Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Nie masz jeszcze subskrypcji PS Plus?

Dołącz do PS Plus, by mieć dostęp do nagród wyłącznie dla członków – a także do wieloosobowego trybu online, gier co miesiąc, rabatów PlayStation Store i wszystkich innych korzyści dla członków.

Dołącz do PS Plus

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Odbierz tę nagrodę, aby otrzymać unikalny kod kuponu na wybraną ofertę.

Jak zrealizować kod z kuponu

Przepraszamy! Ta oferta wygasła

Przepraszamy – wszystkie kody kuponów obejmujące tę nagrodę zostały odebrane.

Ta oferta jest obecnie niedostępna – zajrzyj tu za jakiś czas, by sprawdzić, czy pojawiły się kolejne nagrody.

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Wpisz kod nagrody, aby zrealizować tę ofertę.

0000 0000 0000 0000 Jak zrealizować kod z kuponu

Tańsze bilety w Helios

15% zniżki na bilety w standardowej cenie

Regulamin korzystania z usługi PlayStation Plus Rewards w sieci kin Helios

Definicje:

1. Kina – kina należące do sieci kin Helios, szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej helios.pl/naszekina, w tym te, które rozpoczną działalność do 30 września 2020 r.

2. Usługa PlayStation Plus – usługa świadczona odpłatnie przez PlayStation Network, polegająca na subskrypcji abonamentu, który pozwala na uzyskanie przez Klientów dodatkowych korzyści oferowanych przez PlayStation i partnerów zewnętrznych.

3. Kod zniżkowy – 13-cyfrowy kod elektroniczny, dostępny dla użytkowników PlayStation Plus, do nabycia na stronie PlayStation.com po zalogowaniu na konto subskrybenta.

4. Usługa PlayStation Plus Rewards – program lojalnościowy prowadzony przez PlayStation Plus, pod nazwą „PlayStation Plus Rewards”, skierowany do użytkowników PlayStation Plus, w oparciu o Regulamin określający zasady udziału w tym programie lojalnościowym dostępnym na stronie PlayStation.com.

5. Bilet – dokument wystawiony przez sieć kin Helios w formie papierowej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie, określający tytuł, datę, godzinę Seansu, salę kinową oraz miejsce.

6. Seans – projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona emisją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych, godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach repertuaru Kina.

7. Rabat – przysługująca Uczestnikom zniżka, oznaczona procentowo, naliczana od cennikowej (regularnej) ceny Biletu.

8. Uczestnik – osoba fizyczna, Uczestnik Programu lojalnościowego „PlayStation Plus Rewards”, który dokonał zakupu usługi PlayStation Plus.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oferty promocyjnej, w ramach której Uczestnikom PlayStation Plus przysługuje Rabat, jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005092, posiadający nr NIP: 725-14-82-632, Regon: 471544933.

2. Usługa PlayStation Plus Rewards upoważnia Klienta PlayStation Plus do zakupu Biletu normalnego, ulgowego oraz junior/senior do kina sieci Helios w cenie z 15% Rabatem, na seans filmowy 2D oraz 3D. Ceny Biletów wskazane są w repertuarze każdego kina zamieszczonym na stronie helios.pl oraz w kinie sieci Helios.

3. Warunkiem udzielenia Rabatu dla Uczestnika Programu PlayStation Plus jest okazanie w kasie kina Helios 13-cyfrowego Kodu zniżkowego, który jest możliwy do nabycia za pomocą strony internetowej PlayStation.com. Zakup Biletów z Rabatem przewidziany jest tylko bezpośrednio w kasach kin sieci Helios do 30 września 2020 r.

4. Informacje dotyczące Usługi PlayStation Plus Rewards zawarte są w Regulaminie Usługi dostępnym na stronie internetowej PlayStation.com.

§ 2. Zasady korzystania

1. Z oferty promocyjnej może skorzystać wyłącznie Klient, który zawarł umowę o korzystanie z usługi PlayStation Plus.

2. Rabaty obowiązywać będą zarówno na seanse 2D, jak i na seanse realizowane w technice 3D, z zastrzeżeniem, że:

a) realizacja Rabatu na seans 3D w kinach dysponujących technologią Dolby 3D Digital Cinema wiąże się z indywidualną opłatą w kasie kina za wypożyczenie okularów 3D, której Rabat nie obejmuje;

b) realizacja Rabatu na seans 3D w kinach dysponujących technologią DepthQ wiąże się z indywidualną opłatą w kasie kina za nabycie na własność okularów 3D, której Rabat nie obejmuje;

c) informacja o technologii, w jakiej działa kino i opłatach, o których mowa w pkt. a)- b), dostępna jest na stronie internetowej każdego z kin oraz bezpośrednio w kinach Helios.

3. W przypadku zakupu Biletu na seans w sali Dream obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem kina, do której nie obowiązuje Rabat.

4. Rabat dotyczy wyłącznie Seansów wyświetlanych w ramach regularnego repertuaru kin, z wyłączeniem pokazów specjalnych, w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat, Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.

5. Posiadanie Kodu zniżkowego nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie i nie gwarantuje dostępności miejsc na sali. Zaleca się dokonanie wcześniejszej rezerwacji.

6. Kod zniżkowy uprawnia do wymiany w kasie kina na jeden Bilet na seans filmowy z 15% rabatem, pod warunkiem dostępności miejsc i z zastrzeżeniem punktów § 1.2, § 2.2, § 2.3, § 2.4.

7. Helios S.A. nie dokonuje zwrotu i wymiany Biletów zakupionych z rabatem.

8. Kod zniżkowy nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Helios S.A. nie odpowiada za udostępnienie Kodu zniżkowego osobom nieuprawnionym. Kod będzie realizowany wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie.

10. Uprawnienia wynikające z usługi PlayStation Plus Rewards nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w kinie, w tym z akcjami, które zostaną w przyszłości wprowadzone, chyba że co innego będzie wynikać z ich regulaminu.

11. Rabat nie dotyczy oferty kin Helios w Bydgoszczy, Sosnowcu, Katowicach, Starachowicach, w Szczecinie w Centrum Handlowym Kupiec (ul. Bolesława Krzywoustego 9-10) oraz w Gdańsku w Centrum Handlowym Alfa (ul. Kołobrzeska 41C) i Galerii Metropolia (ul. Kilińskiego 4).

12. Kod jest własnością Sony Interactive Entertainment Polska i może być unieważniony w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zagubienia, kradzieży, zniszczenia, posługiwania się przez osoby nieupoważnione oraz w przypadku wykorzystywania w celach zarobkowych.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące oferty promocyjnej można zgłaszać drogą mailową na adres kupony@helios.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania w ciągu 14 dni roboczych.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Uczestnik otrzyma nowy Kod zniżkowy z terminem ważności minimum 1 miesiąc, ale nie krótszym niż Kod zniżkowy podlegający reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące usługi PlayStation Plus mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio do PlayStation Plus, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie usługi PlayStation Plus dostępnym na PlayStation.com.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się Regulamin kin sieci Helios, dostępny na stronie helios.pl oraz w kinach Helios.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Helios w każdym czasie, jednakże w sposób nie wpływający negatywnie na sytuację Uczestników, którzy zakupili Bilety przed zmianą Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie RP.