playstation.com

Juridisk

PÅSKEEGGUTFORDRING PÅ PLAYSTATION®PLUS

OFFISIELLE REGLER


Når du deltar i påskeeggutfordringen på PlayStation®Plus ( «kampanjen»), godtar du disse offisielle reglene og avgjørelsene til sponsoren, som er endelige og bindene i alle situasjoner og som ikke kan ankes.

INGEN KJØP KREVES FOR Å DELTA, VINNE ELLER FÅ PREMIE. ET KJØP eller en betaling ØKER IKKE VINNERSJANSENE TIL EN DELTAKER.

 

1.    SPONSOR: Sponsoren for kampanjen er oppgitt i tabellen under for deltakerland/-regioner.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

 

Deltakerland/-regioner: Australia, Østerrike, Belgia, Bahrain, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Irland, Italia, Israel, Kuwait, Nederland, Norge, Portugal, Saudi-Arabia, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, New Zealand, Polen, Storbritannia, FAE(«SIEE-regionen»)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Deltakerland/-regioner: Argentina, Brasil, Canada, Chile, Mexico og USA. («SIEA-regionen»)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Deltakerland/-regioner: Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand. Deltakere i Japan kan imidlertid ikke vinne noen premie («SIEI-regionen»).

 

2.    KAMPANJEPERIODE: Kampanjen begynner 31. august 2022 kl. 10.00 British Standard Time og avsluttes 12. oktober 2022 kl. 10.00 British Standard Time eller når 1 million premier har blitt utdelt globalt (tidspunktet som inntreffer først («kampanjeperioden»).

 

3.    KVALIFIKASJON: Denne kampanjen er åpen for personer som: (i) er 18 år eller eldre, (ii) er juridisk innbygger i et deltakerland eller en deltakerregion, (iii) har eller har tilgang til en datamaskin som kan brukes til å gå til www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ og (iv) har en aktiv tilkobling til internett med høy hastighet. En slik person kalles en «deltaker».

 

Ansatte hos sponsoren og deres respektive moderselskaper, underselskaper, tilknyttede selskaper, reklamebyråer og PR-byråer (kollektivt, «kampanjeenheter») og deres nærmeste familie (f.eks. ektefeller, foreldre, barn, søsken og deres respektive ektefeller og ste-familiemedlemmer, uavhengig av bosituasjon) og personer som bor i samme husstand eller hører sammen samme sted, om de er i familie eller ikke, er diskvalifisert fra å delta og vinne. Ugyldig der slike kampanjer er forbudt eller begrenset av lovverket.

 

Deltakelse i denne kampanjen medfører at deltakeren helt og fullt godtar kampanjens offisielle regler og sponsorens avgjørelser og tolkninger, som er endelige og bindende når det gjelder alt som har med kampanjen å gjøre.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasil, forbeholder sponsoren seg retten til å avbryte, utsette og/eller modifisere kampanjen eller deler av den. 

 

4.      SLIK DELTAR DU

For å delta må deltakerne gå til www.playstation.com/ps-plus/whats-new/, se PlayStation®Plus-videoen «Mr. Malcolm» («videoen») og klikke på et av de 18 dataspillpåskeeggene som er med i videoen. Et påskeegg er et skjult element i videoen som referer til et dataspill eller en dataspillsjanger.

 

Grense for påmeldinger:  Det er en grense på én deltakelse per person i løpet av kampanjeperioden.

 

VIKTIG: Kostnader for meldinger og datatrafikk kan påløpe ved påmelding til kampanjen via mobile enheter. Her gjelder den enkelte mobiloperatørens priser. Du trenger ikke å melde deg på via mobil for å delta eller vinne en premie i denne kampanjen.

 

5.      UTPEKELSE AV VINNER OG PREMIEVERDI

 

Du må ha en PlayStation®Network-konto, en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsoll og tilgang til raskt internett for å få tilgang til premier.

 

Etter å ha klikket på et påskeegg, skal deltakeren klikke på «Hent belønningen» nederst til høyre på skjermen. Så må man kopiere nedlastingskoden og klikke på «Løs inn kode». Lim inn koden i boksen under ordene «Løs inn kupongkoden din her» og trykk på Enter. Avatarene blir nå tilgjengelige som nedlasting til en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsoll fra brukerens kontobibliotek.

 

Det blir utdelt opptil en million premier globalt i løpet av kampanjeperioden. Den omtrentlige salgsverdien for hver kupongpakke er 0 amerikanske dollar. Den totale omtrentlige salgsverdien for alle premiene er 0 amerikanske dollar. Premiene har ingen verdi og ingen bruksområder utenfor PlayStation®Network, og skal ikke selges, overføres eller byttes mot ekte penger eller andre verdier.

 

Ingen premier blir tildelt deltakere i Japan.

 

6.  BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR: INGEN DELER AV DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL EKSKLUDERE ELLER PÅ NOEN MÅTE BEGRENSE SPONSORENS ERSTATNINGSANSVAR FOR SVINDEL, TILSIKTEDE LOVBRUDD, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV SPONSORENS UAKTSOMHET, ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR SÅ LANGT SLIKE ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSET BASERT PÅ GJELDENDE LOVVERK. Ved å delta i denne kampanjen godtar deltakerne at kampanjeenhetene og deres respektive tilknyttede selskaper, underselskaper, representanter, konsulenter, underleverandører, advokatkontorer, reklamebyråer, PR-byråer, nettsideleverandører og deres respektive ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter og agenter («fristilte parter») ikke er ansvarlige for: (i) tapte, forsinkede, ufullstendige, stjålne, feilsendte eller ikke leverbare e-poster/tekstmeldinger eller brev, (ii) feil, mangler, manglende tilgjengelighet eller overbelastninger i forbindelse med programvare eller maskinvare for data, telefon, satellitt, nettverk eller internett, (iii) utydelige, ødelagte eller forvrengte overføringer, tilgjengelighet for tjenesteleverandører av nettverk eller stor trafikk, (iv) tekniske, mekaniske, trykketekniske, typografiske eller andre feil, (v) feil eller upresis registrering av informasjon, manglende evne til å registrere informasjon eller tap av informasjon, (vi) feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelser i drift eller overføring, kommunikasjonslinjefeil, tekniske feil, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til kampanjen, (vii) alle skader på en persons datamaskin som har å gjøre med deltakelse i kampanjen og/eller mottak av en premie og (viii) påmeldinger som kommer for sent eller er forfalsket, blir borte, blir sendt feil, blir fiklet med, er ufullstendige, slettet, forvrengt eller på andre måter ikke er i samsvar med de offisielle reglene. Kampanjeenhetene er heller ikke ansvarlig for meldinger til vinnere som ikke besvares eller ikke kan leveres.  

 

Ved påmelding til kampanjen, godtar deltakeren:  (i) å være bundet av disse offisielle reglene, inkludert deltakerkravene, (ii) å fraskrive seg rettigheter i forbindelse med tvetydighet i disse offisielle reglene, (iii) å fraskrive seg alle rettigheter til å fremme krav til eller saksøke de fristilte partene i forbindelse med kampanjen og (iii) så langt det er tillatt under gjeldende lovverk å for alltid og ugjenkallelig holde de fristilte partene skadeløse for alle krav, rettssaker, dommer, bøter, straffer, erstatningsansvar, kostnader og utgifter (inkludert uten begrensning rimelige advokathonorarer) som kan oppstå i forbindelse med: (a) kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til kampanjerelaterte aktiviteter eller elementer av disse og deltakerens bidrag, deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen, (b) brudd på tredjeparts rettigheter i forbindelse med personvern, personlige regelverk eller opphavsrett, (c) godkjenning, deltakelse, mottak, reiser, levering, besittelse, bruksdefekter, bruk, manglende bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skader, ødeleggelse, uaktsomhet eller tilsiktede lovbrudd i forbindelse med bruk av en premie (eller en komponent av en premie), (d) endringer i premier (eller komponenter av en endring i premier), (e) menneskelige feil, (f) feilaktige, uaktsomme eller uautoriserte handlinger utført av noen av de fristilte partene, (g) tapte, forsinkede, stjålne, feilsendte, skadde eller ødelagte premier (eller elementer av disse premiene) eller (h) uaktsomhet eller tilsiktede lovbrudd av deltakeren.

 

Hvis av en eller annen grunn kampanjen ikke går som planlagt, forbeholder sponsoren seg retten til på eget skjønn å avbryte, terminere, modifisere eller utsette kampanjen og/eller fortsette med kampanjen, inkludert å plukke ut vinnere på en måte som sponsoren vurderer som rettferdig og ansvarlig, inkludert utvalget av en vinner blant kvalifiserte bidrag innsendt før en kampanjene eventuelt avbrytes, termineres, modifiseres eller utsettes. Ikke under noen omstendighet vil det bli utdelt flere premier enn det som beskrives i disse offisielle reglene. Hvis det på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, trykketekniske, datamaskinrelaterte eller andre feil skulle bli flere vinnere enn det som er beskrevet i disse offisielle reglene, vil en tilfeldig trekning blant deltakerne bli gjort for å avgjøre vinnerne.

 

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE LEVERES ALT SOM HAR MED DENNE KAMPANJEN Å GJØRE, PREMIENE INKLUDERT, «SOM DE ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN EKSPLILSITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET, BRUKBARHET TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER RETTIGHETSOVERHOLDELSER.

 

7.  GJELDENDE LOV: Så langt det er tillatt av gjeldende lover, skal disse reglene og eventuelle tvister som oppstår med bakgrunn i dem eller relatert til kampanjen, håndheves som beskrevet under:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For deltakere som bor i SIEE-regionen skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i England, og partene (deltakerne og sponsoren) skal underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i England og Wales.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

For deltakere som bor i et land i SIEA-regionen, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i staten California, uten hensyn til conflict-of-law-regler. Enhver tvist som ikke er gjenstand for voldgift og som ikke er startet i «small claims court», kan av begge parter fremsettes for en kompetent domstol enten i Superior Courts i staten California, i County of San Mateo eller i amerikansk District Court for Northern District of California.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

For deltakere som bor i SIEI-regionen skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i Japan, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i Tokyos regionale domstol.

 

Deltaker og regional sponsor underkaster seg den eksklusive jurisdiksjonen til de respektive domstolene over, og fraskriver seg alle jurisdiksjonelle, stedsavhengige og ubeleilige forumprotester til disse domstolene. Ved eventuell rettsbehandling i tilknytning til denne avtalen eller deler av den, skal alle kostnader og gebyrer, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende part.

 

8.  PERSONVERN:  Sponsorens personvernernerklæring finner du her: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasil : Deltakelse innbefatter uttrykkelig samtykke til offentlig distribusjon, overføring, nyoverføring, reproduksjon eller publisering av film, fotografier, bilder eller bilde- og/eller taleopptak av og/eller personlige opplysninger om deltakerne generelt og vinnerne spesielt, i all og enhver form for kommunikasjon (visuell, i form av lyd eller annet, inklusiv presentasjoner via bakkenett, kabel-TV, satellitt-TV, radio, internett osv.) for et hvilket som helst formål som har med kampanjen og relaterte områder å gjøre så lenge konkurransen varer og opptil tre (3) år etter fullførelse av den, uten at deltakeren har rett til å kreve kompensasjon for det. Deltakerne garanterer at det ikke finnes en tredjepart som har eksklusive rettigheter til fremvisning, publisering, distribusjon og/eller reproduksjon av deres stemme og/eller personlige opplysninger. Videre forplikter de seg til å holde sponsoren skadesløs for krav som tredjeparter kan ha av denne grunnen, så langt det det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Deltakerne anerkjenner at deltakelsen ikke innebærer finansielle tap for dem, og frasier seg derfor retten til ethvert krav knyttet til reduserte inntekter.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA:  Deltakerne kan kostnadsfritt be om tilgang til dataene, men ikke hyppigere enn hver sjette (6.) måned, med mindre det kan fremlegges juridiske interesser om annet i tråd med bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 i lov nr. 25 326. Det NASJONALE DIREKTORATET FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA kontrollerer lov nr. 25 326.

 

9.  GENERELT:  Alle forsøk på å delta i denne kampanjen på andre måter enn det som er beskrevet her, er ugyldig. Sponsoren forbeholder seg etter eget skjønn retten til å diskvalifisere alle deltakere som blir mistenkt for eller funnet skyldige i å fikle med hvordan kampanjen fungerer, bryter disse offisielle reglene eller oppfører seg usportslig eller med formål om å ødelegge for hvordan kampanjen drives. Alle forsøk på å delta i denne kampanjen på andre måter enn i disse offisielle reglene er ugyldige. Hvis det blir oppdaget at en person har registrert eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang ved å bruke flere telefonnumre, e-postadresser, boligadresser, IP-adresser, proxy-servere eller andre metoder, vil alle påmeldingene til denne personen bli erklært ugyldige, og personen vil ikke få noen premie som hen kan ha vært kvalifisert til å motta. All bruk av roboter, automatiseringer, makroer, programmeringer, tredjepartsprogramvare eller tilsvarende metoder for å delta i kampanjen medfører diskvalifisering av brukeren som prøver å bruke disse metodene. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan måtte legge frem identifikasjonsbevis hvis sponsoren ber om det. Hvis det oppstår en tvist om identiteten til en vinner, vil vinnerbidraget tilskrives den autoriserte kontoinnehaveren som eier e-postadressen som ble brukt på registreringsskjemaet for bidraget. «Den autoriserte kontoinnehaveren» defineres som personen som er tilordnet en e-postadresse av en internettleverandør, nettjenesteleverandør eller en annen organisasjon (f.eks. en virksomhet eller en utdanningsinstitusjon) som er ansvarlig for å tilordne e-postadresser til domenet som er forbundet med e-postadressen som er oppgitt. Hver deltaker kan bli bedt om å legge frem bevis på at hen er en autorisert kontoinnehaver. ADVARSEL:  ALLE TILSIKTEDE FORSØK PÅ Å SKADE EN NETTSIDE ELLER HINDRE DRIFTEN AV KAMPANJEN ER ET BRUDD PÅ BÅDE STRAFFERETTSLIGE OG SIVILE LOVER. HVIS SLIKE FORSØK GJØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å FÅ ERSTATTET SKADER AV PERSONEN(E) SOM ER ANSVARLIG(E) FOR FORSØKTE SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. Hvis en del av disse offisielle reglene eller et ord, en frase, en leddsetning eller en helsetning eller deler av disse ikke lar seg håndheve, uavhengig av årsak, skal denne delen modifiseres eller slettes på en måte som gjør at de gjenværende delene av disse offisielle reglene er gyldige og kan håndheves. Hvis en del av disse offisielle reglene ikke er gyldige eller ikke kan håndheves, skal ikke dette påvirke gyldigheten eller muligheten til å håndheve andre deler. Ingen deltaker skal ha rett til å modifisere disse offisielle reglene eller legge noe til dem. Hvis sponsoren ikke kan håndheve en del av disse offisielle reglene, skal ikke dette ses på som at sponsoren ugyldiggjør denne delen, men den skal fremdeles gjelde. Alle bidrag og/eller materialer som sendes inn, blir sponsorens eiendom, og de vil ikke bli returnert. I tilfeller der det oppstår en konflikt mellom kampanjens detaljer som beskrevet i disse offisielle reglene og i kampanjens detaljer beskrevet i markedsføringsmaterialer (inkludert, men ikke begrenset til reklame på salgspunkter, TV, trykte materialer, promomateriell og andre promomedier), skal kampanjedetaljene som er beskrevet i disse offisielle reglene gjelde.

 

10.  VINNERLISTEN: Hvis man ønsker en liste over vinnerne, kan man sende en selvadressert, frankert konvolutt til adressene beskrevet i følgende tabell for aktuell region:

 

SIEA-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-regionen:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Forespørsler om en liste over vinnere må mottas før det har gått 30 dager etter slutten på kampanjeperioden.

 

Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt offentliggjort, bes hen om å kontakte sponsoren på adressen som er spesifisert i personvernerklæringen: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.