playstation.com

Juridisk

LISENSAVTALE FOR MOBILAPPLIKASJONER FOR SIE Inc (versjon 2.1)

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR MOBILAPPLIKASJONER FOR SIE Inc (“AVTALEN”) NØYE SÅ DU FORSTÅR HVILKE RETTIGHETER OG PLIKTER DU HAR.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPLIKASJONSPROGRAMVAREN SOM DISTRIBUERES AV SIE IncS FOR BRUK PÅ iOS- ELLER ANDROID-ENHETER ("APPLIKASJONSPROGRAMVARE") ER UTTRYKKELIG BETINGET AV AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE APPLIKASJONSPROGRAMVAREN BEKREFTER DU AT DU KAN INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVENE I DIN JURISDIKSJON, OG DU GODTAR Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne Avtalen på dine egne vegne og på vegne av andre personer som har tilgang til eller bruker: (i) Applikasjonsprogramvaren på enheten som du eier eller har i din besittelse, og som kjører den aktuelle versjonen av iOS eller Android OS på lovlig måte ("enhet"); eller (ii) din konto på PlayStation™Network (“Konto”) med Applikasjonsprogramvaren. Du har ansvar for andre personers bruk av Applikasjonsprogramvaren og for at de overholder vilkårene i denne Avtalen.

Denne Avtalen gjelder Applikasjonsprogramvaren og alle korrigeringer, oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner av denne programvaren.

OBS! HVIS DU ER INNBYGGER I USA ELLER INNBYGGER I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALENS DEL 9 (I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT IFØLGE LOVEN) EN BESTEMMELSE OM BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING OG FRAFALLELSE AV GRUPPESØKSMÅL. DENNE BESTEMMELSEN HAR INNVIRKNING PÅ DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, OG NÅR DET GJELDER ENHVER "KONFLIKT" (SOM DEFINERT I DEL 9) MELLOM DEG OG EN "SONY-ENHET" (SOM DEFINERT I DEL 9). DU HAR RETT TIL Å IKKE GODTA BESTEMMELSENE OM DEN BINDENDE MEKLINGEN OG FRAFALLELSEN AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I DEL 9.

 

1. LISENSTILDELING

I henhold til vilkårene i denne avtalen tildeler SIE Inc deg en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og ikke-kommersiell rett til å bruke Applikasjonsprogramvaren utelukkende på enheten. Dine rettigheter til å bruke tidligere versjoner av Applikasjonsprogramvaren andre enn den gjeldende versjonen av Applikasjonsprogramvaren opphører så snart du kan motta eller har den nyeste versjonen av Applikasjonsprogramvaren installert på enheten.

Enkelte lisensvilkår for SIE Inc-lisensiert(e) programvare eller tjenester fra tredjeparter kan forutsette at SIE Inc gir deg varsler og lisensvilkår for slik(e) programvare eller tjenester fra tredjeparter. Disse varslene og lisensvilkårene er tilgjengelig for deg på et sted som SIE Inc mener er passende.

All rett til å bruke Applikasjonsprogramvaren gis utelukkende på lisens, og du gis ikke rett til eierskap, titler eller interesser i Applikasjonsprogramvaren. SIE Inc og dettes lisensgivere beholder alle opphavsrettigheter til Applikasjonsprogramvaren. All bruk av eller tilgang til Applikasjonsprogramvaren er underlagt vilkårene i denne Avtalen og gjeldende lover om opphavsrett. Med unntak for unntak som beskrives uttrykkelig i denne Avtalen, har SIE Inc og dettes lisensgivere alle rettigheter til denne Applikasjonsprogramvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke (i) lease, leie ut, viderelisensiere, publisere, modifisere, oppdatere, tilpasse eller oversette Applikasjonsprogramvaren; (ii) foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller ta fra hverandre Applikasjonsprogramvaren, lage avledede verk av Applikasjonsprogramvaren; (iii) forsøke å lage Applikasjonsprogramvarens kildekode fra dens objektkode; (iii) bruke uautorisert, ulovlig, piratkopiert eller modifisert maskinvare eller programvare med denne Applikasjonsprogramvaren; (v) reinstallere tidligere versjoner av Applikasjonsprogramvaren; (vi) bryte lover, reguleringer eller bestemmelser, eller rettighetene til SIE Inc eller tredjeparter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Applikasjonsprogramvaren; (vii) tilegne deg Applikasjonsprogramvare på andre måter enn gjennom distribusjonsmåtene som er godkjent av SIE Inc; eller (viii) utnytte Applikasjonsprogramvaren på ikke-lisensierte måter.

Disse begrensningene skal tolkes i bredest mulig forstand i henhold til hva som er tillatt ifølge loven i din jurisdiksjon.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; AVTALER MED OG INNHOLD FRA TREDJEPARTER

SIE Inc kan skaffe deg visse Applikasjonsprogramvare-oppdateringer, -oppgraderinger eller -tjenester. Enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan føre til at gjeldende innstillinger endres, data eller innhold går tapt, eller at funksjonalitet eller innhold forsvinner.

Applikasjonsprogramvaren kan henvise til, vise eller gi deg linker til nettsteder eller innhold som tredjeparter drifter eller vedlikeholder på uavhengig basis ("Innhold og linker fra tredjeparter").

SIE Inc og tilknyttede selskaper har ikke kontroll eller innflytelse over Innhold og linker fra tredjeparter, og SIE Inc og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, garanterer for eller sponser ikke Innhold og linker fra tredjeparter. SIE Inc og tilknyttede selskaper bærer ikke ansvar overfor deg når det gjelder Innhold og linker fra tredjeparter. Du stoler på Innhold og linker fra tredjeparter på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og aksepterer alle konsekvenser som måtte følge av at du stoler på dette.

 

4. INNSAMLING AV INFORMASJON / AUTENTISERING

For å kunne drive SIE Incs forretningsvirksomhet og levere produkter og tjenester kan SIE Inc samle inn og hente frem igjen informasjon om enheten og Applikasjonsprogramvaren og hvordan du bruker disse. Disse opplysningene kan brukes til overvåkning/diagnostisering av systemet, markedsføring og å spore anonymiserte brukere. SIE Inc vil også kunne samle inn den unike ID-en som automatisk tildeles enheten av SIE Inc når du første gang starter Applikasjonsprogramvaren på en slik enhet. Når du logger på din Konto fra Applikasjonsprogramvaren, kan SIE Inc knytte disse opplysningene til din Konto og annen informasjon som er knyttet til din Konto. Det henvises til retningslinjene for personvern for PSN(SM) i din region, som det er en link til fra SIE Incs nettsted for juridiske dokumenter på http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html, for mer informasjon om hvordan disse opplysningene brukes, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

 

5. INTERNETTFORBINDELSE

Noe av innholdet i Applikasjonsprogramvaren forutsetter internettforbindelse. Du står selv ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med oppkobling til eller bruk av internett.

 

6. FRASKRIVELSE AV GARANTI, OG ANSVARSBEGRENSNINGER

Applikasjonsprogramvaren tilbys "SOM DEN ER" uten uttrykte eller implisitte garantier. SIE Inc, tilknyttede selskaper og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig enhver implisitt garanti for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-krenkelse.

SIE Inc, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LISENSGIVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, TAP AV PROFITT ELLER ANDRE TYPER TAP ELLER SKADE, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT HVORDAN DE MÅTTE OPPSTÅ, SOM RESULTAT AV AT BRUKEREN SKAFFER SEG TILGANG TIL ELLER BRUKER APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. SÅ FREMT DENNE BESTEMMELSEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANNEVNTE BEGRENSNINGENE, UNNTAKENE OG FRASKRIVELSENE SÅ BREDT SOM MULIG ETTER DET SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN, SELV HVIS FORESLÅTTE LØSNINGER IKKE RETTER FEILEN.

 

7. BRUDD PÅ AVTALEN; OPPSIGELSE AV RETTIGHETER, OG SIE Incs TILTAK

Hvis SIE Inc avgjør at du har brutt vilkårene i denne Avtalen, kan SIE Inc på egen hånd eller ved hjelp av andre treffe ethvert tiltak for å beskytte sine interesser, som å hindre tilgang til eller bruk av noen deler av eller hele Applikasjonsprogramvaren, inndra tilgangen din til PSN, nekte andre tjenester som tilbys til Applikasjonsprogramvaren, eller ta i bruk andre midler i den grad det er nødvendig i rimelig grad for å hindre bruk av modifisert eller ikke-tillatt bruk av Applikasjonsprogramvaren.

SIE Inc, tilknyttede selskaper og lisensgivere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt hvis denne Avtalen brytes. SIE Inc kan delta i myndigheters eller privates rettslige skritt eller etterforskning i forbindelse med din bruk av Applikasjonsprogramvaren.

 

8. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Applikasjonsprogramvaren kan inneholde teknologi som er underlagt visse begrensninger i henhold til lover og bestemmelser om eksportkontroll. Som følge av dette skal Applikasjonsprogramvaren din ikke eksporteres eller re-eksporteres til personer eller juridiske enheter hvis dette bryter med disse lovene og bestemmelsene. Du må overholde disse lovene når du bruker Applikasjonsprogramvaren. Du bekrefter og garanterer at (i) du ikke er i et land som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt utpekt av myndighetene i USA som et land som "støtter terrorister"; og (ii) du er ikke oppført på noen av amerikanske myndigheters lister over forbudte eller begrensede parter.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR ENKELTE PERSONER

De følgende vilkårene i denne del 9 gjelder, i det fulle omfang som er tillatt i henhold til loven, kun hvis du er innbygger i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

Begrepet "Konflikt" betyr alt av konflikter, krav eller uenigheter mellom deg og SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåværende eller tidligere tilknyttede selskaper eller forløpere eller etterfølgere til noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-enhet") vedrørende bruken av Applikasjonsprogramvaren, uansett om dette springer ut ifra kontrakter, vedtekter, regulering, statutter, tort (deriblant svindel, falsk identitet, falske lovnader eller uforstand) eller andre juridiske eller rettmessige teorier, og innbefatter gyldigheten til, muligheten til å håndheve eller omfanget til denne del 9 (med unntak av muligheten til å håndheve delen om frafallelse av retten til gruppesøksmål under). “Konflikt” skal tolkes i bredest mulig forstand.

Hvis du har en Konflikt (annet enn den som beskrives som unntatt fra mekling under) med en Sony-enhet eller en representant for, sjef for, ansatt i eller agent for en Sony-enhet ("Sony-motpart") som ikke kan løses gjennom forhandlinger, som det kreves under, skal du og Sony-motparten forsøke å løse Konflikten kun gjennom mekling av denne Konflikten i henhold til vilkårene i del 9 og ikke trekke Konflikten for retten. Mekling betyr at Konflikten skal løses av en nøytral meklingsmann i stedet for av en dommer eller jury i en rettssak.

DU OG SONY-ENHETENE GODTAR AT ETHVERT KRAV SOM FREMSTILLES AV DEG ELLER AV EN SONY-ENHET I "SMALL CLAIMS COURT", IKKE ER UNDERLAGT VILKÅRENE FOR MEKLING I DENNE DEL 9.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV KRAVENE TIL BUNDET KONFLIKTLØSING OG FRAFALLELSE AV GRUPPESØKSMÅL I DENNE DEL 9, MÅ DU MEDDELE SIE Inc OM DETTE SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DET SKRIFTLIGE VARSELET MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMEIN INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA. ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG INNEHOLDE: (I) NAVNET DITT, (II) ADRESSEN DIN, (III) LOGG PÅ-ID-EN DIN, HVIS DU HAR EN, OG (IV) EN TYDELIG KUNNGJØRING OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE KONFLIKTER MED NOEN SONY-ENHETER GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN KONFLIKT MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE ET SKRIFTLIG VARSEL TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA. ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN MULIGHET TIL Å LØSE KONFLIKTEN UFORMELT GJENNOM FORHANDLINGER.

Du godtar å forhandle om å løse Konflikten i beste mening i ikke mindre enn 60 dager etter at du gir beskjed om Konflikten. Hvis Sony-motparten ikke løser Konflikten din innen 60 dager etter at denne mottok varselet om Konflikten, kan du eller Sony-motparten fremsette kravet i mekling i henhold til vilkårene i denne del 9.

BEHANDLINGEN AV KONFLIKTLØSNINGSSAKEN, UANSETT OM DETTE FOREGÅR VIA MEKLING ELLER I RETTEN, SKAL KUN FOREGÅ PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE GJENNOM GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM EN NAVNGITT ELLER ANONYM DEL AV EN GRUPPE, SAMLET, REPRESENTERT ELLER DER EN PRIVAT ADVOKAT FREMMER ET KOLLEKTIVT SØKSMÅL, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN SPESIFIKT BLIR ENIGE OMDETTE SKRIFTLIG ETTER AT MEKLINGEN ER STARTET.

Hvis du eller Sony-motparten velger å løse Konflikten gjennom mekling, kan parten som innleder meklingsbehandlingen, starte meklingen gjennom American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Vilkårene i denne del 9 gjelder hvis de er i konflikt med reglene til meklingsorganisasjonen som partene velger.

Federal Arbitration Act ("FAA") gjelder når det skal avgjøres hvorvidt det kan mekles i konflikter om handel mellom stater. Gjeldende føderale lover eller delstatslover kan imidlertid også gjelde ved en Konflikt. For krav som gjelder mindre enn USD 75 000, skal AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte konflikter ("Tilleggsprosedyrer") gjelde, derunder tidsplanen for meklingshonorarer som fremlegges i del C-8 i Tilleggsprosedyrer. For krav som gjelder mer enn USD 75 000, skal AAAs regler for kommersiell mekling og relevante tidsplaner for honorarer innen ikke-gruppesøksmål gjelde.

AAA-reglene er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe +1-800-778-7879. Videre, hvis kravene dine ikke overskrider USD 75 000 og du har varslet og forhandlet i beste mening med Sony-motparten, som beskrevet over, får du, dersom megleren avgjør at du vinner frem i saken, dekket rimelig store advokathonorarer og -kostnader (dette avgjøres av megleren) i tillegg til å få dekket det samme i henhold til gjeldende delstatlige eller føderale lover som tilkjennegis Sony-motparten eller deg.

Megleren må kunngjøre avgjørelsen skriftlig, men trenger ikke å grunngi kjennelsen. Meglerens avgjørelse er bindende og endelig, med unntak for ankeretten som gis av FAA, og kan håndheves av enhver rettsmyndighet som har jurisdiksjon over partene.

Du eller Sony-motparten kan innlede megling i enten San Mateo County i California eller i det countyet der du bor. Hvis du velger countyet der du bor, kan Sony-motparten overføre meglingen til San Mateo County hvis Sony-motparten godtar å dekke ekstra kostnader eller honorarer som måtte påløpe for deg som resultat av endringen av sted (dette avgjøres av megleren).

Hvis noen del av denne del 9 (annet enn delen om Frafallelse av rett til gruppesøksmål over) er ulovlig eller ikke kan håndheves, vil den delen ses bort fra i denne del 9, og resten av denne del 9 vil gjelde fullt ut. Hvis det blir funnet at delen om Frafallelse av rett til gruppesøksmål er ulovlig eller ikke kan håndheves, kan ingen deler av denne del 9 håndheves, og Konflikten vil avgjøres rettslig.

Denne del 9 er fortsatt gjeldende etter Avtalens opphør.

 

10. GJELDENDE LOV OG RETTSINSTANS

Hvis du er innbygger i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i Japan med unntak for dettes regler om internasjonal privatrett. Alle konflikter som måtte oppstå under eller i forbindelse med denne Avtalen, skal behandles utelukkende av tingretten i Tokyo i Japan.

Hvis du er innbygger i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midt-Østen eller Den russiske føderasjon, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i England med unntak for dettes regler om internasjonal privatrett.

Hvis du er innbygger et annet sted, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i delstaten California med unntak for dettes regler om internasjonal privatrett. Hvis du er innbygger i USA, skal enhver Konflikt som ikke er underlagt megling og ikke iverksettes i "small claims court", behandles av en rettsinstans med gjeldende jurisdiksjon i enten Superior Court for the State of California i County of San Mateo eller i United States District Court for the Northern District of California.

 

11. GENERELT JURIDISK

Du er bundet av den nyeste versjonen av denne Avtalen. SIE Inc kan når som helst endre vilkårene i denne Avtalen. Du har tilgang til en utskrivbar versjon av den nyeste Avtalen på http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Sjekk denne nettadressen med jevne mellomrom for å se etter endringer i Avtalen. Fortsatt tilgang til eller bruk av Applikasjonsprogramvaren medfører at du godtar den nyeste versjonen av denne Avtalen.

Hvis noen del av denne Avtalen blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kunne håndheves, er de gjenværende delene av Avtalen gyldige, lovlige og skal håndheves, og de påvirkes eller forringes ikke på noen måte. Du erkjenner at brudd på denne Avtalen fører til uopprettelig skade for SIE Inc for hvilket økonomisk erstatning ikke er en tilstrekkelig godtgjørelse, og at SIE Inc har rett til rettsmessig erstatning i tillegg til annen godtgjøring denne måtte ha rett til i henhold til loven.

Denne Avtalen utgjør avtalen mellom deg og SIE Inc i sin helhet når det gjelder Applikasjonsprogramvaren, og den har forrang foran alle tidligere eller samtidige tolkninger vedrørende innhold. Hvis en rettighet i denne Avtalen ikke utøves, eller hvis den utøves forsinket, betyr det ikke at rettigheten frafalles. SIE Inc kan overdra alle og enhver av sine rettigheter i henhold til denne Avtalen, deriblant retten til å håndheve vilkårene i denne Avtalen, til ethvert selskap tilknyttet SIE Inc.

 

12. BUTIKKEIEREN

Denne Avtalen gjelder mellom deg og SIE Inc, ikke eieren av butikken ("Butikkeieren") som du lastet ned Applikasjonsprogramvaren fra ("Appbutikken"). SIE Inc, ikke Butikkeieren, har eneansvar for innholdet i Applikasjonsprogramvaren (med visse unntak, som er beskrevet i denne Avtalen).

Din bruk av Applikasjonsprogramvaren er dessuten underlagt Appbutikkens bruksvilkår.

Butikkeieren er ikke pliktig til å tilby vedlikeholds- og støttetjenester i forbindelse med Applikasjonsprogramvaren.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til loven, er Butikkeieren ikke i noen grad garantipliktig når det gjelder Applikasjonsprogramvaren.

Butikkeieren har ikke ansvar for å ta affære dersom du eller tredjeparter stiller krav i forbindelse med Applikasjonsprogramvaren eller ditt eierskap eller din bruk av Applikasjonsprogramvaren, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) alle krav om at Applikasjonsprogramvaren ikke overholder gjeldende juridiske krav eller reguleringskrav; (iii) krav som fremmes i henhold til forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning; og (iv) alle påstander om at Applikasjonsprogramvaren krenker en tredjepart immaterielle rettigheter.

 

13. KONTAKT.

Hvis du har spørsmål om eller vil klage på Applikasjonsprogramvaren, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt på http://www.playstation.com/support/.