PlayStation.com

Juridisch

 
 

Gebruiksvoorwaarden van applicatie voor mobiel en sociaal netwerk

Deze applicatie wordt geëxploiteerd en geleverd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk ("SCEE"). We leveren een aantal applicaties met verscheidene mogelijkheden. Deze gebruiksvoorwaarden zetten uiteen hoe u onze applicaties mag gebruiken, alhoewel niet alle mogelijkheden in alle applicaties voorhanden zijn. Onze applicaties zijn mogelijkerwijs slechts beschikbaar in bepaalde landen en talen. U dient mogelijk een bestaand geldig abonnement te hebben op onze diensten om toegang tot onze applicaties te kunnen krijgen en deze te gebruiken.
Door deze applicatie te installeren en te gebruiken, stemt u ermee in gehouden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van enigerlei software van derden of website waarop u toegang heeft tot deze applicatie of deze gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van enigerlei Entertainment Network ("SEN")- of PlayStation®Network ("PSN")-dienst via onze applicaties is tevens onderhevig aan de gestelde voorwaarden in de PSN/SEN servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, dus u dient deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele wijzigingen. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor specifieke functies of promoties.

Indien u deze applicatie installeert en gebruikt, is het mogelijk dat wij informatie over u verzamelen. Wij verzoeken u ons Privacybeleid te lezen voor een uitleg over hoe wij de informatie die wij via onze applicaties en websites verzamelen, gebruiken.

1. De "Store"-eigenaar

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en SCEE en niet de eigenaar van de online winkel (de "Store-eigenaar") waar u de applicatie aangeschaft hebt (de "App Store"). SCEE (en niet de Store-eigenaar) is uitsluitend verantwoordelijk voor de content van de applicatie, behalve zoals is uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Kinderen/minderjarigen

Sommige applicaties of content welke beschikbaar zijn via onze applicaties, zijn mogelijkerwijs niet geschikt voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. In sommige gevallen zullen classificaties afgebeeld worden om de geschiktheid van de content aan te geven of de toegang kan beperkt zijn tot bepaalde leeftijdsgroepen. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op de toegang tot het internet van hun kinderen en het gebruik van onze applicaties en met name op het gebruik van enigerlei forumfuncties.

3. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten in de applicatie en in de informatie, content en beschikbare software via de applicatie is eigendom van SCEE, onze licentiegevers en/of de exploitant van de website van derden waarop u toegang heeft tot de applicatie of deze gebruikt. Een groot deel van de applicatie wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld hebt u uitsluitend het recht om de applicatie voor persoonlijk gebruik te installeren en te gebruiken. Het is niet toegestaan de applicatie of enigerlei deel daarvan aan te passen, te kopiëren, modificeren, distribueren, uit te geven, verkopen, licentiëren of over te dragen aan iemand anders. Het is niet toegestaan de applicatie voor enigerlei commercieel doel te gebruiken of op een ander apparaat dan hetgeen u bezit of beheert en hetwelk draait op een legaal besturingssysteem van de Store-eigenaar en u dient de applicatie te gebruiken in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden van de App Store. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving mag u de applicatie niet demonteren, decompileren, reverse-engineeren of anderszins de versleuteling die de applicatie beschermt kraken of proberen te kraken.

4. Beschikbaarheid

Onze applicaties worden geleverd zoals ze zijn. Applicaties kunnen soms niet beschikbaar zijn of kunnen beïnvloed worden door storingen of onderhoud, of door omstandigheden waarop wij geen invloed uit kunnen oefenen. Er wordt geen garantie verstrekt omtrent de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van onze applicaties of enigerlei content of diensten welke via onze applicaties toegankelijk zijn. We behouden ons het recht voor om de gehele applicatie of enig onderdeel ervan te wijzigen, op te schorten of terug te trekken en om uw toegang tot de applicatie op enigerlei moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw internet service provider en elke andere kosten in verband met het gebruik van onze applicaties.

Het is niet toegestaan onze applicaties te beschadigen, te verstoren of toegang ertoe te verstoren noch iets te doen dat de functionaliteit ervan aantast of de toegang van een ander persoon tot onze applicatie verhindert. Het is niet toegestaan de applicaties op enigerlei manier te gebruiken welke illegaal is of schadelijk is voor SCEE, aan ons gelieerde bedrijven, de exploitant van enigerlei platform van derden waarop u toegang heeft tot de applicatie of deze gebruikt of enig ander persoon.

5. Community

U bent volledig verantwoordelijk voor elke tekst, video, audio, afbeeldingen, foto's of enig ander materiaal of content hetwelk u uploadt of deelt via onze applicaties. Maak op verantwoorde wijze gebruik van de beschikbare community-functionaliteit. In het bijzonder, upload of deel geen content die de wet of rechten van derden schendt of welke activiteiten of uitspraken bevat die discriminerend, beledigend, aanstootgevend, of lasterlijk zijn of die aanstootgevend zijn voor anderen op grond van nationaliteit, etniciteit, geslacht, seksualiteit, religie, geloof of een handicap. Het is niet toegestaan communityfuncties te gebruiken voor enigerlei commercieel doel.

U verleent ons een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij en geheel overdraagbaar recht om enigerlei content die via onze applicaties u uploadt of deelt te gebruiken, kopiëren, wijzigen, uit te geven en weer te geven en in andere werken op te nemen. U doet afstand van alle morele rechten die u mogelijkerwijs bezit in verband met deze content.

Het is u duidelijk dat wij niet alle door gebruikers gegenereerde content welke via onze applicaties geüpload of gedeeld wordt, controleren en dat wij niet verplicht zijn dit te doen. We behouden ons echter het recht voor alle content te controleren en zonder nadere kennisgeving content welke wij als onbetamelijk beschouwen te bewerken, te wissen of te verwijderen. De meningen welke geuit worden via onze applicaties zijn die van leden van het publiek en zijn niet die van SCEE, aan ons gelieerde bedrijven, licentiegevers of partners. Indien u van mening bent dat bepaalde content inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u dit te melden aan ons en/of de exploitant van het platform of de website waarop u toegang had tot en gebruikmaakt van de applicatie of u kunt de knop "Report/Melden" gebruiken indien beschikbaar.

6. Links naar andere sites

We hebben geen enkele website gecontroleerd of goedgekeurd waarop u toegang heeft tot de applicatie of deze gebruikt of welke linken naar de applicatie en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun content. Uw gebruik van websites van derden is onderhevig aan de algemene voorwaarden van die websites en platforms.

7. Disclaimer

SCEE geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van onze applicaties of enigerlei content of diensten welke via onze toepassingen toegankelijk zijn. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten SCEE, aan ons gelieerde bedrijven, licentiegevers en de exploitanten van websites van derden waar u toegang heeft tot de applicatie of deze gebruikt, alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot enigerlei door u of derden geleden verlies of schade, hetzij direct of indirect, incidentele of gevolgschade of hoe dan ook voortvloeiend uit uw gebruik van of toegang tot, of het onvermogen om te gebruiken of toegang te hebben tot een applicatie, inclusief alle verlies van gegevens of schade veroorzaakt door het downloaden van de applicatie.

Bovendien bieden noch SCEE noch de Store-eigenaar enigerlei onderhoud of ondersteuning met betrekking tot de applicatie.

Mogelijkerwijs hebt u als consument rechten welke niet beïnvloed worden door deze Gebruiksvoorwaarden.
U kunt dergelijke rechten uitoefenen ten opzichte van de partij bij wie u de applicatie aangeschaft hebt. Deze partij wordt benoemd in de gebruiksvoorwaarden van de App Store en kan SCEE of de Store-eigenaar zijn.

Anders dan zoals hierboven uiteengezet en voor zover toegestaan door de wet, zal de Store-eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden met betrekking tot de applicatie, inclusief zonder beperking met betrekking tot (i) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (ii) elke claim dat de aanvraag niet voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereisten; (iii) vorderingen uit hoofde van consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en (iv) elke claim dat de applicatie inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

8. Opzegging

Indien enigerlei bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

9. Contactgegevens

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de applicatie, neem dan contact op met onze klantenservice op eu.playstation.com/support.

10. Derde begunstigden

Onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn de Store-eigenaar en zijn dochterondernemingen derde begunstigden en als zodanig heeft ieder het recht (en wordt geacht dat recht aanvaard te hebben) om deze Gebruiksvoorwaarden ten opzichte van u af te dwingen.

11. Naleving van de wet

U garandeert en bevestigt dat u (i) niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten bestempeld is als een land dat "terroristen ondersteunt" en dat u (ii) niet voorkomt op een overzicht van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

12. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Engelse recht. Het contract tussen u en SCEE is opgesteld in het Verenigd Koninkrijk.