Juridisch

PLAYSTATION® PLUS GOLDEN TICKET VOOR DE FINALE VAN DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

OFFICIËLE REGELS

Door deel te nemen aan de PlayStation Plus Golden ticket voor de finale van de UEFA Champions League (de 'Promotie') stem je ermee in deze Officiële regels en de beslissingen van de Sponsor te accepteren. Deze zijn in alle opzichten definitief en bindend en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

1.         SPONSOR:

De sponsor van de Promotie is Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, gevestigd op C/O Corporation Service Company (UK) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, Londen, Verenigd Koninkrijk, E14 5HU.

Als je in de Europese Economische Ruimte woont, handelen wij via onze vestiging in Nederland aan Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland onder vestigingsnummer 000051647869.

2.         DEELNEMENDE LANDEN/REGIO'S:

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland

3.         PROMOTIEPERIODE:

De promotie begint op 2 april 2024 om 16:00 uur CEST en eindigt op 30 april 2024 om 20:00 uur CEST (Algemene Promotieperiode). De computer van de Sponsor is de officiële klok van de Promotie.

4.         DEELNAMEVEREISTEN:

Deze Promotie is alleen bestemd voor een persoon die: (i) wettelijk inwoner is van de Deelnemende landen/regio's, (ii) ten minste achttien (18) jaar oud is en op het moment van deelname wettelijk meerderjarig is in de staat/het territorium/de provincie waar de persoon woont en (iii) een account voor PlayStationTM Network ('PlayStation Network-account') heeft. Ieder dergelijk individu is een 'Deelnemer'.

Personen die werkzaam zijn bij een bedrijf uit de Sony Groep (zoals Sony Interactive Entertainment of Sony Electronics) en de moedermaatschappijen, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus daarvan (gezamenlijk, 'Promotiebedrijven') en elk van hun directe familieleden (bijv. echtgenoot, ouder, kind, broer of zus en hun respectieve echtgenoten en al hun 'stiefkinderen', ongeacht waar zij wonen) en personen die in hetzelfde huishouden als hen wonen en personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven, al dan niet een bloedverwant, komen niet in aanmerking om deel te nemen of te winnen. Ongeldig waar wettelijk verboden of beperkt.

Deelname aan deze Promotie vormt de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de Deelnemer met deze Officiële regels en de beslissingen en interpretaties van de Sponsor, die definitief en bindend zijn voor alle zaken die verband houden met de Promotie. Voor de Promotie kan de Sponsor per e-mail contact opnemen met Deelnemers. De Sponsor gebruikt het e-mailadres dat is gekoppeld aan het PlayStation Network-account dat de Deelnemer ten tijde van de deelname heeft verstrekt. Deelnemers mogen hun e-mailadres niet wijzigen.

5.         DEELNEMEN EN SELECTIEMETHODE WINNAARS:

Tijdens de Algemene Promotieperiode maakt elke Deelnemer uit een Deelnemend Land/Deelnemende Regio kans om een prijs te winnen door

(1)    De drie (3) maandelijkse PlayStation Plus-games voor april 2024 te claimen die als onderdeel van zijn/haar lidmaatschap beschikbaar zijn en ten minste een van de maandelijkse PlayStation Plus-games voor april 2024 te openen;

(2)    Vijf vragen te beantwoorden die op de landingspagina van de wedstrijd verschijnen en zijn/haar gegevens in te dienen; en

(3)    De Officiële Regels te accepteren.

Deelnemers moeten zich bij hun account voor PlayStation Network aanmelden met hun PlayStation Network-ID (als ze nog niet zijn aangemeld).

Na aanmelding moeten Deelnemers de links en instructies volgen om de vragen te beantwoorden die aan hen zijn toegewezen.

Om in aanmerking te komen voor een prijs, moeten er vier vragen met slechts één juist antwoord (“Gesloten Vraag”) worden beantwoord en bij één vraag moet de deelnemer het beste antwoord op de vraag raden (“Open Vraag”).

De deelnemer die de vier Gesloten Vragen juist beantwoordt en ook het dichtst bij het juiste antwoord op de Open Vraag zit, wint de Hoofdprijs.

De 100 (honderd) deelnemers die het dichtst bij de Hoofdprijs zitten, krijgen een PlayStation Plus Premium-lidmaatschap van 1 maand.

6.         DEELNAMEMAXIMUM:

Er geldt een maximum van één (1) deelname per persoon tijdens de Algemene Promotieperiode. Als meer dan één (1) deelname van dezelfde persoon wordt ontvangen, kunnen al deze deelnamen naar eigen inzicht van de Sponsor worden gediskwalificeerd. Het is Deelnemers verboden meer dan één (1) e-mailadres of account of meerdere identiteiten te gebruiken. Als er wordt vastgesteld of vermoed dat een Deelnemer meer dan één e-mailadres of meerdere identiteiten gebruikt om aan de Promotie deel te nemen, kan die Deelnemer naar eigen inzicht van de Sponsor worden gediskwalificeerd en komt deze mogelijk niet in aanmerking om een prijs te winnen.

BELANGRIJK: Sms- en roamingkosten kunnen van toepassing zijn als een deelnemer via een mobiel apparaat deelneemt aan deze promotie. Deelnemers moeten hiervoor de tarieven van hun mobiele provider raadplegen. Deelname via een mobiel apparaat is niet vereist om een prijs te winnen.

7.         OMSCHRIJVING EN LEVERING VAN DE PRIJS:

De Hoofdprijs (hiervan is er 1 beschikbaar om te winnen) is een UEFA Champion's League Final Experience , bestaande uit 2 kaartjes voor de finale van de Champions League, vervoer naar de finale, 2 overnachtingen in Londen (alleen 31 mei en 1 juni) en 2 welkomstgeschenken.

Elke PlayStation Plus-prijs (hiervan zijn er 100 beschikbaar om te winnen) is een code voor één (1) maand PlayStation Plus Premium.

De Sponsor zal alle potentiële winnaars op of vóór 15 mei bevestigen.

Elke potentiële winnaar ontvangt een bericht van de Sponsor. Dit wordt naar het e-mailadres gestuurd dat aan zijn/haar account voor Playstation Network is gekoppeld om hem/haar op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij iets heeft gewonnen.

Om de levering van Prijzen te vergemakkelijken zullen de Verantwoordelijke entiteiten of de betreffende Sponsor de winnaars om de volgende gegevens vragen: volledige naam, woonadres, telefoonnummer en BTW-/belastingnummer (indien van toepassing) ('Leveringsinformatie').

Behalve waar dat verboden is, zijn alle toepasselijke belastingen uitsluitend de verantwoordelijkheid van individuele winnaars.

8.         AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HOOFDPRIJS:

De Winnaar van de Hoofdprijs moet:

-        een actueel en geldig paspoort of identificatiedocument hebben;

-        een visum (indien vereist) hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen; en

-        een goede algemene gezondheid hebben om naar het evenement te kunnen reizen.

Tickets zijn persoonlijk voor de Winnaar van de Hoofdprijs en zijn/haar gast, en mogen niet worden verkocht, te koop aangeboden of geveild.

Tickets zijn onderhevig aan de voorwaarden van UEFA's Fan Ticket, beschikbaar op https://editorial.uefa.com/resources/0285-191651c4847c-2743856c91d9-1000/euro_2024_gp_fans_terms_and_conditions_en.pdf

Het recht op toegang tot het Wembley Stadium is voorbehouden aan de organisatoren van het evenement. Elke Winnaar die onbeleefd, beledigend of anderszins ongeschikt wordt geacht door de Promotor, kan van het evenement worden uitgesloten en/of verplicht worden de locatie te verlaten.

9.         ALGEMEEN:

NIETS IN DEZE OFFICIËLE REGELS ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPONSOR VOOR FRAUDE, OPZETTELIJK WANGEDRAG, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ZIJN NALATIGHEID UITSLUITEN OF OP ENIGERLEI WIJZE BEPERKEN, OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSWEGE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. Door deel te nemen aan deze Promotie gaan Deelnemers ermee akkoord dat de Promotiebedrijven en elk van hun respectieve gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, consulenten, contractanten, juridische adviseurs, reclame-, public relations-, promotie-, uitvoerings- en marketingbureaus, websiteproviders en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aangewezen personen en agenten (“Vrijgestelde partijen”) niet verantwoordelijk zijn voor: (i) verloren, te laat, onvolledig, gestolen, verkeerd geadresseerde, onvoldoende gefrankeerde of onbestelbare e-mail/sms-meldingen of fysieke post; (ii) enige storing van, enig defect aan of verbindings- of beschikbaarheidsprobleem met computers, telefoons, satellieten, kabels, netwerken, elektronica of internethardware of -software; (iii) vervormde, corrupte of onleesbare transmissies, toegankelijkheid van de serviceprovider/het netwerk, beschikbaarheid of netwerkcongestie; (iv) enige technische, mechanische, typografische, druk- of enige andere fout; (v) het onjuist of onnauwkeurig vastleggen van registratiegegevens of het verzuim tot registreren of het verlies van dergelijke gegevens; (vi) enige fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of verzending, communicatiestoring, technische fout, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot de Promotie; (vii) enige schade aan de computer van enig persoon in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Promotie en/of het accepteren van een prijs; en (viii) deelnamen die verlaat, vervalst, verloren, verkeerd geplaatst, verkeerd geadresseerd, gemanipuleerd, onvolledig, verwijderd, beschadigd, vervormd of anderszins niet in overeenstemming met de Officiële regels zijn. Bovendien zijn de Promotiebedrijven niet verantwoordelijk voor onbeantwoorde of onbestelbare meldingen aan winnaars.     

Door deel te nemen aan de Promotie gaat elke Deelnemer ermee akkoord: (i) aan deze Officiële regels te zijn gebonden, met inbegrip van de deelnamevereisten; (ii) afstand te doen van enig recht zich te beroepen op dubbelzinnigheid met betrekking tot deze Officiële regels; (iii) afstand te doen van al zijn/haar rechten om enige claim, rechtszaak of procedure te starten tegen een van de Vrijgestelde partijen in verband met de Promotie; en (iii) voor eeuwig en onherroepelijk akkoord te gaan om elk van de Vrijgestelde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, rechtszaken, vonnissen, oorzaken van rechtszaken, procedures, eisen, boetes, straffen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die kunnen ontstaan in verband met: (a) de Promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige activiteit in verband met de Promotie of een element daarvan, en de aanmelding, deelname of onmogelijkheid om deel te nemen aan de Promotie van de Deelnemer; (b) schending van de privacyrechten, persoonlijke rechten, publiciteitsrechten of eigendomsrechten van derden; (c) aanvaarding van, aanwezigheid bij, ontvangst van, reizen in verband met, deelname aan, levering van, bezit van, gebreken in, gebruik van, niet-gebruik van, misbruik van, onvermogen tot het gebruik van, verlies van, schade aan, vernietiging van, nalatigheid of opzettelijk wangedrag in verband met het gebruik van een Prijs (of enig onderdeel daarvan); (d) enige wijziging in het prijzenpakket (of enige onderdelen daarvan); (e) menselijke fouten; (f) enig onrechtmatige, nalatige of onbevoegde handeling of nalatigheid door een van de Vrijgestelde partijen; g) een verloren, verlaat, gestolen, verkeerd geadresseerd, beschadigd of vernietigd prijzenpakket (of een element daarvan); (h) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Deelnemer.

Indien om welke reden dan ook de Promotie niet volgens plan kan verlopen, behoudt de Sponsor zich het recht voor om, naar eigen en onbetwistbaar inzicht (met voorafgaande kennisgeving), de Promotie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten en/of door te gaan met de Promotie, met inbegrip van de selectie van een winnaar op een wijze die hij eerlijk en redelijk acht, met inbegrip van de selectie van een winnaar uit de in aanmerking komende Deelnemers die zijn ontvangen vóór een dergelijke annulering, beëindiging, wijziging of opschorting. In geen geval worden er meer prijzen toegekend dan in deze Officiële regels zijn vermeld. Indien er wegens technische, typografische, mechanische, administratieve, druk-, productie-, computer- of andere fouten meer winnaars zijn dan in deze Officiële regels zijn vermeld, wordt een willekeurige trekking onder de eisers gehouden om de winnaar te bepalen. 

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES MET BETREKKING TOT DEZE PROMOTIE, MET INBEGRIP VAN DE PRIJZEN, GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH VERKEERT ('AS IS') ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.

10.     TOEPASSELIJK RECHT:

Voor Deelnemers die in de SIEE-regio wonen en zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, worden deze regels uitgelegd en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en onderwerpen de partijen (elke Deelnemer en de Sponsor) zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Voor deelnemers die in de SIEE-regio wonen en zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden, worden deze regels uitgelegd en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Daarnaast geldt dat je wordt beschermd door de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Nederland.

De Deelnemer en Sponsor onderwerpen zich ieder aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de hierboven respectievelijk vermelde rechtbanken en doen afstand van alle bezwaren tegen de jurisdictie, de locatie of de geschiktheid van de rechtbank als forum. In een rechtszaak om enig onderdeel van deze overeenkomst af te dwingen, worden alle kosten en vergoedingen, inclusief de honoraria van advocaten, betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

11.     PRIVACY:  

Het privacybeleid van de Sponsor is beschikbaar op:https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

12.      PUBLICITEIT:  

Door deelname aan deze Promotie gaat elke deelnemer ermee akkoord dat de Sponsor zijn/haar PlayStation Network-ID en avatar mag gebruiken om redelijkerwijs reclame te maken voor de Promotie op PlayStation-kanalen.

De Sponsor moet informatie publiceren of beschikbaar stellen waarin staat dat de prijzen op een geldige manier aan de bevestigde winnaars zijn toegekend en uitgereikt. Als gevolg van deze verplichting mag de Sponsor de achternaam en de provincie/staat van de winnaars publiceren. Als een winnaar niet wil dat zijn/haar naam gepubliceerd of bekendgemaakt wordt, moet hij/zij contact opnemen met de Sponsor via het in het Privacybeleid vermelde e-mailadres. Houd er rekening mee dat de Sponsor mogelijk nog steeds verplicht is om een volledige lijst met winnaars te verstrekken aan een toezichthouder of aan andere derden, zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving.

13.     OVERIG   

Elke poging tot deelname aan deze Promotie anders dan in deze regels is beschreven, is ongeldig. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren van wie wordt vastgesteld of vermoed, naar hun eigen en onbetwistbaar inzicht, dat deze het verloop van de Promotie manipuleert; dat deze handelt in strijd met deze Officiële regels; of dat deze onsportief handelt of met de bedoeling het normale verloop van deze Promotie te verstoren.

Elke poging tot deelname aan deze Promotie anders dan in deze Officiële regels is beschreven, is ongeldig. Als wordt ontdekt dat een persoon zich meerdere keren heeft geregistreerd of heeft geprobeerd zich te registreren met meerdere telefoonnummers, e-mailadressen, woonadressen, identiteiten of IP-adressen, of met gebruik van proxyservers of soortgelijke methoden, worden alle deelnamen van die persoon ongeldig verklaard en wordt aan die persoon geen prijs toegekend waarop hij/zij mogelijk recht had.

Elk gebruik van robotica, automatisering, macro's, programmering, externe methoden of soortgelijke methoden om deel te nemen aan de Promotie maakt elke poging tot deelname middels deze methoden ongeldig en de persoon die hiervan gebruikmaakt wordt gediskwalificeerd. Deelnemers en/of potentiële winnaars kunnen worden gevraagd om bewijs te leveren van hun identiteit en geschiktheid tot deelname, zoals vereist door de Sponsor. In het geval van een geschil over de identiteit van een winnaar wordt de bevoegde eigenaar van het e-mailadres dat op het deelnameformulier werd opgegeven tot winnaar uitgeroepen. De 'bevoegde eigenaar' wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, onlineserviceprovider of andere organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of onderwijsinstelling) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen van het domein dat is gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres. Elke Deelnemer kan worden gevraagd aan te tonen dat hij/zij een bevoegde eigenaar is.

LET OP: ELKE POGING OM ENIGE WEBSITE OPZETTELIJK TE BESCHADIGEN OF HET LEGITIEME VERLOOP VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN, IS EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN TE EISEN VAN EEN PERSOON OF DE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK IS OF ZIJN VOOR DE POGING, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

Indien een bepaling van deze Officiële regels of een woord, bewoording, clausule, zin of een ander deel daarvan om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt deze bepaling of het deel daarvan vervolgens zodanig gewijzigd of geschrapt dat de overige bepalingen van deze Officiële regels geldig en afdwingbaar blijven.

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Officiële regels of de Prijsdocumenten heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling. Geen enkele Deelnemer heeft het recht deze Officiële regels te wijzigen of aan te passen. Het verzuim van de Sponsor om enige bepaling van deze Officiële regels af te dwingen, houdt geen afstandsverklaring van die bepaling in en deze bepaling blijft onverminderd van kracht. Alle deelnamen en/of ingezonden materialen worden het eigendom van de Sponsor en worden niet geretourneerd. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Promotiegegevens zoals in deze Officiële regels opgenomen en de Promotiegegevens in enig promotiemateriaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkooppunten, reclame op televisie en in drukwerk, promotieverpakkingen en andere promotiemedia), prevaleren de details van de Promotie zoals uiteengezet in deze Officiële regels.

14.      LIJST MET WINNAARS:  

Geïnteresseerden kunnen een lijst met winnaars ontvangen door een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop te sturen naar het adres voor hun regio in onderstaande tabel:

Adres

Lijst met winnaars, - PlayStation® Plus Summer UEFA Champions League Golden Ticket, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, gevestigd op C/O Corporation Service Company (UK) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, Londen, Verenigd Koninkrijk, E14 5HU.

Aanvragen voor de lijst met winnaars moeten uiterlijk 30 dagen na het einde van de Totale promotieperiode zijn ontvangen.

 Als een winnaar niet wil dat zijn/haar naam openbaar gemaakt wordt, moet hij/zij contact opnemen met de Sponsor via het in het Privacybeleid vermelde e-mailadres: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.