PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Voorwaarden - Specifieke Regels voor de wedstrijd "PS Plus Spider-Man: Far From Home".

1.             De wedstrijd "PS Plus Spider-Man: Far From Home" (“de Wedstrijd”) staat open voor de personen van 18 jaar en ouder die in België wonen ("Deelnemend Land") met uitzondering van werknemers, agenten, medecontractanten of adviseurs van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun naaste familieleden, bedrijven die verbonden zijn met de Organisator en elke andere persoon die een professionele relatie heeft met deze wedstrijd ("Deelnemers").

2.             De Wedstrijd staat open voor inzendingen van 20 juni 2019 om 10.00 uur (CEST) ("Openingsdatum") tot 24 juni 2019 om 23.59 uur (CEST) ("Einddatum"). De periode vanaf de Openingsdatum tot en met de Afsluitingsdatum wordt de "Wedstrijdperiode" genoemd.

3.             De Wedstrijd is gratis en er is geen aankoop van welke aard dan ook vereist, maar Deelnemers moeten actieve leden van PlayStation®Plus zijn tijdens de Wedstrijjdperiode. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaarden de Deelnemers dit reglement (het "Reglement") en de Algemene regels voor prijswedstrijden (klik hier) en worden hierdoor gebonden.

4.             Om aan de Wedstrijd deel te nemen, moeten de Deelnemers tijdens de Westrijdperiode  de volgende stappen volgen:

a)     Bezoek de website van de wedstrijd op  https://competition.eu.playstation.com/farfromhome/nl_BE  

b)    Vermeld het e-mailadres van de Deelnemer;

c)     Beantwoord zo snel mogelijk drie (3) meerkeuzevragen;

d)    Vermeld de volgende persoonsgegevens: volledige naam, geboortedatum en land van verblijf; en

e)     Klik op "ENTER",

(elke keer een "Inzending").

5.             Registratie op PlayStation™Network ('PSN') impliceert de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en de PSN-gebruikersovereenkomst en het PSN-privacybeleid. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Elke Deelnemer mag slechts één (1) Inzending sturen en mag slechts één (1) Prijs (zoals hieronder gedefinieerd) winnen.

7.             Er zullen negenenzestig (69) Winnaars zijn (elk een "Winnaar"). Deelnemers die de drie (3) meerkeuzevragen, met de snelste antwoordtijd, correct beantwoorden, worden als winnaar aangeduid.

8.             De Organisator zal elke Winnaar verwittigen, binnen een week na de Einddatum, per e-mail op het door de Deelnemer bij de Inzending opgegeven e-mailadres.

9.             Om zijn/haar prijs (zoals hieronder gedefinieerd) op te eisen, moet elke Winnaar binnen twee (2) dagen na de datum van de verwittigingse-mail van de Organisator op passende wijze reageren op de verwittingingse-mail van de Organisator, en zijn/haar volledige naam en geboortedatum vermelden (om zijn/haar identiteit te bevestigen).

10.          Elke Winnaar wint vier (4) kaarten voor de voorvertoning van "Spider-Man: Far From Home" die zal plaatsvinden in Kinepolis Brussel (deuren open om 19:00 CEST en de film begint om 20:00 CEST), voor een totale waarde van ongeveer 50 EUR per prijs (een "Prijs"). De winnaar en de personen die hem/haar vergezellen moeten naar Kinepolis Brussel reizen en op eigen kosten terugkeren.

11.          De Organisator zal redelijke inspanningen leveren om de Prijs binnen twee (2) dagen na ontvangst van de contactgegevens van de Winnaar naar elke Winnaar te e-mailen.

12.          In dit Reglement verwijst de term "Prijs" naar de prijs die aan een Winnaar wordt toegekend.

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd als toegekend en kunnen niet worden uitgesteld. De Prijs zal niet worden ingeruild voor contant geld; de Organisator behoudt zich echter het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van gelijkaardige waarde.

14.          De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van technische storing, gebrekkige werking of probleem dat zou kunnen leiden tot het verlies of de onjuiste registratie van een Inzending of enige andere correspondentie.

15.          In geval van een geschil zijn de beslissingen van de Organisator definitief en wordt er geen correspondentie of discussie gevoerd.

16.          De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te allen tijde te annuleren of dit Reglement te wijzigen, indien hij dit nodig acht of indien zich omstandigheden voordoen die buiten zijn macht liggen.

17.          Indien de Prijs bij ontvangst onbruikbaar, defect of beschadigd blijkt te zijn, moet de Organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte van worden gebracht; de prijs wordt anders als geaccepteerd beschouwd. Dit doet geen afbreuk aan de eventuele wettelijke rechten van een Winnaar.

18.          De Organisator verwerkt de persoonlijke gegevens van de Deelnemers in overeenstemming met het privacy beleid op https://www.playstation.com/nl-be/legal/privacy-policy/. De Organisator kan persoonlijke informatie delen met derden om de wedstrijd te beheren en zorgt ervoor dat dergelijke persoonlijke gegevens door die derden worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De Organisator kan worden verplicht om details van Winnaars bekend te maken, zoals redelijkerwijs nodig is door de Organisator in overeenstemming met de wet. Om af te zien van dergelijke publiciteit, dienen Winnaars de Organisator via hun contactpunt op de hoogte te stellen.

19.          Als er reden is om aan te nemen dat er een overtreding op dit Reglement heeft plaatsgevonden of dat er incorrecte, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onnauwkeurige informatie is verstrekt, kan de Organisator naar eigen goeddunken beslissen om de verwerking van een Inzending te weigeren of om een Prijs niet toe te kennen of het gebruik ervan niet toe te staan. Indien een Deelnemer niet voldoet aan de bepalingen van artikel 4, 5, 6 en/of 9, of gebruik maakt van meerdere accounts en/of van een geautomatiseerd systeem om Inzendingen te sturen, wordt hij/zij uitgesloten van de Wedstrijd en wordt zijn/haar Inzending nietig verklaard.

20.          Elke Winnaar kan worden verplicht om de taksen te betalen die van toepassing zijn op de gewonnen Prijs in overeenstemming met de belastingwetgeving van zijn of haar jurisdictie en is als enige verantwoordelijk voor alle daarmee verband houdende belastingverplichtingen.

21.          De Organisator kan naar eigen goeddunken besluiten om de naam van elke Winnaar op de website(s) van de Organisator te publiceren. De naam van elke Winnaar wordt ter beschikking gesteld van degenen die hier redelijkerwijs om vragen door een vooraf geadresseerde envelop met de vermelding "PS Plus Spider-Man: Far From Home Competition" aan het volgende adres sturen: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, binnen zes (6) weken na de Einddatum.

22.          De Algemene Regels voor prijswedstrijden zijn van toepassing op de wedstrijd. Klik hier om de Algemene Regels voor prijswedstrijden te raadplegen.

23.          De "Organisator" is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street 10, London W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

24.          Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wordt dit Reglement geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en wordt het contract tussen de Deelnemer en de Organisator in Engeland geacht te zijn gesloten en te worden uitgevoerd.