PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden voor de wedstrijd 'Win kaartjes voor de UEFA Champions League 2019 met PS Plus'

Algemene voorwaarden voor de wedstrijd 'Win kaartjes voor de UEFA Champions League 2019 met PS Plus'

 

            Specifieke regels

Titel wedstrijd

Win kaartjes voor de UEFA Champions League 2019 met PS Plus

Openingsdatum

1 april 2019 om 11:00 uur (Nederlandse tijd)

Sluitingsdatum

30 april 2019 om 11:00 uur (Nederlandse tijd).

Deelnemende landen

Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, IJsland, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Vereisten

Elke deelnemer moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

·        op het moment van deelname al een actief PlayStation Plus-lidmaatschap van 12 maanden hebben; of

·        tijdens de periode van de wedstrijd een PlayStation Plus-lidmaatschap van 12 maanden in de PlayStation® Store hebben aangeschaft.

Na het volgen van de bovenstaande stappen zullen alle deelnemers een e-mail van de organisator ontvangen ('e-mail voor deelname aan de wedstrijd') met informatie over de wedstrijd en een link naar de deelnamepagina.

(Opmerking: alleen degenen die ervoor hebben gekozen om promotie-/marketingberichten van de organisator te ontvangen, krijgen de e-mail voor deelname aan de wedstrijd).

Inschrijving

Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers (tijdens de wedstrijdperiode):

a.           Voldoen aan de bovenstaande deelnamecriteria;

b.           De koppeling in de e-mail voor deelname aan de wedstrijd volgen naar de deelnamepagina;

c.            De vereiste delen op de deelnamepagina invullen en een skill-vraag beantwoorden;

 

(elk een ‘deelnemer' die een ‘inzending' indient).

Wedstrijdperiode

[1] april 2019 - [30] april 2019

Winnaarselectie

De winnaar is de deelnemer wiens antwoord op de skill-vraag het dichtste bij de juiste oplossing komt. In het geval van een gelijkspel stuurt de organisator een extra tiebreakvraag om de winnaar te bepalen (elk een 'winnaar').

Aantal winnaars

Twee (2) winnaars.

Uitslagbericht

De organisator brengt iedere winnaar binnen drie (3) dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijdperiode van de uitslag op de hoogte via een e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

Om de prijs op te eisen, moet de winnaar binnen drie (3) dagen na ontvangst van het uitslagbericht van de organisator op gepaste wijze reageren.

 

De winnaar moet de volgende gegevens verstrekken: volledige naam, postadres, leeftijd, telefoonnummer, de naam van hun gast en andere gegevens die mogelijk zijn vereist om het kaartje voor de betreffende UEFA Champions League-finalewedstrijd ('de betreffende voetbalwedstrijd') te leveren.

 

Denk eraan dat de organisator het postadres voor de levering niet kan wijzigen nadat dit eenmaal is verstrekt.

 

Als winnaars de prijs in ontvangst willen nemen tijdens de betreffende voetbalwedstrijd, moeten zij en hun gast een kopie van hun door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto overleggen, zoals een paspoort, rijbewijs of nationaal identiteitsbewijs.

 

Prijs

Elke winnaar ontvangt:

-        Eén (1) set kaartjes voor de betreffende wedstrijd (deze bevat één (1) kaartje voor de deelnemer en één (1) kaartje voor een gast die de winnaar kan uitnodigen ('gast').

-        reis van en naar Madrid (de stad waar de betreffende wedstrijd plaatsvindt) voor de winnaar en de gast; en

-        accommodatie in Madrid voor de winnaar en de gast.

 

(deze vormen samen de 'prijs').  De waarde van de prijs is maximaal € 1900 (voor de winnaar en de gast samen).

 

Voor elke prijs gelden de algemene voorwaarden voor UEFA-kaartjes en mogelijk voorwaarden voor de voetbalwedstrijd.

Algemene voorwaarden voor UEFA-kaartjes

 De volledige voorwaarden zijn beschikbaar via de volgende LINK.

 

Deelnemers worden eraan herinnerd dat kaartjes voor de betreffende wedstrijd niet mogen worden doorverkocht. Als blijkt dat een winnaar kaartjes heeft doorverkocht, wordt de prijs ongeldig verklaard. Mogelijk worden ook andere maatregelen genomen.

Extra wedstrijdvoorwaarden

Bezoekers kan de toegang tot een voetbalwedstrijd worden geweigerd wanneer ze de wedstrijdlocatie bezoeken in kleding van het uit-team of met clubkleuren van het uit-team of zich ongepast gedragen op de tribune.

 

Winnaars en hun gasten dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van de betreffende voetbalwedstrijd.  Weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens de winnaar of diens gast.

 

 

Algemene voorwaarden

1.                De wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van de deelnemende landen, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

2.                Deelnemers kunnen alleen meedingen naar een prijs voor de betreffende wedstrijd.

3.                Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

4.                Door mee te doen aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en specifieke regels (hierboven).

5.                Mogelijk moeten de deelnemers bewijsstukken overleggen om aan te tonen dat ze in aanmerking komen voor deelname aan de wedstrijd. Als de deelnemer op verzoek geen bewijs kan overleggen, kan deze door de organisator worden gediskwalificeerd voor de wedstrijd en/of wordt de prijs niet uitgereikt.

6.                De organisator is niet aansprakelijk voor inzendingen die zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwareproblemen van welke aard dan ook of door problemen met het postbedrijf.  Een verzendbewijs geldt niet als ontvangstbewijs. Er worden geen inzendingen geaccepteerd van agenten, derden of organisaties. Ook inzendingen die automatisch door een computer zijn gegenereerd, worden niet geaccepteerd.  

7.                Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers de inschrijfmethode invullen.

8.                Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt tijdens de wedstrijd in aanmerking voor slechts één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd).

9.                Winnaars worden geselecteerd via de methode voor winnaarselectie.

10.             Elke winnaar krijgt een prijs.  De prijzen zijn beperkt tot het aantal winnaars.

11.             De organisator stelt alle winnaars op de hoogte via het uitslagbericht.

12.             De prijzen worden mogelijk geleverd door agenten die de organisatie aanwijst. Deze agenten zullen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de prijs te leveren.

13.             Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor alle reiskosten en overige kosten die niet onder de prijs vallen waaronder, maar niet beperkt tot, maaltijden, versnaperingen, zakgeld en/of het vervoer van en naar het evenement.

14.             Als het niet lukt om contact te krijgen via het uitslagbericht, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs volgens de specifieke regels aan te bieden aan de eerstvolgende deelnemer die in aanmerking komt.

15.             De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers naar eigen goeddunken te diskwalificeren als hun gedrag strijdig is met de algemene of specifieke regels of de intentie van de wedstrijd.

16.             Prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht, en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De organisator behoudt zich het recht voor om prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.

17.             Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden; de organisator behoudt zich echter het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

18.             De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

19.             In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

20.             De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

21.             Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

22.             Winnaars beseffen dat de organisator mogelijk genoodzaakt is hun naam en land bekend te maken in verband met juridische verplichtingen inzake de prijspromotie.

23.             De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam, afbeelding en inzending in reclamemateriaal gebruikt mag worden. Persoonlijke gegevens van de winnaar en andere deelnemers worden gebruikt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten in het land van de deelnemer en worden niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

24.             Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Deelnemers worden uitgesloten van de wedstrijd en hun inzending ongeldig verklaard als ze niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden; of meerdere accounts of een geautomatiseerd systeem gebruiken om mee te doen; of er reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen door de deelnemer of een derde partij.

25.             Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

26.             Alle in de wet vermelde uitdrukkelijke en stilzwijgende bepalingen, garanties en verklaringen met betrekking tot de prijs en/of de promotie worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

27.             De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die/dat direct of indirect voortvloeit uit de prijs en/of de promotie. De organisator onderneemt evenwel geen poging diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid.

28.             De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018 Competition en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.             De organisator is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

30.             Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.