playstation.com

Juridisk

LISENSAVTALE FOR SYSTEMPROGRAMVARE for PLAYSTATION®VITA OG/ELLER PLAYSTATION®TV ELLER PLAYSTATION®VITA TV (Versjon 1.4)

LES GRUNDIG GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN ("AVTALEN") FOR SYSTEMETS PROGRAMVARE, SLIK AT DU FORSTÅR DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN I PlayStation®Vita OG/ELLER , PlayStation®TV ELLER PlayStation®Vita TV SYSTEM ("PS Vita System") ER UTTRYKKELIG AVHENGIG AV AT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN GODTAS. VED Å BRUKE DIN PS Vita ERKLÆRER DU AT DU ER I STAND TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT UNDER GJELDENDE LOVGIVNING I DIN RETTSKRETS OG SAMTYKKER I AT DU ER BUNDET TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Denne avtalen gjelder for all systemprogramvare, fastvare og nettleserprogramvare som er inkludert i PS Vita-systemet, samt alle patcher, oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner av den systemprogramvaren, fastvaren og nettleserprogramvaren som følger med eller er tilgjengelig for ditt PS Vita-system via enhver tjeneste fra SCE eller Sony eller webbasert nettverk, PlayStation™Network, SCE-nettside eller spillmedier for PS Vita-systemet. All programvare og fastvare beskrevet i dette avsnittet refereres kollektivt til som "Systemprogramvare".

MERK: HVIS DU ER INNBYGGER I USA ELLER I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, I DEN STØRSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, INNEHOLDER DENNE AVTALEN ET BINDENDE AVKALL PÅ RETTIGHETER FOR INDIVIDUELL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL I KAPITTEL 8 SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER UNDER DENNE AVTALEN OG MED HENSYN TIL ENHVER "DISPUTT" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 8) MELLOM DEG OG EN "SONY-ENHET" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 8). DU HAR RETT TIL Å VELGE BORT DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER FOR MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I KAPITTEL 8.

1. LISENSBEVILGNING

I henhold til betingelsene i denne avtalen, bevilger SCE deg en ikke-eksklusiv ikke-kommersiell rett til å bruke systemprogramvaren bare på ditt PS Vita-system. Dine rettigheter til å bruke andre versjoner av systemprogramvaren enn gjeldende versjon av systemprogramvaren opphører når du kan du kan motta eller ha den nyeste versjonen av systemprogramvaren installert på ditt PS Vita-system.

Visse lisenser for SCE-lisensierte tredjeparts programvare eller tjenestelisenser kan kreve at SCE gir deg om denne tredjeparts programvaren eller tjenestelisensen. Disse varslene og lisensbetingelsene er også tilgjengelig for deg på http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html eller andre plasser SCE måtte anse som passende.

Alle rettigheter til å bruke systemprogramvaren bevilges kun ved lisens, og du bevilges ingen eierrettigheter eller eierinteresser i systemprogramvaren. SCE og dets rettighetshavere har fortsatt alle opphavsrettigheter i systemprogramvaren. All bruk av eller tilgang til systemprogramvaren er underlagt betingelsene i denne avtalen og anvendelig lovgivning knyttet til opphavsrett og åndsverk. Med de eksplisitte unntak som gis i denne avtalen, forbeholder SCE og deres rettighetshavere seg alle rettigheter og rettsmidler hva gjelder systemprogramvaren.

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke lease, leie ut, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette systemprogramvaren. Du kan ikke bedrive omvendt utvikling, dekompilere eller disassemblere systemprogramvaren, lage derivert innhold av systemprogramvaren, eller prøve å lage kildekode for systemprogramvaren fra dennes objektkode. Du kan ikke (i) benytte noen form for uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare med systemprogramvaren; (ii) bruke verktøy for å omgå, deaktivere eller forbikoble enhver form for kryptering, sikkerhet eller autentiseringsmekanisme for PS Vita-systemet; (iii) reinstallere tidligere versjoner av systemprogramvaren ("nedgradere"), (iv) bryte lover, forordninger eller statutter, eller rettigheter tilhørende SCE, eller tredjepart i forbindelse med din tilgang til eller bruk av systemprogramvaren; (v) bruke noen form for programvare eller maskinvare som fører til at systemprogramvaren godtar eller bruker uautorisert, ulovlig, eller piratkopiert programvare eller maskinvare; (vi) få tak i systemprogramvaren på en annen måte enn gjennom SCEs godkjente distribusjonsmetoder; eller (vii) utnytte systemprogramvaren på noen annen måte enn til bruk med ditt PS Vita-system i samsvar med medfølgende dokumentasjon og med godkjent programvare eller maskinvare, inkludert bruken av systemprogramvare til å lage, utvikle, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare eller maskinvare som kan brukes i tilknytning til PS Vita-systemet. Disse restriksjonene vil oppfattes å gjelde i videste forstand tillatt av lovgivningen i din rettskrets.

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTS AVTALER OG INNHOLD

SCE kan tilby visse oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester for systemprogramvaren. Noen oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan bli gitt automatisk uten at det varsles om det, når du logger deg inn på PlayStation™Network, og andre kan være tilgjengelig til deg gjennom SCEs nettside eller autoriserte kanaler. Du samtykker i at SCE kan tilby disse automatiske oppdateringene, oppgraderingene eller tjenestene. Tjenestene kan inkludere den siste oppdateringen eller nedlasting av en ny utgivelse av systemprogramvaren som inneholder nye sikkerhetsreparasjoner, ny teknologi eller reviderte innstillinger og funksjoner som kan hindre tilgang til uautorisert eller piratkopiert innhold eller hindre bruk av uautorisert fastvare eller programvare i forbindelse med PS Vita-systemet.

Du må installere eller ha installert den siste versjonen av systemprogramvaren så snart som rimelig mulig. Enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan endre de nåværende innstillingene, forårsake data- eller innholdstap, eller funksjonalitet- eller egenskapstap. SCE anbefaler at du foretar jevnlig sikkerhetskopiering av alle data du kan ta sikkerhetskopi av.

Tredjeparter kan gjøre andre tjenester eller annet innhold tilgjengelig til deg, og de kan kreve at du godtar deres vilkår og betingelser og personvernpolicy. Systemprogramvaren kan henvise til, vise eller fremskaffe lenker til nettsteder eller innhold som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter ("tredjeparts innhold og lenker"). SCE og tilknyttede selskaper kontrollerer eller styrer ikke tredjeparts innhold og lenker, og SCE og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, garanterer eller støtter heller ikke tredjeparts innhold og lenker. SCE og tilknyttede selskaper bærer ikke ansvar overfor deg for tredjeparts innhold og lenker. Du stoler på slik tredjeparts innhold og lenker på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å stole på tredjeparts innhold og lenker.

Se brukerveiledningen til PS Vita-systemet for informasjon om hvordan du kan kontrollere tilgangen til tredjeparts innhold og lenker via PS Vita-systemet eller PlayStation™Networks foreldrekontroller.

4. INTERNETTFUNKSJONER

Bruk av systemprogramvarefunksjoner som krever tilgang til en internettilkobling ("internettfunksjoner") kan kreve at du anskaffer en trådløs internettjeneste fra en tredjeparts trådløs tjenesteleverandør og/eller mobiltilbyder ("Internet Service Provider"). Det kan hende at internettilgang IKKE er tilgjengelig der du er, gratis, eller avbrudds- eller frakoblingsfri. Hvis du ønsker å anskaffe internettjeneste fra en tjenesteleverandør for ditt PS Vita-system, må du inngå nødvendige avtaler for internettjeneste fra en leverandør for de tjenestene. Du er ansvarlig for alle påløpte kostnader i forbindelse med tilgang til eller bruk av internett.

Visse internettfunksjoner kan være avhengig av internettilkoblingsfaktorer som ligger utenfor SCEs kontroll. Besøk på nettsider, kjøring av programmer eller nedlasting av programmer eller data kan medføre virus, tap eller ødeleggelse av data eller andre problemer, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å gjøre disse handlingene med ditt PS Vita-system.

Når du aktiverer plasseringstjenester for visse tredjeparts applikasjoner på ditt PS Vita-system, godkjenner du at SCEI kan sende informasjon om din bredde- og lengdegrad og IP- og/eller MAC-adresser til tredjeparts tjenesteleverandøren ("tredjepart") for at tredjeparten skal tilby tjenestene du ønsker.

Ved å tilby tjenesten til deg, kan det hende at tredjeparten kan kreve at du godtar deres adskilte vilkår og betingelser for tjenesten og/eller personvernpolicy. Se tredjepartens personvernpolicy for nærmere opplysninger om hvordan denne informasjonen vil brukes.

5. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSING

Systemprogramvaren leveres "som forevist" uten noen uttalte eller impliserte garantier. SCE, tilknyttede selskaper og rettighetshavere fraskriver seg eksplisitt enhver implisitt garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkende innhold.

SCE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR ETHVERT TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE, ELLER ANNEN SKADE ELLER TAP, UAVHENGIG AV OM DISSE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV AKSESSERING AV ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, VIL ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDE SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN BEFØYELSE IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL.

6. AVTALEBRUDD; OPPHØR AV RETTIGHETER OG RETTSMIDLER FRA SCE

Dersom SCE fastsetter at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SCE selv foreta eller sørge for at det blir foretatt, enhver handling for å beskytte sine interesser, sånn som utkobling av tilgangen til eller bruk av noen eller all systemprogramvare, opphevelse av din tilgang til PlayStation™Network, benektelse av garanti, reparasjon eller andre tjenester tilbudt til ditt PS Vita-system, implementering av oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller bruk av andre tiltak som ansees som nødvendige for å stanse bruken av et modifisert eller ikke tillatt bruk av systemprogramvaren.

SCE, tilknyttede selskaper og rettighetshavere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt dersom denne avtalen brytes. SCE kan delta i eventuelle offentlige eller private søksmål eller undersøkelser i tilknytning til din bruk av systemprogramvaren.

7. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Systemprogramvaren kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til lover og bestemmelser angående lover og bestemmelser. Derfor kan ikke PS Vita eksporteres eller re-eksporteres til personer og parter hvis dette er i konflikt med slike lover og bestemmelser. Du må overholde disse lovene ved bruk av systemprogramvaren.

8. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR VISSE INNBYGGERE

Følgende betingelser i dette kapittelet 8, i så stor utstrekning som lover tillater, gjelder bare hvis du er innbygger i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

Ordet "disputt" betyr enhver/ethvert disputt, krav eller tvist mellom deg og SCE, Sony Computer Entertainment America LLC eller et annet SCE tilknyttet selskap ("Sony-enhet") angående bruk av systemprogramvaren, enten basert på kontrakt, statutt, forordning, bestemmelse, culpaansvar (inkludert svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller forsømmelse), eller annen juridisk eller rettslig teori, og inkluderer gyldigheten, tvangskraften eller omfanget til dette kapittel 8 (med unntak av tvangskraften til klausulen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål under). "Disputt" har den bredeste mulige betydning som vil håndheves. Hvis du har en disputt med noen Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet ("motstående Sony-enhet") som ikke kan løses gjennom forhandlinger som påkrevd som videre beskrevet under, bortsett fra de anliggender oppgitt i klausulen utelukkelser fra mekling, må du og motstående Sony-enhet kun søke løsning på disputten gjennom mekling av disputten i henhold til kapittel 8's betingelser, og ikke prosessføre den disputten i retten. Mekling betyr at disputten vil løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET I FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSBETINGELSENE FREMSATT I DETTE kapittel 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER FOR INDIVIDUELLE SØKSMÅL OG GRUPPESØKSMÅL I DETTE KAPITTEL 8, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SCE INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG MÅ INKLUDERE: (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIN LOGG-PÅ ID, DERSOM DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG MEDDELELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE DISPUTTER MED NOEN SONY-ENHET GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN DISPUTT MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI MOTSTÅENDE SONY-ENHET EN MULIGHET TIL Å LØSE DISPUTTEN UFORMELT GJENNOM FORHANDLINGER. Du samtykker i å forhandle om en løsning av disputten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du leverer meddelelse om disputten. Hvis motstående Sony-enhet ikke løser disputten innen 60 dager etter mottakelse av meddelelse om disputten, kan du eller motstående Sony-enhet bringe saken for retten i henhold til betingelsene i dette kapittel 8.

ALLE PROSESSER FOR DISPUTTLØSNING, ENTEN VED MEKLING OR RETTSLIG, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I EN GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM EN NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG MOTSTÅENDE SONY-ENHET SPESIFIKT ENES OM Å GJØRE DETTE SKRIFTLIG ETTER START AV MEKLINGEN.

Hvis du eller motstående Sony-enhet ønsker å løse din disputt gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen initiere den med the American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Betingelsene i dette kapittel 8's betingelser gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

The Federal Arbitration (Den føderale meklingsloven) ("FAA") bestemmer meklingspotensialet til alle disputter som omhandler handel mellom stater. Men gjeldende føderale eller statlige lover kan også avgjøre holdbarheten til en disputt. For krav mindre enn $75 000 gjelder AAA's tilleggsprosedyrer for konsumentrelaterte disputter ("tilleggsprosedyrer"), inkludert satser på meklingsgebyr fremsatt i avsnitt C-8 av tilleggsprosedyrene, for krav over $75 000, gjelder AAA's kommersielle meklingslover og relevante avgiftssatser for andre søksmål enn gruppesøksmål. AAA-reglene er tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider $75 000 og du har gitt meddelelse til og forhandlet i god tro med motstående Sony-enhet som beskrevet over, hvis voldgiftsdommeren mener at du er parten som får medhold i meklingen, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokatgebyrer og -kostnader som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter til å få tilbakebetalt det samme under kontrollerende stat eller føderal lov, gitt til motstående Sony-enhet eller deg. Voldgiftsdommeren vil avgi sin kjennelse skriftlig men behøver ikke å vedlegge en begrunnelse med mindre det er ønskelig fra en av partene. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og kan inngås i enhver rett med jurisdiksjon over partene av håndhevingshensyn.

Du eller motstående Sony-enhet kan initiere mekling enten i San Mateo County, California eller området (county) du bor i. Hvis du velger området (county) du bor i, kan motstående Sony-enhet overfører meklingen til San Mateo County hvis den samtykker i å betale eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av endring i beliggenhet som bestemt av voldgiftsdommeren.

Hvis noen klausul i dette kapittel 8 (annen enn klausulen om avkallet på rettigheter for gruppesøksmål over) er ulovlig eller ugjennomførlig, vil den klausulen utgå fra dette kapittel 8, og resten av dette kapittel 8 vil gis full effekt. Hvis klausulen om avkallet på rettigheter for gruppesøksmål er ulovlig eller ugjennomførlig, vil hele dette kapittel 8 være ugjennomførlig, og disputten vil avgjøres i retten.

Dette kapittel 8 vil fortsatt gjelde etter avslutning av denne avtalen.

9. GJELDENDE LOVVERK OG JURISDIKSJON

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til japansk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Enhver disputt som oppstår i løpet av eller i forbindelse med denne avtalen, skal eksklusivt sendes til Tokyo District Court (Tokyo distriktsrett) i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australia og Oceania, Midtøsten, India eller Den russiske føderasjon, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til engelsk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen.

Hvis du bor et annet sted, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold med lovene i staten California bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Hvis du er innbygger i USA, vil enhver disputt som ikke er gjenstand for mekling og ikke startet i forliksrådet, måtte prosessføres i en rettsak med kompetent jurisdiksjon enten i høyesteretten i staten California i San Mateo county eller i USAs distriktsrett for det nordlige distriktet i California.

10. GENERELT JURIDISK

Du er bundet av denne avtalens siste versjon. SCE kan endre denne avtalens betingelser til enhver tid. Du finner en utskriftsversjon av denne avtalen på http://www.scei.co.jp/psvita-eula. Besøk denne nettadressen med jevne mellomrom for å se om det er blitt foretatt endringer i avtalen. Din fortsatte tilgang til eller bruk av systemprogramvaren uttrykker at du godtar enhver forandring i denne avtalen.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen betraktes som ugyldig eller ikke kan håndheves, er ikke gyldigheten, lovmessigheten, og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser i denne avtalen påvirket av dette på noen som helst måte. Du erkjenner at brudd på denne avtalen vil forårsake irreversibel skade til SCE, og erstatningsbeløp vil ikke være et tilstrekkelig botemiddel og at SCE er berettiget til eiendomserstatning i tillegg til andre botemidler de lovmessig måtte ha. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og SCE med hensyn til systemprogramvare og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser angående dette emnet. Ingen mangel på oppfyllelse av, og ingen forsinkelse i å utøve, noen rettighet under denne avtalen utgjør et avkall på denne rettigheten. SCE kan tildele enhver av sine rettigheter under denne avtalen, inkludert rettighetene til å utøve denne avtalens betingelser, til ethvert SCE tilknyttet selskap.