organizator może uznać to zgłoszenie za nieprawidłowe);

f)     wpisać unikalny kod CAPTCHA, który pojawi się na stronie;

g)    wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

6.             Wybranych zostanie 60 (sześćdziesięciu) zwycięzców („Zwycięzcy”). W każdym Państwie uczestniczącym zostanie wyłonionych 3 (trzech) Zwycięzców. Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez Organizatora. Każdy zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi, których udzielił („Wynik”);

b)    Zwycięzcami zostaną Ci uczestnicy, którzy zdobędą pierwszy, drugi i trzeci najwyższy wynik w swoim kraju;

c)     W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie rozstrzygające;

d)    jeżeli liczba Uczestników, którzy przekazali poprawną odpowiedź Sędziemu uniemożliwia wytypowanie Zwycięzcy, Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który podał Sędziemu odpowiedź najbliższą poprawnej;

e)      jeśli dwóch lub więcej uczestników z tego samego Państwa uczestniczącego udzieli równie prawidłowych odpowiedzi na pytanie rozstrzygające, będą musieli odpowiadać na dodatkowe pytania rozstrzygające, do momentu, aż 1 (jeden) z Uczestników udzieli bardziej prawidłowej odpowiedzi. Dodatkowe pytania rozstrzygające zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji do konkursu.

7.             Organizator nie ma prawa wziąć udziału w konkursie. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

8.             Organizator konkursu powiadomi każdego Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz datę urodzenia. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację danego Zwycięzcy.

10.          Każdy Zwycięzca otrzyma:

1 (jedną) konsolę PlayStation®4 Pro 500 Million Limited Edition z dyskiem twardym 2 TB

1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 500 Million Limited Edition

 („Nagroda dla Zwycięzcy”).

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą; w ciągu 6 (sześciu) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

b)    Dla celów realizacji przyznania Nagrody Organizator uzna Nagrodę za pomyślnie dostarczoną po potwierdzeniu jej odbioru przez wskazaną osobę pod adresem podanym przez Uczestnika w momencie przystępowania do Konkursu.

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy, odpowiednio od kontekstu.

13.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli takie istnieją).

18.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, i/lub 9, albo korzysta z wielu kont i/lub z systemów zautomatyzowanych, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

19.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych, tam gdzie jest do tego zobowiązany przez odpowiednie prawo lub przepisy.  Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

22.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

23.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.