PlayStation.com

Juridisch

 
 

Algemene voorwaarden - Specifieke regels voor de Facebook-promotie 'Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes'

1. De Facebook-promotie 'Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes' ('promotie') is toegankelijk voor alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de promotie('deelnemers').

2. De promotie loopt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 25-10-2013 ('openingsdatum') tot 00.59 uur Nederlandse tijd op 01-12-2013 ('sluitingsdatum'). De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

3. Deelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de promotie mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4. Het doel van deze promotie is het maken van een pixelafbeelding van Jodie Holmes (het hoofdpersonage in de game 'Beyond: Two Souls') ('afbeelding') door Facebook-profielfoto's te verzamelen die zijn geüpload door deelnemers.

5. Om aan deze promotie mee te doen, moeten deelnemers tijdens de promotieperiode de volgende stappen uitvoeren:

   a) ga naar de Beyond: Two Souls-pagina op beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife ('site');

   b) klik op het tabblad 'Beyond: Two Souls - Extraordinary life' ('applicatie') op de site;

   c) klik op 'Connect to Facebook' (aanmelden bij Facebook);

   d) upload je Facebook-profielfoto naar de applicatie via 'Facebook Connect'; en

   e) zorg ervoor dat je inzending voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

6. Elke deelnemer mag slechts één (1) inzending indienen.

7. Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

   a) pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

   b) grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

   c) kwetsende of lasterlijke inhoud;

   d) inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

   e) inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit,

   f) godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

   g) gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

   h) spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

8. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzending voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

9. Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De deelnemers garanderen dat hun inzending geen afbeelding bevat van iemand anders. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

10. Onderhevig aan deze voorwaarden worden de inzendingen van de deelnemers onderdeel van de afbeelding. De afbeelding wordt online afgebeeld op de site op een datum die nog bekendgemaakt wordt door de organisator, maar in ieder geval niet later dan zes (6) weken na de sluitingsdatum. Zodra de afbeelding wordt onthuld, kunnen de deelnemers de afbeelding downloaden, afdrukken en als eigen omslag gebruiken gedurende vier (4) weken nadat de afbeelding is gepubliceerd.

11. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de promotie of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

12. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

13. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de promotie te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

14. Elke deelnemer gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

15. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke deelnemer op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke deelnemer wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

16. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending weigeren.

17. Na inzending wordt al het materiaal dat is gecreëerd, ontwikkeld of geproduceerd door de deelnemers in verband met hun inzending, eigendom van de organisator. Deelnemers dragen bij dezen alle intellectuele eigendomsrechten over aan de organisator (waaronder toekomstige rechten) met betrekking tot of voortkomend uit hun inzending. Deelnemers stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij nu of in de toekomst hebben op hun inzending onder de 'Copyright, Designs and Patents Act 1988' zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd en onder alle vergelijkbare wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is, waar dan ook ter wereld. Deelnemers gaan ermee akkoord om al deze stappen te ondernemen en alle betreffende documentatie te tekenen zoals vereist om deze paragraaf te bekrachtigen.

18. De organisator garandeert niet dat inzendingen van de deelnemers worden gebruikt of op enige andere manier beschikbaar worden gesteld.

19. De persoonlijke gegevens die deelnemers verstrekken bij deelname worden alleen bewaard en gebruikt door de organisator en diens concernbedrijven, leveranciers en tijdelijke medewerkers om de wedstrijd te organiseren in overeenstemming met hetprivacybeleid van de organisator en zoals uitdrukkelijk overeengekomen met de deelnemers.

20. Alle in de wet vermelde uitdrukkelijke en stilzwijgende bepalingen, garanties en verklaringen of anderszins met betrekking tot de promotie worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

21. De organisator is niet aansprakelijk voor enig verlies, enige schade of enig letsel die/dat direct of indirect voortvloeit uit de promotie. De organisator onderneemt evenwel geen poging diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid of een verkeerde voorstelling van zaken van de organisator.

22. De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

23. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Kennisgeving inzake Facebook:

Deze promotie wordt niet door Facebook gesponsord, onderschreven of beheerd en is op geen enkele wijze met Facebook geassocieerd. Elke deelnemer verstrekt zijn of haar gegevens aan de organisator en niet aan Facebook. De door elke deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de promotie. Elke deelnemer accepteert dat Facebook geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze promotie.