PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja PlayStation®Plus — Regulamin

15 miesięcy w cenie 12 miesięcy sierpień 2017 r.

 

Sklepy objęte promocją

Sklep systemu PlayStation®4 oraz sklep PlayStation® Store, z wyłączeniem innych sklepów systemu PlayStation® i zakupów w grach.

Data Rozpoczęcia

14 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 (CEST)

Data Zakończenia

29 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 (CEST)

Artykuł Promocyjny

Członkostwo PlayStation®Plus na 15 miesięcy w cenie standardowego 12-miesięcznego członkostwa.  Członkostwo będzie odnawiane przez czas nieokreślony aż do odwołania. Użytkownik będzie rozliczany w 12-miesięcznych cyklach według aktualnej na dany moment pełnej ceny w sklepie PlayStation® Store.

 

1.             Niniejsza oferta PlayStation®Plus („Oferta”) jest dostępna dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network („SEN”) (wcześniej znanego pod nazwą PlayStation®Network („PSN”)) („Osoby Uprawnione”).

 

2.             Niniejsza Oferta rozpoczyna się z Datą Rozpoczęcia i trwa do Daty Zakończenia.  Okres od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia włącznie będzie dalej zwany „Okresem Promocyjnym”.

 

3.             Osoby Uprawnione mogą kupić Artykuł Promocyjny w Sklepach objętych promocją w trakcie Okresu Promocyjnego.
 

4.             Oferta jest dostępna w Wybranych Sklepach.

 

5.             Rejestracja w PSN jest uzależniona od zaakceptowania Warunków Świadczenia Usług i Polityki Prywatności PSN .

 

6.             Członkostwo PlayStation®Plus jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy konta SEN, którzy mają dostęp do sklepu PlayStation®Store i szybkie połączenie z internetem.  SEN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom lokalnym i językowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Wyjątek stanowią użytkownicy na terenie Niemiec, których obowiązuje wymóg ukończenia 18 lat. Nie udziela się gwarancji dostępności usługi. Funkcje online dla konkretnych gier mogą zostać wycofane po zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem — eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane jest podanie danych karty kredytowej/debetowej.    Obowiązuje pełna treść regulaminu: Warunki Świadczenia Usług PSN eu.playstation.com/legal.

 

7.             Członkostwo jest opłacane na bieżąco, a po pierwszych 15 miesiącach zostanie pobrana cykliczna opłata za członkostwo zgodna z aktualną w tym momencie ceną za 12-miesięczne członkostwo PlayStation®Plus w formie miesięcznych opłat.

 

Cykliczna opłata za członkostwo: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia e-mail na adres e-mail wskazany na koncie użytkownika.

 

Częstotliwość naliczania opłat: co 12 miesięcy (po pierwszych 15 miesiącach członkostwa)

 

Okres członkostwa: członkostwo na czas nieokreślony, do momentu rezygnacji

 

W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z członkostwa, co sprawi, że członkostwo wygaśnie z końcem danego miesiąca. Spowoduje to brak konieczności uiszczania kolejnych opłat za członkostwo, ale nie będzie uprawniać do zwrotu już dokonanych opłat.

 

Instrukcja dotycząca rezygnacji z członkostwa znajduje się pod adresem: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Po wybraniu [Zamów i zapłać,], w ustawieniach konta użytkownika zostanie WŁĄCZONA opcja automatycznej opłaty. Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniej kwoty w portfelu do uiszczenia opłaty za odnowienie członkostwa, wymagana opłata zostanie pobrana przy pomocy metody płatności zarejestrowanej na koncie użytkownika (jeśli taka występuje), o ile użytkownik nie wyłączy opcji automatycznej opłaty. Aby wyłączyć automatyczną opłatę, należy wybrać [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

 

8.             Wymagane połączenie z internetem. Osoby Uprawnione są odpowiedzialne za opłacanie wszelkich należnych opłat za dostęp do internetu.

 

9.             Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnej osoby, której postępowanie nie będzie zgodne z duchem niniejszego regulaminu lub intencją niniejszej Oferty.

 

10.          Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo do zmienienia lub anulowania niniejszej Oferty, lub aktualizacji i/albo dostosowania niniejszego regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne lub w razie nieprzewidzianych okoliczności.

 

11.          W przypadku sporu decyzja Organizatora będzie uznawana za ostateczną i nie przewiduje się wymiany korespondencji ani prowadzenia dyskusji w tym zakresie.

 

12.          Jeśli istnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub zostały przekazane nieprawidłowe, nielegalne, fałszywe lub w inny sposób nieważne czy nieodpowiednie informacje, Organizator może wedle własnego uznania odmówić świadczenia Oferty.

 

13.          „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

14.          W zakresie dozwolonym na podstawie stosownych przepisów prawa niniejszy regulamin należy rozumieć i interpretować zgodnie z prawem Anglii, a umowa między każdym Uczestnikiem i Organizatorem zostaje uznana za zawartą i wykonaną na terenie Anglii.