playstation.com

Juridisk

LISENSAVTALE FOR PLAYSTATION®4-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARE (versjon 2.2)

LES GRUNDIG GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN FOR PLAYSTATION®4-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARE ("AVTALEN"), SLIK AT DU FORSTÅR DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN I SIE Incs UNDERHOLDNINGSSYSTEM PlayStation®4 ("PS4™") ER UTTRYKKELIG AVHENGIG AV AT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN GODTAS. VED Å BRUKE PS4-SYSTEMET ERKLÆRER DU AT DU ER I STAND TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER I DIN RETTSKRETS OG SAMTYKKER I AT DU ER BUNDET TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne avtalen på egne vegne og på vegne av andre som har tilgang til eller bruker: (i) PS4-systemet; eller (ii) kontoen din på PS4-systemet eller PlayStation™ Network ("Konto") som er knyttet til dette PS4-systemet. Du står ansvarlig for andre menneskers bruk av PS4-systemet og for at de overholder vilkårene i denne avtalen.

SIE Inc forbeholder seg retten til, fra tid til annen og med og uten å gi deg forvarsel, å endre vilkårene i denne avtalen. Den nyeste versjonen av denne avtalen vil erstatte alle tidligere versjoner.

Denne avtalen gjelder for all systemprogramvare, fastvare, nettleserprogramvare og annen applikasjonsprogramvare som er inkludert i din PS4, samt alle patcher, oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner av den systemprogramvaren, fastvaren, nettleserprogramvaren og andre applikasjonsprogramvaren som følger med eller er tilgjengelig for PS4-systemet ditt via enhver tjeneste fra SIE Inc eller Sony eller webbasert nettverk, PlayStation™Network, SIE Inc-nettside eller PS4-spillmedier. All programvare og fastvare beskrevet i dette avsnittet refereres kollektivt til som "Systemprogramvare" i denne avtalen.

Hvis du er i Nord-Amerika, Sør-Amerika eller Sentral-Amerika, er alle spill og all programvare som blir gjort tilgjengelig for deg til bruk med PS4-systemet ditt, lisensiert – ikke solgt – til deg i henhold til lisensavtalen for programvareprodukter som du finner på http://us.playstation.com/softwarelicense.

MERK: HVIS DU ER INNBYGGER I USA ELLER I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALEN I KAPITTEL 9, I DEN STØRSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, ET BINDENDE AVKALL PÅ RETTIGHETER FOR INDIVIDUELL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL I KAPITTEL 9, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER I DENNE AVTALEN OG MED HENSYN TIL ENHVER "TVIST" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 8) MELLOM DEG OG EN "JURIDISK STØRRELSE FRA SONY" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 9). DU HAR RETT TIL Å VELGE Å IKKE GODTA DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER FOR MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I KAPITTEL 9.

 

1. LISENSBEVILGNING

I henhold til betingelsene i denne avtalen, bevilger SIE Inc deg en ikke-eksklusiv ikke-kommersiell rett til å bruke systemprogramvaren utelukkende på din PS4. Dine rettigheter til å bruke andre versjoner av systemprogramvaren enn gjeldende versjon av systemprogramvaren opphører så fort du kan du kan motta eller ha den nyeste versjonen av systemprogramvaren installert på ditt PS4-system.

Visse lisenser for SIE Inc-lisensierte tredjepartsprogramvarer eller -tjenester kan forutsette at SIE Inc gir deg varsler og lisensvilkår om denne tredjepartsprogramvaren eller -tjenestelisensen. Disse varslene og lisensvilkårene er også tilgjengelig for deg på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ eller andre plasser SIE Inc anser som egnede.

Alle rettigheter til å bruke systemprogramvaren bevilges kun ved lisens, og du bevilges ingen eierrettigheter eller eierinteresser i systemprogramvaren. SIE Inc og dets rettighetshavere eier fortsatt alle opphavsrettigheter til systemprogramvaren. All bruk av eller tilgang til systemprogramvaren er underlagt betingelsene i denne avtalen og gjeldende lovgivning knyttet til opphavsrett og åndsverk. Med de eksplisitte unntak som beskrives i denne avtalen, forbeholder SIE Inc og deres rettighetshavere seg alle rettigheter til systemprogramvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke lease, leie ut, underlisensiere, publisere, modifisere, bygge ut, tilpasse eller oversette systemprogramvaren. Du kan ikke dekonstruere, dekompilere eller disassemblere systemprogramvaren, lage derivert innhold av systemprogramvaren, eller prøve å lage kildekode for systemprogramvaren fra dennes objektkode. Du kan ikke (i) benytte noen form for uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare med systemprogramvaren; (ii) bruke verktøy for å omgå, deaktivere eller forbikoble noen form for kryptering, sikkerhet eller autentiseringsmekanisme for PS4; (iii) reinstallere tidligere versjoner av systemprogramvaren ("nedgradere"); (iv) bryte lover, regler eller rettigheter som tilhører SIE Inc eller tredjeparter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av systemprogramvaren; (v) bruke noen form for programvare eller maskinvare som gjør at systemprogramvaren aksepterer eller bruker uautorisert, ulovlig, eller piratkopiert programvare eller maskinvare; (vi) få tak i systemprogramvaren på en annen måte enn gjennom SIE Incs godkjente distribusjonsmetoder; eller (vii) utnytte systemprogramvaren på noen annen måte enn til bruk med din PS4 i samsvar med medfølgende dokumentasjon og med godkjent programvare eller maskinvare, inkludert bruken av systemprogramvare til å lage, utvikle, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare eller maskinvare som kan brukes i tilknytning til PS4-systemet ditt.

Disse restriksjonene vil gjelde i den største utstrekning som tillates av lovgivningen i din rettskrets.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTSAVTALER OG -INNHOLD

SIE Inc kan tilby visse oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester for systemprogramvaren. Noen oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan komme automatisk uten at du blir gitt beskjed om det, når du logger deg på PlayStation™Network, og andre kan være tilgjengelige gjennom SIE Incs nettside eller autoriserte kanaler. Du samtykker i at SIE Inc kan tilby disse automatiske oppdateringene, oppgraderingene eller tjenestene. Tjenestene kan inkludere den siste oppdateringen av eller nedlastingen av en ny utgivelse av systemprogramvaren som inneholder nye sikkerhetsreparasjoner, ny teknologi eller reviderte innstillinger og funksjoner som kan hindre tilgang til uautorisert eller piratkopiert innhold eller hindre bruk av uautorisert fastvare eller programvare i forbindelse med ditt PS4-system. Disse oppdateringene, oppgraderingene og tjenestene kan innvirke på funksjonaliteten til PS4-systemet ditt, og SIE Inc står ikke til ansvar overfor deg for slike effekter eller skade som måtte forårsakes av installasjonsprosessen.

Du må installere eller ha installert den siste versjonen av systemprogramvaren så snart som rimelig mulig. Enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan endre de nåværende innstillingene, eller føre til tap av data, innhold, funksjonalitet eller egenskaper. SIE Inc anbefaler at du jevnlig sikkerhetskopierer alle data du kan.

Tredjeparter kan gjøre andre tjenester eller annet innhold tilgjengelig for deg, og de kan kreve at du godtar deres vilkår og betingelser og personvernpolicy. Systemprogramvaren kan henvise til, vise eller fremskaffe lenker til nettsteder eller innhold som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter ("tredjepartsinnhold og -lenker").

SIE Inc og tilknyttede selskaper kontrollerer eller styrer ikke tredjepartsinnhold og -lenker, og SIE Inc og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, har ansvar for eller støtter heller ikke tredjepartsinnhold og -lenker. SIE Inc og tilknyttede selskaper bærer ikke ansvar overfor deg for tredjepartsinnhold og -lenker. Du stoler på tredjepartsinnhold og -lenker på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å stole på tredjepartsinnhold og -lenker.

Se dokumentasjonen til PS4-systemet for informasjon om hvordan du kan kontrollere tilgangen til tredjepartsinnhold og -lenker via PS4-systemets eller PlayStation™Networks foreldrekontroller.

 

4. INFORMASJONSINNHENTING/AUTENTISERING

For å kunne drive SIE Incs virksomheter og tilby produkter og tjenester kan SIE Inc samle inn og hente frem informasjon om din maskinvare og programvare. Denne informasjonen kan brukes til å overvåke og diagnostisere systemet ditt, i markedsføringsøyemed, til å spore din adferd anonymt, autentisering, kopibeskyttelse og til andre formål. SIE Inc kan også ha tilgang til å kjenne til systemets unike ID og IP-adresse, som internettleverandøren automatisk tildeler PS4-systemet når du kobler det til Internett. Når du logger din Konto fra PS4-systemet ditt, kan vi være i stand til å knytte denne informasjonen til kontoen din og annen informasjon som er knyttet til kontoen din.

Dette PS4-systemet gjør det mulig for oss å ta opptak av, dele og streame spilløkter, som kan inneholde stemme- eller tekstkommunikasjon mellom deg og andre spillere. Det henvises til PS4-brukerveiledningen og retningslinjene for personvern for din region hvis du vil vite mer om hvordan denne informasjonen blir brukt, og hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål. Du frasier deg med dette eventuelle rettigheter til eller forventninger om personvern, konfidensialitet eller bekjentgjøring av informasjon mht. spill eller din kommunikasjon med PS4-systemet, med unntak for det som er beskrevet i PS4-brukerveiledningen og retningslinjene for personvern for din region.

 

5. INTERNETTFUNKSJONER

Bruk av systemprogramvarefunksjoner som krever internettilkobling ("internettfunksjoner"), kan forutsette at du får tilgang til en kablet eller trådløs internettjeneste fra en tredjeparts tjenesteleverandør ("internettleverandør"). Enkelte internettfunksjoner kan også kreve at du er logget på PlayStation™Network. Det kan hende at internettilgang IKKE er tilgjengelig der du er, ikke er gratis, eller ikke er fri for avbrudd eller frakoblinger. Hvis du ønsker å bruke internettjenester for din PS4, må du inngå nødvendige avtaler for internettjeneste med en leverandør av de tjenestene. Du er ansvarlig for alle påløpte kostnader i forbindelse med tilgang til eller bruk av Internett.

Visse internettfunksjoner kan være avhengig av internettilkoblingsfaktorer som ligger utenfor SIE Incs kontroll. Besøk på nettsider, kjøring av programmer eller nedlasting av programmer eller data kan medføre virus, tap eller ødeleggelse av data eller andre problemer, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av slik adferd med din PS4.

 

6. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSING

Systemprogramvaren leveres "SOM DEN ER" uten noen uttalte eller impliserte garantier. SIE Inc, tilknyttede selskaper og rettighetshavere fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelser.

SIE Inc, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE, ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV AKSESSERING AV ELLER BRUK AV SYSTEMPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, VIL ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDE SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN BEFØYELSE IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL.

HVIS DU HAR TILHOLD I JAPAN ELLER LAND/OMRÅDER I ØST-ASIA ELLER SØRØST-ASIA OG HVIS SIE Inc, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE ER ANSVARLIGE, UTEN HENSYN TIL Å SKADEN ER TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER ETHVERT TAP ELLER SKADE, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SYSTEMPROGRAMVAREN, TRASS I ENHVER ANNEN KLAUSUL I DENNE AVTALEN, VIL DETTE ANSVARET VÆRE BEGRENSET TIL DIREKTE SKADER DU HAR PÅDRATT DEG OPPTIL DET BELØPET DU FAKTISK HAR BETALT FOR PS4, MED MINDRE SIE Inc, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE HAR OPPTRÅDT FORSETTLIG ELLER GROVT UAKTSOMT. SÅ LENGE DENNE KLAUSULEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANSTÅENDE BEGRENSNINGNE, UTELUKKELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DEN UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL.

 

7. AVTALEBRUDD; OPPHØR AV RETTIGHETER OG SIE Inc SINE RETTSMIDLER

Dersom SIE Inc fastslår at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SIE Inc selv eller gjennom en annen part rette tiltak for å beskytte egne interesser, som å fjerne tilgangen til eller muligheten til å bruke en del av eller all systemprogramvare, hindre bruk av dette PS4-systemet online eller offline, hindre tilgang til PlayStation™Network, benekte garantier, reparasjoner eller andre tjenester tilbudt din PS4, implementere oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller ta i bruk andre tiltak som ansees som nødvendige for å stanse bruk av modifisert systemprogramvare eller ikke tillatt bruk av systemprogramvare.

SIE Inc, tilknyttede selskaper og rettighetshavere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt dersom denne avtalen brytes. SIE Inc kan delta i eventuelle offentlige eller private søksmål eller etterforskning i tilknytning til din bruk av systemprogramvaren.

 

8. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Systemprogramvaren kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til lover og bestemmelser. Derfor kan ikke PS4-systemet ditt eksporteres eller reeksporteres til personer og parter hvis dette er i konflikt med slike lover og bestemmelser. Du må overholde disse lovene når du bruker systemprogramvaren.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELL FRASKRIVNINGSKLAUSUL FOR VISSE INNBYGGERE

Følgende betingelser i dette kapittel 9, i så stor utstrekning som lover tillater, gjelder bare hvis du er innbygger i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

Ordet "tvist" betyr enhver/ethvert uenighet, krav eller konflikt mellom deg og SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåvæårende eller tidligere tilknyttede selskaper eller forløpere eller etterfølgere til noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc.,Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-enhet") angående bruk av systemprogramvaren, enten basert på kontrakt, statutt, forordning, bestemmelse, culpaansvar (inkludert svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller forsømmelse), eller annen juridisk eller rettslig definisjon, og inkluderer gyldigheten, tvangskraften eller omfanget til dette kapittel 9 (med unntak av tvangskraften til klausulen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål under). Begrepet "tvist" skal tolkes i bredest mulig omfang.

Hvis du har en tvist med en Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet ("Sony-motpart") som ikke kan løses gjennom forhandlinger i henhold til vilkårene som beskrives nedenfor, bortsett fra unntakene som nevnes i klausulen, skal du og Sony-motparten kun søke løsning på tvisten gjennom mekling i henhold til kapittel 9's betingelser, og ikke prosessføre tvisten i retten. Mekling betyr at tvisten vil løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET I FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSBETINGELSENE FREMSATT I DETTE kapittel 9.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER TIL INDIVIDUELLE SØKSMÅL OG GRUPPESØKSMÅL I DETTE KAPITTEL 9, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SIE Inc INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG MÅ INKLUDERE: (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIN LOGG-PÅ ID, DERSOM DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG MEDDELELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED NOEN SONY-ENHET GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN EN MULIGHET TIL Å LØSE TVISTEN GJENNOM UFORMELLE FORHANDLINGER.

Du samtykker i å forhandle om en løsning på tvisten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du meddeler Sony om tvisten. Hvis Sony-motparten ikke løser tvisten innen 60 dager etter å ha mottatt meddelelsen, kan du eller Sony-motparten bringe saken for retten i henhold til betingelsene i dette kapittel 9.

ALLE PROSESSER FOR TVISTLØSNING, ENTEN VED MEKLING ELLER RETTSLIG, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM ET NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN SPESIFIKT BLIR ENIGE OM Å GJØRE DETTE SKRIFTLIG ETTER AT MEKLINGEN STARTES.

Hvis du eller Sony-motparten ønsker å løse tvisten gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen, initiere den med American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Betingelsene i dette kapittel 9's betingelser gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

The Federal Arbitration (Den føderale meklingsloven) ("FAA") regulerer hvilke mellomstatlige tvister som kan løses gjennom mekling. Men gjeldende føderale eller statlige lover kan også avgjøre gyldigheten til en tvist. For krav på mindre enn $75 000 gjelder AAA's tilleggsprosedyrer for konsumentrelaterte tvister ("tilleggsprosedyrer"), inkludert satser på meklingsgebyr fremsatt i avsnitt C-8 av tilleggsprosedyrene, for krav på over $75 000 gjelder AAA's kommersielle meklingslover og relevante avgiftssatser for andre søksmål enn gruppesøksmål.

AAA's regler er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider $75 000 og du har meddelt og forhandlet i god tro med Sony-motparten som beskrevet over, hvis voldgiftsdommeren avgjør at du er parten som får medhold i meklingen, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokatgebyrer og -kostnader som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter til å få tilbakebetalt det samme under kontrollerende statlig eller føderal lov, gitt til Sony-motparten eller deg.

Voldgiftsdommeren vil avgi en skriftlig kjennelse, men behøver ikke å legge ved en begrunnelse, med mindre en av partene ønsker det. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og vil være bindende for begge parter i et eventuelt søksmål.

Du eller Sony-motparten kan innlede mekling enten i San Mateo County, California eller området (county) du bor i. Hvis du velger området (county) du bor i, kan Sony-motparten overføre meklingen til San Mateo County hvis den samtykker i å betale eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av endring i beliggenhet som bestemt av voldgiftsdommeren.

Hvis noen klausul i dette kapittel 9 (annen enn klausulen om avkallet på rettigheter for gruppesøksmål over) er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil den klausulen utgå fra dette kapittel 9, og resten av dette kapittel 9 gjelde til fulle. Hvis klausulen om avkallet på rettigheter for gruppesøksmål, er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil hele dette kapittel 9 ikke kunne håndheves, og tvisten vil avgjøres i retten.

Dette kapittel 9 vil fortsatt gjelde når denne avtalen opphører.

 

10. GJELDENDE LOVVERK OG JURISDIKSJON

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til japansk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Enhver tvist som oppstår i løpet av eller i forbindelse med denne avtalen, skal eksklusivt sendes til Tokyo District Court (Tokyo distriktsrett) i Tokyo i Japan. Hvis du bor i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midtøsten, India eller Den russiske føderasjon, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til engelsk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen.

Hvis du bor et annet sted, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til lovene i staten California, bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Hvis du er innbygger i USA, vil enhver tvist som ikke er gjenstand for mekling og ikke er startet i forliksrådet, måtte prosessføres i en rettssak med tilstrekkelig jurisdiksjon enten i høyesteretten i staten California i San Mateo county eller i USAs distriktsrett for det nordlige distriktet i California.

 

11. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

Du er bundet av denne avtalens siste versjon. SIE Inc kan endre denne avtalens betingelser til enhver tid. Du finner en utskriftsversjon av denne avtalen på https://www.playstation.com/legal/ps4-system-software-license-agreement/. Besøk denne nettadressen med jevne mellomrom for å se om det er blitt foretatt endringer i avtalen. Din fortsatte tilgang til eller bruk av systemprogramvaren bekrefter at du godtar enhver forandring i denne avtalen.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen betraktes som ugyldig eller ikke kan håndheves, blir ikke gyldigheten, lovmessigheten, og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser i denne avtalen påvirket av dette på noen som helst måte. Du erkjenner at brudd på denne avtalen vil forårsake irreversibel skade på SIE Inc, som erstatningsbeløp ikke vil være tilstrekkelig godtgjøring for, og at SIE Inc er berettiget til rimelig erstatning i tillegg til annen godtgjøring de lovmessig måtte ha rett til.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og SIE Inc med hensyn til systemprogramvare og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser angående dette emnet. Det å ikke oppfylle eller være forsinket i å utøve noen rettigheter som denne avtalen gir, betyr ikke at man gir avkall på denne rettigheten. SIE Inc kan overføre enhver av sine rettigheter under denne avtalen, inkludert rettighetene til å utøve denne avtalens betingelser, til ethvert SIE Inc-tilknyttet selskap.