Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Nie masz jeszcze subskrypcji PS Plus?

Dołącz do PS Plus, by mieć dostęp do nagród wyłącznie dla członków – a także do wieloosobowego trybu online, gier co miesiąc, rabatów PlayStation Store i wszystkich innych korzyści dla członków.

Dołącz do PS Plus

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Odbierz tę nagrodę, aby otrzymać unikalny kod kuponu na wybraną ofertę.

Jak zrealizować kod z kuponu

Przepraszamy! Ta oferta wygasła

Przepraszamy – wszystkie kody kuponów obejmujące tę nagrodę zostały odebrane.

Ta oferta jest obecnie niedostępna – zajrzyj tu za jakiś czas, by sprawdzić, czy pojawiły się kolejne nagrody.

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Wpisz kod nagrody, aby zrealizować tę ofertę.

0000 0000 0000 0000 Jak zrealizować kod z kuponu

Wypróbuj Player.pl za darmo

Darmowy dostęp do pakietu START VOD+TV przez 14 dni

Warunki Promocji z dn. 14 kwietnia 2020 r. Pakiet Start VOD + TV

1. Usługodawca/Organizator Promocji: TVN Digital S.A.
2. Nazwa Promocji: Pakiet Start VOD + TV (Promocja).
3. Dokumenty regulujące umowę zawieraną w ramach Promocji:

a) Umowa zawarta z Użytkownikiem Sklepu potwierdzenie jej zawarcia (obejmujące m.in. informację z zgodzie Użytkownika Sklepu na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy) wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sklepu, jako podsumowanie transakcji (Umowa). b) Warunki niniejszej Promocji (Warunki Promocji).
c) Regulamin Serwisu Internetowego Sklep Player.pl (Regulamin).

4. Przedmiot Umowy (treści cyfrowe, do których nabywany jest dostęp): Pakiet Start VOD + TV (Promocja) składający się z pakietu Start VOD oraz pakietu Start TV.

5. Okres obowiązywania Umowy: okres, w którym Użytkownik Sklepu posiada dostęp do treści stanowiących przedmiot Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika: jeden pełny Okres Rozliczeniowy (30 dni). Okres Rozliczeniowy trwa do momentu (wyznaczonego przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie czasu stanowiącego iloczyn okresów 24-godzinnych oraz liczby dni składających się na dany Okres Rozliczeniowy, liczonego od chwili zawarcia Umowy, rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku prawa Użytkownika do nieodpłatnego korzystania z określonych Materiałów Audiowizualnych od rozpoczęcia pierwszego Okresu Rozliczeniowego. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie to składa się poprzez skorzystanie z przycisku Anuluj (lub innego o równoważnym znaczeniu), znajdującego się w ramach Konta TVN Użytkownika, w zakładce Moje Zakupy. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku zastosowania przez Użytkownika procedury rezygnacji, opisanej powyżej.

6. Odstąpienie od Umowy: uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi Sklepu, który jako konsument (tj. w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. zawarł Umowę z Usługodawcą - w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik Sklepu traci w przypadku, gdy zażądał natychmiastowego świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem 14 dni

7. Cena promocyjna (obowiązująca na podstawie niniejszych Warunków Promocji): 25 zł/ Okres Rozliczeniowy.

8. Cena regularna (niepromocyjna): 55,00 zł / Okres Rozliczeniowy.

9. Okres obowiązywania Promocji: od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania. Użytkownik Sklepu, który zawarł Umowę przed odwołaniem Promocji, ma prawo korzystać z treści cyfrowych na podstawie niniejszych Warunków Promocji. Usługodawca ma jednak prawo zmienić niniejsze Warunki Promocji (również w zakresie ceny) w takim przypadku zmiana będzie miała zastosowanie do zawartej przez Użytkownika Umowy pod warunkiem, że Użytkownik po podaniu mu do wiadomości zmienionych Warunków Promocji nie zastosuje procedury rezygnacji z Umowy w bieżącym lub następującym bezpośrednio po bieżącym Okresie Rozliczeniowym.

10. Przypadki, w których może nastąpić zablokowanie dostępu do treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy: przypadki wskazane w 10 Regulaminu.

11. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych Umową lub Warunkami Promocji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa.

12. W przypadku niezgodności między postanowieniami Regulaminu a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo mają Warunki Promocji.

13. Wyrażenia pisane w niniejszych Warunkach Promocji wielką literą, a odrębnie w nich niezdefiniowane, mają znaczenie określone w Regulaminie.