playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST SYSTEEMSOFTWARE VOOR PLAYSTATION®VR (Versie 1.1)

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE PLAYSTATION®VR SYSTEEMSOFTWARE ("DE OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (“SIE Inc”). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN SIE Inc'S PLAYSTATION®VR ("APPARAAT") IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR UW APPARAAT TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U aanvaardt deze Overeenkomst namens uzelf en namens andere personen die gebruikmaken van of toegang hebben tot: (i) uw APPARAAT; of (ii) uw account op PlayStation™Network ("Account") met het APPARAAT dat uw eigendom is en dat u beheert. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van dit APPARAAT door andere personen en de naleving van deze Overeenkomst door deze personen.

SIE Inc behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, de bepalingen in deze Overeenkomst te wijzigen. De meest recente versie van deze Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle systeemsoftware en firmware inbegrepen in uw APPARAAT, samen met eventuele patches, updates, upgrades of nieuwe versies daarvan. Alle in deze paragraaf beschreven software en firmware wordt in deze Overeenkomst gezamenlijk de "Software" genoemd.

LET OP: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 8 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK "GESCHIL" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) TUSSEN U EN EEN "SONY-ENTITEIT" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) WORDEN BEÏNVLOED. U HEBT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst, verleent SIE Inc u een beperkt, niet-exclusief, niet-commercieel, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht de Software uitsluitend te gebruiken op het APPARAAT. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Software anders dan de huidige versie van de Software, eindigt zodra u de meest recente versie van de Software kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op het APPARAAT.

Bepaalde licentiebepalingen voor software, technologie of services van derden die door SIE Inc in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE Inc u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software, technologie of services van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-oss/ l of op enigerlei andere, door SIE Inc geschikt geachte locatie.

Alle rechten om deze Software te gebruiken, worden enkel in licentie verleend. U hebt geen eigendomsrechten op, aanspraak op of belangen in de Software. SIE Inc en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de Software. Alle gebruik van of de toegang tot de Software is onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrecht. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verleend, behouden SIE Inc en haar licentiegevers zich alle rechten op de Software voor.

2. BEPERKINGEN

Het is niet toegestaan (i) om de Software te distribueren, kopiëren, leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, adapteren of vertalen; (ii) de Software te reverse-engineeren, decompileren, demonteren, afgeleide werken ervan maken of trachten om uit de objectcode ervan Software-broncode te creëren; (iii) ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software gebruiken met de Software; (iv) hulpmiddelen gebruiken voor het negeren, uitschakelen of omzeilen van enige encryptie, beveiliging of verificatiemechanisme van het APPARAAT; (v) eerdere versies van de Systeemsoftware opnieuw te installeren ("downgrading"); (vi) wetten, regelgeving of verordeningen of rechten van SIE Inc of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Software te schenden; (vii) enigerlei hardware of software te gebruiken waardoor het mogelijk wordt dat de Software ongeautoriseerde, illegale of illegaal gekopieerde software of hardware accepteert of gebruikt; (viii) de Software op enige andere wijze te verkrijgen dan via geautoriseerde distributiemethoden van SIE Inc; of (ix) de Software op enige andere wijze te exploiteren dan voor gebruik met het APPARAAT, zulks conform de bijgevoegde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de Software voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van ongeautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met het APPARAAT.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

3. SERVICES EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE Inc kan bepaalde Software-updates, -upgrades of -services te uwer beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of services zullen automatisch en zonder kennisgeving worden verleend wanneer u zich aanmeldt voor PlayStation™Network. Andere kunnen beschikbaar voor u zijn via de website van SIE Inc of geautoriseerde kanalen. U gaat ermee akkoord dat SIE Inc u deze automatische updates, upgrades en services verleent. Deze services kunnen bestaan uit de meest recente update of download van een nieuwe versie van de Software met beveiligingspatches, nieuwe technologie, herziene instellingen of features die de toegang tot ongeautoriseerde of illegaal gekopieerde content mogelijk voorkomen, of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software samen met het APPARAAT voorkomen. Deze updates, upgrades en services kunnen van invloed zijn op de functionaliteit van het APPARAAT en SIE Inc is niet aansprakelijk jegens u voor deze effecten of eventuele schade die wordt veroorzaakt door de installatie.

U dient de meest recente versie van de Software te installeren of geïnstalleerd te hebben zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Sommige updates, upgrades of services kunnen uw huidige instellingen wijzigen, verlies van gegevens of content, functionaliteit of features ten gevolge hebben.

Het is mogelijk dat derden andere services of content aan u aanbieden en dat zij van u verlangen dat u akkoord gaat met hun afzonderlijke algemene voorwaarden en privacybeleid. De Software kan verwijzen naar of u koppelingen tonen en geven naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ("Content en koppelingen van derden").

SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en koppelingen van derden, noch bieden SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en koppelingen van derden. SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk jegens u voor enigerlei Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE / AUTHENTICATIE;

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van SIE Inc en de levering van producten en services, kan SIE Inc informatie over het APPARAAT en de Software ophalen en verzamelen en over hoe u deze gebruikt. Deze informatie kan mogelijk worden gebruikt voor systeemmonitoring/diagnostiek, marketingtoepassingen, authenticatie en andere doeleinden. SIE Inc kan eveneens de unieke ID verzamelen, die automatisch door SCIE Inc aan uw APPARAAT wordt toegekend wanneer u het APPARAAT verbindt met uw PlayStation®4 computerentertainmentsysteem (“PS4™-systeem”), indien aangesloten op het internet, en kan deze informatie mogelijk koppelen aan andere van uw PS4™-systeem verzamelde gegevens. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Account vanaf uw PS4™-systeem, kan SIE Inc deze informatie mogelijk koppelen aan uw Account en andere informatie die verband houdt met uw Account. Raadpleeg het privacybeleid van PlayStation™Network voor uw regio bij de juridische informatie van SIE Inc op http://doc.dl.playstation.net/doc/legal voor nadere informatie over hoe deze informatie gebruikt zal worden en met wie u contact kunt opnemen indien u vragen hebt.

5. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Software wordt geleverd "ZOALS GEZIEN" en "ZOALS BESCHIKBAAR" zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties. SIE Inc behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Software of enigerlei deel van de Software zonder kennisgeving aan u te wijzigen. SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.

SIE Inc, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

6. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE Inc-RECHTSMIDDELEN

Indien SIE Inc vaststelt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geschonden, kan SIE Inc zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle Software uitschakelen, het gebruik van het APPARAAT offline of online onmogelijk maken, beëindiging van uw toegang tot het PlayStation™Network, weigering van services zoals garantie, reparatie of enigerlei andere services voor het APPARAAT alsmede de implementatie van automatische of verplichte updates of apparaten die bedoeld zijn om niet-geautoriseerd gebruik te stoppen, of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of niet-toegestane gebruik van de Software te voorkomen.

SIE Inc, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SCE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Software.

7. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Software kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving. Als zodanig mag uw APPARAAT niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen die deze wet- en regelgeving overtreden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Software gebruikt.

8. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn, voor zover de wet dit toestaat, alleen op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term "Geschil" omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, enige huidige of voormalige aangesloten maatschappijen of enigerlei voorafgaande of opvolgende entiteit met betrekking tot het voorafgaande, met inbegrip van Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-entiteit") met betrekking tot het gebruik van de Software op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 8 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). "Geschil" heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil (anders dan hieronder beschreven bij uitsluiting van arbitrage) heeft met een Sony-entiteit of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit ('Sony-wederpartij') dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 8 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-ENTITEITEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-ENTITEIT WORDT INGEDIEND BIJ EEN 'SMALL CLAIMS COURT' (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 8.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES CONFORM DIT ARTIKEL 8, DIENT U SIE Inc HIER SCHRIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER EN MOET HET VOLGENDE BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELDINGS-ID , INDIEN U DEZE HEEFT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 8.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF "PRIVATE ATTORNEY GENERAL" ACTIES, TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet, de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ('AAA'), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

De Federal Arbitration Act ('FAA') is leidend voor de arbitrage van alle Geschillen waarbij handel tussen de staten is betrokken. Het is echter ook mogelijk dat federale wetgeving of wetgeving van een staat van toepassing is op het onderwerp van een Geschil. Voor vorderingen van minder dan 75.000 US dollar zijn de 'Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes' (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) ('Supplementary Procedures') van de AAA van toepassing, met inbegrip van het overzicht van arbitragevergoedingen zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Supplementary Procedures. Voor vorderingen boven de 75.000 US dollar zijn de 'Commercial Arbitration Rules' (commerciële arbitrageregels) en relevante vergoedingsoverzichten voor niet-collectieve gerechtelijke acties van toepassing.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan 75.000 US dollar bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, heeft u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u hebt om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en finaal, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren, om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo Country, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 8 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 8, en blijft het resterende deel van dit Artikel 8 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 8 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 8 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

9. LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de districtsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan.

Als u een inwoner bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India en de Russische Federatie, dan is deze overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

10. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. SIE Inc kan de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk willekeurig moment wijzigen. Ga naar http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula om de meest recente versie van deze Overeenkomst uit te printen. Wij verzoeken u op gezette tijden deze URL te controleren om te zien of deze Overeenkomst is gewijzigd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Software door het APPARAAT te gebruiken, is blijk van uw aanvaarding van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending door u van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE Inc, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE Inc recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet mogelijk zijn.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE Inc met betrekking tot de Software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een afstanddoening van dit recht SIE Inc kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE Inc aangesloten maatschappij.