PlayStation.com

Gebruikersvoorwaarden

 
 

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Sony Network Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London (hierna: “PlayStation”) georganiseerde promotionele actie (hierna: "Actie") en zijn tevens te raadplegen op https://www.playstation.com/nl-nl/legal/Videoland
1.2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Videoland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat PlayStation daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens Deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Videoland bekend gemaakt worden via https://www.playstation.com/nl-nl/legal/Videoland
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Videoland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 11 februari en eindigt op 31 mei 2016.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

2. De Actie

2.1 Deelnemer ontvangt in de nieuwsbrief van PlayStation een actiecode voor een Videoland abonnement van 1 maand.
2.2 Deelnemer kan tot en met 31 mei 2016 aan Actie deelnemen.
2.3 Ga naar landing.videoland.com/payment/voucher-actie, voer de actiecode in, vul persoonlijke gegevens en e-mailadres in en geniet gedurende 1 maand onbeperkt van de beste series en films.
2.4 Na 1 maand stopt het abonnement automatisch.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode tot en met 31 mei 2016.
3.3 Per account kan slecht één keer aan de actie worden deelgenomen.
3.4 Het maandabonnement stopt automatisch zonder verdere verplichtingen.
3.5 Als Deelnemers ben je verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.6 Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3.7 Gebruik van de door PlayStation beschikbaar gestelde actiecode is voor rekening en risico van Deelnemer. Alle aansprakelijkheid van PlayStation voor eventuele kosten of uitgaven van Deelnemer in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie is uitgesloten.

4. Algemene voorwaarden Videoland

4.1 Door deel te nemen aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
4.2 Door gebruik te maken van de actie en zich te registreren voor een Videoland abonnement gaat Deelnemer tevens akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Videoland en is de Deelnemer gebonden aan gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden van Videoland zijn te raadplegen op videoland.com

5. Klachten

5.1 Klachten omtrent deze Actie, Actievoorwaarden en (het abonnement van) Videoland
kunnen worden ingediend via https://www.videoland.com/klantenservice of telefonisch via 0800-8085 elke dag tussen 12.00 en 22.00 uur.