PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja PlayStation®Plus — Warunki i zasady

15 miesięcy w cenie 12 – wiele krajów

Kwiecień 2018

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujące się sklepy”

Tylko PlayStation® Store, z wyłączeniem pozostałych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

4 maja 2018 r.,  godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Dzień rozpoczęcia”

20 kwietnia 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Produkt w promocji”

15-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie standardowej subskrypcji 12-miesięcznej.  Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

 

1.             Niniejsza oferta („Oferta”) jest dostępna dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy posiadają konto Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

 

3.             Kwalifikujące się osoby mogą kupić Produkty w promocji w Kwalifikujących się sklepach w trakcie Okresu promocyjnego. Aby zakwalifikować się do udziału w Promocji, Kwalifikujące się osoby powinny przed Dniem zakończenia umieścić w koszyku Produkty w promocji i zrealizować transakcję. Subskrypcje PlayStation®Plus, która zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Promocji.

 

4.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach. W przypadku Kwalifikujących się osób, które w czasie trwania Okresu promocyjnego są już członkami PlayStation®Plus, ale chcą skorzystać z Oferty, nowa 15-miesięczna subskrypcja PlayStation Plus rozpocznie się w momencie gdy należna będzie kolejna płatność subskrypcyjna. Po upływie 15 miesięcy osoby takie będą obciążane co roku do momentu anulowania subskrypcji.

 

5.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

6.             Zwrot wszelkich Produktów w promocji odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

 

7.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

8.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

 

9.             Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu Oferty, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

 

10.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu.  Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

11.          Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna. Po upływie pierwszych 15 miesięcy z Twojego portfela będzie co rok pobierana stała opłata subskrypcyjna w obowiązującej w danym momencie cenie 12-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus.

 

12.          Stała opłata subskrypcyjna: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

 

13.          Częstotliwość pobierania opłat: co dwanaście miesięcy (po upływie pierwszych 15 miesięcy subskrypcji)

 

14.          Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

 

15.          Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego miesiąca subskrypcji. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

 

16.          Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

17.          Gdy klikniesz [Zamów i zapłać], włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu SEN nie będzie wystarczającej ilości środków na odnowienie subskrypcji, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

 

18.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

21.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

22.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.