playstation.com

Juridisch

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE PRODUCTSOFTWARE VAN PLAYSTATION® (versie 1.0)

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE PRODUCTSOFTWARE VAN PLAYSTATION ('OVEREENKOMST') ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ('SIE'). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) OP EEN PLAYSTATION-CONSOLE, PLAYSTATION-APPARAAT (ZOALS EEN VR-HEADSET) OF ANDERE PLAYSTATION-RANDAPPARATUUR ('PRODUCT') IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN DE AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U aanvaardt deze Overeenkomst namens uzelf en namens andere personen (waaronder, maar niet beperkt tot, mensen die uw Product met uw toestemming of onder uw supervisie gebruiken, zoals kinderen) die gebruikmaken van of toegang hebben tot uw Product. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Product door andere personen en de naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst door deze personen.

SIE behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie van deze Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.

In deze Overeenkomst verwijst 'Software' naar (i) alle software die SIE distribueert of aan u beschikbaar stelt, of die op grond van deze Overeenkomst deel uitmaakt van uw Product en naar (ii) alle patches, updates, upgrades of nieuwe versies hiervan ('Updates'). Software omvat (maar is niet beperkt tot) systeemsoftware, firmware en apparaatsoftware.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Oceanië, India, de Russische Federatie of Oekraïne bevindt, worden alle games en andere softwaretoepassingen die beschikbaar worden gesteld voor gebruik met het Product, aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht, volgens de Gebruiksvoorwaarden voor software, die te vinden zijn op https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. U HEBT BOVENDIEN ALS CONSUMENT MOGELIJK RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND OF REGIO DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD. DEZE RECHTEN HEBBEN VOORRANG TEN OPZICHTE VAN ALLE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Als u zich in Noord-Amerika, Zuid-Amerika of Midden-Amerika bevindt, worden alle games en andere softwaretoepassingen die beschikbaar worden gesteld voor gebruik met het Product, aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht, volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst voor het softwareproduct die te vinden is op https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

OPMERKING: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND OF EEN ANDERE REGIO IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA, BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 8 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK GESCHIL (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) TUSSEN U EN EEN SONY-RECHTSPERSOON (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) WORDEN BEÏNVLOED. U HEBT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN AF TE ZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.

 

1. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Overeenkomst verleent SIE u een beperkt, niet-exclusief, niet-commercieel, niet-overdraagbaar, intrekbaar recht om de Software uitsluitend te gebruiken op het Product. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Software, anders dan de huidige versie van de Software, eindigt zodra u de meest recente versie van de Software kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op het Product.

Bepaalde licentiebepalingen voor software, technologie of services van derden die door SIE in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software, technologie of services van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op https://www.playstation.com/oss/ of op andere, door SIE geschikt geachte locaties.

Alle rechten op het gebruik van de Software worden uitsluitend via een licentie verleend, en u verkrijgt geen eigendomsrechten of belang(en) in de Software. SIE en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de Software. Elk gebruik van of elke toegang tot de Software is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. Behalve voor zover deze Overeenkomst dit uitdrukkelijk toestaat, behouden SIE en haar licentiegevers zich alle rechten op de Software voor.

 

2. BEPERKINGEN

Het volgende is niet toegestaan. U mag: (i) de Software niet distribueren, kopiëren, leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, adapteren of vertalen; (ii) de Software niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren, afgeleide werken ervan maken of trachten om uit de objectcode van de Software de broncode te creëren; (iii) geen niet-geautoriseerde, illegale, valse of aangepaste hardware of software gebruiken met de Software; (iv) geen hulpmiddelen gebruiken om een eventueel versleutelings-, beveiligings- of verificatiemechanisme van de Software of het Product te omzeilen of uit te schakelen; (v) geen eerdere versies van de Software opnieuw installeren; (vi) geen wetten, voorschriften of statuten van SIE of derden schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Software of het Product; (vii) geen hardware of software gebruiken die ertoe leidt dat de Software of het Product niet-geautoriseerde, illegale of gehackte software of hardware accepteert; (viii) de Software niet verkrijgen op enige andere wijze dan via de geautoriseerde distributiemethoden van SIE; of (ix) de Software niet op enige andere wijze benutten dan in overeenstemming met de begeleidende documentatie en met geautoriseerde software of hardware, waaronder gebruik van de Software voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van niet-geautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met de Software of het Product.

 

3. UPDATES, EN OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE kan u mogelijk Updates aanbieden. Sommige Updates zullen worden aangeboden wanneer u zich aanmeldt bij PlayStation™Network. Andere zijn mogelijk beschikbaar voor u via de website van SIE of geautoriseerde kanalen.  Deze Updates kunnen bestaan uit de meest recente update of download van een nieuwe versie van de Software met beveiligingspatches, nieuwe technologie, herziene instellingen of functies die de toegang tot ongeautoriseerde of illegaal gekopieerde content voorkomen, of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software samen met het Product voorkomen. 

Het Product kan van tijd tot tijd worden aangepast. Deze Updates hebben daarom mogelijk gevolgen voor de functionaliteit van het Product. Door Updates kunnen functies, opties en instellingen helemaal of deels verdwijnen en uw huidige instellingen, data of content worden gewijzigd of verwijderd.  SIE raadt u aan regelmatig back-ups te maken van alle data voor zover dit mogelijk is.

U moet de Updates en de meest recente versie van de Software installeren of geïnstalleerd hebben zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  Als u dit niet doet, functioneert uw Product mogelijk niet meer goed en kan het zijn dat u de nieuwste beveiligingspatches niet ontvangt. Tenzij de Update defect is, is SIE niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de Update omdat het installatieproces niet conform de instructies van SIE is uitgevoerd.

Het is mogelijk dat derden andere services of content aan u aanbieden en dat zij van u verlangen dat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden en privacybeleid. De Software kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ('Content en koppelingen van derden').

SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en koppelingen van derden, noch bieden SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en koppelingen van derden. SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

 

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE/VERIFICATIE

Alle verzamelde data van het Product of de Software worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid voor uw regio. Zie het Privacybeleid voor uw land/regio voor meer informatie over welke persoonlijke informatie wordt verzameld, waarom deze wordt verzameld, waar en hoe deze wordt verwerkt, met wie deze wordt gedeeld en uw wettelijke rechten. U kunt dit beleid inzien op https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

Voor zover de wet dit toestaat, doen ingezetenen van de Verenigde Staten, landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Japan en landen/regio's in Oost-Azië en Zuidoost-Azië afstand van eventuele rechten of verwachtingen op het gebied van privacy, vertrouwelijkheid of publiciteit voor welke informatie dan ook in uw gameplay of communicaties via het Product, behalve voor zover dit is vastgelegd in de desbetreffende gebruikershandleiding en in het Privacybeleid voor uw regio.

 

5. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Software wordt in de huidige staat ('AS IS') aangeboden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met uitzondering van hoe daarin is voorzien in uw wettelijke consumentenrechten op grond van toepasselijke wetgeving in uw land of regio. SIE, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.

SIE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DATAVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET RECHT IN UW LAND OF REGIO IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. DE HIERVOOR VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN IN BEPAALDE LANDEN/REGIO'S NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

ALS U IN JAPAN WOONT OF IN EEN LAND/REGIO IN OOST-AZIË OF ZUIDOOST-AZIË, EN IN GEVAL VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SIE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS VOOR EVENTUEEL DATAVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE, NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, IS DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE DIE U HEBT GELEDEN TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAAROP DE SOFTWARE DIE AANLEIDING GAF TOT DE AANSPRAKELIJKHEID WAS GEÏNSTALLEERD, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN OPZETTELIJKE OF GROVE NALATIGHEID DOOR SIE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS.  VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET RECHT IN UW LAND OF REGIO IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.  DE HIERVOOR VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN IN BEPAALDE LANDEN/REGIO'S NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Oceanië, India, de Russische Federatie of Oekraïne bevindt, is het volgende op u van toepassing:

5.1. U hebt mogelijk rechten op grond van de wetgeving in uw land of regio die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang ten opzichte van alle bepalingen in deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen van deze clausule (5).

5.2. Deze Overeenkomst:

5.2.1. heeft geen invloed op garanties die u als consument hebt op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio (zoals uw rechten als de Software defect is);

5.2.2.  vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

5.2.3. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schending, fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken of grove nalatigheid; en

5.2.4. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid tenzij we dit mogen doen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio.

5.3. Onder voorbehoud van clausule 5.1 en 5.2 is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor het Product waarop de Software die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid was geïnstalleerd.

 

6. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE-RECHTSMIDDELEN

Als SIE bewijs heeft waaruit blijkt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst hebt geschonden, kan SIE zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van of alle Software, het gebruik van het Product online of offline onmogelijk maken, beëindiging van uw toegang tot PlayStation Network, weigering van services zoals garantie, reparatie of andere services die voor uw Product ter beschikking staan alsmede de implementatie van automatische of verplichte upgrades of apparaten die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik te stoppen of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of anderszins niet-toegestane Software te voorkomen. De stappen die SIE mogelijk neemt en de duur van die stappen wordt beperkt tot wat objectief nodig is om u, de belangen van SIE en die van andere gebruikers te beschermen.

SIE, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SIE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Software.

 

7. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Software kan technologie bevatten die is onderworpen aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving. Als zodanig mag de Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen als dat op grond van die wet- en regelgeving is verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Software gebruikt.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn, voor zover de wet dit toestaat, op u van toepassing als u een ingezetene bent van de Verenigde Staten of van een ander land/andere regio in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term 'Geschil' omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, of enig andere bij SIE aangesloten maatschappij of enige voorafgaande of opvolgende rechtspersoon inzake het voornoemde, met inbegrip van Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ('Sony-rechtspersoon'), met betrekking tot het gebruik van de Software, waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, gebruiken, opslaan of openbaar maken van data die voortvloeien uit enig gebruik van de Software, ongeacht of dit is op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 8 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). 'Geschil' heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil hebt met een Sony-rechtspersoon of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-rechtspersoon ('Sony-wederpartij') dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven (met uitzondering van de gevallen die zoals hieronder wordt beschreven zijn uitgesloten van arbitrage), dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 8 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-RECHTSPERSONEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-RECHTSPERSOON WORDT INGEDIEND BIJ EEN SMALL CLAIMS COURT (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 8.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES VOLGENS DIT ARTIKEL 8, DIENT U SIE HIER SCHRIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN MOET BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELDINGS-ID, INDIEN U DIE HEBT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-RECHTSPERSOON NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEBT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-RECHTSPERSOON, DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 8.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES, TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ('AAA'), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

U en de Sony-rechtspersonen stemmen ermee in dat deze arbitrageovereenkomst blijk geeft van een interstatelijke handelstransactie en dat daarom de interpretatie en afdwinging van dit Artikel 8 worden beheerst door de inhoudelijke en procedurele bepalingen van de Federal Arbitration Act en de AAA-regels die hierna worden aangeduid. Op vorderingen die lager zijn dan $ 75.000, zijn de AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ('Supplementary Procedures') van toepassing, inclusief het schema voor arbitragekosten dat is beschreven in sectie C-8 van de Supplementary Procedures. Op vorderingen die hoger zijn dan $ 75.000, zijn de Commercial Arbitration Rules van de AAA en relevante kostenschema's voor niet-collectieve processen van toepassing.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan $ 75.000 bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte hebt gesteld en in goed vertrouwen hebt overlegd zoals hierboven wordt beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, hebt u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u hebt om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij/zij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en finaal, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo County, Californië, of in de county waarin u woont. Als u de county kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 8 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet-afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 8, en blijft het resterende deel van dit Artikel 8 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet-afdwingbaar is, is dit hele Artikel 8 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 8 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSUITOEFENING

Als u in Japan woont of in een land/regio in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de districtsrechtbank van Tokio in Japan.

Als u een ingezetene bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India, Oekraïne of de Russische Federatie, dan is deze overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met dien verstande dat u de aanvullende bescherming geniet van verplichte wetgeving in het land of de regio waarin u woonachtig bent. U kunt deze Overeenkomst afdwingen in een bevoegde rechtbank in het land of de regio waarin u woonachtig bent of in Engeland en Wales.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een ingezetene bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

10. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. Ga naar https://www.playstation.com/legal/product-ssla/ om de meest recente versie van deze Overeenkomst te zien. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Software is blijk van uw aanvaarding van de nieuwste versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE met betrekking tot de Software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een afstanddoening van dit recht. SIE kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE aangesloten maatschappij.