Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Nie masz jeszcze subskrypcji PS Plus?

Dołącz do PS Plus, by mieć dostęp do nagród wyłącznie dla członków – a także do wieloosobowego trybu online, gier co miesiąc, rabatów PlayStation Store i wszystkich innych korzyści dla członków.

Dołącz do PS Plus

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Odbierz tę nagrodę, aby otrzymać unikalny kod kuponu na wybraną ofertę.

Jak zrealizować kod z kuponu

Przepraszamy! Ta oferta wygasła

Przepraszamy – wszystkie kody kuponów obejmujące tę nagrodę zostały odebrane.

Ta oferta jest obecnie niedostępna – zajrzyj tu za jakiś czas, by sprawdzić, czy pojawiły się kolejne nagrody.

Odbierz swoją wyjątkową nagrodę

Wpisz kod nagrody, aby zrealizować tę ofertę.

0000 0000 0000 0000 Jak zrealizować kod z kuponu

Tańsze bilety w Helios

15% zniżki na bilety w standardowej cenie

Regulamin korzystania z usługi PlayStation Plus Rewards w sieci kin Helios

Definicje:

1. Kina – kina należące do sieci kin Helios, szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej helios.pl/naszekina, w tym te, które rozpoczną działalność do 31 grudnia 2020 r.

2. Usługa PlayStation Plus – usługa świadczona odpłatnie przez PlayStation Network, polegająca na subskrypcji abonamentu, który pozwala na uzyskanie przez Klientów dodatkowych korzyści oferowanych przez PlayStation i partnerów zewnętrznych.

3. Kod zniżkowy – 13-cyfrowy kod elektroniczny, dostępny dla użytkowników PlayStation Plus, do nabycia na stronie PlayStation.com po zalogowaniu na konto subskrybenta.

4. Usługa PlayStation Plus Rewards –  program lojalnościowy prowadzony przez PlayStation Plus, pod nazwą „PlayStation Plus Rewards”, skierowany do użytkowników PlayStation Plus, w oparciu                    o Regulamin określający zasady udziału w tym programie lojalnościowym dostępnym na stronie PlayStation.com.

5. Bilet – dokument wystawiony przez sieć kin Helios w formie papierowej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie, określający tytuł, datę, godzinę Seansu, salę kinową oraz miejsce.

6. Seans – projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona emisją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych, godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach repertuaru Kina.

7. Rabat – przysługująca Uczestnikom zniżka, oznaczona procentowo, naliczana od cennikowej (regularnej) ceny Biletu.

8. Uczestnik – osoba fizyczna, Uczestnik Programu lojalnościowego „PlayStation Plus Rewards”, który dokonał zakupu usługi PlayStation Plus.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oferty promocyjnej, w ramach której Uczestnikom PlayStation Plus przysługuje Rabat, jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005092, posiadający nr NIP: 725-14-82-632, Regon: 471544933.

2. Usługa PlayStation Plus Rewards upoważnia Klienta PlayStation Plus do zakupu Biletu normalnego, ulgowego oraz junior/senior do kina sieci Helios w cenie z 15% Rabatem, na seans filmowy 2D oraz 3D. Ceny Biletów wskazane są w repertuarze każdego kina zamieszczonym na stronie helios.pl oraz w kinie sieci Helios.

3. Warunkiem udzielenia Rabatu dla Uczestnika Programu PlayStation Plus jest okazanie w kasie kina Helios 13-cyfrowego Kodu zniżkowego, który jest możliwy do nabycia za pomocą strony internetowej PlayStation.com. Zakup Biletów z Rabatem przewidziany jest tylko bezpośrednio w kasach kin sieci Helios do 31 grudnia 2020 r. W okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności związanej                 z projekcją filmów w kinach z powodu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2                                    i wystąpieniem epidemii koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zakup Biletów nie będzie możliwy. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, oznacza całkowity zakaz pracy kin.

4. Użytkownicy Usługi PlayStation Plus będą mogli pobrać kody zniżkowe uprawniające do uzyskania Rabatu do dnia 30 września 2020 r.

5. Informacje dotyczące Usługi PlayStation Plus Rewards zawarte są w Regulaminie Usługi dostępnym na stronie internetowej PlayStation.com.

§ 2. Zasady korzystania

1. Z oferty promocyjnej może skorzystać wyłącznie Klient, który zawarł umowę o korzystanie z usługi PlayStation Plus.

2. Rabaty obowiązywać będą zarówno na seanse 2D, jak i na seanse realizowane w technice 3D,                      z zastrzeżeniem, że:

a) realizacja Rabatu na seans 3D w kinach dysponujących technologią Dolby 3D Digital Cinema wiąże się z indywidualną opłatą w kasie kina za wypożyczenie okularów 3D, której Rabat nie obejmuje;

b) realizacja Rabatu na seans 3D w kinach dysponujących technologią DepthQ wiąże się                                    z indywidualną opłatą w kasie kina za nabycie na własność okularów 3D, której Rabat nie obejmuje;

c) informacja o technologii, w jakiej działa kino i opłatach, o których mowa w pkt. a)- b), dostępna jest na stronie internetowej każdego z kin oraz bezpośrednio w kinach Helios.

3. W przypadku zakupu Biletu na seans w sali Dream obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem kina, do której nie obowiązuje Rabat.

4. Rabat dotyczy wyłącznie Seansów wyświetlanych w ramach regularnego repertuaru kin,                          z wyłączeniem pokazów specjalnych, w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera, Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat, Helios dla dzieci, Kultura Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.

5. Posiadanie Kodu zniżkowego nie upoważnia do pierwszeństwa w obsłudze przy kasie i nie gwarantuje dostępności miejsc na sali. Zaleca się dokonanie wcześniejszej rezerwacji.

6. Kod zniżkowy uprawnia do wymiany w kasie kina na jeden Bilet na seans filmowy z 15% rabatem, pod warunkiem dostępności miejsc i z zastrzeżeniem punktów § 1.2, § 2.2, § 2.3, § 2.4.

7. Helios S.A. nie dokonuje zwrotu i wymiany Biletów zakupionych z rabatem.

8. Kod zniżkowy nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Helios S.A. nie odpowiada za udostępnienie Kodu zniżkowego osobom nieuprawnionym. Kod będzie realizowany wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie.

10. Uprawnienia wynikające z usługi PlayStation Plus Rewards nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w kinie, w tym z akcjami, które zostaną w przyszłości wprowadzone, chyba że co innego będzie wynikać z ich regulaminu.

11. Kod jest własnością Sony Interactive Entertainment Polska i może być unieważniony                                      w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zagubienia, kradzieży, zniszczenia, posługiwania się przez osoby nieupoważnione oraz w przypadku wykorzystywania w celach zarobkowych.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące oferty promocyjnej można zgłaszać drogą mailową na adres kupony@helios.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia,                       a w przypadkach wymagających dłuższego postępowania w ciągu 14 dni roboczych.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Uczestnik otrzyma nowy Kod zniżkowy                          z terminem ważności minimum 1 miesiąc, ale nie krótszym niż Kod zniżkowy podlegający reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące usługi PlayStation Plus mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio do PlayStation Plus, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie usługi PlayStation Plus dostępnym na PlayStation.com.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się Regulamin kin sieci Helios, dostępny na stronie helios.pl oraz w kinach Helios.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Helios w każdym czasie, jednakże w sposób nie wpływający negatywnie na sytuację Uczestników, którzy zakupili Bilety przed zmianą Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie RP.